Jump to content
POLITISTI.ro

luciaan

Modificare atributii din fisa postului

Recommended Posts

luciaan

Buna ziua.As vrea sa stiu daca este legal ca o politista care lucreaza la Serviciul cazier Judiciar sa poate fi pusa, cica prin dispozitie data de inspectorul sef,  sa execute munca.  la Centrul de Arest  din acelasi Inpectorat. Si as vrea sa mai stiu daca e legal sa i se intocmeasca anexa la fisa postului in acest sens???

Stiu ca ti se poate modifica fisa postului dar nu sa ti se dea atributii in alte Servicii, ci strict in cadrul Serviciului in care lucrezi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Această publicitate este afişată doar vizitatorilor. - Click aici pentru înregistrare

iav

În ce constă dispoziția șefului inspectoratului? Bănuiesc că este vorba de o dispoziție privind detașarea persoanei pe acel post, sau delegarea și atunci normal că se întocmește o nouă fisș a postului. În ambele situații este necesar acordul polițistului.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elvis

Inspectorul sef raspunde pentru dispozitiile scrise pe care le da. Se poate face anexa la fisa postului daca titularul este de acord si o semneaza.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • Catalin
   By Catalin
   ORDIN nr. 665 din 28 noiembrie 2008
   privind unele activitati de management resurse umane in unitatile Ministerului Internelor si Reformei Administrative


   CAP. I
   Dispoziţii generale

   ART. 1
   (1) Prezentul ordin conţine prevederi referitoare la: analiza postului, întocmirea şi gestionarea fişei postului, recrutarea şi selecţionarea personalului, exercitarea tutelei profesionale, definitivarea în profesie, acordarea gradelor profesionale/militare şi înaintarea în gradul urmãtor.
   (2) Dispoziţiile prezentului ordin se aplicã în mod corespunzãtor urmãtoarelor categorii de persoane:
   a) poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
   b) cadrelor militare în rezervã şi în retragere şi veteranilor de rãzboi;
   c) funcţionarilor publici din structurile de ordine şi siguranţã publicã ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, numai în pãrţile referitoare la analiza postului;
   d) personalului contractual din structurile de ordine şi siguranţã publicã ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, numai în pãrţile referitoare la analiza postului.
   ART. 2
   În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos se utilizeazã cu înţelesul urmãtor:
   a) post – componenta de bazã a unei structuri organizatorice, cãreia îi este asociat un set de sarcini, îndatoriri şi responsabilitãţi ce revin unei anumite persoane fizice şi pentru care Ministerul Internelor şi Reformei Administrative stabileşte, potrivit legii, raporturi de serviciu/raporturi de muncã;
   b) funcţie – expresia sinteticã şi generalizatã a ansamblului de sarcini, îndatoriri şi responsabilitãţi de serviciu, desfãşurate permanent, corespunzãtoare unei anumite categorii de activitãţi din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, respectiv rolul – de conducere sau de execuţie – ce revine unei sau unor persoane în structura instituţiei;
   c) funcţii de specialitate – acele funcţii care pentru a putea fi ocupate, potrivit cerinţelor prevãzute în fişa postului, impun existenţa uneia sau mai multor specializãri ori calificãri profesionale pentru care Ministerul Internelor şi Reformei Administrative nu poate asigura formarea profesionalã iniţialã sau continuã prin reţeaua proprie de instituţii de învãţãmânt;
   d) analiza postului – investigaţie sistematicã a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor postului, precum şi a cerinţelor – experienţã, cunoştinţe, abilitãţi etc. – necesare ocupantului acestuia;
   e) evaluarea postului – evaluarea complexitãţii sarcinilor postului comparativ cu alte posturi; ierarhizarea posturilor în raport cu o serie de criterii considerate relevante, cu scopul de a elabora scara salarialã/nivelul salariului sau/şi de a stabili compensaţii financiare ori de altã naturã;
   f) recrutarea resurselor umane – activitatea desfãşuratã în scopul identificãrii şi atragerii persoanelor care îndeplinesc condiţiile stabilite de actele normative în vigoare, cerinţele imediate şi de perspectivã de încadrare a unor posturi şi care doresc sã devinã angajaţi ai instituţiei; recrutarea se poate realiza din sursã internã – din personalul unitãţii, precum şi, în etapa urmãtoare, din alte unitãţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din rândul personalului cãruia i se aplicã Statutul poliţistului şi Statutul cadrelor militare, iar în etapa finalã din toate categoriile de personal al ministerului care corespunde cerinţelor postului – sau din sursã externã – din persoane neîncadrate în unitãţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
   g) selecţionarea resurselor umane – alegerea, în baza prevederilor actelor normative în vigoare şi potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a candidatului care corespunde cel mai bine cerinţelor unui anumit post ori unei categorii de posturi şi activitãţi sau, în cazul selecţiei pentru admiterea în instituţiile de învãţãmânt, a persoanelor care posedã aptitudinile intelectuale, cunoştinţele, motivaţia, potenţialul psiho-fizic şi starea de sãnãtate necesare dezvoltãrii unei cariere profesionale în structurile instituţiei;
   h) politica de resurse umane – ghid sectorial de acţiune în care se prevede modalitatea de realizare a unor activitãţi de management resurse umane; se elaboreazã pe fiecare arie majorã a managementului resurselor umane şi vizeazã recrutarea, selecţionarea, formarea profesionalã iniţialã şi continuã, încadrarea, managementul carierelor, evaluarea performanţelor profesionale individuale, compensarea, disciplina, relaţiile de muncã şi comunicare;
   i) procedura de resurse umane – set algoritmic de activitãţi prevãzute în ordine cronologicã, care trebuie îndeplinite/sunt propuse pentru realizarea unui obiectiv/unei sarcini/atribuţii; în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative procedurile sunt transpuse în ordine şi instrucţiuni ale ministrului, dispoziţii ale directorului general al Direcţiei generale management resurse umane şi ale şefilor inspectoratelor generale/similare, metodologii etc.;
   j) numire în funcţie – reprezintã manifestarea de voinţã cu caracter unilateral exprimatã printr-un act administrativ emis de persoanele cu competenţe în domeniu din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin care sunt stabilite funcţia şi drepturile corespunzãtoare exercitãrii acesteia;
   k) încadrare – starea de fapt cuprinsã între începerea şi încetarea raporturilor de serviciu;
   l) competenţã profesionalã – capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncã diverse pentru a realiza activitãţile cerute la locul de muncã, la nivelul calitativ specificat în standardele de performanţã stabilite de cãtre instituţie;
   m) competenţe de gestiune a resurselor umane – drepturi conferite de actele normative în vigoare prin care şefii/comandanţii unitãţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative realizeazã managementul resurselor umane;
   n) standard ocupaţional/standard de pregãtire profesionalã – document ce precizeazã unitãţile de competenţã şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activitãţilor cuprinse într-o ocupaţie, respectiv calificare.

   CAP. II
   Fişa postului

   ART. 3
   (1) Fişa postului este rezultatul analizei postului şi reprezintã principalul document de personal în baza cãruia se proiecteazã instrumentele şi activitãţile de recrutare, selecţionare, încadrare, formare profesionalã continuã, apreciere/evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, normare a activitãţii, precum şi de reproiectare a postului.
   (2) Fişa postului cuprinde elemente de identificare a fiecãrui post, cerinţele necesare pentru ocuparea acestuia, descrierea condiţiilor specifice de muncã, a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor postului, precum şi a standardelor de performanţã asociate.
   (3) Fişa postului se completeazã în urma desfãşurãrii activitãţii de analizã a postului, pe baza metodologiei de completare, conform anexei nr. 1.
   ART. 4
   (1) Fişa postului şefului/comandantului unitãţii, precum şi cele ale adjuncţilor/locţiitorilor acestuia se aprobã odatã cu regulamentul de organizare şi funcţionare al unitãţii respective.
   (2) Fişele celorlalte posturi prevãzute în statul de organizare se întocmesc sau, dupã caz, se modificã şi/sau se completeazã în termen de 30 de zile de la înfiinţarea/reorganizarea/restructurarea unitãţii, precum şi de la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unitãţii.
   (3) Anual, în cursul lunii ianuarie, precum şi ori de câte ori se produc schimbãri semnificative în conţinutul sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor posturilor, condiţiilor specifice de muncã sau cerinţelor posturilor, se va proceda la analiza lor şi, dupã caz, la modificarea ori completarea şi aducerea acestora la cunoştinţa ocupanţilor posturilor, pe bazã de semnãturã.
   (4) Responsabilitatea întocmirii şi modificãrii/completãrii fişei postului revine şefului nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmeşte fişa respectivã.
   (5) Fişa postului se anexeazã la actul administrativ – dispoziţia/ordinul – de numire, care se pãstreazã în dosarul profesional/de personal, iar câte o copie a acesteia se înmâneazã titularului postului respectiv şi şefului nemijlocit.
   (6) Fişa postului are caracter nesecret, cu excepţia situaţiilor în care conţine informaţii clasificate potrivit legii.

