Jump to content
POLITISTI.ro

Modificarea raporturilor de serviciu - modificari din proiectul noului statut al poliţistului


Marius

Recommended Posts

 • Moderator

Să discutăm aici despre modificările raporturilor de serviciu ale poliţiştilor ce sunt prevăzute în proiectul MAI pentru statutul poliţistului.

În prezent, în Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului în vigoare există aceste prevederi:

ART. 46
Poliţistul poate fi mutat într-o altă unitate, aflată în aceeaşi localitate sau în altă localitate decât cea de domiciliu, în următoarele situaţii:
a) în interesul serviciului;
b) la cerere.
ART. 47
(1) Poliţistul poate fi delegat, detaşat ori transferat, potrivit normelor de competenţă aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.
(2) Detaşarea poliţiştilor, cu acordul lor, în cadrul organelor speciale din structura autorităţilor publice se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare.
(3) ***Abrogat.

(4) ***Abrogat.

În proiectul MAI pentru noul Statut al poliţistului există următorul text:

Art. 59. – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin:

a) delegare;
b) detaşare;
c) mutare (cf L188);

d) transfer;
e) împuternicire pe o funcţie de conducere;
f) punere la dispoziţie.

(2) Modificarea raportului de serviciu al poliţistului, în condiţiile alin. (1), se dispune, prin act administrativ emis potrivit normelor de competenţă, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(3) Actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu se comunică poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere.

Delegarea

Condiţiile delegării

Art. 60.  – (1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către poliţist, din dispoziţia şefului unităţii, în afara locului său de muncă, în interesul unităţii în care este încadrat sau ierarhic superioare, a unor activităţi corespunzătoare delegării.

(2) Delegarea poate fi dispusă, chiar şi în absenţa unor posturi vacante, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al poliţistului.

Art. 61. – Pe perioada delegării, poliţistul îşi păstrează funcţia şi drepturile băneşti corespunzătoare acesteia, având dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, dacă este cazul, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile legii. 

Detaşarea

Condiţiile detaşării

Art. 62. – (1) Detaşarea poliţistului constă în schimbarea temporară a locului de muncă şi exercitarea atribuţiilor în cadrul ministerului, entităţilor din structura/ subordinea/coordonarea ministerului, în cadrul altei instituţii ori autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv de demnitate publică, la solicitarea acestora, precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale. În mod excepţional şi numai cu acordul scris al poliţistului, prin detaşare se poate schimba şi felul muncii.

(2) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a poliţistului îi permite exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie detaşat. 

(3) Poliţistul poate fi detaşat pe o funcţie inferioară, numai cu acordul său scris.

Durata detaşării

Art. 63. – (1) Detaşarea poate fi dispusă, chiar fără acordul poliţistului, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Perioada de detaşare se poate prelungi mai mult de 6 luni într-un an numai cu acordul scris al poliţistului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), detaşarea poliţiştilor, cu acordul lor, în cadrul unor instituții sau autorităţilor publice, ori la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare aplicabile situaţiilor respective.

Drepturile poliţistului detaşat

Art. 64. – (1) Pe perioada detaşării, poliţiştii îşi păstrează această calitate şi beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta lege, de indemnizaţie de detaşare şi de cele acordate în condiţiile legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi, în cazul detaşării în altă localitate, de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, cel puţin o dată pe lună, şi a cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

(2) În situaţia în care drepturile salariale prevăzute la alin. (1) sunt mai mici decât cele cuvenite pentru funcţia  ocupată prin detaşare, poliţistul poate opta pentru drepturile salariale corespunzătoare acesteia din urmă. În cazul în care poliţistului detaşat nu îi sunt acordate integral drepturile de care beneficiază de către unitatea la care s-a dispus detaşarea, acestea se plătesc  de unitatea care a dispus detaşarea.

Drepturi la încetarea detaşării

Art. 65. – La încetarea detaşării, poliţistul revine în funcţia pe care a ocupat-o anterior detaşării.

