Jump to content
POLITISTI.ro

Normele metodologice Nr. 111424 / 26.09.2001 - misiuni în străinătate


Marius

Recommended Posts

  • Moderator

NORME METODOLOGICE
privind selecţionarea, pregătirea, încadrarea şi trimiterea personalului Ministerului de Interne să desfăşoare misiuni în străinătate
 

Nr. 111424 / 26.09.2001

În temeiul prevederilor art. 5 din Ordinul ministrului de interne nr. 135 din 01.09.2001 privind înfiinţarea Statului de organizare cu posturile pentru încadrarea personalului din unităţile Ministerului de Interne care desfăşoară misiuni în străinătate, Direcţia Management Resurse Umane şi Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale emit prezentele

NORME METODOLOGICE

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art.1- Selecţionarea, pregătirea şi evidenţa personalului Ministerului de Interne care urmează să participe la operaţii multinaţionale sub egida ONU, NATO, UE, OSCE sau a altor organisme internaţionale, ori la misiuni de cooperare internaţională se realizează conform prevederilor prezentelor Norme Metodologice.

Art.2- (1) Prin misiuni de cooperare internaţională sau operaţii multinaţionale, în sensul prezentelor Norme Metodologice, se înţeleg activităţile organizate în domeniile de competenţă ale Ministerului de Interne, ori la care participă efective ale acestuia, desfăşurate în ţară sau străinătate.

(2) Misiunile şi operaţiile prevăzute la alin.(1) presupun conlucrarea nemijlocită cu reprezentanţi ai partenerilor străini şi impun parcurgerea unei proceduri specifice de selecţie a personalului.

(3) Misiunile şi operaţiile prevăzute la alin.(1) pot fi organizate din iniţiativa Ministerului de Interne ori, după caz, la cererea unui partener străin şi pot avea caracter bilateral sau multilateral.

Art.3- (1) Participarea personalului Ministerului de Interne la operaţii multinaţionale se realizează cu respectarea strictă a principiului voluntariatului.

(2) Selecţionarea personalului pentru misiuni de cooperare internaţională se face cu acordul acestuia.

(3) Desemnarea participanţilor la activităţile curente de relaţii internaţionale, altele decât cele prevăzute la art.2 alin.(1), se face la propunerea unităţilor interesate, după obţinerea avizelor şi aprobărilor prevăzute de reglementările în vigoare în Ministerul de Interne.

Art.4-(1) În scopul asigurării, sub raport numeric şi calitativ, a efectivelor necesare pentru participarea personalului Ministerului de Interne la operaţii multinaţionale, potrivit acordurilor internaţionale la care România este parte, se constituie grupul de rezervă.

(2) Grupul de rezervă cuprinde personalul care a efectuat pregătirea de bază pentru operaţii multinaţionale, cadrele care au urmat un curs special pentru zona de operaţii în care urmează să fie desfăşurate, până la plecarea în misiune, precum şi efectivele care au participat nemijlocit la operaţii multinaţionale şi au încheiat turul de serviciu.

(3) Prin tur de serviciu, în sensul prezentului ordin, se înţelege perioada de timp pentru care personalul Ministerului de Interne este planificat să participe la operaţii multinaţionale

(4) Evidenţa personalului Ministerului de Interne cuprins în grupul de rezervă se asigură de către Direcţia Management Resurse Umane şi inspectoratele generale/comandamentele de armă, pentru cadrele din subordine.

CAPITOLUL II
Secţiunea 1
Activităţi pentru asigurarea participării personalului Ministerului de Interne la operaţii multinaţionale şi misiuni de cooperare internaţională

Art.5 (1) La primirea, de către Ministerul de Interne, a solicitărilor privind asigurarea de efective pentru operaţii multinaţionale, ori în situaţia organizării unor misiuni de cooperare internaţională, Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale transmite la Direcţia Management Resurse Umane datele referitoare la numărul de posturi alocate şi, după caz, specialităţile/nivelul ierarhic al funcţiilor, criteriile specifice de selecţionare, data până la care personalul trebuie să fie gata pentru începerea misiunii, precum şi orice alte elemente necesare pentru selecţionarea şi pregătirea efectivelor.

(2) Date şi informaţii privitoare la misiunea pentru care se realizează selecţionarea de personal se transmit - prin grija Direcţiei Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale - şi altor unităţi interesate.