   CAP. III
   Dispoziţii comune cu privire la ocuparea posturilor vacante

   ART. 5
   (1) Ocuparea posturilor vacante se realizeazã prin repartiţia absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ai altor instituţii de învãţãmânt care au pregãtit personal pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi, în ordine, prin:
   a) promovare;
   b) mutare, în interesul serviciului;
   c) transfer;
   d) concurs sau examen, dupã caz.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), posturile vacante pot fi ocupate şi prin:
   a) detaşare;
   b) mutare, la cerere;
   c) împuternicire pe funcţii de conducere vacante, în condiţiile legii.
   (3) Ocuparea posturilor de conducere vacante pentru care se acordã indemnizaţie de conducere/comandã se realizeazã prin examen sau concurs, dupã caz. Nu pot participa la examen/concurs persoanele aflate sub efectul unei sancţiuni disciplinare.
   (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pot ocupa un post de conducere vacant pentru care se acordã indemnizaţie de conducere/comandã poliţiştii/cadrele militare numiţi/numite în posturile de conducere/comandã care fac obiectul reorganizãrii unitãţii din care fac parte, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.
   (5) Fiecare structurã va rezerva, potrivit dinamicii de resurse umane proiectate, numãrul de posturi necesar repartiţiei absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi ai altor instituţii de învãţãmânt care au pregãtit personal pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
   ART. 6
   (1) Modalitãţile de ocupare a posturilor prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-d) se realizeazã pe baza urmãtoarei proceduri:
   a) se realizeazã recrutarea şi selecţia din rândul personalului unitãţii care poate fi promovat pe postul vacant;
   b) în situaţia în care, dupã realizarea etapei prevãzute la lit. a), postul nu este ocupat, se realizeazã recrutarea şi selecţia din rândul personalului unitãţii care corespunde cerinţelor postului şi are potenţial de dezvoltare profesionalã, prin mutare pe postul respectiv;
   c) în situaţia în care, dupã desfãşurarea etapelor prevãzute la lit. a) şi b), la nivelul unitãţii nu au fost identificaţi candidaţi care sã corespundã cerinţelor postului şi sã aibã prin încadrarea pe acesta potenţial de dezvoltare profesionalã, recrutarea şi ulterior selecţia se vor face prin promovare/mutare din rândul personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte unitãţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
   d) în situaţia în care, dupã desfãşurarea etapelor prevãzute la lit. a)-c), postul nu a fost ocupat, se extind recrutarea şi ulterior selecţia, prin includerea tuturor categoriilor de personal, la nivelul celorlalte unitãţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, caz în care se organizeazã concurs/examen;
   e) în situaţia în care, dupã desfãşurarea etapelor prevãzute la lit. a)-d), postul nu este ocupat, se pot realiza recrutarea şi selecţia din rândul personalului structurilor din domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale care corespunde cerinţelor postului şi poate fi transferat pe postul respectiv;
   f) în situaţia în care, dupã desfãşurarea etapelor prevãzute la lit. a)-e), postul nu este ocupat, se organizeazã concurs/examen, cu recrutare a candidaţilor din sursã externã; în aceastã etapã se pot înscrie la concurs toate categoriile de persoane ce corespund cerinţelor postului, condiţiilor legale şi criteriilor specifice categoriilor de personal cu care este prevãzut postul.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), şeful/comandantul unitãţii poate stabili ca urmare a analizei în şedinţã de conducere faptul cã pentru ocuparea unui anume post vacant se trece direct la etapa prevãzutã la lit. b), c), d) sau e) ori prin detaşare sau, dupã caz, împuternicire pe funcţia de conducere vacantã.
   (3) Pentru situaţiile în care au fost identificaţi mai mulţi poliţişti/cadre militare cu potenţial de dezvoltare profesionalã, în condiţiile prevãzute la alin. (1) lit. a)-c), departajarea acestora în vederea promovãrii/mutãrii se face prin interviu pe subiecte profesionale.
   (4) În situaţia în care s-a demarat procedura de concurs/examen, postul vacant nu mai poate fi ocupat prin promovare, mutare sau transfer.
   ART. 7
   (1) În vederea ocupãrii posturilor vacante se constituie, prin dispoziţie/ordin de zi a/al şefului/comandantului unitãţii, comisia pentru ocuparea postului vacant, cu atribuţii potrivit normelor stabilite prin prezentul ordin.
   (2) În situaţiile în care este necesarã organizarea unui concurs/examen pentru ocuparea postului vacant, se constituie, prin dispoziţie/ordin de zi a/al şefului/comandantului unitãţii, comisia de examen/concurs, cu atribuţii de organizare şi desfãşurare a selecţiei pe baza acestei proceduri şi comisia de rezolvare a contestaţiilor, potrivit normelor stabilite prin prezentul ordin, ocazie cu care comisia pentru ocuparea postului vacant îşi înceteazã activitatea.
   ART. 8
   (1) Comisia pentru ocuparea postului vacant este constituitã din şeful nemijlocit al structurii în care se aflã postul vacant, şeful ierarhic al acestuia, precum şi din psihologul de unitate, acolo unde acest post este încadrat.
   (2) Comisia pentru ocuparea postului vacant desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
   a) identificã personalul care corespunde cerinţelor postului vacant şi are potenţial de dezvoltare profesionalã prin promovare, respectiv mutare, în ordinea activitãţilor stabilitã la art. 6 alin. (1) lit. a)-c);
   b) desfãşoarã cu personalul prevãzut la lit. a), pe baza prevederilor din fişa postului, interviul pe subiecte profesionale;
   c) propune, împreunã cu compartimentul de resurse umane, data şi probele de concurs pentru ocuparea postului vacant;
   d) înainte de încetarea activitãţii, propune componenţa comisiei de concurs şi a comisiei de rezolvare a contestaţiilor, cu excepţia situaţiei în care se organizeazã concurs pentru ocuparea posturilor vacante din competenţa conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
   ART. 9
   Trecerea agenţilor de poliţie, subofiţerilor şi maiştrilor militari în corpul ofiţerilor se face prin concurs de ocupare a posturilor vacante prevãzute cu funcţii de ofiţer, cu excepţia situaţiilor prevãzute la art. 63.

   CAP. IV
   Recrutarea poliţiştilor şi cadrelor militare
   SECŢIUNEA 1
   Dispoziţii generale cu privire la recrutarea din sursã internã şi recrutarea din sursã externã a poliţiştilor şi cadrelor militare
   ART. 10
   (1) Recrutarea din sursã internã are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund cerinţelor postului şi sunt încadraţi în unitate sau în alte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în vederea ocupãrii funcţiilor vacante.
   (2) Recrutarea din sursã externã are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice în vederea formãrii profesionale iniţiale şi continue în profesiile şi ocupaţiile specifice domeniului ordinii şi securitãţii publice, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de specialitate vacante care nu au putut fi ocupate prin recrutare din sursã internã. Recrutarea din sursã externã permite înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante a tuturor categoriilor de candidaţi care corespund cerinţelor postului.
   ART. 11
   În funcţie de particularitãţile misiunilor încredinţate, inspectoratele generale/similare pot stabili, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane, criterii specifice de recrutare, cu respectarea condiţiilor şi a criteriilor prevãzute de actele normative în vigoare.
   ART. 12
   Compartimentele de resurse umane cu sarcini de recrutare realizeazã urmãtoarele activitãţi:
   a) identificã şi aplicã cele mai eficiente şi eficace metode şi tehnici de publicitate în vederea atragerii potenţialilor candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru ocuparea posturilor care nu s-au încadrat din sursã internã;
   b) prezintã persoanelor interesate oferta de formare a instituţiilor de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi/sau traseul carierei absolvenţilor acestor instituţii;
   c) orienteazã candidaţii spre instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care corespund în mai mare mãsurã aptitudinilor acestora; consiliazã candidaţii cu privire la potenţialul lor viitor profesional;
   d) verificã existenţa, cu respectarea cerinţelor de formã şi conţinut, a documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare;
   e) solicitã efectuarea verificãrilor în evidenţa operativã a poliţiei şi a Serviciului Român de Informaţii cu privire la persoana candidatului;
   f) întocmesc dosarele de recrutare pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi criteriile specifice stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare şi care au depus documentele necesare în perioada destinatã activitãţilor de înscriere la concurs/examen;
   g) întocmesc tabelele nominale cuprinzând candidaţii care participã la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt, pe suport hârtie şi pe suport magnetic;
   h) transmit organizatorilor concursului de admitere/comisiei de concurs dosarele de recrutare.
   ART. 13
   (1) Dosarele şi tabelele menţionate la art. 12 lit. f) şi g) se transmit instituţiilor de învãţãmânt la datele stabilite prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale management resurse umane.
   (2) În situaţiile în care recrutarea s-a efectuat în vederea încadrãrii din sursã externã, dosarele se pãstreazã la unitatea organizatoare pânã la încheierea concursului.
   (3) Documentele personale din dosarele candidaţilor respinşi se restituie titularilor, la solicitarea acestora, pe bazã de semnãturã, dupã afişarea rezultatelor concursului.

