Jump to content
POLITISTI.ro

Marius

Tematica şi bibliografie - specialitatea "Combaterea criminalităţii organizate"

Recommended Posts

Marius

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
recomandate la concursul de ocupare a posturilor de execuţie vacante prin trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor pentru specialitatea combatereai criminalităţii organizate.

 

PREGĂTIRE GENERALĂ

TEMATICA

 • Drepturile și îndatoririle polițistului
 • Protecţia informaţiilor clasificate: cadrul legal, principii, definiţii, obligaţii, răspunderi, sancţiuni;
 • Activitatea de emitere şi  primire a documentelor clasificate;
 • Protecţia informaţiilor secrete de serviciu: clasificarea, declasificarea şi măsurile minime de protecţie; regulile generale de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi distrugere;
 • Obiectivele specifice pentru îndeplinirea obiectivului general privind Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate, transfrontaliere şi terorismului , conform Strategiei Naționale de Ordine și Siguranță Publică 2015 – 2020;
 • Cooperarea polițienească internațională.
 • Organizarea, funcţionarea şi competenţa D.I.I.C.O.T.
 • Criminalitatea organizată;

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
 • Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;
 • HG 585/13.06.2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate din Romania;
 • HG 781/25.07.2002 privind protecția informațiilor clasificate secret de serviciu;
 • Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015 – 2020;
 • Convenţia de aplicare a acordului SCHENGEN;
 • Sistemul informatic SCHENGEN (SIS);
 • Manualul SCHENGEN de cooperare;
 • Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea DIICOT, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;

 

PREGĂTIRE DE SPECIALITATE

I. PE LINIE ANTIDROG

TEMATICA:

 • Sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional; 
 • Substanţe aflate sub control naţional, droguri şi precursori;
 • Metode de documentare a infracţiunilor de trafic de droguri şi precursori;
 • Mãsuri specifice de prevenire şi combatere a criminalitãţii organizate la nivel naţional şi internaţional;
 • Prevederile Codului Penal şi ale Codul de Procedură Penală aplicabile în activitatea  de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri;
 • Strategia Naţională Antidrog 2013-2020 – principii, obiective generale şi specifice privind reducerea ofertei, obiective generale şi specifice privind cooperarea internaţională;
 • Problematica Schengen. 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 522 din 24 noiembrie 2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
 • Legea nr.186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri;
 • Legea nr.339 din 29 noiembrie 2005, privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanaţa de Urgenţã nr. 121 din 21 decembrie 2006, privind regimul juridic al precursorilor de droguri cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotãrârea nr. 860 din 28 iulie 2005, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 194 din 7 noiembrie 2011, republicată privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive;
 • Hotãrârea nr.1915 din 22 decembrie 2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005, privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;
 • Hotărarea nr.784 din 9 octombrie 2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 şi a Planului de Acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog în perioada 2013-2020.

II. PE LINIA COMBATERII CRIMINALITĂŢII INFORMATICE

TEMATICĂ

 • Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice;
 • Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice;
 • Infracţiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice;
 • Falsul informatic;
 • Efectuarea percheziţiilor în sistemele informatice (reglementări şi procedură);
 • Metode speciale de supraveghere sau cercetare;
 • Supravegherea tehnica;
 • Conservarea datelor informatice;
 • Competenţa în investigarea infracţiunilor cu mijloace de plată electronică;
 • Folosirea de investigatori sub acoperire în domeniul combaterii criminalităţii informatice (reglementări şi procedură);
 • Obligaţiile furnizorilor de servicii informatice, răspundere şi definiţii;
 • Cunostinţe IT: securitatea reţelelor, serverelor web, firewall şi VPN, standarde şi protocoale de securitate, securitatea în sistemele de operare, managementul securităţii în sistemele informatice şi securitatea în Internet, Microsoft Office, aplicaţii pentru baze de date, componente hardware si software şi navigare Internet;
 • Elementele de siguranţă şi datele conţinute de mijloacele de plată electronică;

BIBLIOGRAFIE

 • Legea 235/2015 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vieții private;
 • Documentaţia emisă de companiile de carduri şi băncile emitente (open source);
 • Documentaţie privind securitate si tehnologii Internet, hardware/software IT, utilizare şi operare pe calculator (open source);

