Jump to content
POLITISTI.ro

ORDIN 485 din 19 mai 2008 - Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Internelor si Reformei Administrative


Elvis

Recommended Posts

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

Ministrul Internelor şi Reformei Administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT 
general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament realizează cadrul general şi stabileşte dispoziţiile comune privind organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare şi a celor de aruncare a grenadelor de mână de război, de exerciţiu şi a altor tipuri de grenade aflate în dotarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, denumit în continuare MIRA, precum şi normele referitoare la ordinea în poligon şi măsurile de siguranţă pe timpul executării tragerilor.

(2) Normele din prezentul regulament se aplică personalului MIRA, care are prevăzut în dotare armament.

Art. 2. - In procesul de formare profesională iniţială şi continuă, instruirea pentru trageri este una dintre disciplinele de bază, care participă la constituirea, menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor personalului pentru îndeplinirea eficace şi eficientă a misiunilor.

Art. 3. - Scopul instruirii pentru trageri îl reprezintă cunoaşterea de către personalul MIRA a caracteristicilor tehnico-tactice ale armamentului din dotare, a regulilor de mânuire, siguranţă şi întreţinere, a situaţiilor legale în care se poate face uz de armă, precum şi a modului de utilizare în serviciu a acestuia.

Art. 4. - (1) Şefii/Comandanţii unităţilor răspund de realizarea condiţiilor organizatorice pentru efectuarea instruirii pentru trageri a personalului subordonat.

(2) Fiecare poliţist sau cadru militar este obligat să participe la activităţile din cadrul instruirii pentru trageri.

(3) Şefii/Comandanţii unităţilor asigură instruirea personalului în perioada ce precede executarea şedinţelor de tragere în poligon.

Art. 5. - Pentru creşterea calităţii activităţilor de instruire, tragerile se execută în condiţii cât mai apropiate de cele reale în care focul armamentului poate fi utilizat, potrivit particularităţilor misiunilor şi atribuţiilor, urmărindu-se:

a) identificarea rapidă şi diferenţierea corectă a obiectivelor;

b) antrenarea trăgătorului pentru riposta în timp scurt;

c) executarea precisă a focului;

d) evitarea folosirii accidentale a armamentului şi a incidentelor cauzate de utilizarea nelegală a focului acestuia.

Art. 6. - (1) Instruirea pentru tragerile cu armamentul din dotare se execută prin:

a) instruire de bază pentru trageri;

b) exerciţii pregătitoare;

c) şedinţe de tragere pregătitoare;

d) şedinţe individuale de tragere curente;

e) şedinţe de tragere specifice;

f) şedinţe de tragere de verificare.

(2) Instruirea de bază pentru trageri se desfăşoară la sală sau în poligoane de antrenament, folosindu-se dispozitive, instalaţii şi simulatoare, în scopul însuşirii de către personal a:

a) noţiunilor generale de balistică interioară şi exterioară;

b) părţilor componente ale armamentului şi muniţiei din înzestrare, demontării-montării, funcţionării, modului de remediere a incidentelor de tragere, regulilor de întreţinere;

c) regulilor şi operaţiunilor de tragere cu armamentul şi pentru aruncarea grenadelor de mână;

d) regulilor şi măsurilor de siguranţă pe timpul executării şedinţelor de tragere şi de aruncare a grenadelor de mână;

e) aspectelor legale privind uzul de armă.

(3) Instruirea de bază are caracter unitar şi se desfăşoară cu elevii/studenţii instituţiilor de învăţământ ale MIRA, precum şi cu personalul încadrat din sursă externă, pe timpul cursurilor de formare iniţială, pe baza manualelor comune utilizate în întreaga instituţie.

(4) Exerciţiile pregătitoare au ca scop însuşirea condiţiilor şedinţei de tragere ce urmează a fi executată, formarea deprinderilor pentru efectuarea corectă a operaţiunilor pentru tragere, de mânuire şi utilizare legală a armamentului, rezolvarea incidentelor de tragere, precum şi asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de siguranţă.

(5) Şedinţele de tragere pregătitoare au ca scop iniţierea şi obişnuirea personalului pentru tragerea cu muniţie reală, efectuarea corecţiei tragerii şi executarea focului din diferite poziţii de tragere asupra unor ţinte variate.

(6) Şedinţele individuale de tragere curente au ca scop antrenamentul şi dezvoltarea deprinderilor personalului pentru utilizarea armamentului din dotare.

(7) Şedinţele de tragere specifice, executate individual sau de către structuri constituite în grupe, echipe sau alte asemenea formaţii, au ca scop antrenarea personalului pentru utilizarea armamentului în condiţiile particulare ale misiunilor pe care acesta le îndeplineşte, inclusiv în cadrul acţiunilor desfăşurate în comun de componentele diferite ale MIRA.

(8) Şedinţele de tragere de verificare au ca scop evaluarea personalului asupra nivelului de instruire la această disciplină. Verificarea se poate realiza prin executarea şedinţelor individuale de tragere curente sau a unor şedinţe de tragere prevăzute special în instrucţiunile de tragere.

(9) In cazul aruncării grenadelor de mână se execută acelaşi tip de şedinţe ca şi cel enumerat la alin. (1).

(10) Personalul este admis la şedinţele de tragere prevăzute la alin.(6)-(8), numai dacă a parcurs în ordine toate etapele de pregătire prevăzute la alin. (2)-(5);

 

CAPITOLUL II 
Reguli privind organizarea, pregătirea şi executarea şedinţelor de tragere

 

Art. 7. - Organizarea executării tragerilor cu armamentul din dotare este atributul şefilor/comandanţilor şi al personalului destinat pentru desfăşurarea acestor activităţi.