   SECŢIUNEA a 2-a
   Organizarea şi desfãşurarea recrutãrii candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru alte instituţii de învãţãmânt care pregãtesc personal pentru nevoile ministerului
   ART. 14
   (1) Direcţia generalã management resurse umane coordoneazã şi monitorizeazã întreaga activitate de recrutare a candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt aflate în structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi comunicã la începutul fiecãrui an calendaristic inspectoratelor generale/similare şi celorlalte structuri beneficiare cifrele de şcolarizare stabilite pentru fiecare instituţie de învãţãmânt.
   (2) Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane emite anual dispoziţii privind organizarea şi desfãşurarea recrutãrii candidaţilor pentru instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
   ART. 15
   Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt prevãzute la art. 14 alin. (1) se realizeazã de cãtre unitãţile/compartimentele cu sarcini de recrutare stabilite prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale management resurse umane.
   ART. 16
   În vederea participãrii la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt din structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, candidaţii vor depune la compartimentele de resurse umane din unitãţile care efectueazã activitatea de recrutare, în perioada stabilitã conform dispoziţiei anuale a directorului general al Direcţiei generale management resurse umane, cererile-tip de înscriere şi rapoartele personale.
   ART. 17
   Candidaţii parcurg urmãtoarele etape premergãtoare desfãşurãrii concursului:
   a) completeazã cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmã luarea la cunoştinţã despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi mãsurile ce vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimã acordul pentru efectuarea verificãrilor specifice;
   b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare a concursului, în termenul specificat de compartimentele care efectueazã recrutarea, documentele necesare potrivit prevederilor anexei nr. 2.
   ART. 18
   (1) Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.
   (2) Candidaţilor aflaţi în situaţia prevãzutã în alin. (1) li se comunicã în scris motivul/motivele respingerii cererii, respectiv al/ale îndepãrtãrii/exmatriculãrii.
   ART. 19
   (1) Instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative trimit unitãţilor care au efectuat recrutarea lista candidaţilor declaraţi admişi/respinşi, restituind totodatã dosarele de recrutare în vederea completãrii cu documentele specifice, în termenul stabilit, dupã caz.
   (2) Compartimentele de resurse umane efectueazã, în volum complet, activitãţile de cunoaştere a candidaţilor declaraţi admişi, materializând rezultatul acestora în Nota de cunoaştere, şi completeazã dosarele de recrutare cu documentele necesare.
   (3) Pentru candidaţii declaraţi admişi la forma de zi, dosarele de recrutare completate se trimit instituţiilor de învãţãmânt în termen de 30 de zile de la data primirii acestora, însoţite de fişele de personal prin care unitatea propune, dupã caz, înmatricularea/exmatricularea în/din şcoalã.

   SECŢIUNEA a 3-a
   Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare pentru încadrarea în funcţii de poliţişti şi cadre militare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, precum şi pentru înscrierea la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
   ART. 20
   (1) Condiţiile legale de recrutare din sursã externã pentru persoanele care intenţioneazã sã dobândeascã statutul de poliţist sau cadru militar în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, precum şi pentru persoanele care intenţioneazã sã susţinã examen de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt urmãtoarele:
   a) sã aibã cetãţenia românã şi domiciliul în România;
   b) sã cunoascã limba românã scris şi vorbit;
   c) sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu;
   d) sã fie declarate "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificãrile privind starea de sãnãtate medicalã, fizicã şi psihicã sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
   e) sã aibã vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, sã îi împlineascã în cursul anului în care participã la concurs;
   f) sã aibã studii corespunzãtoare cerinţelor postului pentru care candideazã, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sã fie absolvenţi de liceu cu diplomã de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţã din care sã rezulte faptul cã au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
   g) sã aibã un comportament corespunzãtor cerinţelor de conduitã admise şi practicate în societate;
   h) sã nu aibã antecedente penale sau sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
   i) sã nu fi fost destituite dintr-o funcţie publicã în ultimii 7 ani;
   j) nu au desfãşurat activitãţi de poliţie politicã, astfel cum sunt definite prin lege;
   k) îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
   l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
   (2) Nu pot fi încadrate din sursã externã ca poliţişti/cadre militare persoanele care au avut aceastã calitate, dacã:
   a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
   b) au fost trecute în rezervã în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
   (3) La încadrarea din sursã externã ca poliţist sau cadru militar în posturi de specialitate prevãzute cu profesii/ocupaţii reglementate prin statute profesionale distincte, se vor aplica şi cerinţele acestor prevederi legale.
   (4) Persoanele care au grade militare în rezervã pot fi recrutate în condiţiile prezentului ordin numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervã.
   ART. 21
   (1) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt urmãtoarele:
   a) sã aibã vârsta de pânã la 27 de ani, împliniţi în anul participãrii la concursurile de admitere pentru formarea profesionalã iniţialã ca poliţist sau militar.
   b) sã fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generalã de minimum 8,00;
   c) sã nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învãţãmânt;
   d) sã aibã înãlţimea de minimum 1,70 m bãrbaţii şi 1,65 m femeile, cu excepţia candidaţilor proveniţi din liceele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, numai pentru examenul susţinut în anul absolvirii; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontierã pentru specializarea marinã trebuie sã aibã înãlţimea de minimum 1,60 m.
   (2) Pentru recrutarea în vederea numirii în posturi de conducere de poliţist şi cadru militar prevãzute cu indemnizaţie de conducere/comandã, precum şi în unele posturi de execuţie prevãzute cu funcţii de poliţist sau cadru militar trebuie îndeplinite şi condiţiile privind studiile, stagiul în funcţie sau în specialitate şi alte criterii necesare ocupãrii posturilor stabilite prin Ghidul carierei personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

   SECŢIUNEA a 4-a
   Situaţii care restrâng posibilitãţile de recrutare în vederea ocupãrii unei funcţii cu încadrare din sursã internã a poliţiştilor/cadrelor militare
   ART. 22
   (1) Nu pot fi recrutaţi pentru ocuparea unui post vacant poliţiştii care se gãsesc în cel puţin una dintre urmãtoarele situaţii:
   a) se aflã în curs de urmãrire penalã pentru sãvârşirea de infracţiuni;
   b) sunt puşi la dispoziţie ori sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
   (2) În situaţia în care constatarea cazurilor prevãzute la alin. (1) are loc dupã numirea în funcţie a poliţiştilor, aceştia sunt eliberaţi din funcţie şi puşi la dispoziţie/suspendaţi, în condiţiile legii.
   ART. 23
   (1) Nu pot fi recrutate pentru ocuparea unui post vacant cadrele militare din structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care sunt puse la dispoziţie sau sunt suspendate din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
   (2) Prevederile art. 22 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.

   SECŢIUNEA a 5-a
   Condiţii de recrutare în vederea rechemãrii în activitate a cadrelor militare pe timp de pace
   ART. 24
   (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplicã numai acelor persoane care au avut calitatea de cadre militare în activitate.
   (2) Cadrele militare în rezervã pot fi recrutate în vederea rechemãrii în activitate, ca urmare a declarãrii ca "admis" la examenul/concursul de ocupare a postului vacant scos la concurs, dacã îndeplinesc urmãtoarele criterii:
   a) sunt confirmate în arme şi specialitãţi militare corespunzãtoare funcţiilor scoase la concurs;
   b) nu au fost trecute în rezervã pentru împlinirea limitei de vârstã în grad ori din motive imputabile lor.
   ART. 25
   Persoanele care au dobândit grade militare în rezervã ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participãrii la convocãri de pregãtire sau în urma concentrãrii, cu excepţia celor prevãzute la art. 24 alin. (1), nu fac obiectul recrutãrii în vederea rechemãrii în activitate pe timp de pace.