III. PE LINIA COMBATERII TRAFICULUI DE PERSOANE

1.TRAFICUL DE PERSOANE ŞI DE MINORI

TEMATICA

 • Cerințele necesare existenței infracțiunii de trafic de persoane;
 • Riscuri și vulnerabilități asociate fenomenului trafic de persoane;
 • Modalități de exploatare a victimelor traficului de persoane;
 • Protecţia victimelor traficului de fiinţe umane. Modalităţi, legislaţie în vigoare;
 • Diferenţe dintre traficul de persoane şi traficul de migranţi;
 • Obiectivele reducerii impactului şi dimensiunilor traficului de persoane la nivel naţional.

BIBLIOGRAFIE

 • Codul penal CAP. VII Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
 • Hotărârea nr.1142/2012 privind aprobarea Strategiei nationale impotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 si a Planului national de actiune 2015-2016 pentru implementarea Strategiei nationale impotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016, actualizată;
 • Legea nr.565/2002 – Ratificarea convenţiei ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului privind traficul de persoane;
 • Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.299/2003 privind metodologia de aplicare a Legii nr.678/2001 pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane, actualizată;
 • Legea nr.211/2004- privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infractiunilor;
 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/1997 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.95/2006 - Titlul VI – privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Analize privind victimele traficului de persoane – website Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane;
 • Hotărîrea Guvernului nr.299/2003 privind metodologia de aplicare a Legii nr.678/2001 pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane, actualizată;
 • Ordinul nr. 335/2007  pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane.

2. TRAFICUL DE MIGRANŢI 

TEMATICA

 • Prevederi legislative privind limitarea şi stoparea traficului de migranți;
 • Caracteristici și tendințe ale fenomenului trafic de migranţi;
 • Poziționarea geografică a României pe rutele de migrație ilegală;
 • Rute și şi mijloace de deplasare utilizate;
 • Moduri de operare folosite de traficanții de migranți;
 • Riscuri și vulnerabilități asociate migrației ilegale, respectiv traficului de migranți.

BIBLIOGRAFIE

 • Codul penal CAP. II Infracţiuni privind frontiera de stat
 • Hotărârea nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018;
 • O.U.G. nr.105/2001, privind frontiera de stat a Romaniei, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.243/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr.105/2001, privind frontiera de stat a Romaniei, actualizată;
 • HOTĂRÂRE nr. 780 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018.

IV. PE LINIA COMBATERII FINANȚĂRII TERORISMULUI ȘI SPĂLĂRII BANILOR 

1. INVESTIGAREA  TERORISMULUI

TEMATICĂ

 • Protecţia informaţiilor clasificate: cadrul legal, principii, definiţii, obligaţii, răspunderi, sancţiuni;
 • Activitatea de emitere şi  primire a documentelor clasificate;
 • Protecţia informaţiilor secrete de serviciu: clasificarea, declasificarea şi măsurile minime de protecţie; regulile generale de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi distrugere;
 • Siguranţa naţională a României;
 • Prevenirea şi combaterea terorismului;
 • Regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare;
 • Organizarea şi funcţionarea D.I.I.C.O.T;
 • Criminalitatea organizată;
 • Exportul şi importul de produse strategice;
 • Achiziţii şi livrări intracomunitare; 
 • Cooperarea poliţienească şi judiciară internaţională;
 • Organizarea, funcţionarea şi competenţa D.I.I.C.O.T.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea 51/1991, privind siguranţa naţională a României;
 • Legea 535/2004, privind prevenirea şi combaterea terorismului;
 • Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată şi modificată;
 • OUG 129/2006, privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare;
 • Legea nr. 595/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice;
 • Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României; Regulamentul de aplicare al Codului Vamal;
 • HG nr. 924/2007 pentru aprobarea Listei cuprinzând  produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni;
 • Regulamentul (CE) NR. 394/2006 al consiliului din 27. 02. 2006 de modificare si actualizare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare;
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 176 / 2005 privind activităţi executate de Poliţia Română, pe linie de combaterea terorismului;