Art. 8. - (1) Inaintea executării şedinţelor de tragere şi pe timpul instruirii de bază şi şedinţelor/exerciţiilor pregătitoare, personalul se verifică, după caz, de către personalul didactic, instructorii de trageri, ofiţerii specialişti cu pregătirea din unităţi, şefii nemijlociţi/comandanţii asupra cunoaşterii armamentului şi muniţiei, a conţinutului, condiţiilor şi modului de executare a şedinţei de tragere şi de remediere a incidentelor de tragere, precum şi în ceea ce priveşte respectarea regulilor de siguranţă în poligon.

(2) Persoanele care execută verificarea prevăzută la alin. (1) constată dacă personalul este pregătit pentru a executa şedinţa de tragere cu muniţie reală şi hotărăsc admiterea sau neadmiterea acestuia la trageri.

(3) Cu personalul neadmis pentru executarea şedinţelor de tragere cu muniţia reală se efectuează antrenamente suplimentare până la îndeplinirea de către acesta a criteriilor stabilite.

(4) In vederea executării tragerilor, armamentul/muniţia se verifică pentru a corespunde din punct de vedere tehnic şi funcţional.

(5) Pregătirea armamentului şi aparaturii de ochire pentru trageri se încheie cu controlul şefului nemijlocit/comandantului/ conducătorului tragerii, în prezenţa celui care le are în primire şi urmează să le folosească.

(6) Deficienţele constatate cu ocazia verificării se remediază înaintea executării tragerilor, dacă este posibil, iar dacă nu, armamentul se predă pentru reparaţii potrivit prevederilor legale.

Art. 9. - (1) Pe timpul instruirii de bază, al exerciţiilor şi şedinţelor pregătitoare de tragere şi pentru aruncare a grenadelor de mână, precum şi la tragerile în poligon, personalul poartă ţinuta, armamentul propriu şi mijloacele specifice executării serviciului, cu precizarea că la şedinţele de aruncarea a grenadelor de mână de război personalul va purta şi casca de protecţie.

(2) Pe timpul şedinţelor de instruire pentru trageri se au în vedere următoarele:

a) la începutul şi la sfârşitul şedinţelor, şeful nemijlocit/comandantul de subunitate/ofiţerul specialist cu pregătirea personalului/instructorul de tragere, după caz, execută controlul armamentului;

b) pentru învăţarea încărcării armamentului se folosesc numai cartuşe de exerciţiu, iar antrenamentul în vederea aruncării grenadelor de mână se face cu grenade şi focoase de exerciţiu.

(3) Personalul execută, de regulă, tragerile cu armamentul pe care îl are în mod individual în dotare.

(4) Se permite, cu aprobarea prealabilă a şefului/comandantului, executarea tragerilor cu alt armament decât cel aflat în dotare, atunci când cel individual nu este disponibil din motive obiective sau când personalul execută antrenamente pentru tragere cu alte categorii de arme decât cele proprii.

Art. 10. - (1) Pregătirea câmpului de ţinte pentru şedinţele de tragere se face în baza dispoziţiei/ordinului date/dat de şeful/comandantul căruia îi este subordonat poligonul respectiv. Modelul ordinului/dispoziţiei de tragere este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Răspunderea pentru pregătirea câmpului de ţinte, potrivit condiţiilor şedinţelor, revine şefului/comandantului poligonului, respectiv conducătorului tragerii.

Art. 11 - (1) La pregătirea câmpului de ţinte se respectă următoarele reguli generale:

a) caracteristicile ţintelor se stabilesc în funcţie de scopul şedinţelor de tragere, de categoriile de personal şi de misiunile tipice pe care acesta le îndeplineşte;

b) ţintele fixe sau mişcătoare se instalează astfel ca, de pe aliniamentul şi din poziţiile de tragere, marginea de jos să fie vizibilă la nivelul terenului; nu este obligatoriu ca suprafaţa ţintelor să fie perpendiculară pe direcţia de tragere, din locul de unde se va deschide focul;

c) ţintele care apar sau cele mişcătoare trebuie să cadă/să dispară imediat după lovire sau la expirarea timpului de apariţie; dacă prin condiţiile şedinţei un obiectiv grupat trebuie prezentat de mai multe ori, atunci la fiecare nouă apariţie trebuie să fie arătate numai ţintele nelovite anterior; modul de apariţie/mişcare a ţintelor se prevede în programul de rulare a obiectivelor, potrivit condiţiilor şedinţei;

d) obiectivele care se mişcă trebuie să apară odată cu începerea deplasării, să dispară la lovire sau după parcurgerea distanţei prevăzute în condiţiile şedinţei respective şi să permită tragerea asupra lor în ambele sensuri ale traseului pe care trebuie să-l urmeze; în situaţia în care nu sunt condiţii de montare a ţintelor mişcătoare, se pot folosi ţinte instalate la limitele traseului de parcurs - a doua ţintă apare după expirarea timpului de expunere a primei ţinte şi numai dacă aceasta nu a fost lovită;

e) obiectivele asupra cărora tragerea se execută din mers se instalează în aşa fel încât deschiderea focului să se poată face atunci când trăgătorul se găseşte la distanţa maximă şi să înceteze când aceasta ajunge la distanţa minimă prevăzută în condiţiile şedinţei;

f) pentru ţintele care se deplasează, distanţa de tragere se măsoară din locul de apariţie a acestora, astfel încât să se găsească la depărtarea maximă prevăzută în condiţiile şedinţelor în momentul apariţiei, iar la terminarea deplasării, către cea minimă;

g) pe terenul din faţa ţintelor nu trebuie să se găsească nisip, pietriş, pământ pietrificat sau alte materiale şi obiecte care pot produce ricoşeuri, lovi/autosesiza ţintele ori determina accidente.

(2) In cazul organizării câmpului de ţinte pentru efectuarea şedinţelor de tragere în situaţii tactice, obiectivele se dispun, apar sau dispar, după caz, astfel încât să se îndeplinească scopul de instruire stabilit.

Art. 12. - (1) Şedinţele de tragere se execută, de regulă, în poligoane autorizate, iar în absenţa acestora, în poligoane amenajatetemporar, sub conducerea cadrului didactic desemnat, instructorului de tragere, ofiţerului specialist cu pregătirea/şefului nemijlocit al personalului/comandantului, după caz, care la terminarea activităţii raportează şefului ierarhic/ comandantului de unitate rezultatele obţinute şi modul de desfăşurare a activităţilor.