Art.6 (1) Direcţia Management Resurse Umane asigură transmiterea, la unităţile Ministerului de Interne, a ofertei de participare la operaţii multinaţionale sau misiuni de cooperare internaţională şi pune în aplicare procedurile de selecţionare prevăzute în Secţiunea a 2 a din prezentul capitol.

(2) Direcţia Management Resurse Umane şi Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale stabilesc şi actualizează, anual, tematica generală de pregătire de specialitate pentru examenul de admitere la cursul de pregătire de bază.

(3) Şefii/comandanţii inspectoratelor generale/comandamentelor de armă au obligaţia de a asigura informarea întregului efectiv din subordine asupra organizării selecţiilor pentru participarea la operaţii multinaţionale sau misiuni de cooperare internaţională, precum şi de a difuza tematica generală de pregătire de specialitate prevăzută la art.6 alin.2.

Art.7 (1) După încheierea selecţionării şi pregătirii personalului pentru misiune, Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, pe baza propunerii Direcţiei Management Resurse Umane şi cu avizul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, întocmeşte raportul cu personalul care urmează să participe la operaţia multinaţională/misiunea de cooperare internaţională şi îl prezintă spre aprobare ministrului de interne.

(2) După aprobarea de către ministrul de interne a raportului cu personalul selecţionat, Direcţia Management Resurse Umane efectuează operaţiunile de luare în evidenţă a acestuia, potrivit prevederilor de la Capitolul III, din prezentele Norme Metodologice.

Art.8 Transmiterea, către partenerul străin, a datelor referitoare la personalul Ministerului de Interne desemnat să participe la operaţia multinaţională/misiunea respectivă, se asigură prin grija Direcţiei Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale.

Art.9 Coordonarea activităţilor tehnice legate de asigurarea prezenţei personalului Ministerului de Interne la operaţii multinaţionale/misiuni de cooperare internaţională, pe întreaga durată a acestora, precum şi a celor privitoare la repatrierea, din diferite motive, a membrilor acestor efective, revine Direcţiei Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, care le gestionează cu sprijinul unităţilor de specialitate ale Ministerului de Interne.

Secţiunea 2
Selecţionarea personalului

Art. 10 Selecţionarea personalului Ministerului de Interne în vederea trimiterii la misiunile precizate la art.1 se face de către Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul de Interne, în colaborare cu Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale şi alte unităţi de specialitate.

Art.11 (1) Personalul Ministerului de Interne care face parte din grupul de rezervă menţionat la art. 4, are prioritate la selecţionarea pentru participarea la operaţii multinaţionale, dacă a terminat ultimul tur de serviciu de cel puţin un an calendaristic, a obţinut calificative de cel puţin "Bun”, a îndeplinit funcţii de conducere în ultima misiune şi a participat la convocările periodice, precum şi la celelalte forme de pregătire specifice desfăşurate în ţară după repatriere.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi personalului care a participat cu rezultate bune la misiuni de cooperare internaţională, cu excepţia termenului de un an, care nu este aplicabil acestei categorii de efective.

Art.12 (1) Procesul de selecţie a personalului pentru participarea la operaţii multinaţionale cuprinde:
a)  preselecţia,careconstăînverificareaîndepliniriidecătrecandidaţiacriteriilor de selecţie generale şi, după caz, a celor specifice;
b)  concursul de admitere la cursul de pregătire de bază pentru operaţii multinaţionale;
c)  evaluarea activităţii şi comportamentului cadrelor pe timpul cursului;
d)  examenuldeabsolvireacursuluidepregătiredebază;
e)  verificarea absolvenţilor cursului de pregătire de către echipele internaţionale.

(2) Selecţia personalului pentru misiuni de cooperare internaţională constă în:
a) preselecţie,caresedesfăşoarăpotrivitprevederilordelaart.13alin.(1);
b) concursul sau, după caz, examinarea candidaţilor.