2. PE LINIA COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR ŞI A MACROCRIMINALITĂŢII DIN PIAŢA FINANCIARĂ

TEMATICĂ

 • Prevenirea si sancționarea spălării banilor; 
 • Prevenire și combaterea infracţiunilor de: abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 N.C.P.), bancrută simplă (art. 240 N.C.P.), bancrută frauduloasă (art. 241 N.C.P.), gestiune frauduloasă (art. 242 N.C.P.), înșelăciune (art. 244 N.C.P.), înșelăciune privind asigurările (art. 245N.C.P.)  deturnarea licitațiilor publice (art.246 N.C.P.), dacă aceste infracțiuni au fost săvârșite în condițiile art.12 din Legea 508/2004 cu modificările și completările ulterioare, și anume au intrat în scopul unui grup infracțional organizat și indiferent de numărul infracțiunilor concurente în cauză, s-a produs o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro;
 • Prevenire și combaterea  infracțiunilor de delapidare (faptă prev. și ped. de art. 295 N.C.P.) și deturnare de fonduri (faptă prev. și ped. de art. 307 N.C.P.), dacă aceste infracțiuni au fost săvârșite în condițiile art.12 din Legea 508/2004 cu modificările și completările ulterioare, și anume au intrat în scopul unui grup infracțional organizat și indiferent de numărul infracțiunilor concurente în cauză, s-a produs o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro;
 • Prevenire și combaterea infracţiunii de concurenţă neloială (Legea 11/1991), dacă acestă infracțiune a fost săvârșită în condițiile art.12 din Legea 508/2004 cu modificările și completările ulterioare, și anume a intrat în scopul unui grup infracțional organizat;
 • Prevenire și combaterea infracțiunilor din piața de capital (Legea 297/2004), dacă aceste infracțiuni sunt de competența Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, și anume au intrat în scopul unui grup infracțional organizat;
 • Prevenire și combaterea infracțiunilor de evaziune fiscală (Legea 241/2005), dacă aceste infracțiuni au fost săvârșite în condițiile art.12 din Legea 508/2004 cu modificările și completările ulterioare,  și anume au intrat în scopul unui grup infracțional organizat și indiferent de numărul infracțiunilor concurente în cauză, s-a produs o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro;
 • Prevenire și combaterea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de Codul Vamal (Legea nr.86/2006), dacă aceste infracțiuni au fost săvârșite în condițiile art.12 din Legea 508/2004 cu modificările și completările ulterioare,  și anume au intrat în scopul unui grup infracțional organizat;
 • Cooperarea poliţienească şi judiciară internaţională.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Legea 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 28 din 16 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;

3. PE LINIA COMBATERII FALSULUI DE MONEDĂ

TEMATICA

 • Prevederile Codului Penal şi ale Codul de Procedură Penală aplicabile în activitatea  de prevenire şi combatere a falsului de monedă;( art. 310, 313, 314, 315, 316)
 • Criminalitatea organizată;
 • Organizarea DIICOT în materie de prevenire şi combatere a falsului de monedă.
 • Reglementări internaţionale în domeniul falsului de monedă şi europene pentru protecţia monedei EURO;
 • Organizarea şi funcţionarea regimului valutar în România şi a asigurării autenticităţii bancnotelor EURO.

BIBLOGRAFIE

 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare (Partea specială, Titlul VI, Cap. I, art. 310, 313, 314, 315, 316);
 • Legea 312/2004 privind statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Convenţia internaţională privind stoparea falsificării de monedă, semnată  la Geneva la 20 aprilie 1929;
 • Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării, cu amendamentele ulterioare;

NOTĂ: ACTELE NORMATIVE VOR FI STUDIATE ÎN FORMA ACTUALIZATĂ, ÎN VIGOARE LA DATA DE 08.02.2016. 