(2) Schema organizării câmpului de tragere cu armamentul din dotare este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 13. - (1) Dacă pe timpul executării tragerilor se constată de către comandantul poligonului sau de către ofiţerii cu atribuţii de control că personalul nu respectă regulile, ordinea şi măsurile de siguranţă, se dispune/ordonă încetarea activităţilor şi luarea măsurilor de restabilire a disciplinei, consemnând despre aceasta în registrul poligonului.

(2) Tragerile se reiau numai după încetarea cauzelor care au dus la sistarea acestora.

Art. 14. - (1) Tragerile pe timp de noapte se pot executa:

a) în condiţii de iluminare periodică a obiectivelor;

b) fără iluminare artificială, asupra obiectivelor care se demască prin flacără la gura ţevii şi/sau asupra unor ţinte care se profilează pe fondul mediului înconjurător;

c) cu întrebuinţarea aparatelor speciale de observare şi ochire pe timp de noapte.

(2) Regimul de iluminare a obiectivelor se stabileşte în funcţie de scopul şedinţelor de tragere.

Art. 15. - (1) Se interzice folosirea surselor de lumină pentru activarea dispozitivelor cu fosfor pe timpul deplasării trăgătorilor de pe un aliniament pe altul şi al încărcării armamentului.

(2) La tragerea cu armamentul care nu este prevăzut cu aparate de observare şi ochire noaptea, acesta se poate pregăti pentru tragere din timpul zilei.

Art. 16. - (1) Incidentele de tragere se înlătură de către fiecare trăgător, fără a se aloca timp suplimentar pentru apariţia obiectivelor.

(2) Dacă pe timpul executării unei şedinţe armamentul se defectează, dar nu din vina trăgătorului, cum ar fi ruperea percutorului sau a ghearei extractoare, blocarea mecanismelor, rămânerea glonţului pe ţeava, ruperea tubului cartuş sau alt defect tehnic al sistemului armă-muniţie, sau dacă se produc incidente în funcţionarea dispozitivelor la ţinte ca autosesizări, blocarea dispozitivelor etc, şeful sectorului de tragere dă ordin trăgătorului să asigure, să continue deplasarea cu seria, să se înapoieze pe aliniamentul de plecare şi să predea cartuşele netrase.

(3) După înlăturarea defecţiunilor de către armurierul de serviciu sau de către personalul poligonului, trăgătorul reia şedinţa în întregime, indiferent de numărul de obiective lovite anterior şi de consumul de cartuşe până la producerea defecţiunii, fără ca aceasta a se socoti ca fiind repetarea tragerii.

CAPITOLUL III 
Reguli şi măsuri de siguranţă privind ordinea în poligon pe timpul executării şedinţelor de tragere şi de aruncare a grenadelor de mână

SECŢIUNEA 1

Stabilirea, cunoaşterea şi verificarea aplicării regulilor şi măsurilor de siguranţă în poligon

Art. 17. - (1) Prezentul regulament stabileşte regulile şi măsurile de siguranţă generale pentru executarea şedinţelor de tragere în poligoanele MIRA.

(2) Regulile şi măsurile de siguranţă în poligon reprezintă ansamblul de norme şi activităţi stabilite în vederea asigurării cadrului organizatoric pentru desfăşurarea în ordine a şedinţelor de tragere, în condiţii de securitate a trăgătorilor, a personalului de serviciu şi a populaţiei civile, precum şi pentru prevenirea producerii de victime, pagube, accidente şi evenimente grave.

(3) Prin instituirea de reguli şi măsuri de siguranţă generale pe timpul executării şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare şi a şedinţelor de aruncare a grenadelor de mână se asigură:

a) cunoaşterea şi aplicarea corectă a acestora;

b) organizarea şi conducerea riguroasă a şedinţelor de tragere şi respectarea atribuţiilor de către personalul de serviciu în poligon;

c) evitarea accidentelor şi a evenimentelor grave;

d) exercitarea unui control eficace din partea şefilor/comandanţilor;

e) realizarea şi menţinerea ordinii pe timpul executării şedinţelor de tragere;

f) respectarea şi aplicarea prevederilor prezentului regulament şi a regulilor de mânuire stabilite pentru fiecare categorie de armament şi muniţie în instrucţiunile de cunoaştere, întrebuinţare şi întreţinere;

g) asigurarea securităţii armamentului şi muniţiei.

(4) Regulile şi măsurile de siguranţă se respectă de către întregul personal aflat în poligon pe timpul desfăşurării şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare şi a şedinţelor de aruncare a grenadelor de mână.

(5) Atunci când personalul desfăşoară şedinţe de tragere în poligoane care nu aparţin MIRA, se respectă regulile şi măsurile de siguranţă stabilite de către structurile proprietare ale locaţiilor respective, iar pentru aspectele nereglementate, normele din prezentul regulament.

Art. 18. - (1) Pe lângă dispoziţiile generale, inspectoratele generale şi şefii/comandanţii unităţilor MIRA pot stabili reguli şi măsuri de siguranţă suplimentare, în funcţie de scopul şedinţelor de tragere şi de particularităţile organizării şi desfăşurării acestora.

(2) Regulile şi măsurile specifice de siguranţă în poligon se prevăd în instrucţiunile proprii ale inspectoratelor generale, precum şi, dacă este cazul, în fişa cuprinzând măsurile suplimentare de siguranţă în poligon, care se anexează la ordinul de tragere, prevăzută în anexa nr.1 A, pentru situaţia stabilirii de norme la nivelul unităţilor.

Art. 19. - (1) Şefii/Comandanţii şi ofiţerii specialişti cu pregătirea personalului care organizează şi conduc tragerile au obligaţia să asigure cunoaşterea şi respectarea de către personalul subordonat a regulilor şi măsurilor de siguranţă pe timpul acestora.