Dispoziţii comune privind delegarea şi detaşarea 

Situaţii privind refuzul modificării raporturilor de serviciu

Art. 66. – (1) Poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea în altă localitate numai dacă se află în una din următoarele situaţii:

a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat sau avizat de structurile medicale ale ministerului, face contraindicată delegarea sau detaşarea în altă localitate;
d) este singurul întreţinător al familiei;
e) măsura presupune desfăşurarea activităţii într-o localitate în care nu i se asigură condiţiile de locuit minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996.

(2) Actul administrativ de delegare sau detaşare produce efecte de la comunicare, dacă în cuprinsul acestuia nu este prevăzut un alt termen.

Transferul poliţistului

Art. 67. – (1) Poliţistul poate fi transferat în funcții de execuție similare în cadrul ministerului sau în afara acestuia, în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate, aflată în aceeaşi localitate sau în altă localitate, în următoarele situaţii:

a) în interesul serviciului, în aceeaşi localitate sau în altă localitate;
b) la cerere.

(2) Transferul în interesul serviciului în funcții de execuție în aceeași localitate poate fi dispus și fără acordul polițistului, dacă nu i se schimbă specialitatea și numai cu menținerea tuturor drepturilor de care acesta beneficiază la momentul transferului.

(3) Poliţistul poate fi transferat, pentru protecţia sa, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabilă poliţistului, acesta considerându-se transfer în interesul serviciului. 

(4) Procedura privind transferul poliţistului se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(5) Actul administrativ de transfer se emite potrivit normelor de competență și produce efecte de la comunicare, dacă în cuprinsul acestuia nu este prevăzut un alt termen.

Împuternicirea pe o funcţie de conducere

Art. 68. – Împuternicirea unui poliţist pe o funcţie de conducere are ca efect asigurarea continuităţii exercitării actului de conducere în situaţia în care nu se identifică un poliţist care să îndeplinească toate condiţiile pentru a fi numit, potrivit legii, şi se dispune pentru o funcţie de conducere vacantă sau când titularul acesteia se află în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu pe o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice consecutive, cu excepţia perioadei concediului de odihnă.

Condiţii pentru împuternicire

Art.  69. – (1) Împuternicirea unui poliţist pe o funcţie de conducere prevăzută a fi ocupată de un poliţist se poate dispune dacă poliţistul îndeplineşte condiţiile specifice de studii şi grad profesional pentru ocuparea acesteia şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

(2) Actul administrativ de împuternicire pe o funcţie de conducere produce efecte de la comunicare, dacă în cuprinsul acestuia nu este prevăzut un alt termen.

Perioada de împuternicire

Art.  70. – (1) Împuternicirea pe o funcţie de conducere vacantă se poate dispune pe o perioadă de până la 6 luni potrivit normelor de competenţă, perioadă în care este obligatorie organizarea a cel puţin unei proceduri de concurs pentru ocuparea respectivei funcţii.

(2) În situaţia în care funcţia de conducere vacantă nu a fost ocupată prin concurs sau examen în termenul prevăzut la alin. (1), se poate dispune împuternicirea, în aceleaşi condiţii, pentru aceeaşi persoană, fără ca perioada cumulată de împuternicire să depăşească 1 an, cu obligaţia organizării şi în această perioadă  a cel puţin unei proceduri de concurs pentru ocuparea respectivei funcţii.

(3) Împuternicirea pe o funcţie de conducere temporar vacantată determinată de imposibilitatea titularului de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu pe o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice consecutive ori a împuternicirii acestuia să exercite atribuţiile altei de funcţii de conducere, se poate dispune, potrivit normelor de competenţă, pe întreaga perioadă a vacantării temporare. 

Vechimea în funcţii de conducere

Art.  71. – Perioada în care poliţistul este împuternicit pe o funcţie de conducere constituie vechime în funcţii de conducere.

 Punerea la dispoziţie

Art. 72. – (1) Punerea la dispoziţie reprezintă eliberarea politistului din funcţia pe care o ocupă cu păstrarea statutului de poliţist, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(2) Punerea la dispoziţie  poate interveni numai la iniţiativa unităţii.