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Această publicitate este afişată doar vizitatorilor. - Click aici pentru înregistrare

Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Similar Content

  • Marius
   By Marius
   TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA
   recomandate la concursul de ocupare a posturilor de execuţie vacante prin trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor pentru specialitatea Investigaţii Criminale
    
   PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
   DREPT PENAL - PARTEA GENERALĂ
   Infracţiunea Cauzele justificative  Cauzele de neimputabilitate Tentativa Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni  Autorul şi participanţii Regimul răspunderii penale a minorului Cauzele care înlătură răspunderea penală Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală DREPT PENAL - PARTEA SPECIALĂ
   Infracţiuni contra vieţii: art. 188-192; Infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii: art. 193-196 şi art. 198; Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199-200; Infracţiuni contra libertăţii persoanei: art. 205-207; Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 218, art. 220; Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private: art. 224-225; Infracţiuni contra patrimoniului: art. 228-234, art. 236-238, art. 242-244 şi art. 248; Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253-256; Infracţiuni contra autorităţii: art. 257-258; Infracţiuni contra înfăpturii justiţiei: art. 266-270, art. 273, art. 279-283, art. 285-286; Infracţiuni de corupţie şi de serviciu: art. 289-292, art. 295-298, art. 308-309; Infracţiuni de fals: art. 320-323, art. 326-327; Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice: art. 371 şi art. 375; Infracţiuni contra familiei: art. 377-379.  DREPT PROCESUAL PENAL - PARTEA GENERALĂ
   Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal Participanţii în procesul penal. Competenţa organelor judiciare  Organele de urmărire penală şi competenţa acestora. Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora; Inculpatul şi drepturile acestuia; Partea civilă şi drepturile acesteia; Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia; Avocatul. Asistenţă juridică şi reprezentarea; Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii. Audierea persoanelor Audierea suspectului sau inculpatului. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente. Audierea martorilor. Identificarea persoanelor şi a obiectelor; Metode speciale de supraveghere sau cercetare; Conservarea datelor informatice; Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri; Percheziţia domiciliară. Alte forme de percheziţie Expertiza şi constatarea Cercetarea locului faptei şi reconstituirea Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane; Mijloace materiale de probă; Înscrisurile Măsurile preventive şi alte măsuri măsuri procesuale. Reţinerea; Controlul judiciar; Controlul judiciar pe cauţiune; Arestul la domiciliu; Arestarea preventivă; Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive; Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate  minorilor. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor. Citarea, comunicarea actelor procedural şi mandatul de aducere. Termenele Cheltuielile judiciare; Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite; Nulităţile; Amenda judiciară. DREPT PROCESUAL PENAL - PARTEA SPECIALĂ
   Urmărirea penală. Sesizarea organelor de urmărire penală; Plângerea prealabilă; Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror      Efectuarea urmăririi penale Desfăşurarea urmăririi penale; Suspendarea urmăririi penale; Clasarea şi renunţarea la urmărire penală; Terminarea urmăririi penale; Dispoziţii privind efetuarea urmăririi penale de către procuror; Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei; Reluarea urmăririi penale; Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală. Proceduri speciale. Procedura dării în urmărire. BIBLIOGRAFIE:
   Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare; PARTEA GENERALĂ Titlul II, Cap.I, Cap.II; Cap.III, Cap.IV, Cap.V, Cap. VI, Titlul V Cap.I, Titlul VII, Titlul X; PARTEA SPECIALĂ - Infracţiuni contra vieţii; Infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii; Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie; Infracţiuni contra libertăţii persoanei; Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private; Infracţiuni contra patrimoniului; Distrugerea şi tulburarea de posesie; Infracţiuni contra autorităţii; Infracţiuni contra înfăpturii justiţiei; Infracţiuni de corupţie şi de serviciu; Infracţiuni de fals; Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice; Infracţiuni contra familiei. Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare; Partea Generală Titlul I, Titlul II, Titlul III, Cap.I; Cap.II Secţiunea a 5-a, Cap.III, Cap.IV, Cap.V, Cap.VI., Cap.VII. Titlul IV, Cap.I,  Cap. II, Sectiunea 1, Sectiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a, Secţiunea a 4-a, Cap.III, Cap.IV, Cap.V, Cap.VI, Sectiunea 1, Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a, Cap.VII, Cap.VIII, Cap.IX, Cap.X, Cap.XI, Titlul V. Cap.I. Secţiunea 1. Secţiunea a 2-a. Secţiunea a 3-a, Secţiunea a 4-a, Secţiunea a 5-a, Secţiunea a 6-a, Secţiunea a 7-a, Secţiunea a 8-a, Cap.III, Titlul VI, Cap.I, Cap.II, Cap.III, Cap.IV, Cap.V, Cap.VI; Partea Specială Titlul I. Cap.I, Cap.II, Secţiunea 1, Secţiunea a 2-a. Cap.III, Cap.IV, Secţiunea 1, Secţiunea a 2-a. Secţiunea a 3-a, Secţiunea a 4-a, Secţiunea a 5-a, Cap.V, Cap.VI, Cap.VII, Titlul V, Cap.IV.  PE LINIA ACTIVITĂŢILOR ÎN DOSARELE PENALE  
   Înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror. Competenţele organelor de urmărire penală, pentru structura de investigaţii criminale. Cercetarea la faţa locului. Activităţi prealabile luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale. Activitatea formaţiunilor de investigaţii criminale pentru organizarea şi desfăşurarea sarcinilor specifice în prevenirea şi combaterea traficului şi furturilor de şi din autovehicule.  Activitatea poliţiştilor cu atribuţii pentru organizarea şi desfăşurarea sarcinilor specifice de descoperire şi cercetare a infracţiunilor de înşelăciune. BIBLIOGRAFIE
   Ordinul comun M.A.I./P.I.C.C.J. nr. 56/12/10.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror. Ordinul comun M.A.I./P.I.C.C.J. nr. 1754/182/2009 privind procedura cercetării la faţa locului şi anexe. Ordinul comun nr. 140/2011 privind desfăşurarea activităţii prealabile luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale. Dispoziţia I.G.P.R. nr. 23/04.03.2015 privind specializarea poliţiştilor din Poliţia Română, in efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor de identificare a autorilor si de cercetare penală in raport de tipul infracţiunii şi modul de comitere a acestora, anexa 1 şi 2.  Dispoziţia I.G.P.R. nr. 125/12.12.2012 şi Metodologia de lucru, anexă la dispoziţie, privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice formaţiunilor de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Române pentru prevenirea şi combaterea furturilor de autovehicule precum şi a traficului intern şi internaţional cu autovehicule furate. Dispoziţia I.G.P.R. nr. 42/26.06.2014 şi Metodologia anexă la dispoziţie, privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de înşelăciune. PE LINIE DE COOPERARE ŞI ASISTENŢĂ POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ
   Canalele de cooperare poliţienească internaţională Cererea de asistenţă poliţienească internaţională Comisia rogatorie internaţională Transferul de proceduri în materie penală Echipele comune de anchetă BIBLIOGRAFIE
   O.U.G. nr. 103/2006 republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţională (publicată în monitorul oficial nr. 150 din 28 februarie 2014) – art. 6-7, art. 8-13  Legea nr. 302/2004 republicată, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (publicată în monitorul oficial cu modificările aduse de Legea nr. 300/2013 şi Legea nr. 318/2015) – art. 173-176, art. 123-127, art. 182 Dispozitia I.G.P.R. nr. 55/24.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind activităţile specifice de combatere a criminalităţii itinerante/transfrontaliere, din competenţa materială a formaţiunilor de investigaţii criminale cu modificările aduse de prevederile art. 30 şi 32 din Ordinul comun PICCJ – MAI nr. 12/C/2014 – 56/10.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa unitară a sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror Dispoziţia I.G.P.R. nr. 1/14.01.2014 privind schimbul de informaţii cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură sau poliţiştii străini PE LINIA PROTEJĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL
   Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale (Titlul IV – Cap. I şi Cap. II – art. 36 - art. 48 inclusiv) Clasificarea, înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice, contravenţii şi sancţiuni (Cap. III şi Cap. VII) Protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional Deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale  BIBLIOGRAFIE
   Legea nr. 182/25 octombrie 2000 (republicată) - privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil Legea nr. 422/18 iulie 2001 (republicată) - privind protejarea monumentelor istorice (actualizată până la data de 1 februarie 2016) Legea nr. 311/3 iulie 2003 (republicată) - muzeelor şi a colecţiilor publice Ordonanţa Guvernului nr. 43/30 ianuarie 2000 (republicată) - privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional (actualizată până la data de 1 februarie 2014*) Ordinul M.A.I. nr. 251/31 mai 2004 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale PE LINIA PERSOANELOR/BUNURILOR URMĂRITE ÎN TEMEIUL LEGII
