Jump to content
POLITISTI.ro

Salarii compensatorii in caz de deces


andutzu

Recommended Posts

  • Moderator

Legea 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului prevede:

ART. 371 La decesul unui poliţist, Ministerul Administraţiei şi Internelor acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori salariul de bază avut.

Link to comment

in legea 360, art. 28.1m se specifica faptul ca "politistul are dreptul la asigurare de viata, sanatate si bunuri, în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului". Sa intelegem ca toti angajatii MAI, beneficiaza de asigurare de viata?

Link to comment

andutzu lectureaza si asta OMAI 24/24.03.2009

OMAI 24/24.03.2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor

Ministerul Administratiei si Internelor

Ordin nr. 24 din 19/03/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 din 06/04/2009

privind normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor

________________________________________

Avand in vedere prevederile art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor,

in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul ordin:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Politistul beneficiaza de despagubiri in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor, denumita in continuare hotarare, indiferent de momentul la care acesta si-a exercitat atributiile de serviciu, respectiv in timpul ori in afara programului normal de lucru.

Art. 2. - In sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

a) atributii de serviciu - atributiile stabilite in sarcina fiecarui politist si prevazute in fisa postului, precum si orice alte atributii care deriva din normele legale;

b ) familia politistului:

1. sot/sotie supravietuitoare;

2. copiii aflati in intretinere;

3. parintii politistului decedat aflati in intretinerea acestuia.

Art. 3. - (1) Despagubirile acordate in temeiul art. 4 alin. (2)-(4) din hotarare se achita prin casieria unitatii la care este/a fost incadrat politistul sau, dupa caz, prin transfer intr-un cont bancar indicat de politist sau de persoana din familia politistului decedat ori de reprezentantul legal al acestora, situatie in care cheltuielile aferente comisioanelor bancare sunt suportate de solicitant.

(2) Sumele reprezentand despagubirile prevazute la alin. (1) sunt echivalate in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii.

(3) Politistul sau persoana din familia politistului decedat ori reprezentantul legal al acestora care a incasat despagubirea va declara in scris ca a fost integral despagubit(a) in conformitate cu prevederile hotararii si ca nu mai are nicio pretentie.

Art. 4. - (1) Politistul sau persoana din familia politistului decedat ori reprezentantul legal al acestora nemultumit(a) de modul de solutionare a cererilor depuse in baza prezentelor norme metodologice se poate adresa instantei de contencios administrativ.

(2) Inainte de a se adresa instantei competente, persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa solicite unitatii emitente a actului de care sunt nemultumite, in termen de 30 zile de la data comunicarii acestuia, reanalizarea modului de solutionare a cererii.

Art. 5. - In cazul in care, dupa efectuarea platii despagubirilor in conditiile art. 4 alin. (1)-(4) din hotarare se constata de catre organele competente ca riscurile care au determinat producerea prejudiciilor nu au legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu, politistul sau persoana din familia politistului decedat ori reprezentantul legal al acestora este obligat(a) sa restituie sumele incasate/decontate, in conditiile legii.

CAPITOLUL II

Asigurarea despagubirilor in caz de ranire, invaliditate sau deces

al politistilor

Art. 6. - (1) Politistul ranit beneficiaza de asistenta medicala, tratament si masuri de recuperare medicala in unitati sanitare ale Ministerului Sanatatii, ale ministerelor/institutiilor cu retea sanitara proprie, ale ministerelor/institutiilor cu retea sanitara proprie din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, dupa caz, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se suporta numai diferenta dintre costul serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale acordate si sumele decontate din fondul unic de asigurari sociale de sanatate si/sau de la bugetul statului, dupa caz, in baza documentelor justificative, fara a se depasi pretul de referinta/tarifele maximale stabilite de Ministerul Sanatatii.

(3) Decontarea sumei de bani prevazuta la alin. (2) se face de unitatea in care este incadrat politistul ranit, pe baza cererii formulate de politist sau de persoana din familia politistului ori reprezentantul legal al acestuia si a documentelor justificative eliberate de unitatea medicala in care politistul a beneficiat de tratament medical, cu avizul structurilor financiara si, respectiv, medicala ale unitatii in care acesta este incadrat.

Art. 7. - (1) In situatia in care medicii de specialitate din cadrul unitatii medicale in care se afla internat politistul ranit stabilesc faptul ca posibilitatile de tratament si recuperare medicala in acea unitate medicala nu exista, sunt insuficiente sau sunt epuizate, recomanda efectuarea acestora in alte unitati medicale din tara, prevazute la art. 6 alin. (1), sau in strainatate.