(3) Pe perioada punerii la dispoziţie poliţistul îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite în scris de şeful unităţii la dispoziţia căreia se află şi beneficiază de drepturile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(4) Actul administrativ de punere la dispoziţie produce efecte de la comunicare, dacă în cuprinsul acestuia nu este prevăzut un alt termen.

Cazuri de punere la dispoziţie

Art. 73. – (1) Poliţistul aflat în activitate poate fi pus la dispoziţia unităţii în următoarele situaţii:

a) când, în urma reorganizării activităţii ministerului sau a altei unităţi din structura/ subordinea/coordonarea ministerului, ori a reducerii unor funcţii de natura celei ocupate de poliţistul respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi;
b) când i-a fost limitat nivelul de acces la informaţii clasificate în condiţiile legii şi nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie numit într-o funcţie similară sau inferioară cu o prevedere a nivelului de acces la informaţii clasificate înscrisă în fişa postului, la nivelul acordat dupa limitare; 
c) când nu a fost avizat în vederea acordării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau certificatului de securitate, la retragere ori în cazul în care aceste documente nu sunt revalidate, din motive imputabile poliţistului, în condiţiile legii;
d) când i-a fost retras avizul de poliţist de poliţie judiciară şi nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi care să nu presupună exercitarea atribuţiilor de poliţist de poliţie judiciară;
e) când a fost eliberat din funcţie în condiţiile art. 56 alin. (3) şi nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie numit într-o funcţie similară ori refuză numirea într-o funcţie inferioară potrivit art. 56 alin. (5);
f) la punerea în mişcare a acţiunii penale;
g) când nu mai este apt medical  să exercite atribuţiile stabilite în fişa postului.

(2) Poliţistul faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală este pus la dispoziţia unităţii, măsura dispunându-se de la data când şeful unităţii a luat la cunoştinţă de actul procesual al procurorului sau de hotărârea instanţei de judecată.

(3) Punerea la dispoziţie în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - e) se face pentru o perioadă de până la 3 luni. În cazuri excepţionale, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, perioada poate fi prelungită cu cel mult 3 luni. În această perioadă, unitatea are obligaţia de a identifica o funcţie vacantă în cadrul unitatii sau în afara acesteia, corespunzătoare pregătirii profesionale şi gradului profesional deţinut. La expirarea termenului de 3 luni, respectiv 6 luni, raporturile de serviciu ale poliţistului încetează în baza actului administrativ emis potrivit normelor de competenţă.

(4) Punerea la dispoziţie în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (2) se face până la soluţionarea definitivă, în orice mod, a procesului penal.

(5) Retragerea avizului de poliţie judiciară sau a autorizaţiei ORNISS se face motivat, în scris.

Dacă nu mă înşel şi nu cumva înţeleg eu greşit, apare un nou termen "transferul" poliţistului, care e similar cu vechea prevedere de mutarea a poliţistului.

Se doreşte eliminarea stabilităţii poliţistului la locul de muncă. Şefii vor avea posibilitatea să transfere (mute) poliţistul când vor muschii lor, după cheremul fiecăruia şi mai ales atunci când poliţistul îl deranjează.
Ne întoarcem în timp, exact cum era când instituţia avea statut militar, iar dacă sancţionai un prieten/cunoştinţă/rudă a şefului, te muta în altă parte, la post.
O prevedere abuzivă şi care încalcă flagrant principul stabilităţii în exercitarea funcţiei publice. 
Sub această formulare se vor ascunde o mulţime de abuzuri din partea şefilor împotriva acelor subordonaţi incomozi ce vor îndrăzni să sancţioneze ori să cerceteze vreun membru al partidului care i-a oferit suport pentru numirea în funcţie.

 • Upvote 2
Link to comment
 • Moderator

Dacă citim cu atenţie aceste prevederi referitoare la "transferul poliţistului" vom observa că se referă la "funcţii de execuţie similare în cadrul ministerului sau în afara acestuia" fără acordul scris al poliţistului.