   Darea in urmărire la nivel naţional - Bibliografie: Codul de procedura penala  – Titlul IV, Cap.IV, art. 521-526. Urmărirea internaţională şi extrădarea persoanelor - Bibliografie: Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.224/2006, O.U.G. nr. 103/2006, Legea nr. 222/2008, Legea nr. 300/2013) – art. 18 - art. 83. Mandatul European de Arestare - Bibliografie – Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare (Legea 224/2006, OUG nr. 103/2006, Legea nr. 222/2008 , Legea nr. 300/2013) – art. 84 – art. 122 Semnalările în Sistemul de Informaţii Schengen – SIS - Bibliografie: Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări (SINS) şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS), cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 187/2009)  – Secţiunea 3, art. 6 – art. 20. şi Ordinul MAI nr. 212/2010  privind procedurile de lucru pentru activitãţile autoritãţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalãrilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalãri sau Sistemul de Informaţii Schengen -  cap. III – cap. VII, art. 15 – 57, Modul de acţiune al efectivelor de poliţie în cazurile de copii dispăruţi. - Bibliografie: Dispoziţia I.G.P.R. nr. 44/2007, pentru aprobarea „Manualului de bune practici privind modul de acţiune al poliţiei în cazurile copiilor dispăruţi”; Secţiunea I – Etapele de reacţie. Urmărirea bunurilor - Bibliografie: Dispoziţia I.G.P.R. nr. 32/04.06.2008 pentru aprobarea metodologiei de lucru - aplicaţia Obiecte PE LINIA ASIGURĂRII MĂSURILOR PREVENTIVE
   Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor faţă de care organele judiciare au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu
   BIBLIOGRAFIE
   Codul de procedură penală - Art. 202-208, art. 211-222, art. 241 şi art. 242; Legea nr. 253/19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; Titlul VI, Cap.I, art. 82-84; Legea nr. 254/19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal; Titlul IV, Cap.III, art.124-133; Dispoziţia I.G.P.R. nr. 9/10.02.2014 prin care a fost aprobată Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor faţă de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu. O.U.G. nr. 82/10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală; O.U.G. nr. 24/30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
     PREGĂTIRE GENERALĂ
   Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române. - Bibliografie: Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002  republicată, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare. - Bibliografie: Legea nr. 364 din 15 septembrie 2004 republicată, privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;  Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni;  Întreruperea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului; - Bibliografie: Legea nr. 360 din  6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului (Cap. 3, 4 şi 5); Hotărârea Guvernului nr. 725 din 2 septembrie 2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor. Etica şi deontologia poliţienească. - Bibliografie: Hotărârea Guvernului nr. 991 din 5 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului. Categorii de informaţii clasificate;  Clasificarea şi declasificarea informaţiilor;  Modul de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate (protecţia juridică, protecţia prin măsuri procedurale, protecţia fizică, protecţia personalului). - Bibliografie: Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate; Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu; Ordinul ministrului de interne nr.353/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu in unităţile M.A.I. Garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. - Bibliografie: Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  Fişa postului; Ocuparea posturilor vacante Recrutarea poliţiştilor şi cadrelor militare Acordarea gradelor profesionale şi a gradelor militare. Avansarea/înaintarea în gradul următor - Bibliografie: Ordinul M.A.I. nr. 665/28 noiembrie 2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (actualizat la 20 ianuarie 2016) –  Cap. II, Cap. III, Cap. IV şi Cap. VII.  Examinarea şi soluţionarea petiţiilor. - Bibliografie: Ordinul M.A.I. nr.190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţe în structurile M.A.I. (Cap. III).     Actele normative vor fi studiate în forma actualizată, în vigoare la data de 08.02.2016.
  • Marius
   By Marius
   TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
   pentru organizarea concursului de trecere în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie specialitatea Ordine Publică
    