Art.13 (1) La preselecţia pentru operaţii multinaţionale poate participa orice cadru al Ministerului de Interne care, pe lângă criteriile specifice stabilite pe baza cerinţelor impuse de organizaţia internaţională sub egida căreia acestea se desfăşoară, îndeplineşte cumulativ şi următoarele criterii generale:
a)  are studiile militare şi/sau civile necesare, precum şi vechimea în activitate/specialitate de minim 5 ani;
b)  este apreciat în ultimii trei ani de activitate cu cel puţin două calificative de “Foarte bun”;
c)  cunoaşte o limbă străină, potrivit cerinţelor misiunii pentru care se realizează selecţia;
d)  este apt fizic, psihic şi medical;
e)  posedă cunoştinţe de operare P.C. şi permis de conducere categoria B.
f)  nu a mai fost sancţionat în ţară sau străinătate, anterior, pentru abateri săvârşite în executarea misiunilor prevăzute la art.1.
g)  nu a fost declarat, anterior, de 2 ori, ,,respins” la evaluările personalului efectuate de echipele internaţionale prevăzute la art.25.

(2) In situaţiile în care misiunile de cooperare internaţională sunt iniţiate de către Ministerul de Interne, criteriile de selecţionare a personalului pentru acestea vor fi cele prevăzute la alin. (1), la care pot fi adăugate altele specifice, după caz.

(3) Personalul pentru misiunile de cooperare internaţională poate fi selecţionat, cu prioritate, din rândul cadrelor care au participat la operaţii multinaţionale sau la alte misiuni de cooperare internaţională, ori dintre alţi specialişti ai Ministerului de Interne, în funcţie de necesităţi.

(4) În cadrul preselecţiei se desfăşoară testarea fizică, psihologică şi medicală a candidaţilor potrivit probelor şi baremelor în vigoare în Ministerul de Interne, care pot fi modificate sau completate, după caz, dacă organismele internaţionale au emis criterii specifice.

Art.14 (1) Organizarea concursului de admitere la cursul de bază pentru participarea la misiunile prevăzute la art.1 se face de către Direcţia Management Resurse Umane, în colaborare cu Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale şi cu alte structuri ale Ministerului de Interne.

(2) La concurs poate participa numai personalul care a promovat preselecţia.

(3) Cadrul organizatoric al concursului se stabileşte, de regulă, cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data planificată pentru începerea acestuia şi se comunică de către Direcţia Management Resurse Umane, în scris, inspectoratelor generale/comandamentelor de armă ori, după caz, numai unităţilor interesate.

Art. 15 (1) Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului este numită prin ordinul şefului Direcţiei Management Resurse Umane.

(2) Componenţa comisiei este următoarea:
a) preşedinte: - un ofiţer din cadrul Direcţiei Management Resurse Umane;
b) membri : - ofiţeri din cadrul Direcţiei Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale şi specialişti din alte structuri ale Ministerului de Interne, nominalizaţi în funcţie de specificul posturilor pentru care se organizează concursul;
c) secretar: - un ofiţer din cadrul Direcţiei Management Resurse Umane.

(3) În vederea examinării candidaţilor, preşedintele comisiei poate constituii subcomisii pentru:
a) verificarea cunoştinţelor de limbă străină;
b) verificarea la pregătirea de specialitate;
c) desfăşurarea interviului final.

(4) Comisia dispune, dacă este cazul, reverificarea aptitudinilor fizice, testarea psihologică şi testarea medicală a personalului supus examinării.

(5) Compunerea comisiei şi a subcomisiilor se va stabili în funcţie de numărul de candidaţi şi tipul misiunii pentru care se efectuează selecţia.

Art.16 (1) In vederea participării la selecţia pentru operaţii multinaţionale sau misiuni de cooperare internaţională, cadrele înaintează către comandanţii/şefii unităţilor din care fac parte, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea anunţului, rapoarte personale prin care solicită înscrierea la concurs, menţionează expres caracterul voluntar al opţiunii şi declară explicit că acceptă necondiţionat termenii şi condiţiile stabilite în legătură cu participarea la operaţii multinaţionale sau misiuni de cooperare internaţională.

(2) După avizarea rapoartelor personale de către comandanţii/ şefii unităţilor din care fac parte candidaţii, acestea, însoţite de dosarele personale ale ofiţerilor, se înaintează ierarhic inspectoratelor generale/ comandamentelor de armă sau, după caz, la Direcţia Management Resurse Umane, pentru unităţile fără structură proprie de personal.

(3) Inspectoratele generale/comandamentele de armă şi celelalte unităţii ale Ministerului de Interne implicate, asigură desfăşurarea preselecţiei candidaţilor şi înaintează la Direcţia Management Resurse Umane, cu cel mult 10 zile calendaristice înainte de desfăşurarea concursului, dosarele personale ale cadrelor care au promovat preselecţia.