Transferul poliţistului

Art. 67. – (1) Poliţistul poate fi transferat în funcții de execuție similare în cadrul ministerului sau în afara acestuia, în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate, aflată în aceeaşi localitate sau în altă localitate, în următoarele situaţii:

a) în interesul serviciului, în aceeaşi localitate sau în altă localitate;
b) la cerere.

Conform acestor prevederi, poliţistul poate fi "transferat" în cadrul ministerului fără acordul scris al acestuia. Deci peste noapte te poţi trezi "transferat" la jandari sau pompieri. Bineînţeles că acestă prevedere oferă posibilitatea ca şi jandarii sau pompierii pot fi transferaţi fără probleme în poliţie.

O mare idioţenie!

Link to comment

Nu au domnule respect fata de politist si de familia politistului. E clar asta. Ii trateaza ca pe bunuri de inventar pe care le pot muta unde doresc. Nu le era de ajuns o perioada de delegare de maxim 2 luni. Aveau nevoie de 6 luni sub denumirea de detasare. De parca nu gaseau pe altii sa faca rotatia la intervale mai scurte sau sa-si angajeze oameni unde era nevoie. Altora li s-a aplicat masuri de acest gen daca au facut gafe serioase de management de pe functii de comanda cu trambite prin mas media. Nu au fost dati afara din institutie. Stiu cel putin 2 cazuri de acest gen.

Link to comment
 • Moderator

Au adăgugat acest nou termen de "transfer", păstrând în acelaşi timp şi "mutarea", unde au avut grijă să specifice "(cf L188)". Pentru că legea 188 prevede acordul scris, iar prin acest artificiu pervers, exact asta vor să introducă, posibilitatea de a te muta după cum doreşte şăfu'. Că doar e un fel de stăpân pe plantaţie.

Link to comment
 • Moderator

Această aberaţie numită TRANSFER trebuie eliminată complet din proiectul Statutul poliţistului.

Mai mult, dacă ne uităm şi în prevederile referitoare la condiţiile de acordare a compensaţiei pentru chirie, se observă foarte clar că acest "transfer" înlocuieşte total "mutarea" poliţiştilor.

Link to comment
 • Active member

"Casta" (aproape inexistenta) si profesia de politist nu o sa existe niciodata cu adevarat atata timp cat statutul de politist e decis sau influentat de pensionari care sustin cu tarie incadrarile directe, un vames care apara comunitarii in detrimentul politistilor si un militar. Politisti spre deloc.

 • Upvote 5
Link to comment
 • Moderator

Sindicatele care susţin această profesie şi nu mă refer aici la SNPPC ori ProLex pentru că ăstea sunt conduse de impostori ori pensionari, trebuie să se implice şi chiar să organizeze acţiuni de protest pentru modificarea statutului.

Trebuie eliminată total posibilitatea încadrărilor directe (din viată civilă) şi transferurile de la alte arme. Poliţiştii trebuie să provină exclusiv doar din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale poliţiei. Prin aceste încadrări directe şi a transferurilor de la alte arme/instituţii au fost aduşi în sistemul poliţienesc tot felul de piloşi, rude şi nulităţi din punct de vedere al pregătirii profesionale. Cine vrea să devină poliţist trebuie să susţină admitere şi să urmeze cursurile instituţiilor de învăţământ cu specific poliţienesc.

De asemenea, structurile de suport cum sunt (financiarul, logistică, informatica şi toate structurile ce nu desfăşoară muncă specifică de poliţie) să aibă numai funcţii incadrate cu funcţionari publici, nu cu poliţişti. Poliţiştii care îşi desfăşoară activitatea în aceste structuri să poată opta pentru a fi trecuţi în operativ, ori să renunţe la calitatea de poliţist dacă alege să rămână în cadrul structurilor respective.

 • Upvote 8
Link to comment

 

(2) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a poliţistului îi permite exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie detaşat.

Deci daca esti nepregatit profesional ai asigurata stabilitatea la locul de munca?