   SECŢIUNEA a 6-a
   Organizarea publicitãţii în vederea ocupãrii posturilor vacante
   ART. 26
   (1) Anunţurile privind posturile vacante pentru care se organizeazã concurs se afişeazã la sediul unitãţii organizatoare şi se publicã prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel puţin 10 zile lucrãtoare înainte de data desfãşurãrii concursului, pe pagina de internet a instituţiei organizatoare sau a structurii ierarhic superioare ori, dacã acestea nu existã ori nu sunt operaţionale, în presa scrisã.
   (2) Anunţul prevãzut la alin. (1) va conţine urmãtoarele elemente:
   a) denumirea postului pentru care se organizeazã concursul şi principalele cerinţe ale acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;
   b) condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile de recrutare;
   c) actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participãrii la concurs/examen, data-limitã pânã la care se pot depune acestea şi compartimentul care gestioneazã problematica specificã concursului, cu precizarea datelor de contact, precum şi a celorlalte date necesare desfãşurãrii concursului;
   d) bibliografia şi tematica concursului;
   e) locul, data şi ora desfãşurãrii concursului.
   (3) În situaţia în care anunţul se publicã în presa scrisã, acesta va conţine doar elementele prevãzute la alin. (2) lit. a), data-limitã pânã la care se poate depune dosarul de recrutare în vederea participãrii la concurs/examen şi datele de contact ale compartimentului care gestioneazã organizarea concursului.
   (4) Pentru posturile prevãzute în statele de organizare în alternativã – poliţist – funcţionar public/personal contractual sau cadru militar – funcţionar public/personal contractual -, anunţul va prevedea în mod obligatoriu categoria de personal cãreia i se adreseazã.
   ART. 27
   Sumele necesare publicãrii anunţurilor în presã sunt asigurate de compartimentele financiare care deservesc unitãţile în care se organizeazã concursul pentru ocuparea posturilor vacante.

   SECŢIUNEA a 7-a
   Angajamente încheiate de cãtre personalul care urmeazã cursuri de formare iniţialã sau de pregãtire continuã
   ART. 28
   (1) Candidaţii admişi în instituţiile de formare iniţialã ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ori cei pregãtiţi pentru nevoile ministerului în instituţii de învãţãmânt din ţarã sau din strãinãtate, pentru care ministerul suportã cheltuieli aferente şcolarizãrii, sunt obligaţi sã încheie angajamente pânã cel mai târziu la data începerii cursurilor.
   (2) Angajamentele prevãzute la alin. (1) se completeazã la instituţiile de formare profesionalã iniţialã ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau, dupã caz, la structurile de resurse umane din unitãţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care au efectuat recrutarea şi se introduc în dosarul personal.
   (3) Perioada pentru care se încheie angajamentul este de 10 ani pentru persoanele care urmeazã cursurile de formare profesionalã iniţialã organizate de instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru a deveni poliţişti sau cadre militare, precum şi pentru cele care sunt pregãtite pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
   (4) Personalul care urmeazã în ţarã sau în strãinãtate programe de formare profesionalã continuã finanţate din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau care primeşte în aceastã perioadã drepturi salariale şi/sau alte drepturi materiale şi bãneşti pentru participarea la astfel de programe este obligat sã se angajeze în scris, înainte de începerea cursurilor, cã va lucra în cadrul acestei instituţii la finalizarea studiilor pe o perioadã stabilitã în funcţie de durata cursurilor, dupã cum urmeazã:
   a) între 8 şi 27 de zile – 1 an;
   b) între 28 şi 60 de zile – 2 ani;
   c) între 61 şi 90 de zile – 3 ani;
   d) 91 de zile sau mai mult – cel puţin 5 ani.
   (5) În situaţia în care personalul beneficiazã de mai multe programe de pregãtire continuã într-un an calendaristic, durata ultimului angajament se calculeazã prin cumularea duratelor angajamentelor anterioare cu durata corespunzãtoare numãrului de zile de şcolarizare corespunzãtoare ultimului curs la care participã.
   (6) La stabilirea duratei angajamentului se ia în calcul numai numãrul total de zile de pregãtire desfãşurate cu scoatere din activitate.
   ART. 29
   Elevii/studenţii/persoanele care se pregãtesc pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi sunt îndepãrtaţi ori întrerup din motive imputabile lor frecventarea cursurilor sau nu respectã condiţiile angajamentelor încheiate sunt obligaţi sã restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pe timpul şcolarizãrii/desfãşurãrii cursurilor, potrivit reglementãrilor în vigoare.

   CAP. V
   Selecţionarea poliţiştilor şi cadrelor militare
   SECŢIUNEA 1
   Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
   ART. 30
   (1) Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învãţãmânt postliceal ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se face potrivit metodologiei-cadru privind organizarea şi desfãşurarea concursurilor de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, elaboratã de Direcţia generalã management resurse umane, metodologiei specifice întocmite de inspectoratul general beneficiar, precum şi pe baza reglementãrilor Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
   (2) Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face potrivit metodologiei elaborate de aceastã instituţie, cu acordul inspectoratelor generale beneficiare şi cu avizul Direcţiei generale management resurse umane.

   SECŢIUNEA a 2-a
   Selecţionarea prin concurs în vederea ocupãrii posturilor de execuţie vacante
   ART. 31
   Concursurile se organizeazã numai pentru ocuparea posturilor vacante finanţate.
   ART. 32
   (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se organizeazã de unitãţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în ale cãror state de organizare sunt prevãzute acestea.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru unele funcţii concursurile se pot organiza, în baza ordinului ministrului internelor şi reformei administrative, de cãtre eşaloanele superioare, cu respectarea normelor din prezentul ordin cu privire la organizarea şi desfãşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
   (3) În scopul organizãrii şi desfãşurãrii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor, ale cãror componenţã numericã, atribuţii şi competenţe sunt stabilite în
   ART. 33
   La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii ale cãror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.
   ART. 34
   (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante constau în desfãşurarea, în ordine, a urmãtoarelor probe:
   a) test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului;
   b) interviu pe subiecte profesionale.
   (2) În funcţie de specificul atribuţiilor postului vacant, concursul poate consta, în afara probelor prevãzute la alin. (1), şi în susţinerea a cel puţin uneia dintre urmãtoarele probe:
   a) probã practicã de evaluare a aptitudinilor, cu relevanţã directã pentru performanţa pe post;
   b) evaluarea performanţei fizice.
   (3) Pentru situaţiile în care se utilizeazã şi proba/probele prevãzutã/prevãzute la alin. (2), aceasta/acestea se desfãşoarã înaintea celor prevãzute la alin. (1).
   ART. 35
   (1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecãrei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.
   (2) Nota de promovare a fiecãrei probe de concurs este minimum 7,00, cu excepţia probei fizice, la care notarea şi promovarea se fac potrivit reglementãrilor interne specifice în domeniu. Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".
   (3) Nota finalã reprezintã media notelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.
   (4) La proba a doua de concurs şi, dupã caz, la urmãtoarele se prezintã numai candidaţii declaraţi "admis" la proba desfãşuratã anterior.
   (5) Este declarat "admis" la concurs candidatul care a fost declarat "admis" la toate probele concursului şi a obţinut nota finalã cea mai mare.
   (6) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notã finalã, este declarat "admis" la concurs candidatul care are cea mai mare notã la proba scrisã. În cazul în care concursul a constat şi în probe dintre cele prevãzute la art. 34 alin. (2), departajarea se va realiza în funcţie de notele obţinute la proba practicã de evaluare a aptitudinilor, iar dacã şi în aceastã situaţie se constatã egalitate, la proba de evaluare a performanţei fizice.
   (7) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notã finalã şi aceeaşi notã la proba scrisã, respectiv, dacã s-au desfãşurat probele prevãzute la art. 34 alin. (2), la proba practicã de evaluare a aptitudinilor şi, ulterior, dacã este cazul, la proba de evaluare a performanţei fizice, departajarea între aceştia se va realiza pe baza notei la licenţã, în cazul posturilor prevãzute cu funcţii de ofiţer, şi a notei la bacalaureat, în cazul posturilor prevãzute cu funcţii de agent/maistru militar/subofiţer.
   (8) Desfãşurarea probelor de concurs se planificã în zilele lucrãtoare la minimum 48 de ore, dar nu mai mult de 72 de ore între ele.
   ART. 36
   (1) Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante se întocmeşte un dosar al cãrui conţinut este prevãzut în
   (2) Dosarele de concurs se pãstreazã timp de 2 ani la compartimentul de resurse umane din unitatea care a organizat concursul, iar apoi se arhiveazã, în condiţiile legii.
   ART. 37
   Dupã încheierea concursului, pentru candidaţii admişi se introduc în dosarele personale lucrãrile scrise în original, precum şi câte o copie a procesului-verbal de concurs.
   ART. 38
   (1) Dosarele de concurs ale candidaţilor declaraţi "admis" la concurs se înainteazã, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea concursului, la eşalonul care are competenţe de emitere a ordinului/dispoziţiei de încadrare în muncã şi de acordare a gradului profesional/militar, respectiv, dupã caz, a ordinului/dispoziţiei de numire în funcţie, potrivit normelor de competenţã stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.
   (2) Ordinul/dispoziţia de încadrare, acolo unde este cazul, precum şi de numire în funcţie se emite în termen de maximum 45 de zile de la finalizarea concursului, potrivit normelor de competenţã stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative. Candidatul declarat "admis" la concurs va fi înştiinţat în scris cu privire la emiterea ordinului/dispoziţiei de numire în funcţie.
   (3) Câştigãtorul concursului are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţãrii cu privire la emiterea ordinului/dispoziţiei de numire.
   (4) În cazul în care câştigãtorul concursului nu se prezintã la post, în condiţiile alin. (3), din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe urmãtorul loc în funcţie de nota finalã, dacã a fost declarat "admis" la fiecare dintre probe.
   (5) Dacã nu existã un alt candidat care sã fi obţinut nota necesarã pentru a fi declarat "admis", se va proceda la organizarea unui nou concurs, cu respectarea normelor stabilite în prezentul ordin.
   ART. 39
   Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unitãţi.