(2) Verificarea cunoaşterii regulilor şi măsurilor de siguranţă în poligon se face pe timpul tuturor activităţilor de instruire pentru trageri. Personalul care nu a fost verificat asupra cunoaşterii regulilor şi măsurilor de siguranţă în poligon nu se admite la trageri. Evidenţa verificării personalului se ţine la nivelul unităţii şi al grupelor de pregătire.

Art. 20. - (1) In poligoanele autorizate ale MIRA se întocmeşte şi se afişează în locuri accesibile şi vizibile sinopticul cu regulile şi măsurile de siguranţă generale şi specifice.

(2) Conducătorul tragerii asigură cunoaşterea, respectarea şi verificarea aplicării regulilor şi măsurilor de siguranţă în poligon de către personalul participant la şedinţele de tragere pe care le coordonează.

(3) Şefii poligoanelor asigură cunoaşterea, respectarea şi verificarea aplicării de către personalul propriu a regulilor şi măsurilor de siguranţă.

(4) Personalul care nu cunoaşte sau nu respectă regulile şi măsurile de siguranţă nu se admite la trageri, la aruncarea grenadelor de mână şi nici la deservirea poligonului.

SECŢIUNEA a 2-a
Reguli şi măsuri de siguranţă ce trebuie respectate pe timpul executării şedinţelor de tragere

Art. 21. - (1) Pentru desfăşurarea în siguranţă a tragerilor în poligon se stabilesc şi se amenajează:

a) puncte de conducere - observare;

b) aliniament de tragere, în faţa punctelor de conducere - observare;

c) aliniamente de plecare, înapoia aliniamentelor de tragere;

d) aliniamente de aşteptare, înapoia aliniamentelor de plecare;

e) aliniamente pentru deschiderea şi încetarea focului pentru fiecare obiectiv şi pentru orientarea personalului care conduce tragerea, marcate astfel încât să nu îi influenţeze pe trăgători;

f) piste pentru deplasarea autovehiculelor în vederea executării tragerilor de pe acestea, cu loc de întoarcere la capetele lor;

g) puncte de aprovizionare cu muniţie, lateral, la nivelul aliniamentelor de plecare;

h) puncte pentru întreţinerea armamentului, înapoia punctelor de conducere-observare şi a aliniamentelor de aşteptare.

(2) Pentru poligoanele reduse şi acoperite/îngropate, aliniamentul de aşteptare şi punctele de întreţinere a armamentului pot fi instalate în anticamera acestora, acolo unde există, sau în afara lor. Distanţele dintre aliniamentul de plecare şi cel de tragere, precum şi dintre obiective pot fi reduse până la limita evitării oricărui pericol.

Art. 22. - Pentru prevenirea pătrunderii oamenilor, animalelor, vehiculelor etc. în teritoriul poligoanelor situate la suprafaţă, acestea se împrejmuiesc, iar pe căile de acces spre poligon se instalează bariere şi tăbliţe indicatoare, vizibile, modelul şi dimensiunile acestora fiind precizate în anexa nr.3.

Art. 23. - Şeful poligonului anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale, populaţia din împrejurimile poligoanelor situate la suprafaţă, privind:

a) zilele şi orele când se execută trageri;

b) semnificaţia tăbliţelor/panourilor indicatoare instalate pe căile de acces spre poligon şi a balonului/fanionului roşu instalat pe stâlpul din adâncimea poligonului, aşa cum sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;

c) pericolul la care se expun persoanele care intră în poligon pe timpul executării tragerilor, care ating muniţia sau elemente constitutive ale instalaţiilor automatizate.

Art. 24. - Pe timpul instalării pazei, personalul din serviciul de pază, sub conducerea şefului acestuia, cercetează teritoriul poligonului, iar în cazul descoperirii de oameni, animale, vehicule etc. acţionează pentru înştiinţarea şi îndepărtarea acestora în afara limitelor de siguranţă stabilite.

Art. 25. - (1) Inaintea începerii tragerilor, pe stâlpul de la punctul de conducere - observare central, de sector şi pe cel din adâncimea poligonului se instalează/se ridică fanionul de culoare roşie, care se va menţine pe tot timpul executării tragerilor.

(2) Pe timp de noapte, în locul fanioanelor se folosesc lumini de culoare roşie.

(3) In cazul executării tragerilor asupra ţintelor aeriene, şeful/comandantul poligonului asigură marcarea direcţiei de tragere şi a direcţiilor pe care se interzice executarea focului.

Art. 26. - (1) Interdicţiile generale pe timpul cât unităţile/subunităţile/personalul se găsesc/găseşte în poligon sunt următoarele:

a) distribuirea muniţiei şi încărcarea armamentului cu muniţie fără comandă şi în alte locuri decât cele stabilite prin prezentul regulament;

b) îndreptarea armei asupra oamenilor, lateral şi spre spatele poligonului, indiferent dacă aceasta este sau nu încărcată;

c) lăsarea armamentului pe aliniamentul de tragere sau în alte locuri din poligon, fără ordinul şefului sectorului de tragere;

d) apropierea, fără comandă, de armamentul lăsat pe aliniamentul de tragere;

e) dispunerea muniţiei în alte locuri decât cele stabilite, precum şi lăsarea muniţiei fără pază şi supraveghere;

f) dezasigurarea armamentului fără comandă sau în alte situaţii decât cele impuse de îndeplinirea condiţiilor şedinţei de tragere;

g) accesul altor persoane pe aliniamentul de tragere, în apropierea trăgătorilor, pe timpul executării tragerii.

(2) Pe timpul tragerilor de pe autovehicule, mijloace aeriene şi navale sunt aplicabile, după caz, interdicţiile prevăzute la alin. (1), precum şi cele specifice deschiderii focului de pe categoriile de tehnică menţionate, în funcţie de particularităţile poligoanelor, de tipul armamentului şi al muniţiei utilizate, de felul şi scopul şedinţelor.