(4) Dosarele personale ale candidaţilor se pun la dispoziţia comisiei de examinare cu cel mult 5 zile calendaristice înainte de desfăşurarea concursului.

Art. 17 Dosarul de candidat va cuprinde următoarele documente :
a)  raportul personal prin care candidatul solicită aprobarea pentru participarea la concurs, cu rezoluţia comandanţilor/ şefilor de unităţi;
b)  C.V.-ul candidatului, întocmit după modelul indicat de partenerul străin;
c)  copii ale aprecierilor de serviciu pe ultimii 3 ani;
d)  copii de pe diplomele de studii prevăzute în criteriile de selecţionare ;
e)  fişa de personal întocmită de compartimentele de resurse umane;
f)  două fotografii tip paşaport.

Art. 18 (1) Concursul pentru admiterea la cursul de pregătire de bază constă, de regulă, în următoarele probe de examinare, desfăşurate în această ordine :
a) examinarea scrisă şi orală privind cunoaşterea limbii/limbilor străine necesare în misiune. La proba de cunoaştere a limbilor străine se acordă note de la 1 la 10 şi o bonificaţie de 1 punct pentru candidaţii care cunosc şi limba statului gazdă, în cazul în care aceasta nu este considerată limbă obligatorie pentru participarea la misiune;
b) lucrarea scrisă la pregătirea de specialitate, din tematica generală de pregătire de specialitate, prevăzută la art. 6 alin. (2) . Aprecierea lucrării scrise se face cu note de la 1 la 10;
c) interviul final se realizează pe baza unui ghid elaborat de subcomisia de specialitate, iar prestaţia candidaţilor se apreciază cu note de 1 la 10;

(2) În funcţie de tipul misiunii pentru care se realizează selecţionarea şi de timpul avut la dispoziţie pentru această activitate, şeful Direcţiei Management Resurse Umane poate stabili şi o altă structură a probelor de examinare.

(3) Subiectele pentru examinarea privind nivelul cunoaşterii limbilor străine şi cele pentru lucrarea scrisă prevăzută la alin.1 lit. a) şi b), se întocmesc de către subcomisiile de specialitate şi se aprobă de către preşedintele comisiei de concurs.

(4)Lucrările scrise vor fi secretizate de către secretarul comisiei şi numerotate.

(5)Lucrările scrise vor fi apreciate de 2 corectori, fiecare dintre aceştia acordând câte o notă care va fi înscrisă în borderoul cu rezultatele pentru proba respectivă de concurs. Dacă diferenţa dintre notele acordate de către corectori este mai mare de 1 punct, lucrarea se recorectează de către preşedintele subcomisiei, care stabileşte şi nota finală. Lucrările se desfac numai după încheierea corectării tuturor lucrărilor.

(6) Notele acordate se anunţă la sfârşitul zilei de examinare, pentru probele orale şi imediat după încheierea corectării şi desfacerea lucrărilor la probele scrise.

Art.19 Mediile generale ale candidaţilor se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, făcându-se media aritmetică a notelor acordate la probele de examinare prevăzute la art. 18.

Art. 20 (1) Candidaţii vor fi declaraţi admişi la cursul de pregătire de bază în funcţie de numărul de locuri, în ordinea strict descrescătoare a mediilor generale obţinute.

(2) Rezultatele finale se comunică la sediul unităţii unde s-a organizat concursul şi vor fi transmise şi la unităţile din care provin candidaţii.

(3) Media generală minimă cu care candidaţii pot fi declaraţi admişi la cursul de pregătire de bază este 7,00.

Art.21 Concursul pentru selecţionarea participanţilor la misiuni de cooperare internaţională se desfăşoară potrivit prevederilor art. 16-20 din prezentele Norme Metodologice.

Art.22 (1) Cursurile de pregătire de bază se finalizează cu un examen de absolvire.

(2) Preşedintele comisiei de examinare pentru absolvirea cursului şi comisia pentru această activitate se numesc conform prevederilor art. 15.

(3) Examenul de absolvire a cursului constă în următoarele probe :
a) examinarea scrisă şi orală privind cunoaşterea şi stăpânirea terminologiei specifice;
b) verificarea scrisă sau practică, după caz, a cunoştinţelor de specialitate necesare pentru participarea la operaţii multinaţionale şi la misiuni de cooperare internaţională.