   SECŢIUNEA a 3-a
   Ocuparea funcţiilor de conducere vacante
   ART. 40
   (1) Posturile de conducere vacante se ocupã prin examen sau concurs, dupã caz.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poliţiştii şi cadrele militare care din motive neimputabile au fost eliberaţi din funcţia de conducere pot ocupa fãrã examen sau concurs, dupã caz, cu acordul lor, un post de conducere vacant prevãzut cu un coeficient de ierarhizare al funcţiei egal sau inferior celei deţinute.
   (3) Prevederile art. 32 referitoare la unitãţile cu drept de organizare a concursurilor, precum şi la constituirea şi atribuţiile comisiilor de concurs şi ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor se aplicã în mod corespunzãtor.
   ART. 41
   (1) Examenul, respectiv concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constã într-un interviu pe subiecte profesionale, desfãşurat potrivit metodologiei prevãzute în
   (2) Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat "admis" candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.
   (3) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notã, este declarat "admis" la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
   (4) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
   (5) Prevederile anexei nr. 2 referitoare la dosarul de concurs se aplicã în mod corespunzãtor.

   SECŢIUNEA a 4-a
   Trecerea poliţiştilor/cadrelor militare într-un corp profesional/militar superior
   ART. 42
   Agenţii de poliţie/maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare cu diplomã de licenţã au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiţeri vacante, în condiţiile legii, dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele criterii:
   a) sunt declaraţi "apt" din punct de vedere medical şi psihic pentru corpul ofiţerilor;
   b) studiile superioare absolvite corespund cerinţelor postului;
   c) nu se aflã sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
   d) nu sunt puşi la dispoziţie în situaţiile prevãzute la art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

   CAP. VI
   Perioada de stagiu/probã şi definitivarea în profesie/funcţie. Exercitarea tutelei profesionale în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
   SECŢIUNEA 1
   Perioada de stagiu şi probã aplicabilã poliţiştilor
   ART. 43
   (1) Perioada de stagiu/probã este, potrivit dispoziţiilor legale specifice, etapa carierei profesionale a poliţistului cuprinsã între numirea în funcţie şi definitivarea în profesie, pentru fiecare corp profesional în parte.
   (2) Prevederile referitoare la perioada de stagiu/probã cuprinse în prezentul capitol, precum şi în anexele nr. 3 şi 4 fac referire în mod exclusiv la perioada stabilitã, potrivit actelor normative în vigoare, pentru debutanţii în profesie, personalul încadrat din sursã externã, precum şi pentru agenţii de poliţie care trec în corpul ofiţerilor de poliţie.
   (3) Pe timpul perioadei de stagiu/probã poliţistului nu i se poate modifica raportul de serviciu prin mutare, detaşare, delegare sau transfer, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reorganizarea unitãţii.
   (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pe timpul perioadei de stagiu/probã raportul de serviciu al poliţistului poate fi modificat prin mutare, la cerere sau în interesul serviciului, în cadrul aceleiaşi unitãţi sau între unitãţi, numai cu respectarea profilului de activitate al acestuia.
   (5) Perioada de stagiu/probã se întrerupe în situaţia suspendãrii raportului de serviciu al poliţistului, în condiţiile legii.
   (6) Durata suspendãrii raportului de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu/probã a poliţistului.
   (7) Încadrarea în funcţii de execuţie a poliţiştilor care intrã sub incidenţa art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se face, pe perioada de probã, pe coeficientul de ierarhizare minim al funcţiilor prevãzute cu gradul profesional deţinut de aceştia, în raport cu eşalonul la care îşi desfãşoarã activitatea.
   ART. 44
   În condiţiile stabilite prin actuala reglementare, perioada de stagiu/probã a poliţiştilor se poate suprapune perioadei de tutelã profesionalã.