   CAPITOLUL I
   TEMATICA
   Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni  Etica şi deontologia poliţienească BIBLIOGRAFIE
   Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului
   CAPITOLUL II
   TEMATICA
   Sistemul Informatic Schengen Semnalările din SIS / SINS BIBLIOGRAFIE
   Legea nr. 141/2010 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul M.A.I. nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen, cu  modificările şi completările ulterioare CAPITOLUL III
   TEMATICA
   Infracţiunea – Dispoziţii generale. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate. Tentativa. Autorul şi participanţii (Titlul I – Capitolele I, II, III, IV, VI) Categoriile pedepselor (Titlul III – Capitolul I) Regimul măsurilor de siguranţă (Titlul IV – Capitolul II) Minoritatea (Titlul V) Infracţiuni contra persoanei (Titlul I) Infracţiuni contra patrimoniului – Furtul. Tâlhăria. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. Distrugerea şi tulburarea de posesie  (Titlul II – Capitolul I, Capitolul II – art.233 şi 234, Capitolul III – art.238 şi 239, Capitolul V) Infracţiuni contra autorităţii (Titlul III – Capitolul I) Infracţiuni de serviciu (Titlul V – Capitolul II – art.296-301) Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (Titlul VIII) Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale (Titlul II – Capitolul I – art.16) Participanţii în procesul penal (Titlul III – art.29-61, art.77-96) Mijloace materiale de probă. Însrisurile. (Titlul IV – Capitolele X şi XI) Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale (Titlul V – art. 202, art.209-240) Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (Titlul VI – Capitolul I) Înregistrarea, evidenţa unitară şi circuitul sesizărilor penale Cercetarea la faţa locului Organizarea şi desfăşurarea activităţii poliţiei pe linia supravegherii persoanelor faţă de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu BIBLIOGRAFIE
   Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul comun al M.A.I. nr. 56/10.04.2014 şi P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror Ordinul comun al M.A.I. nr. 182/2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului  Dispoziţia I.G.P.R. nr. 9/2014 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor asupra cărora a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu.  Dispoziţia I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale şi a dispoziţiilor procurorului
   CAPITOLUL IV
   TEMATICA
   Concepţia unitară de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice Delimitări conceptuale privind atribuţiile şi competenţele poliţiei şi jandarmeriei în domeniul ordinii şi siguranţei publice Cooperarea forţelor care participă la menţinerea ordinii publice. Atribuţiile poliţiei pe linia adunărilor, întrunirilor şi manifestaţiilor publice. Poliţia de proximitate – Definiţie, scopuri, obiective. Atribuţii specifice poliţistului de proximitate. Activitatea pe linia sistemelor de securitate Formele de pază Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special. Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei. Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp. Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp. Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne. Răspunderi şi sancţiuni Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor Cerinţe minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază prin forţe şi mijloace civile şi modelele acestora Descrierea, culoarea şi modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază propriu Analiza de risc la securitatea fizică  Silvicultură Răspunderi şi sancţiuni prevăzute de Legea nr. 46/2008 (republicată) – Codul silvic Contravenţii şi categorii de personal care au calitatea de organ constatator, conform Legii nr.171/2010 Legalitatea provenienţei materialelor lemnoase conform H.G. nr. 470/04.06.2014 Regimul juridic al contravenţiilor Regimul juridic al faptelor ce aduc atingere normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice Obligaţiile deţinătorilor de câini periculoşi sau agresivi şi condiţiile deţinerii acestora BIBLIOGRAFIE
   Dispoziţia I.G.P.R. nr. 123/2012 privind stabilirea Concepţiei unitare, de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice, modificat şi completat prin O. M.A.I. nr. 26/2015 H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice  Manualul Poliţiei de Proximitate, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, decembrie 2007 Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 333/2003 (republicată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii  nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie Instrucţiuni nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor Legea nr. 46/2008 (republicată) Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (U.E.) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20.10.2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
     CAPITOLUL V
   TEMATICA
   Accesul liber la informaţiile de interes public Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile M.A.I. BIBLIOGRAFIE
   Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul M.A.I. nr. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile M.A.I. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare Actele normative vor fi studiate în forma actualizată, în vigoare la data de 08.02.2016.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.