(2) Pentru efectuarea tratamentului medical in strainatate, dosarul medical complet al politistului este inaintat Directiei medicale pentru indeplinirea formalitatilor privind trimiterea acestuia la Comisia de specialitate teritoriala din municipiul Bucuresti, in vederea obtinerii avizelor medicale.

(3) Dupa obtinerea avizelor prevazute la alin. (2), dosarul medical al politistului va fi gestionat de Directia medicala care, prin intermedierea Directiei afaceri europene si relatii internationale, asigura efectuarea corespondentei cu unitatea medicala recomandata de catre Comisia de specialitate teritoriala din municipiul Bucuresti, programeaza politistul ranit si obtine documente privind costul si conditiile de plata ale tratamentului, precum si numarul de cont al unitatii medicale.

(4) Plata tratamentului in strainatate se face de catre Directia generala financiara in contul unitatii medicale din strainatate, dupa efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite in original de la aceasta.

(5) Directia economica si administrativa, pe baza cererii formulate de politist sau de persoana din familia politistului ori de reprezentantul legal al acestuia, asigura cu celeritate procurarea documentelor de transport necesare efectuarii tratamentului medical in strainatate.

Art. 8. - (1) Acordarea despagubirilor prevazute la art. 4 alin. (2) din hotarare se face in baza unei cereri depuse la structura de resurse umane a unitatii din care face/a facut parte politistul, la care se anexeaza:

a) actul de identitate al solicitantului, in copie;

b ) certificatul-decizie medicala emis de comisiile de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca din spitalele Ministerului Administratiei si Internelor sau comisiile medico-militare din spitalele militare ale Ministerului Apararii Nationale, avizat de Comisia centrala de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in copie legalizata, din care sa rezulte ca incadrarea intr-un grad de invaliditate si, implicit, clasarea ca inapt pentru serviciul politienesc este urmarea faptului ca politistul a fost supus in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, independent de vointa lui, efectelor unor cauze vatamatoare, acestea afectandu-i integritatea anatomica si/sau functionala a organismului.

(2) Acordarea despagubirilor prevazute la art. 4 alin. (3) din hotarare se face in baza unei cereri depuse la structura de resurse umane a unitatii in care a fost incadrat politistul, la care se anexeaza:

a) actul de identitate al persoanei indreptatite din familia politistului, in copie;

b ) certificatul-decizie medicala emis de comisiile de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca din spitalele Ministerului Administratiei si Internelor sau comisiile medico-militare din spitalele militare ale Ministerului Apararii Nationale, avizat de Comisia centrala de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in copie;

c) certificatul de deces al politistului, in copie legalizata;

d) dupa caz: certificatul de casatorie, in copie legalizata, certificatul de nastere al copiilor politistului, in copie legalizata, sau declaratie notariala din partea parintilor din care sa rezulte ca:

1. acestia se aflau in intretinerea legala a politistului decedat;

2. politistul decedat nu era casatorit si nu avea copii.

(3) Cererea prevazuta la alin. (2) poate fi depusa, in ordine, dupa caz, de catre sotul/sotia supravietuitor/supravietuitoare, copiii politistului decedat sau parintii politistului decedat.

(4) Daca persoana indreptatita la acordarea despagubirii este lipsita de capacitatea de exercitiu sau are capacitatea de exercitiu restransa, cererea este depusa de reprezentantul legal al acesteia sau, dupa caz, de persoana in cauza, cu acordul reprezentantului legal.

Art. 9. - (1) Cererile pentru acordarea despagubirilor prevazute la art. 4 alin. (2) si (3) din hotarare, insotite de documentele justificative, se analizeaza de structura de resurse umane la care au fost depuse, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii, urmand ca aceasta sa propuna conducatorului unitatii aprobarea sau, dupa caz, respingerea cererii.

(2) In cazul in care, in urma analizarii cererii si a documentelor justificative, se constata indeplinirea conditiilor legale, structura de resurse umane prezinta conducatorului unitatii dispozitia privind acordarea despagubirii insotita de documentele justificative, vizata pentru control financiar preventiv propriu de organul de specialitate propriu si avizata pentru legalitate de structura juridica a unitatii. Dupa aprobare, documentele se transmit structurii financiar-contabile in vederea achitarii drepturilor cuvenite.

(3) In cazul in care in urma analizarii cererii si a documentelor justificative se constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale, structura de resurse umane propune conducerii unitatii, prin raport motivat, respingerea cererii si restituirea acesteia impreuna cu toate documentele justificative, prezentand solicitantului, in scris, motivele care au stat la baza deciziei.