(4) Elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor, acordarea notelor şi stabilirea mediei generale se realizează în conformitate cu prevederile art.18 - 20.

(5) În cazul în care nici unul dintre absolvenţi nu a fost declarat promovat se va organiza un nou examen.

Art. 23 (1) Candidaţii pot contesta rezultatele obţinute la probele scrise în cel mult 24 de ore de la anunţarea notelor.

(2) Soluţionarea contestaţiilor se face în cel mult 6 ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.

(3) Preşedintele comisiei dispune recorectarea lucrărilor de către alţi membri decât cei care au efectuat corectarea iniţială, după care stabileşte nota finală, care este adusă imediat la cunoştinţa celor interesaţi.

(4) Nu pot fi contestate decât rezultatele proprii.

Art. 24 La evaluarea realizată de echipele internaţionale are dreptul să se prezinte numai personalul care a promovat examenul de absolvire a cursului de pregătire de bază.

Art.25 (1) Evaluarea personalului Ministerului de Interne de către echipele internaţionale specializate se realizează potrivit metodologiei şi criteriilor utilizate de către acestea.

(2) Personalul declarat promovat în urma evaluarării efectuate de o echipă internaţională acreditată corespunzător se consideră apt pentru participarea la operaţiile multinaţionale şi poate fi trimis la acestea de către Ministerul de Interne.

Secţiunea a 3-a
Pregătirea personalului

Art.26 (1) Pregătirea personalului în vederea participării la operaţii multinaţionale se realizează prin :
a) cursul de pregătire de bază;
b) cursul special pentru zona de operaţii;
c) convocări periodice de pregătire;
d) alte activităţi specifice de pregătire.
(2) Instruirea personalului pentru participarea la misiuni de cooperare internaţională se asigură de către unităţile centrale de specialitate ale Ministerului de Interne printr-o convocare înaintea plecării la post.

Art. 27 (1) Cursul de pregătire de bază se organizează în instituţiile de învăţământ ale Ministerului de Interne stabilite de către şeful Direcţiei Management Resurse Umane.

(2) Cursul de pregătire de bază are durata de 4 săptămâni şi este destinat să asigure însuşirea cunoştinţelor generale privind operaţiile multinaţionale şi formarea deprinderilor de bază necesare pentru participarea la aceste activităţi.

(3) Planurile de învăţământ pentru cursurile de pregătire de bază se elaborează de către instituţiile de învăţământ organizatoare, pe baza tematicii stabilite de Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, se avizează de către şeful Direcţiei Management Resurse Umane şi se aprobă de secretarul de stat care coordonează domeniul relaţiilor internaţionale.

Art.28 (1) La cursul special pentru zona de operaţii participă personalul care a fost evaluat ca atare de echipele internaţionale

(2) Cursul special pentru zona de operaţii se desfăşoară în unităţile stabilite de către şeful Direcţiei Management Resurse Umane.

(3) Cursul special are, după caz, durata de 1-2 săptămâni şi se organizează în scopul transmiterii informaţiilor referitoare la particularităţile activităţii în zona de operaţii în care urmează să se desfăşoare misiunea.

(4) Tematica de pregătire pentru acest curs se elaborează de către Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale.

Art.29 (1) Convocările periodice de pregătire se desfăşoară, în serii, cu personalul aflat în grupul de rezervă, în unităţile stabilite de către şeful Direcţiei Management Resurse Umane.

(2) Tematica pentru convocările periodice de pregătire se stabileşte de către şeful Direcţiei Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale.

(3) Convocările periodice de pregătire au durata de o săptămână şi se desfăşoară o dată la patru luni, în scopul menţinerii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru participarea la operaţii multinaţionale.

CAPITOLUL III
Statutul personalului care participă la operaţii multinaţionale/ misiuni de cooperare internaţională. Aspecte privind trimiterea în misiune, prelungirea sau întreruperea turului de serviciu şi încetarea misiunilor

Art.30 (1) Personalul selecţionat pentru participarea la misiunile prevăzute la art.1 şi care urmează să fie desfăşurat în teatrul de operaţii, ori trimis la post în străinătate, este mutat şi încadrat conform normelor de competenţă, la unităţile în care s-a înfiinţat statul "S", în termen de maximum o lună înainte de plecarea în misiune.