(3) Inspectoratele generale stabilesc în instrucţiunile proprii de tragere şi interdicţiile specifice pe care le consideră necesare.

Art. 27. - (1) Conducătorul tragerii dă aprobarea pentru începerea tragerii prin semnalul/comanda: „Serie ATENŢIE !" şi apoi „Serie FOC !", după ce sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii generale:

a) personalul de serviciu a fost instalat în locurile stabilite;

b) dispozitivele, instalaţiile şi aparatura prevăzute pentru executarea tragerii funcţionează normal;

c) fanionul roşu/becul cu lumină roşie pe timp de noapte este ridicat/aprins pe stâlpul de la punctele de conducere-observare central, de sector şi din adâncimea poligonului;

d) ofiţerul de serviciu a raportat că poligonul este liber.

(2) Inspectoratele generale/similare stabilesc, după caz, şi alte condiţii specifice.

SECŢIUNEA a 3-a
Reguli şi măsuri de siguranţă ce trebuie respectate pe timpul aruncării grenadelor de mână

Art. 28. - Pregătirea personalului pentru aruncarea grenadelor de mână se realizează astfel:

a) cu grenade de exerciţiu - în cadrul exerciţiilor/şedinţelor de tragere pregătitoare;

b) cu grenade de război sau cu alt tip de grenade aflate în dotarea MIRA - în cadrul şedinţelor individuale de tragere curente şi specifice.

Art. 29. - Grenadele de mână de exerciţiu trebuie să corespundă ca greutate, formă, mod constructiv şi amorsare cu cele de război sau cu celelalte tipuri aflate în dotarea MIRA, să aibă prevăzute focosul de exerciţiu, inelul de siguranţă şi să fie în stare de funcţionare.

Art. 30. - La executarea şedinţelor de aruncare a grenadelor de mână este admis personalul care cunoaşte regulile de mânuire şi a executat exerciţiile/şedinţele pregătitoare.

Art. 31. - (1) Pe timpul şedinţelor de aruncare a grenadelor de mână de război sau a celorlalte tipuri de grenade aflate în dotarea MIRA sunt interzise:

a) atingerea, ridicarea sau mişcarea grenadelor aruncate şi neexplodate;

b) demontarea şi remedierea defecţiunilor grenadelor şi a focoaselor neexplodate;

c) eliberarea pârghiei de declanşare, după scoaterea şplintului de siguranţă, înainte de aruncare sau reintroducerea şplintului, dacă acesta a fost extras.

(2) Grenada de mână se pregăteşte pentru funcţionare pe aliniamentul de plecare, sub supravegherea conducătorului tragerii, interzicându-se lovirea sau asamblarea forţată a componentelor acesteia.

(3) Scoaterea şplintului de siguranţă este permisă numai înainte de aruncarea grenadei de mână, la comanda „Pregătiţi grenada!".

(4) Orice defecţiune care se constată de către trăgător trebuie raportată imediat conducătorului tragerii.

(5) In cazul în care o grenadă nu explodează, se întrerupe tragerea până la distrugerea acesteia de către personalul autorizat - pirotehnist, prezent obligatoriu în poligon pe timpul şedinţelor de aruncare a grenadelor. Se interzice aruncarea grenadelor când în zona obiectivului există apă, noroi, zăpadă sau alte diverse materiale.

(6) In teren muntos grenadele de mână se aruncă asupra obiectivelor dispuse sub unghiuri de teren mai mari de +/-15, urmărindu-se să cadă în şanţ sau în afara acestuia, la 1 ÷ 2 metri (în faţă, când se aruncă de sus în jos, şi în spatele şanţului, când se aruncă de jos în sus). Grenadele de mână de război defensive se aruncă numai de sus în jos.

Art. 32. - (1) Aruncarea grenadelor de mână se execută cu câte o singură persoană, sub directa conducere şi supraveghere a conducătorului tragerii.

(2) Pentru personalul care a efectuat şi cel care urmează să execute aruncarea grenadelor de mână, precum şi pentru punctele de pregătire a muniţiei se organizează locuri special amenajate.

CAPITOLUL IV
Personalul de serviciu în poligon şi îndatoririle acestuia

SECŢIUNEA 1
Personalul de serviciu în poligon

Art. 33. - (1) Pentru conducerea tragerilor şi asigurarea respectării măsurilor de siguranţă pe timpul executării acestora, se numeşte prin dispoziţie zilnică/ordin de zi pe unitate următorul personal de serviciu în poligon:

a) conducătorul tragerii: şeful/comandantul, ofiţerul specialist cu pregătirea personalului sau instructorul de tragere;

b) ofiţerul de serviciu în poligon;

c) ajutorul ofiţerului de serviciu în poligon, după caz;

d) şeful serviciului de pază, dacă este cazul;

e) personalul pentru pază compus din posturi fixe sau patrule, care se dispun potrivit schemei fiecărui poligon, aprobate de şeful/comandantul unităţii/garnizoanei;

f) observatori;

g) medic/asistent medical;

h) armurier sau pirotehnist autorizat, în cazul desfăşurării şedinţelor de aruncare a grenadelor de mână/alt tip de grenade sau de tragere cu muniţie explozivă, cumulativă etc;

i) şeful punctului de aprovizionare cu muniţie şi 1-2 distribuitori de muniţie;

j) şeful echipei de asanare a poligonului.

(2) Dacă tragerile se organizează în poligoane care nu aparţin MIRA, personalul de serviciu se constituie potrivit regulilor stabilite de instituţia care administrează poligonul.

(3) In situaţia în care şedinţele se execută în poligoane în care serviciile au fost deja instalate de altă unitate, se asigură, la minim, personalul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi i).

Art. 34. - Dacă după începerea tragerilor una dintre persoanele prevăzute la art. 33 devine inaptă pentru îndeplinirea atribuţiilor, tragerea se întrerupe până la înlocuirea acesteia sau, după caz, încetează.