   SECŢIUNEA a 2-a
   Exercitarea tutelei profesionale
   ART. 45
   Tutela profesionalã reprezintã activitatea desfãşuratã pentru sprijinirea integrãrii socioprofesionale a poliţiştilor şi cadrelor militare, precum şi pentru integrarea în activitatea practicã a elevilor şi studenţilor în unitãţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în cadrul perioadei de stagiu/probã/stagiu de practicã, dupã caz.
   ART. 46
   Tutela profesionalã se exercitã asupra urmãtoarelor categorii de persoane:
   a) absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt încadraţi în funcţii de poliţişti sau cadre militare;
   b) poliţiştii şi cadrele militare încadrate din sursã externã în unitãţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
   c) poliţiştii şi cadrele militare care s-au mutat/au fost transferaţi de la o altã armã/un alt inspectorat general, dacã li s-a schimbat, prin aceasta, şi profilul de activitate;
   d) agenţii de poliţie care au trecut în corpul ofiţerilor de poliţie, precum şi maiştrii militari şi subofiţerii în activitate care au trecut în corpul ofiţerilor.
   ART. 47
   (1) Tutore profesional poate fi lucrãtorul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative selecţionat de cãtre conducerea unitãţii pentru a îndeplini atribuţii de tutelã, care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele criterii:
   a) are experienţã de cel puţin 2 ani în specialitatea/profilul/domeniul în care îşi desfãşoarã activitatea persoana pentru care se exercitã tutela profesionalã;
   b) a fost apreciat cu calificativul de cel puţin "bun" în ultimul an;
   c) are, de regulã, vechime de cel puţin un an în unitatea în cadrul cãreia va fi numit tutore profesional;
   d) este, de regulã, mai mare cu cel puţin un grad profesional/militar faţã de persoana tutelatã.
   (2) Nu pot fi tutori profesionali în condiţiile prezentului ordin:
   a) rudele şi afinii pânã la gradul al IV-lea inclusiv;
   b) şefii/comandanţii unitãţilor;
   c) persoanele care, deşi îndeplinesc criteriile prevãzute la alin. (1), se aflã în perioada de tutelã profesionalã.
   (3) Îndeplinirea atribuţiilor de tutore este o îndatorire de serviciu.
   (4) Tutorele profesional, persoanele tutelate şi perioada tutelei profesionale, pentru fiecare caz în parte, se stabilesc prin dispoziţia/ordinul de zi pe unitate.
   ART. 48
   (1) Intervalul de timp pentru care se exercitã tutela profesionalã este urmãtorul:
   a) durata fiecãrei perioade de practicã în unitãţi operative, pentru elevii şi studenţii din instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru cei care se pregãtesc pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
   b) 6 luni din momentul prezentãrii la serviciu, pentru absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt, personalul încadrat din sursã externã şi pentru maiştrii militari sau subofiţerii care au trecut în corpul ofiţerilor;
   c) 3 luni pentru personalul care a dobândit o nouã specializare în cadrul unitãţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi/sau a fost mutat de la o altã armã/transferat, dacã astfel şi-a schimbat profilul de activitate.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poliţiştii beneficiazã de tutelã profesionalã pe întreaga perioadã de stagiu/probã stabilitã potrivit Statutului poliţistului. În acest caz, perioada de stagiu, respectiv de probã curge începând cu data primei numiri în funcţie, iar examenul de evaluare desfãşurat la finalul acesteia este echivalat cu examenul de definitivare în profesie.
   ART. 49
   (1) Tutorele poate tutela profesional cel mult douã persoane în acelaşi timp.
   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), un tutore poate tutela mai mult de douã persoane în urmãtoarele situaţii:
   a) pe timpul perioadei de practicã a elevilor/studenţilor;
   b) când în unitate nu sunt posibilitãţi pentru asigurarea numãrului de tutori care corespund criteriilor de la art. 47 alin. (1).
   ART. 50
   (1) Tutorele profesional are cu privire la integrarea socioprofesionalã a personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv la integrarea în activitatea practicã a elevilor/studenţilor urmãtoarele atribuţii principale:
   a) îndrumarea persoanei tutelate în procesul de studiere şi însuşire a legislaţiei aplicabile structurii din care face parte;
   b) explicarea modului de desfãşurare a activitãţilor de serviciu;
   c) instruirea şi desfãşurarea activitãţilor practice de întocmire a lucrãrilor şi documentelor de serviciu;
   d) desfãşurarea activitãţilor de serviciu cu rol demonstrativ;
   e) îndrumarea şi verificarea persoanei tutelate profesional în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor primite;
   f) monitorizarea activitãţii profesionale şi a conduitei persoanei tutelate şi luarea mãsurilor de îmbunãtãţire a pregãtirii acesteia;
   g) întocmirea raportului final cu privire la activitatea de integrare socioprofesionalã/integrare practicã a persoanei tutelate.
   (2) În situaţia în care la nivelul unitãţii nu existã posibilitatea numirii unui tutore profesional care sã aibã aceeaşi specializare sau profesie cu cea necesarã ocupantului postului pentru care se exercitã tutela ori, cel puţin, care sã lucreze în acelaşi domeniu de activitate, tutorele profesional desemnat va îndeplini atribuţiile prevãzute la alin. (1) lit. a), e) şi f), întreaga activitate orientându-se pe creşterea gradului de aplicabilitate la nevoile instituţiei a cunoştinţelor profesionale ale persoanei tutelate.
   ART. 51
   Cu prilejul întocmirii evaluãrii de serviciu anuale, tutorii profesionali vor fi evaluaţi şi pentru perioada de timp cât au avut aceastã calitate. Constatãrile şi concluziile se vor consemna sintetic în formularul de evaluare a activitãţii anuale.
   ART. 52
   Absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt şi personalul încadrat din sursã externã se evalueazã la sfârşitul perioadei în care au beneficiat de tutelã profesionalã. Concluziile vor fi avute în vedere şi la evaluarea anualã a activitãţii acestora.
   ART. 53
   (1) Organizarea şi desfãşurarea programului de tutelã profesionalã pentru debutanţii în profesie, personalul încadrat din sursã externã şi agenţii de poliţie/maiştrii militari/subofiţerii care trec în corpul ofiţerilor se realizeazã potrivit metodologiei prevãzute în
   (2) Organizarea şi desfãşurarea examenului de definitivare în profesie a poliţiştilor, la finalizarea perioadei de probã, precum şi de evaluare a cadrelor militare la finalizarea perioadei de tutelã profesionalã la debutul în profesie se realizeazã potrivit metodologiei prevãzute în
   ART. 54
   Inspectoratele generale/similare, potrivit competenţelor, vor aplica absolvenţilor şi personalului încadrat din sursã externã la 2 ani de la absolvire/numirea în prima funcţie un chestionar standardizat de evaluare privind sistemul de formare, pregãtire de bazã şi integrare socioprofesionalã. Cu aceastã ocazie vor fi chestionaţi şi şefii/comandanţii direcţi ai acestora, precum şi personalul care a îndeplinit atribuţii de tutelã profesionalã, iar concluziile vor fi trimise, spre valorificare, instituţiilor de învãţãmânt şi Direcţiei generale management resurse umane.
   ART. 55
   (1) Pentru activitatea desfãşuratã în calitatea de tutore profesional, conducerea unitãţii poate recompensa tutorele profesional pe timpul şi la sfârşitul perioadei de tutelã prin cel puţin una dintre urmãtoarele modalitãţi:
   a) acordarea, trimestrial, de sume bãneşti din fondul de premiere aflat la dispoziţie, conform prevederilor legale;
   b) acordarea cu prioritate a soldei de merit/salariului de merit;
   c) acordarea altor recompense prevãzute de reglementãrile legale.
   (2) Pentru neajunsuri în exercitarea atribuţiilor de tutelã profesionalã, tutorele poate fi sancţionat disciplinar, conform prevederilor legale.
   ART. 56
   (1) În vederea organizãrii şi desfãşurãrii activitãţilor de exercitare a tutelei profesionale, şefii/comandanţii unitãţilor vor stabili atribuţii specifice personalului din compartimentele de resurse umane.
   (2) Fişele posturilor personalului care îndeplineşte atribuţii de tutelã profesionalã, precum şi ale celui cu responsabilitãţi privind organizarea activitãţilor de tutelã profesionalã se actualizeazã ori de câte ori este nevoie, în condiţiile prezentului ordin.

   SECŢIUNEA a 3-a
   Definitivarea în profesie a poliţiştilor
   ART. 57
   (1) Absolvenţii cu diplomã sau licenţã ai instituţiilor de învãţãmânt pentru formarea poliţiştilor sau ai altor instituţii de învãţãmânt care formeazã personal pentru nevoile structurilor poliţieneşti, la forma de zi, sunt încadraţi ca debutanţi, în funcţii prevãzute cu gradul profesional de subinspector de poliţie pentru ofiţeri, respectiv agent de poliţie, potrivit nivelului studiilor şi specializãrii lor.
   (2) Ofiţerii de poliţie debutanţi sunt încadraţi pe o perioadã de stagiu de un an în cazul absolvirii studiilor universitare, iar agenţii de poliţie debutanţi, pe o perioadã de stagiu de 6 luni.
   ART. 58
   Perioada de probã a persoanelor încadrate din sursã externã este de un an pentru ofiţerii de poliţie care au absolvit studii universitare cu diplomã sau licenţã, respectiv de 6 luni pentru agenţii de poliţie.
   ART. 59
   (1) La expirarea perioadei de stagiu/probã, poliţiştii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii pentru a fi definitivaţi în profesie:
   a) sã fie apreciaţi cu calificativul "corespunzãtor", acordat în urma evaluãrii activitãţii lor în perioada de stagiu, respectiv în perioada de probã;
   b) sã promoveze examenul de definitivare organizat potrivit metodologiei prevãzute în
   (2) La expirarea perioadei de stagiu/probã, poliţiştii care îndeplinesc condiţiile prevãzute la alin. (1) sunt definitivaţi în profesie, în corpul din care fac parte, prin dispoziţie/ordin de personal.
   (3) În situaţia neîndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (1), poliţistul este destituit din poliţie, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.
   ART. 60
   Încadrarea poliţiştilor pe perioada de stagiu/probã şi definitivarea în profesie se fac conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.

   SECŢIUNEA a 4-a
   Evaluarea activitãţii cadrelor militare debutante în profesie la încheierea perioadei în care au beneficiat de tutelã profesionalã
   ART. 61
   (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au beneficiat la absolvirea instituţiilor de învãţãmânt/încadrarea din sursã externã de o perioadã de tutelã profesionalã cu durata de 6 luni sunt evaluaţi la încheierea acestei perioade prin examen organizat potrivit metodologiei prevãzute în
   (2) Poliţiştii şi cadrele militare care au beneficiat de tutelã profesionalã pe o perioadã de 3 luni, în condiţiile art. 46 lit. c), sunt evaluaţi la încheierea acestei perioade pe baza testelor lunare aplicate şi a referatului tutorelui, întocmit potrivit prevederilor din
   (3) Situaţia cadrelor militare prevãzute la alin. (1) care au obţinut calificativul "necorespunzãtor" la examenul organizat la încheierea perioadei de tutelã profesionalã va fi prezentatã pe cale ierarhicã conducerii unitãţii pentru a se dispune declanşarea procedurii disciplinare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului privind regimul disciplinar al personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