Art.31 (1) Trimiterea în străinătate a personalului încadrat în statul de organizare “S” se face prin ordin al ministrului de interne, cu data începerii misiunii pentru care a fost selecţionat, după realizarea aranjamentelor necesare de către Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale.

(2) Evidenţa personalului aflat în misiune, în cadrul forţei multinaţionale, ori aflat la post în cadrul misiunilor de cooperare internaţională, se ţine de către Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, care va urmări şi rotirea acestuia la termenele stabilite.

Art.32 (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data plecării în misiune a personalului selecţionat, potrivit procedurii stabilite în secţiunea a 2-a a Capitolului II din prezentele Norme Metodologice, structurile centrale ale unităţilor din care provine personalul în cauză vor transmite, la Direcţia Management Resurse Umane, tabelul nominal, (model prevăzut în Anexă) şi fişele de personal ale cadrelor militare care urmează să fie încadrate în statul "S".

(2) Structurile prevăzute la alin. (1) vor transmite, în acelaşi termen, la Direcţia Organizare, Mobilizare şi Operaţii, datele pentru stabilirea necesarului privind dotarea personalului respectiv cu echipament, armament, mijloace tehnice şi materiale, care vor fi asigurate în timp util şi potrivit normelor specifice de dotare şi consum

(3) Normele de dotare şi consum precizate la alin.(2) vor fi stabilite avându-se în vedere specificul misiunii, particularităţilor zonei de operaţii şi alţi factori de influenţă.

(4) Cu cel mult 5 zile înaintea plecării în misiune, un colectiv cuprinzând specialişti din unităţile Ministerului de Interne implicate în constituirea contingentului, execută revista de front a efectivelor destinate să participe la operaţii multinaţionale şi verifică în cadrul acesteia asigurarea personalului cu echipamentul, armamentul şi mijloacele tehnice necesare îndeplinirii misiunii, precum şi dacă a fost instruit, inclusiv din punctul de vedere al protecţiei informative.

Art.33 Personalul încadrat în statul de organizare “S” şi care nu a fost încă detaşat în străinătate va executa activităţile ordonate de şeful unităţii.

Art.34 (1) Personalul Ministerului de Interne poate fi trimis la opera ţii multinaţionale sau la misiuni de cooperare internaţională pentru un tur de serviciu cu durata stabilită prin aranjamentele stand-by, care însă nu poate depăşi 2 ani consecutivi.
(2) În ţările cu condiţii climaterice dificile, durata misiunilor sau a turului de serviciu poate fi redusă în funcţie de situaţie şi de practica organizaţiei sub egida căreia se desfăşoară operaţia multinaţională.

Art.35 Prelungirea turului de serviciu sau a misiunii se poate face pentru maxim 1 an, la propunerea şefului Direcţiei Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, cu aprobarea ministrului de interne, fără a se depăşi durata prevăzută la art. 34. alin.(1).

Art.36 (1)Întreruperea participării personalului la operaţii multinaţionale/ misiuni de cooperare internaţională înainte de expirarea turului de serviciu/termenului stabilit pentru şederea la post, se aprobă de ministrul de interne la propunerea şefului Direcţiei Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, în următoarele situaţii:
a)  compromiterea onoarei de militar/poliţist;
b)  încălcarea statutului de membru al contingentului internaţional;
c)  comiterea unor acte de indisciplină;
d)  obţinerea de rezultate necorespunzătoare în activitate, semnalate de şeful contingentului român sau, după caz, de superiorii din cadrul misiunii;
e)  îmbolnăviri care nu mai permit continuarea misiunii;
f)  la solicitarea conducerii contingentului multinaţional în cadrul căruia activează personalul român, pentru motive bine justificate, prevăzute în înţelegerea cu organizaţia internaţională, ori convenite în cadrul transferului de autoritate;
g)  la cerere, din motive temeinic fundamentate.

(2) Încetarea participării personalului la operaţii multinaţionale/misiuni de cooperare internaţională are loc la încheierea sau suspendarea misiunii.

Art.37 Data încheierii misiunii se comunică personalului aflat în străinătate cu cel puţin 3 luni înainte de aceasta, prin grija Direcţiei Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale.

Art.38 (1) La încheierea misiunii în străinătate, personalul respectiv urmează să fie mutat în unităţile din care provine şi încadrat în funcţiile ocupate anterior, dacă acestea sunt vacante.