Art. 35. - (1) Pe timpul executării şedinţelor individuale, conducătorul tragerii se poziţionează înapoia seriei/trăgătorului şi intervine numai în cazul în care nu se respectă modul de desfăşurare a şedinţei sau se încalcă regulile/măsurile de siguranţă.

(2) Locul personalului de serviciu se precizează de către conducătorul tragerii, în funcţie de regulile stabilite de conducerea poligonului şi de necesităţile organizării şi desfăşurării activităţilor.

SECŢIUNEA a 2-a 
Indatoririle personalului numit pentru organizarea şi conducerea tragerilor în poligon

Art. 36. - (1) Conducătorul tragerii răspunde de organizarea şi desfăşurarea tragerilor în poligon. Pe timpul activităţii, conducătorului tragerii i se subordonează personalul de serviciu şi trăgătorii.

(2) Conducătorul tragerii colaborează nemijlocit cu şeful/comandantul poligonului pentru organizarea/desfăşurarea activităţii şi asigurarea respectării măsurilor privind ordinea în poligon pe timpul executării tragerilor.

(3) Conducătorul tragerii are următoarele obligaţii:

a) prezintă ordinul de tragere şefului/comandantului poligonului sau persoanei desemnate de acesta pentru organizarea activităţii în poligon;

b) verifică dacă organizarea câmpului de tragere s-a realizat potrivit condiţiilor şedinţei de tragere;

c) verifică, după caz, prezenţa personalului de serviciu în poligon, modul cum îşi cunoaşte îndatoririle, instalarea acestuia în dispozitiv, existenţa şi funcţionarea mijloacelor de legătură prevăzute pentru organizarea şi desfăşurarea tragerii;

d) precizează modul de organizare şi desfăşurare a tragerilor, precum şi măsurile de siguranţă ce trebuie luate înainte, pe timpul executării şi după încetarea acestora;

e) verifică, înainte de începerea tragerilor, dacă programul de acţionare a ţintelor, modul de instalare a obiectivelor şi distanţa până la acestea corespund cu prevederile regulamentului/instrucţiunilor de tragere şi precizează aliniamentele de deschidere şi încetare a focului pentru fiecare obiectiv;

f) stabileşte, împreună cu operatorul de la dispozitivul de comandă pentru acţionarea ţintelor, codul de semnale;

g) verifică trăgătorii în ceea ce priveşte cunoaşterea condiţiilor şedinţei de tragere şi a măsurilor de siguranţă şi precizează regulile de desfăşurare, în ordine, a activităţilor în poligon;

h) comandă activităţile pentru executarea tragerii;

i) urmăreşte respectarea măsurilor de siguranţă şi ordonă încetarea tragerii, ori de câte ori situaţia o impune;

j) verifică, la începutul şi după finalizarea tragerilor, prezenţa efectivelor, armamentul, încărcătoarele, cartuşierele, benzile, muniţia neconsumată şi tuburile-cartuş recuperate;

k) ordonă ofiţerului de serviciu în poligon retragerea personalului din posturile de pază.

Art. 37. - (1) Ofiţerul de serviciu în poligon se subordonează conducătorului tragerii şi poartă răspunderea pentru respectarea ordinii şi siguranţei în poligon. Lui i se subordonează ajutorul ofiţerului de serviciu, personalul din posturile de pază şi observatorii.

(2) Ofiţerul de serviciu are următoarele obligaţii:

a) asigură ridicarea fanionului roşu (aprinderea becului roşu) în timpul executării tragerilor pe timp de zi sau de noapte;

b) ordonă şefului serviciului de pază să execute cercetarea poligonului şi instalarea personalului în posturile de pază;

c)verifică instalarea şi funcţionarea punctelor de aprovizionare cu muniţie;

d) dă misiunea observatorului, verifică şi dispune instalarea în locurile stabilite a medicului şi a armurierului;

e) primeşte raportul de la şeful serviciului de pază despre instalarea personalului în posturile de pază şi despre rezultatele cercetării poligonului, după care raportează conducătorului tragerii că paza a fost instalată, poligonul este liber şi se poate începe tragerea, folosind formularea „Domnule...... paza poligonului este instalată, poligonul este liber - se poate trage";

f) organizează asanarea poligonului, strângerea tuburilor-cartuş şi centralizează datele privind muniţia consumată şi cea rămasă;

g) urmăreşte ca, înaintea plecării din poligon, fiecărui trăgător să îi fie verificate arma şi încărcătoarele/cartuşierele/benzile;

h) dă ordin pentru coborârea fanionului roşu, adunarea personalului de serviciu şi primeşte de la şeful serviciului de pază raportul privind îndeplinirea misiunii, despre care raportează conducătorului tragerii;

i) completează rubricile corespunzătoare atribuţiilor sale în registrul cu evidenţa tragerilor executate în poligon.

Art. 38. -Ajutorul ofiţerului de serviciu în poligon, dacă se numeşte, se subordonează ofiţerului de serviciu în poligon şi îndeplineşte atribuţiile ce îi sunt stabilite în responsabilitate.

Art. 39. - (1) Şeful serviciului de pază se subordonează ofiţerului de serviciu în poligon. El poartă întreaga răspundere pentru îndeplinirea corectă a îndatoririlor de către personalul de pază.

(2) Şeful serviciului de pază are următoarele obligaţii:

a) îşi însuşeşte datele din schema posturilor şi modul de dispunere a acestora în teren;

b) instruieşte personalul subordonat asupra modului de îndeplinire a misiunilor ce îi revin şi de folosire a mijloacelor de comunicaţii şi de semnalizare;

c) verifică ridicarea fanionului roşu /aprinderea becului roşu şi instalarea posturilor de observare;

d) instalează personalul în posturile de pază şi execută cercetarea poligonului, iar dacă descoperă oameni, animale, vehicule, ia măsuri pentru evacuarea acestora, dincolo de limitele de siguranţă stabilite;

e) raportează ofiţerului de serviciu despre instalarea personalului în posturile de pază şi rezultatele cercetării poligonului;

f) menţine legătura cu posturile de pază şi verifică modul de executare a serviciului de către acestea;

g) retrage paza, coboară fanionul roşu/stinge becul roşu şi raportează ofiţerului de serviciu în poligon situaţiile ivite.