CAPITOLUL III

Asigurarea despagubirilor pentru prejudiciile aduse

bunurilor politistului

Art. 10. - (1) Starea initiala a bunurilor, cu exceptia locuintelor de serviciu, se stabileste ca valoare de piata, in baza unui dosar de evaluare intocmit de un evaluator autorizat.

(2) Cheltuielile privind stabilirea valorii de piata a bunurilor cad in sarcina politistului.

(3) Dosarul de evaluare se inregistreaza si se pastreaza la secretariatul unitatii unde este incadrat politistul.

Art. 11. - (1) Pentru a beneficia de despagubirile acordate in temeiul art. 4 alin. (4) din hotarare, politistul se adreseaza conducerii unitatii in care este incadrat printr-o cerere scrisa, la care anexeaza:

a) documentele de constatare a evenimentului care a condus la producerea riscului;

b ) documentele de evaluare a prejudiciului;

c) declaratie din care sa reiasa faptul ca prejudiciul a fost cauzat de terte persoane. Daca acestea sunt cunoscute, sunt precizate datele de identificare;

d) declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca prejudiciul nu a fost acoperit partial sau in totalitate ca urmare a existentei unei asigurari in sistemul privat.

(2) La lucrarile comisiei participa un reprezentant al Corpului National al Politistilor sau un reprezentant desemnat de organizatia sindicala din care face parte politistul, cu statut de observator.

Art. 12. - Constatarea evenimentului care a condus la producerea riscului prevazut la art. 3 lit. f) din hotarare se face de unitatea de politie in a carei raza este situat bunul imobil sau, in cazul vehiculelor, de unitatea de politie in a carei zona de competenta s-a produs evenimentul.

Art. 13. - (1) In cazul constructiilor cu destinatia de locuit si a anexelor acestora, evaluarea prejudiciului se face de catre un evaluator autorizat. Dispozitiile art. 10 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(2) Pentru vehiculele aflate in proprietatea sau folosinta politistului, despagubirea pentru aducerea in starea initiala a acestora se acorda pe baza devizului de reparatie emis de o unitate specializata.

(3) In cazul in care din devizul estimativ emis de unitatea specializata se constata ca valoarea necesara aducerii bunului in starea initiala este mai mare decat valoarea bunului stabilita potrivit art. 10 alin. (1), despagubirea nu poate depasi aceasta din urma valoare.

Art. 14. - (1) La nivelul fiecarui ordonator de credite se numeste o comisie a carei activitate consta in a stabili, ori de cate ori este nevoie, daca politistul indeplineste sau nu conditiile pentru a fi despagubit pentru prejudiciile cauzate bunului/bunurilor.

(2) Comisia este alcatuita din:

a) presedinte - seful nemijlocit al politistului prejudiciat;

b ) 3 membri titulari si 3 supleanti: cate un politist din cadrul structurilor financiare, juridice si logistice. Pentru situatiile in care in unitate nu exista decat un post la compartimentul juridic, supleantul acestuia este desemnat din cadrul structurii de resurse umane, urmarindu-se ca acesta sa aiba studii superioare juridice;

c) secretar - din cadrul structurii de resurse umane.

(3) Rezultatul activitatii comisiei se materializeaza intr-un proces-verbal, de concluziile caruia depinde acordarea sau nu a despagubirilor.

(4) La finalul procesului-verbal, presedintele comisiei, pe baza propunerilor formulate de membrii comisiei si consemnate in cuprinsul acestuia, decide acordarea sau, dupa caz, neacordarea despagubirilor.

(5) Decizia presedintelui comisiei este inaintata structurii de resurse umane care emite, dupa caz, actul administrativ necesar acordarii despagubirii sau decizia motivata de respingere a cererii.

(6) In cazul in care, in urma analizarii cererii si a documentelor justificative s-a stabilit acordarea despagubirilor, structura de resurse umane prezinta conducatorului unitatii dispozitia privind acordarea despagubirii solicitate, insotita de documentele justificative, vizata pentru control financiar preventiv propriu de organul de specialitate propriu si avizata pentru legalitate de structura juridica a unitatii. Dupa aprobare, documentele se transmit structurii financiar-contabile in vederea achitarii drepturilor cuvenite.

(7) In cazul in care in urma analizarii cererii si a documentelor justificative s-a stabilit neacordarea despagubirilor, structura de resurse umane propune conducerii unitatii, prin raport motivat, respingerea cererii si restituirea acesteia, impreuna cu toate documentele justificative, solicitantului, prezentand acestuia in scris motivele care au stat la baza deciziei.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

Art. 15. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Cristian Fainisi,

secretar de stat

Bucuresti, 19 martie 2009.

Nr. 24.

Speram sa iti fie de folos.

Edited by copman
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.