(2) In situaţia în care funcţiile ocupate anterior, de personalul prevăzut la alin.1, nu mai sunt vacante, acesta, va fi încadrat pe funcţii similare în cadrul unităţii din care provine sau în alte unităţi, corespunzător nivelului de pregătire, experienţei profesionale şi nevoilor Ministerului de Interne.

(3) Mutarea şi numirea în funcţii a personalului care a fost detaşat pentru executarea de misiuni în străinătate se face prin ordin al şefului Direcţiei Management Resurse Umane, respectiv al şefului/comandantului unităţii în care s-a înfiinţat statul "S" emis în termen de 30 zile de la încheierea misiunii.

(4) La numirea în funcţie a personalului Ministerului de Interne care a efectuat misiuni în străinătate se va avea în vedere posibilitatea încadrării, astfel încât să se asigure valorificarea experienţei dobândite, îndeosebi de către personalul care a deţinut posturi de conducere în structurile multinaţionale şi s-a evidenţiat în mod deosebit în cadrul acestora.

Art.39 (1) In cazuri deosebite, dacă se impune înlocuirea de urgenţă a unor persoane aflate în misiune, vor fi desemnate, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, cadre din grupul de rezervă care au promovat testarea echipelor internaţionale şi îndeplinesc criteriile prevăzute pentru misiunea respectivă.

(2) După caz, se va proceda la testarea psihologică, fizică şi medicală a personalului care urmează să înlocuiască efectivele în situaţia prevăzută la alin.1, dacă perioada dintre evaluarea iniţială a echipei internaţionale şi momentul trimiterii în misiune este mai mare de 6 luni.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art.40 Pe timpul cât se află la misiune în străinătate, personalul va beneficia de drepturile băneşti corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art.41 (1) Dacă personalul Ministerului de Interne a participat la operaţii multinaţionale sau misiuni de cooperare internaţională o perioadă mai mare de o lună din cursul unui an calendaristic, va fi luată în considerare aprecierea de serviciu întocmită de către ofiţerii din contingentul multinaţional.
(2) Şefii Direcţiei Management Resurse Umane şi Direcţiei Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale, personal sau prin desemnarea unor ofiţeri, pot efectua la faţa locului, cu aprobarea ministrului de interne, verificări asupra activităţii personalului aflat în misiunile prevăzute la art.1, cu respectarea procedurilor şi uzanţelor internaţionale.

Art.42 (1)La încheierea misiunilor în străinătate, personalul participant la acestea va înainta şefului Direcţiei Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale rapoarte personale privind îndeplinirea misiunilor sau, după caz, asupra activităţii contingentelor, acestea din urmă fiind elaborate de către ofiţerii români care le-au comandat.

(2) Copii ale rapoartelor personale ori sinteze ale acestora, precum şi ale rapoartelor şefilor de contingente vor fi difuzate prin grija Direcţiei Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale unităţilor interesate, în vederea valorificării datelor şi informaţiilor pe care le conţin.

Art.43 (1)La înapoierea în ţară a cadrelor care au participat la misiuni de cooperare internaţională, Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale împreună cu Direcţia Management Resurse Umane, pot propune, după caz, recompensarea personalului Ministerului de Interne care a desfăşurat asemenea activităţi.

(2) Împotriva personalului care a săvârşit pe timpul misiunilor de cooperare internaţională fapte care contravin legii, precum şi de natură să compromită onoarea şi demnitatea de militar/poliţist, se vor lua, după caz, măsurile ce se impun, conform actelor normative în vigoare.

Art.44 (1) Direcţia Management Resurse Umane va asigura formarea instructorilor necesari pentru pregătirea personalului Ministerului de Interne în vederea participării la operaţii multinaţionale.

(2) Selecţionarea instructorilor se va realiza din rândul personalului care a participat la operaţii multinaţionale.

Art. 45 Cu data emiterii prezentelor Norme metodologice se abrogă Normele Metodologice nr. 110832 din 30.04.2001, emise de Direcţia Management Resurse Umane. 

  • Upvote 1
Link to comment
  • 8 years later...

Mulțumesc frumos pentru efortul colegului.

Aș aprecia dacă cineva poate pune la dispoziție aceste norme actualizate...  Le-am căutat peste tot dar nu le găsesc...

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.