Art. 40. - Personalul din posturile de pază se subordonează şefului serviciului de pază. După instalare, fiecare post stabileşte legătura cu şeful serviciului de pază, interzice pătrunderea persoanelor, animalelor sau vehiculelor în spaţiul poligonului şi raportează situaţiile ivite în zona de responsabilitate.

Art. 41. - Observatorii se subordonează ofiţerului de serviciu în poligon şi au misiunea de a-i raporta imediat acestuia despre:

a) semnalele date de personalul din serviciul de pază;

b) apariţia oamenilor, animalelor, vehiculelor în câmpul de tragere sau în intervalul limitelor de siguranţă ale poligonului.

Art. 42. - Medicul/asistentul medical se subordonează conducătorului tragerii şi este obligat ca pe timpul tragerilor să se afle în poligon şi să intervină atunci când situaţia o impune.

Art. 43. - (1) Armurierul se subordonează conducătorului tragerii şi rezolvă incidentele ivite la armament, numai dacă acestea nu pot fi înlăturate de trăgători.

(2) Pirotehnistul autorizat, care este şi şeful echipei de asanare a poligonului, se subordonează conducătorului tragerii şi îşi desfăşoară activitatea conform precizărilor privind asanarea poligoanelor de tragere, cuprinse în anexa nr. 4.

Art. 44. - Şeful punctului de aprovizionare cu muniţie şi distribuitorul/distribuitorii de muniţie se subordonează conducătorului tragerii şi se numesc, de regulă, din rândul subofiţerilor/agenţilor, cu excepţia celor care gestionează muniţia şi a armurierilor unităţii, şi au următoarele obligaţii:

a) îşi însuşesc regulile de siguranţă pe timpul manipulării muniţiei;

b) primesc din unitate/depozit muniţia necesară executării tragerilor şi o transportă în siguranţă în poligon şi înapoi, după încetarea activităţii;

c) distribuie trăgătorilor muniţia stabilită în condiţiile şedinţelor de tragere şi primesc de la aceştia, prin numărare, muniţia neconsumată;

d) ţin evidenţa muniţiei distribuite şi a tuburilor-cartuş recuperate.

CAPITOLUL V
Succesiunea activităţilor în poligon pentru executarea tragerii şi controlul armamentului

Art. 45. - (1) Succesiunea de principiu a activităţilor desfăşurate pentru executarea tragerilor în poligon este următoarea:

a) organizarea personalului de serviciu în poligon şi verificarea acestuia în ceea ce priveşte cunoaşterea atribuţiilor;

b) prezentarea personalului/trăgătorilor în poligon;

c) verificarea cunoaşterii de către trăgători a condiţiilor şi a regulilor de siguranţă în poligon;

d)constituirea seriilor;

e) distribuirea muniţiei/grenadelor;

f) introducerea muniţiei în încărcătoare;

g) deplasarea pe aliniamentul de tragere;

h) încărcarea armamentului;

i) executarea tragerii/aruncarea grenadelor;

j) încetarea temporară/definitivă a tragerii;

k) descărcarea armamentului;

l) verificarea/controlul armamentului;

m) predarea muniţiei netrase şi recuperarea tuburilor-cartuş;

n) încetarea activităţii personalului de serviciu în poligon şi deplasarea la unitate;

o) verificarea şi asanarea poligonului de grenadele şi muniţia neexplodate, de către o echipă specializată, numită prin ordin de zi/dispoziţie zilnică, în conformitate cu precizările prevăzute în anexa nr. 4.

(2) In funcţie de situaţie, succesiunea activităţilor se poate modifica numai în măsura în care nu este afectată desfăşurarea normală a activităţii şi siguranţa în poligon.

Art. 46. -Incetarea tragerii se execută imediat, la comanda conducătorului tragerii sau din iniţiativa trăgătorului, în următoarele cazuri:

a) apariţia oamenilor, autovehiculelor şi a animalelor în câmpul de ţinte, a avioanelor şi elicopterelor care zboară la mică înălţime pe deasupra poligonului;

b) căderea gloanţelor peste limita zonei de siguranţă;

c) pierderea legăturii cu personalul din paza poligonului sau căderea loviturilor în apropierea acestora;

d) raportarea/transmiterea de la/la posturile de pază a semnalului stabilit cu privire la situaţii care impun încetarea tragerilor;

e) izbucnirea focului în urma executării tragerii cu muniţie trasoare sau incendiară;

f) dezorientarea trăgătorilor, mai ales pe timp de noapte;

g) darea semnalului acustic/optic/telefonic „încetarea parţială a tragerilor", care trebuie să fie distinct faţă de semnalul „încetarea totală a tragerilor";

h) ridicarea fanionului alb, iar noaptea aprinderea becului alb la punctul de conducere - observare şi pe stâlpul din centrul poligonului.

Art. 47. - Verificarea/controlul armamentului, încărcătoarelor şi muniţiei de orice fel se execută obligatoriu la toate şedinţele de tragere/pregătire, înaintea plecării din unitate, precum şi la încheierea tragerilor/activităţilor de pregătire.

Art. 48. - Controlul armamentului se face, în mod obligatoriu, pe aliniamentul de încetare a focului.

Art. 49. - (1) Pe timpul şedinţelor de tragere, conducerea activităţilor se asigură prin utilizarea comenzilor prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Pe lângă comenzile generale prevăzute în anexa nr. 5, inspectoratele generale pot introduce suplimentar în instrucţiunile proprii şi altele, în funcţie de modul de desfăşurare a tragerilor şi de necesităţile de aplicare a regulilor de siguranţă în poligon pe care le-au instituit.