Domnul Marius intrebarea legata de sindicate trebuie pusa daca noi politistii putem avea sau putem face parte din sindicate. Pentru mine este o necunoscuta cum de noi politistii avem dreptul sa aderam sa constituim in organizatii sindicale, in conditiile in care Legea dialogului social(legea sindicatelor) ne interzice acest lucru. Eu m-am interesat sa constitui un sindicat si m-am uitat prin legislatia noastra, inainte de a aduna cei 20-30 de membri fondatori cat este nevoie prin cerinta legii. Nu-mi dau seama in ce temei legal au fost constituite sindicatele la politisti, probabil prin legislatia europeana ca a noastra din ce stiu eu nu ne permite. Poate gresesc si rog sa fiu corectat. Cert este ca prin propunerea de modificare a legii 360 sidicatele politistilor vor functiona "conform legii". Deci? Doresc de asemenea sa va spun ca snppc anul trecut si anul asta prin primavara a trimis niste liste goale fara titlu prin care a pus politistii membri snppc sa semneze in alb in aceste liste. Ei spuneau ca se duc in instanta sa recupereze acele majorari de 75% pt wekenduri de la data emiterii ordonantei din 2014. Dar au refuzat sa completeze acele tabele in locul titlului pentru ce anume semneaza politistii. Eu atunci eram membru si am refuzat semnarea in dreptul numelui meu. Dar ma intreb. Este posibil ca acele liste sa fi fost completate ulterior semnarii in titlu cu acordul politstilor pentru modificarile propuse de MAI la legea 360/2002?

Edited by Marin81
Link to comment
 • Moderator

Dacă vrei să discuţi despre sindicate, cum să-ţi faci sindicat ori ce te nemulţumeşte la SNPPC nu ăsta e locul potrivit şi te rog să posteazi în forumul SNPPC
Subiectul acestui topic se referă strict la "Modificarea raporturilor de serviciu - modificari din proiectul noului statut al poliţistului" şi te rog să nu mai postezi off topic, pentru că dacă fiecare scrie despre cu totul alte subiecte, topicul devine talmeş-balmeş şi nimeni nu il mai urmăreşte.

Link to comment

Catalin pana azi si eu am crezut ca discutam pe un proiect care apartine exclusiv ministerului. Dar azi am avut surpriza neplacuta sa constat ca exista un trol care se mascase destul de bine. Coarna apara acest proiect de parca ar fi copilul sau. A recunoscut cu subiect si predicat ca multe articole din statut ii ,,apartin"! M-a luat ameteala! Mi-am dat seama ca in 2015 au avut loc mai multe consultari cu ,,marii" lideri de federatie pe acest proiect si cred, este parea mea, ca se si cazuse de acord sa treaca in aceasta forma!

Pana acum m-am abtinut sa fac comentarii pe acest proiect de statut pentru ca nu mi s-a parut corect sa va influentez . Vreau nu vreau ,,joc" intr-o echipa, imi place nu imi place nu vreau sa dezvolt. Dar sa vrei sa inlocuiesti un Statut prost pentru politisti cu unul si mai prost mi se pare o tampenie! Statut pentru politisti decat cu numele! 

 • Upvote 1
Link to comment

Elvis. Daca ar fi vorba doar de vina unui singur om ar fi bine. Asta nu pote fi opera unui singur om. Eu cred ca nu doar el e autorul unor idei din actualului proiect. Sunt sigur ca la nivelul intregii tari exista o infiltrare a sefilor sau lucratorilor din structurile de comanda de la inspectorate in conducerile regionale ale SNPPC. Exista deci un conflict de interese.Daca nu ar fi aplicata titulatura de "politist" oricui aceste personae care sun in prezent in conducerile snppc regionale nu ar putea face parte din sindicat si nici ca factori de decizie nu ar putea opera. Pentru reducerea de cheltuieli cu orice pret. Din acest motiv , cred eu politicienii nu ar dori adaugarea titulaturii de politist doar celor care sunt afectati de atributiile specifice acestei munci. Transferul alaturi de alte moduri de modificare a raporturilor de serviciu va deveni un instrument de intimidare asupra politistilor operativi din structurile de executie.

Edited by Marin81
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.