   CAP. VII
   Acordarea gradelor profesionale şi a gradelor militare. Avansarea/înaintarea în gradul urmãtor
   SECŢIUNEA 1
   Acordarea gradelor profesionale/militare absolvenţilor care nu promoveazã examenul de licenţã/de specialitate/diplomã
   ART. 62
   (1) Absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt superior pentru formarea ofiţerilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – poliţişti şi cadre militare, care nu promoveazã examenul de licenţã din prima sesiune organizatã în anul absolvirii, li se acordã gradul profesional de agent de poliţie, respectiv gradul militar de sergent major, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.
   (2) Absolvenţilor Facultãţii de Pompieri care nu promoveazã examenul de licenţã din prima sesiune organizatã în anul absolvirii li se prelungeşte stagiul minim în vederea acordãrii gradului de locotenent cu perioada de pânã la promovarea examenului de licenţã.
   ART. 63
   Absolvenţilor prevãzuţi la art. 62 alin. (1), dupã promovarea examenului de licenţã, li se acordã primul grad de ofiţer.
   ART. 64
   Absolvenţii şcolilor de agenţi de poliţie sau ai şcolilor militare de subofiţeri, care nu promoveazã examenul de absolvire în prima sesiune organizatã în anul absolvirii, nu dobândesc grade profesionale/militare şi nu sunt repartizaţi în vreo unitate a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
   ART. 65
   Absolvenţii prevãzuţi la art. 62 beneficiazã, potrivit normelor specifice, o singurã datã de concediu de studii pentru pregãtirea şi susţinerea examenului de licenţã.
   ART. 66
   Absolvenţii prevãzuţi la art. 62 şi 63 care au încetat raporturile de serviciu sau au fost trecuţi în rezervã din motive imputabile lor, înainte de expirarea termenului prevãzut în angajamentele scrise, încheiate dupã admiterea lor în instituţiile de învãţãmânt respective, vor fi obligaţi la plata cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizãrii, proporţional cu perioada rãmasã pânã la împlinirea termenului în cauzã.
   SECŢIUNEA a 2-a
   Acordarea gradelor profesionale poliţiştilor
   ART. 67
   (1) Gradele profesionale se acordã poliţiştilor cu respectarea condiţiilor legale, în limita numãrului de posturi prevãzute cu gradele respective aprobat de ministrul internelor şi reformei administrative, dupã cum urmeazã:
   a) cu ocazia zilei armei din care fac parte, precum şi a Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie;
   b) la absolvirea instituţiilor de învãţãmânt din structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi a altor instituţii în care au fost pregãtiţi pentru nevoile ministerului;
   c) la încadrarea din sursã externã;
   d) la trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie;
   e) la pensionare;
   f) post-mortem.
   (2) Personalului încadrat în poliţie din sursã externã, în funcţii cu specializãri prevãzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializãri, i se acordã grade profesionale în raport cu vechimea în specialitate, potrivit anexei nr. 5.
   (3) Agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie li se acordã, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia celor care au o vechime anterioarã în specialitatea studiilor superioare absolvite, cãrora li se acordã grade profesionale conform anexei nr. 5.
   (4) Pentru merite excepţionale, poliţiştii pot fi avansaţi în gradul profesional urmãtor, înainte de îndeplinirea stagiului minim, în tot cursul anului, dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
   a) au îndeplinit jumãtate din stagiul minim al gradului profesional pe care îl deţin;
   b) sunt apreciaţi în aceastã perioadã cu calificativul de cel puţin "foarte bun";
   c) funcţiile pe care sunt încadraţi sunt prevãzute cu grade profesionale superioare celui deţinut;
   d) au absolvit studiile sau/şi cursurile prevãzute de lege.
   SECŢIUNEA a 3-a
   Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate
   ART. 68
   Gradele militare pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în activitate se acordã, cu îndeplinirea condiţiilor legale, dupã cum urmeazã:
   a) cu ocazia zilelor armelor;
   b) la absolvirea instituţiilor de învãţãmânt, în condiţiile legii;
   c) la încadrarea din sursã externã;
   d) la trecerea subofiţerilor/maiştrilor militari în corpul ofiţerilor;
   e) la pensionare;
   f) post-mortem.
   ART. 69
   Înaintarea în grad, potrivit legii, a cadrelor militare în activitate se face dupã cum urmeazã:
   a) la termen, anual, de regulã la data de 1 august;
   b) înainte de termen, anual, de ziua armei şi la data de 1 decembrie;
   c) în mod excepţional, în tot cursul anului.
   SECŢIUNEA a 4-a
   Acordarea gradului profesional de chestor de poliţie
   ART. 70
   (1) În vederea acordãrii gradului profesional de chestor de poliţie candidaţii trebuie sã promoveze examenul organizat în acest scop.
   (2) Pot participa la examen comisarii-şefi care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
   a) au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau îl împlinesc în cursul anului respectiv;
   b) au fost evaluaţi în perioada stagiului minim în gradul profesional de comisar-şef cu calificativul de cel puţin "foarte bun";
   c) ocupã posturi prevãzute cu grade profesionale de cel puţin chestor de poliţie.
   (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a) comisarii-şefi de poliţie cu o vechime minimã de 2 ani în gradul profesional, care au îndeplinit cel puţin 5 ani funcţii prevãzute cu gradul profesional de chestor de poliţie sau general de brigadã ori superioare.
   (4) Comisarii-şefi care deţin titlul ştiinţific de doctor în specializãrile corespunzãtoare cerinţei postului sunt exceptaţi de la obligativitatea susţinerii examenului prevãzut la alin. (1).
   ART. 71
   (1) Candidaţii la examenul pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliţie, precum şi cei care sunt exceptaţi de la examen sunt propuşi ierarhic, de cãtre şefii inspectoratelor generale din care provin şi de şeful Direcţiei generale management resurse umane pentru cei din unitãţile aparatului central şi cele subordonate acestuia.
   (2) Propunerile se fac anual şi se înainteazã la Direcţia generalã management resurse umane pânã la data de 31 ianuarie.
   (3) Fiecare propunere va fi consemnatã într-o notã de fundamentare care va avea anexatã fişa de personal.
   (4) Direcţia generalã management resurse umane, dupã avizarea propunerilor, prezintã ministrului internelor şi reformei administrative lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile cerute pentru participarea la examen, însoţitã de notele de fundamentare şi fişele de personal ale acestora.
   (5) Ministrul internelor şi reformei administrative stabileşte, dupã consultarea Colegiului ministerului, lista candidaţilor pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliţie.
   ART. 72
   Numirea comisiei, a subcomisiilor pe probe, locul şi perioada de desfãşurare a examenului se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, la propunerea şefului Direcţiei generale management resurse umane.
   SECŢIUNEA a 5-a
   Acordarea gradului de general de brigadã cu o stea
   ART. 73
   (1) În vederea acordãrii gradului de general de brigadã cu o stea candidaţii trebuie sã promoveze examenul prevãzut în acest scop.
   (2) Prin examen se realizeazã evaluarea cunoştinţelor, capacitãţilor şi abilitãţilor candidaţilor în domeniul managementului eficient al structurilor militare ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
   ART. 74
   (1) Candidaţii la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadã cu o stea sunt propuşi de şefii comandamentelor de armã/inspectoratelor generale – similare – din care provin şi de şeful Direcţiei generale management resurse umane pentru cei din unitãţile aparatului central şi cele subordonate acestuia.
   (2) Candidaţii propuşi pentru a participa la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadã cu o stea vor fi selecţionaţi din rândul coloneilor, respectiv comandorilor, care au o vechime în grad de cel puţin 2 ani, sunt încadraţi cu cel puţin un an înainte de data la care se fac înaintãrile în grad în funcţii prevãzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au şi au fost apreciaţi cu calificativul de cel puţin "foarte bun" în ultimii 5 ani de activitate.
   (3) Propunerile se fac în condiţiile prevãzute la art. 71 alin. (3).
   (4) Prevederile art. 71 alin. (2) şi (4) se aplicã în mod corespunzãtor.
   (5) Ministrul internelor şi reformei administrative stabileşte, dupã consultarea Colegiului ministerului, lista candidaţilor la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadã cu o stea şi o supune aprobãrii Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii.
   ART. 75
   Prevederile art. 72 se aplicã în mod corespunzãtor.
   SECŢIUNEA a 6-a
   Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul urmãtor a cadrelor militare în rezervã şi în retragere
   ART. 76
   Gradul de general de brigadã/general de flotilã aerianã, contraamiral de flotilã – pentru cei din arma marinã – se poate acorda, prin decret al Preşedintelui României, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative, cu prilejul Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie, coloneilor/comandorilor în retragere, care, în afara condiţiilor prevãzute de Legea nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, îndeplinesc cumulativ şi urmãtoarele criterii:
   a) sã fie absolvenţi cu diplomã de licenţã sau echivalentã ai instituţiilor militare ori civile de învãţãmânt superior;
   b) sã aibã o vechime ca militar, respectiv poliţist de cel puţin 30 de ani şi un stagiu de ofiţer în activitate de minimum 7 ani în gradul de colonel/comisar-şef de poliţie, comandor;
   c) sã fi fost încadrat cel puţin 4 ani în funcţii prevãzute în statele de organizare cu gradul de general de brigadã/chestor de poliţie, general de flotilã aerianã, contraamiral de flotilã sau superioare şi sã fi fost evaluaţi în aceastã perioadã cu calificativul de cel puţin "bun";
   d) participã activ la activitãţile Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervã şi în Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi se bucurã de prestigiu şi apreciere în rândul membrilor asociaţiei;
   e) nu au fost trecuţi în rezervã pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;
   f) nu au suferit condamnãri şi nu au fãcut parte din fostele organe de securitate în misiuni de poliţie politicã.
   ART. 77
   (1) Generalii în retragere pot fi avansaţi în gradul urmãtor dacã în timpul activitãţii au fost încadraţi cel puţin 2 ani în funcţii prevãzute în statele de organizare cu grad cel puţin egal cu gradul propus.
   (2) Propunerile pentru acordarea onorificã a gradului de general de brigadã sau înaintarea în gradul urmãtor de general se fac de cãtre comandanţii unitãţilor prin inspectoratele generale/comandamentele de armã şi/sau Consiliul executiv al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervã şi în Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, dupã caz.
   (3) Unitãţile menţionate la alin. (2) transmit propunerile cu cei care îndeplinesc criteriile prevãzute la art. 76, la Direcţia generalã management resurse umane, pânã la data de 30 septembrie a fiecãrui an.
   ART. 78
   (1) Gradele de ofiţeri în rezervã/retragere, cu excepţia celor prevãzute la art. 77 alin. (1), se acordã prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, cu prilejul Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie, în baza propunerilor întocmite de unitãţile care au în evidenţã astfel de cadre, respectiv Asociaţia Naţionalã a Cadrelor Militare în Rezervã şi în Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi filialele acesteia de la domiciliul rezerviştilor propozabili a fi înaintaţi în gradul urmãtor, în baza avizului favorabil al unitãţilor din care au fãcut parte, cât şi al conducerii comandamentelor de armã/similare.
   (2) Cadrele militare în rezervã/retragere propuse pentru înaintarea în gradul urmãtor trebuie sã îndeplineascã toate condiţiile prevãzute de Legea nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
   ART. 79
   (1) Pentru acordarea gradului de sublocotenent, subofiţerii în rezervã/retragere în afara criteriilor prevãzute de Legea nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, trebuie sã facã parte din Consiliul executiv al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervã şi în Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative sau din birourile executive ale filialelor şi sã fie absolvenţi de liceu cu diplomã de bacalaureat ori ai şcolilor echivalente, cu diplomã.
   (2) Nu fac obiectul acordãrii de grade sau înaintãrii în gradul urmãtor cadrele militare trecute în rezervã pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, cele care au fost condamnate, chiar dacã a intervenit amnistia, graţierea sau reabilitarea, pentru orice faptã penalã, precum şi cele împotriva cãrora s-a dispus începerea urmãririi penale.
   SECŢIUNEA a 7-a
   Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul urmãtor a veteranilor de rãzboi
   ART. 80
   Cadrele militare în retragere, veterani de rãzboi, pot fi înaintate în grad, în mod excepţional, cu prilejul Zilei veteranilor de rãzboi – 29 aprilie, prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative sau decret prezidenţial, dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele criterii:
   A. Pentru înaintarea în gradul urmãtor a generalilor:
   a) sã fi îndeplinit funcţii de comandanţi de mari unitãţi, comandanţi de arme, şefi de mari unitãţi centrale;
   b) sã ocupe funcţii de conducere în Asociaţia Veteranilor de Rãzboi.
   B. Pentru înaintarea în gradul urmãtor a ofiţerilor:
   a) sã fi participat efectiv la acţiuni de luptã pe front minimum douã luni, continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizãrile în spitale de campanie, sau sã fi îndeplinit misiuni specifice în situaţii operative;
   b) sã fi absolvit studii liceale sau echivalente;
   c) sã fi absolvit cursurile unei şcoli de ofiţeri activi sau de rezervã;
   d) ofiţerii proveniţi din corpul subofiţerilor, absolvenţi de studii liceale – echivalente – pot fi înaintaţi în grad pânã la gradul de locotenent-colonel, iar cei cu studii superioare, pânã în gradul de colonel. Aceastã condiţie se excepteazã în cazul înaintãrilor în grad prin ordine generale.
   C. Pentru înaintarea în gradul urmãtor a subofiţerilor:
   a) sã fi participat efectiv la acţiuni de luptã pe front ori sã fi îndeplinit misiuni specifice în situaţii operative;
   b) sã aibã studii generale;
   c) sã aibã o vechime în ultimul grad de cel puţin 2 ani.
   D. Pentru acordarea gradului de sublocotenent în retragere:
   a) sã fi participat efectiv la acţiuni de luptã pe front minimum douã luni continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizãrile în spitale de campanie, ori sã fi îndeplinit misiuni în situaţii operative;
   b) sã aibã o vechime de cel puţin 3 ani în gradul de maistru militar principal sau plutonier adjutant şef;
   c) sã participe la activitãţile Asociaţiei Veteranilor de Rãzboi/filialelor acesteia.
   E. Pentru acordarea gradului de general de brigadã în retragere:
   a) sã fi participat efectiv la acţiuni de luptã pe front cu grad de ofiţer minimum 3 luni continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizãrile în spitale de campanie, inclusiv cel puţin 4 luni stagiu în executarea unor misiuni specifice în situaţii operative. Fac excepţie veteranii de rãzboi decoraţi cu Ordinul "Mihai Viteazul";
   b) sã aibã studii superioare, militare sau civile. Fac excepţie veteranii decoraţi cu unul dintre ordinele: "Mihai Viteazul", "Steaua României" sau "Coroana României". În cazul celor cu studii superioare civile, se impune a fi absolvenţi ai unei şcoli de ofiţeri activi sau de rezervã;
   c) sã fi fost decoraţi cu ordine de rãzboi pentru fapte de arme ori sã fi fost citaţi prin ordine de zi pe marea unitate sau armatã;
   d) sã aibã o vechime în gradul de colonel de cel puţin 5 ani;
   e) participã la activitãţile Asociaţiei Veteranilor de Rãzboi/filialelor acesteia şi se bucurã de prestigiu şi apreciere în rândul veteranilor de rãzboi;
   f) sã nu fi suferit condamnãri şi sã nu fi fãcut parte din fostele organe de securitate, în misiuni de poliţie politicã.
   ART. 81
   (1) Veteranii de rãzboi care fac parte din organele de conducere ale asociaţiei/filialelor, au o contribuţie deosebitã la organizarea şi funcţionarea acesteia, au fost victime ale regimului totalitar – arestaţi, condamnaţi, persecutaţi, îndepãrtaţi abuziv din rândul cadrelor active, s-au remarcat pe front prin fapte de arme deosebite şi au vârsta peste 85 de ani pot fi avansaţi în gradul urmãtor, inclusiv acordarea gradului de sublocotenent sau general în retragere, prin derogare de la criteriile prevãzute la art. 80.
   (2) La avansarea în grad în condiţiile alin. (1) au prioritate cei decoraţi cu ordine şi medalii de rãzboi, cei care au fost rãniţi, invalizii, marii mutilaţi, voluntarii de rãzboi şi veteranii victime ale regimului totalitar, precum şi veteranii cu vârstã înaintatã.
   ART. 82
   Propunerile pentru acordarea gradului de general şi înaintarea în gradul urmãtor a generalilor în retragere, veterani de rãzboi, se fac în limita numãrului stabilit de Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
   CAP. VIII
   Dispoziţii finale
   ART. 83
   Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane este abilitat sã emitã dispoziţii referitoare la procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane, prevãzute în
   ART. 85
   Imprimatele tipizate pentru activitatea de resurse umane prevãzute prin prezentul ordin se asigurã de cãtre inspectoratele generale/similare pentru unitãţile subordonate, iar pentru unitãţile din aparatul central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi cele subordonate nemijlocit acestora, de cãtre Direcţia generalã management resurse umane.
   ART. 85
   Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul ordin.
   ART. 86
   Şefii/comandanţii de la toate eşaloanele rãspund de managementul resurselor umane din subordine.
   ART. 87
   Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Ministrul internelor
   şi reformei administrative,
   Cristian David


   Bucureşti, 28 noiembrie 2008.
   Nr. 665.

   Forma actualizată valabilă în August 2011
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.