Art. 50. - După încheierea şedinţelor de tragere se întocmeşte un proces-verbal pentru justificarea muniţiei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

CAPITOLUL VI
Aprecierea tragerilor şi evidenţa rezultatelor obţinute

SECŢIUNEA 1
Aprecierea tragerilor

Art. 51. - (1) Numărul, frecvenţa, tipul tragerilor şi personalul care le execută se reglementează în manualele pentru instruirea de bază, în prezentul regulament pentru structurile cărora li se aplică actul normativ şi în instrucţiunile inspectoratelor generale pentru efectivele acestora.

(2) In cursul unui an de pregătire personalul care va executa trageri potrivit acestui regulament efectuează cel puţin câte o tragere trimestrial, din care a 4-a este de verificare.

(3) Personalul care, din diferite motive, nu poate participa la tragerile/verificările planificate le execută la alte date, astfel încât să parcurgă, în mod obligatoriu, întregul program de pregătire în domeniu.

Art. 52. - (1) Personalul din unităţi se apreciază la şedinţele de tragere cu unul dintre următoarele calificative:

a) „corespunzător";

b) „necorespunzător".

(2) Personalului care la încheierea anului de pregătire a obţinut calificativul „corespunzător" i se va înscrie în aprecierea/evaluarea anuală de serviciu punctajul pentru „foarte bine", iar celuilalt, pentru „necorespunzător".

(3) Pentru evaluarea la instruirea pentru trageri a personalului aflat la formare iniţială, a celui care frecventează diferite tipuri de formare continuă, precum şi în situaţia unor concursuri sau examene, unităţile organizatoare ale activităţilor vor realiza grile care să permită acordarea de note.

(4) Se interzice repetarea unei şedinţe de tragere în scopul măririi calificativelor iniţiale.

(5) Şefii de unităţi stabilesc, în limita cantităţii de muniţie la dispoziţie, repetarea şedinţelor de tragere curente de către personalul care obţine constant calificative nesatisfăcătoare, precum şi antrenarea suplimentară a acestuia, în limita cantităţii de muniţie la dispoziţie şi a normelor de consum aprobate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative,

Art. 53. - (1) In afara condiţiilor prevăzute la fiecare şedinţă, trăgătorul se apreciază cu calificativul „necorespunzător" dacă, înainte sau pe parcursul desfăşurării şedinţei:

a) trage involuntar;

b) trage după semnalul „Incetarea parţială / totală" sau după comanda „Serie încetaţi - asiguraţi/Serie încetaţi - descărcaţi";

c) trage în ţinte aflate pe direcţia altui trăgător;

d) este găsit cu cartuş pe ţeava la controlul armamentului;

e) trage nejustificat cu altă armă decât cea pe care o are în primire;

f) îndreaptă arma într-o altă direcţie decât cea de tragere.

(2) In situaţia tragerilor cu grenadele de mână se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (1).

Art. 54. - (1) Pentru nevoi de analiză comparativă a rezultatelor pe categorii de personal sau pentru stabilirea calificativelor generale la nivel de unitate/subunitate se vor însuma, numeric, calificativele individuale şi se va considera:

a) „foarte bine", dacă 50% dintre cei care au tras au obţinut calificativul „corespunzător" (66% dacă trag 3 persoane);

b) „necorespunzător", dacă nu sunt îndeplinite criteriile pentru calificativul „foarte bine".

(2) In situaţia personalului prevăzut la art. 51 alin. (3), aprecierea se face pe baza mediei notelor obţinute de către efectivele structurii respective, care se convertesc în calificative, potrivit sistemului aplicabil în învăţământul MIRA.

SECŢIUNEA a 2-a
Evidenţa rezultatelor obţinute la trageri

Art. 55. - (1) Evidenţa rezultatelor se ţine în scopul cunoaşterii nivelului individual de pregătire a personalului şi a grupelor, echipelor, subunităţilor care acţionează întrunit, a unităţilor în ansamblu, în vederea luării măsurilor pentru menţinerea şi dezvoltarea deprinderilor privind tragerile.

(2) Evidenţa rezultatelor obţinute la tragere se ţine de către şeful nemijlocit, instructorul de tragere/ofiţerul specialist cu pregătirea personalului, după caz.

CAPITOLUL VII
Şedinţe individuale comune de tragere

Art. 56. - (1) Şedinţele din acest regulament se execută, în mod obligatoriu, pe timpul anului de pregătire, de către personalul unităţilor aparatului central al ministerului, precum şi de către cel stabilit de inspectoratele generale /similare din cadrul structurilor subordonate acestora.

(2) Şedinţele individuale comune de tragere sunt prevăzute în anexa nr.7, iar modelele de ţinte specifice fiecărei şedinţe de tragere sunt prevăzute în anexa nr. 8.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 57. - (1) In vederea îndeplinirii scopurilor specifice de instruire pentru trageri, inspectoratele generale/similare elaborează, cu respectarea cadrului general realizat prin prezentul regulament, instrucţiuni proprii, pe care le supun spre avizare Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale management operaţional, Direcţiei generale management logistic şi administrativ.

(2) Instrucţiunile proprii de tragere ale inspectoratelor generale/similare se elaborează şi se testează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 58. - (1) Instrucţia de bază pentru trageri a personalului MIRA se desfăşoară în conformitate cu manualele de tragere unice elaborate în acest scop.

(2) Manualele de tragere unice se întocmesc, sub coordonarea Direcţiei generale management resurse umane, de către grupurile de lucru constituite din specialişti ai inspectoratelor generale/similare şi ai instituţiilor de învăţământ.

Art. 59. - (1) In cadrul instruirii pentru trageri se utilizează şi aparatura de simulare aflată în dotarea unităţilor şi a instituţiilor de învăţământ.

(2) In procesul de instruire a personalului poate fi utilizat şi armamentul de antrenament cu muniţie cu vopsea marcatoare.

Art. 60. -Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Link to comment
  • Marius changed the title to ORDIN 485 din 19 mai 2008 - Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Internelor si Reformei Administrative

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.