Jump to content
POLITISTI.ro
drAGO5

O nouă modificare a ordinului privind mutările şi detaşările

Recommended Posts

drAGO5
Ministerul Afacerilor Interne - MAI
 
Ordinul nr. 163/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor
 
În vigoare de la 12 noiembrie 2014
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 12 noiembrie 2014.
 
 
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 28 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat şi nu poate înceta decât la iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia situaţiilor în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori măsura arestării preventive sau cea a arestului la domiciliu".
 
2. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a poliţistului îi permite exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie numit temporar."
 
3. La articolul 9, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) În vederea detaşării, şeful structurii în care există funcţia vacantă ce urmează a fi ocupată temporar prin detaşare propune şefului unităţii, printr-o notă de prezentare, demararea procedurilor privind identificarea unui poliţist care să fie detaşat, cu aplicarea prevederilor referitoare la ocuparea posturilor vacante prevăzute de actele normative interne care reglementează activitatea de management al resurselor umane.
. . . 
(6) Numirea temporară a poliţistului în funcţia pe care este detaşat se realizează prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane şi se comunică poliţistului, sub semnătură."
 
4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Detaşarea poate înceta înaintea expirării perioadei pentru care a fost dispusă, prin dispoziţie/ordin emisă/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică poliţistului şi unităţii/structurii din/în care a fost detaşat, în următoarele situaţii:
a) motivele care au stat la baza solicitării nu mai subzistă;
b) şeful unităţii în care este încadrat poliţistul îşi retrage acordul cu privire la detaşarea poliţistului;
c) a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 18."
 
5. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
"(31) În situaţia detaşării în condiţiile alin. (3), pe perioada detaşării unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior detaşării."
 
6. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ARTICOLUL 14 Încetarea detaşării la Corpul Naţional al Poliţiştilor, precum şi la autorităţi ori instituţii publice
(1) La încetarea detaşării, poliţiştii prevăzuţi la art. 12 şi la art. 13 alin. (1) sunt mutaţi în interesul serviciului din Statul «C», respectiv din Statul «M» în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadraţi în funcţiile pe care le-au ocupat anterior detaşării, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcţii echivalente celor ocupate anterior.
(2) În situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1) nu s-a realizat numirea în funcţie, poliţiştii se pun la dispoziţia unităţii de la care au plecat, pentru identificarea unei funcţii în vederea numirii, cu respectarea următoarei ordini de priorităţi:
a) în altă unitate a MAI, pentru a fi încadraţi în funcţii echivalente celor ocupate anterior, cu acordul scris al acestora;
b) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate, pe funcţii corespunzătoare gradelor profesionale deţinute, cu acordul scris al acestora;
c) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate a MAI, pe funcţii inferioare gradului profesional pe care îl deţin, în condiţiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Prevederile art. 20 alin. (4) referitoare la vechimea în funcţii de conducere se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor prevăzuţi la art. 13 alin. (1) şi (3) dacă pe perioada detaşării au exercitat atribuţiile unor funcţii de conducere."
 
7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
" ARTICOLUL 17 Încetarea participării la misiuni internaţionale
(1) La încetarea misiunii, poliţiştii sunt mutaţi în interesul serviciului din Statul «S» în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadraţi în funcţiile pe care le-au ocupat anterior, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcţii echivalente celor ocupate anterior.
(2) Ataşaţii de afaceri interne care anterior mutării în Statul «S» au deţinut funcţii de conducere, la încetarea misiunii se mută în unitatea din care provin, pentru a fi numiţi în funcţiile deţinute anterior misiunii, dacă acestea sunt vacante, sau, după caz, se pun la dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane în vederea identificării unui post de conducere vacant cu un coeficient de ierarhizare al funcţiei egal sau inferior celei deţinute anterior misiunii.
(3) Ataşaţii de afaceri interne care anterior mutării în Statul «S» nu au deţinut funcţii de conducere, la încetarea misiunii se pun la dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane în vederea identificării unei funcţii de şef birou/similar.
(4) În situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1), (2) şi (3) nu s-a realizat numirea în funcţie, prevederile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(5) Prevederile art. 20 alin. (4) referitoare la vechimea în funcţii de conducere se aplică în mod corespunzător şi ataşaţilor de afaceri interne pentru perioadele de activitate ulterioare datei de 1 ianuarie 2012."
 
8. La articolul 20, alineatul (2) se abrogă.
 
9. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Împuternicirea poliţistului, dispusă în condiţiile alin. (1), poate fi prelungită, în situaţii motivate, cu maximum 6 luni, cu aprobarea:
a) ministrului afacerilor interne, pentru funcţiile din competenţa proprie de numire, funcţiile din competenţa de numire a inspectorilor generali/similari şi funcţiile de conducere din aparatul central al MAI;
b) şefului ierarhic al persoanei care a dispus împuternicirea, în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)."
 
10. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
"(31) În situaţia posturilor de conducere vacantate temporar din cauza lipsei din unitate a titularului postului, pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihnă), ori a împuternicirii acestuia să exercite atribuţiile altor funcţii de conducere, împuternicirea se poate dispune potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, până la încetarea situaţiei care a condus la vacantarea temporară a postului."
 
11. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Nota se prezintă persoanei competente, potrivit normelor de gestiune a resurselor umane, să aprobe împuternicirea, care poate dispune cu privire la persoana ce urmează a fi împuternicită."
 
12. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Mutarea poliţiştilor se poate face şi dacă funcţiile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situaţia în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe funcţiile vizate, cu respectarea condiţiilor de ocupare prevăzute în fişele posturilor."
 
13. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Mutarea poliţistului în interesul serviciului se face prin ordin/dispoziţie emis/emisă potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică în termen de 10 zile lucrătoare, sub semnătură, celui în cauză."
 
14. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care mutarea poliţistului în interesul serviciului se realizează în cadrul unei unităţi ierarhic superioare, ordinul/dispoziţia de mutare se emite de către şeful acesteia, cu încunoştinţarea şefului unităţii cedente."
 
15. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
" ARTICOLUL 34 Procedura privind mutarea la cerere a poliţistului
Mutarea la cerere se solicită de către poliţist prin raport scris adresat şefului unităţii în care solicită mutarea, denumită în continuare unitate cesionară."
 
16. La articolul 36 alineatul (1), literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) raportul scris al poliţistului care solicită mutarea se depune şi se înregistrează la unitatea cesionară;
b) unitatea cesionară poate solicita unităţii în care poliţistul îşi desfăşoară activitatea, denumită în continuare unitate cedentă, în vederea fundamentării deciziei privind mutarea, transmiterea, în termen de 5 zile, a dosarului poliţistului;
. . . . . . . . . .
d) în funcţie de rezultatul interviului de cunoaştere, în termen de 3 zile sau odată cu transmiterea informării asupra acordului prevăzut la lit. c), şeful unităţii cesionare remite raportul de mutare la unitatea cedentă. În situaţia în care şeful unităţii cedente nu este de acord cu mutarea poliţistului, comunică acest aspect unităţii cesionare, precum şi motivele care au stat la baza refuzului;".
 
17. La articolul 38, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Poliţistul faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală este pus la dispoziţia unităţii, cu excepţia cazurilor în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă şi se apreciază că aceasta nu aduce atingere prestigiului profesiei, de la data înregistrării la secretariatul unităţii a comunicării organului de urmărire penală."
 
18. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În situaţia prevăzută la art. 38 alin. (3), ulterior luării la cunoştinţă despre punerea în mişcare a acţiunii penale, şeful unităţii repartizează lucrarea compartimentului de resurse umane în vederea emiterii ordinului/dispoziţiei de punere la dispoziţie. Actul administrativ se comunică de îndată poliţistului, sub semnătură."
 
19. La articolul 41, alineatele (1), (2), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) În situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1), măsura punerii la dispoziţie încetează la numirea în funcţie.
(2) În situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (3), atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, se emite, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, ordinul/dispoziţia de repunere a poliţistului în toate drepturile anterioare avute la data punerii la dispoziţie, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, care se comunică poliţistului, sub semnătură.
. . . . . . . . . .
(5) În situaţia aprobării menţinerii în activitate a poliţistului, măsura punerii la dispoziţie încetează, poliţistul fiind numit în funcţia deţinută anterior. În situaţia în care funcţia deţinută anterior nu este vacantă, poliţistul aflat în această situaţie, cu acordul lui, poate fi numit într-o funcţie echivalentă celei ocupate anterior.
(6) În situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (5) nu s-a realizat numirea în funcţie, dispoziţiile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."
 
20. La articolul 43, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;"
 
21. La articolul 44, alineatul (1), litera b) se abrogă.
 
22. La articolul 44 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) însoţeşte soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate, în condiţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii."
 
23. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Perioada suspendării raportului de serviciu în condiţiile alin. (1) lit. c) şi e), respectiv ale alin. (2) nu constituie vechime în serviciu şi specialitate şi nu se ia în calcul la stabilirea celorlalte drepturi care decurg din acestea."
 
24. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Suspendarea raportului de serviciu al poliţistului se constată în cazurile prevăzute la art. 43 şi art. 44 alin. (1) lit. a) şi c) - în situaţia în care participarea la selecţie s-a realizat cu aprobarea persoanei competente, art. 44 alin. (1) lit. d) şi e), respectiv se aprobă în cazul prevăzut la 44 alin. (1) lit. c) - în situaţia în care participarea la selecţie s-a realizat fără aprobarea persoanei competente, precum şi la art. 44 alin. (2), prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane."
 
25. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ARTICOLUL 46 Încetarea suspendării
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării motivelor prevăzute la art. 43 lit. a), b) şi d), poliţistul este obligat să informeze în scris despre acest fapt unitatea din care face parte.
(2) În situaţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), c) şi e) şi alin. (2), cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării motivelor care au determinat suspendarea raportului de serviciu, poliţistul este obligat să informeze în scris unitatea din care face parte despre acest fapt.
(3) Încetarea suspendării raportului de serviciu se constată în situaţia prevăzută la alin. (1), respectiv se dispune în situaţia prevăzută la alin. (2), prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, de la data încetării motivelor care au determinat suspendarea.
(4) În situaţia în care poliţistul nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), reluarea activităţii se dispune prin act administrativ şi are loc de la data emiterii acestuia, situaţia urmând să fie analizată de către conducerea unităţii din care face parte în vederea stabilirii necesităţii angajării răspunderii disciplinare a poliţistului.
(5) În situaţia în care poliţistul nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), iar actul administrativ prin care s-a dispus încetarea suspendării raportului de serviciu a fost emis ulterior datei încetării motivelor care au determinat suspendarea, reluarea activităţii are loc la data emiterii acestuia, situaţia urmând să fie analizată de către conducerea unităţii din care face parte, în vederea stabilirii angajării răspunderii disciplinare a poliţistului.
(6) În situaţia în care obligaţia poliţistului de informare se realizează după împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, după data încetării motivelor care au determinat suspendarea raportului de serviciu în situaţiile prevăzute la alin. (2), după curgerea unui termen de încă 15 zile obligaţia prevăzută la art. 47 alin. (2) nu mai subzistă.
(7) În situaţia prevăzută la art. 43 lit. a), atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, poliţistul este repus în toate drepturile anterioare avute la data suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat în această perioadă."
 
26. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Pe perioada suspendării, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat şi nu poate înceta decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia situaţiilor în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori măsura arestării preventive sau cea a arestului la domiciliu."
 
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Bucureşti, 10 noiembrie 2014.
Nr. 163.
 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Catalin

Dragoș mulţumim pentru info. Am dat split şi am iniţiat un topic separat cu postul tău, pentru a fi mai vizibil şi pentru a discuta aici pe îndelete noile modificări. Mai ales că sunt mulţi colegi interesaţi de subiect.

Am modificat şi forma completă a biblioteca legislativă.

 

Aruncând o privire sumară mi-a atras atenţia modificarea de la art.31, unde se introduce un nou alineat, respectiv acesta:

 

 

12. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Mutarea poliţiştilor se poate face şi dacă funcţiile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situaţia în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe funcţiile vizate, cu respectarea condiţiilor de ocupare prevăzute în fişele posturilor."
 
 

 

Acum articolul complet arată aşa:

 

ART. 31
Situaţii care determinã mutarea poliţistului
(1) Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altã unitate din cadrul MAI, aflatã în aceeaşi localitate sau în altã localitate, în urmãtoarele situaţii:
a) în interesul serviciului;
b) la cererea poliţistului;
(2) Mutarea poliţiştilor se face pe funcţii vacante, cu respectarea condiţiilor de ocupare a acestora prevãzute în fişa postului.
(3) Mutarea poliţiştilor se poate face şi dacă funcţiile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situaţia în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe funcţiile vizate, cu respectarea condiţiilor de ocupare prevăzute în fişele posturilor.
 
Deci, înainte nu exista acest alin 3, iar ordinul spunea că mutarea se face numai pe funcţii vacante.
Din câte înţeleg eu, prin acest alineat nou au introdus şi posibilitatea mutării la schimb, nu? Greşesc?
Edited by CITADELA
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ben

Se pare ca au oficializat si treaba cu "schimb pe schimb, doar asa pleci", un raspuns destul de des intalnit.

De asemenea, lasa impresia ca au schimbat modalitatea de transfer la cerere, dar de fapt au ramas la fel lucrurile, nu cum se zvonea ca e necesara doar semnatura sefului unitatii care te primeste. Era de asteptat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elvis

Sincer cine a modificat acel articol este tare prost, as putea spune cu diploma.

Om la schimb...ce tampiti!

Acum avem si conditii nu numai atributii in fisa postului .......la mutare!

Pe functii similare si cu respectarea conditiilor din fisa postului......sublim!

 

Ben s-a schimbat modificarea...nu s-a schimbat nimic, ne facem ca muncim prin minister sa nu zica lumea ca luam banii degeaba!

Edited by Elvis

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ben

Eu am o singura nelamurire. La art. 36, alin. 1, lit d) - În situaţia în care şeful unităţii cedente nu este de acord cu mutarea poliţistului, comunică acest aspect unităţii cesionare, precum şi motivele care au stat la baza refuzului.

 

Daca seful unitatii cedente nu este de acord, produce efecte in sensul ca nu-ti aproba mutarea sau are doar un rol consultativ, putand sa te muti chiar daca nu-si da acordul cel de la care pleci?

Edited by Ben

Share this post


Link to post
Share on other sites
drAGO5

Eu cred ca un refuz, nu poate fi decat un refuz. Adica produce efecte si nu este vorba doar de un aviz consultativ, intrucat in caz contrar se prevedea expres acest lucru.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elvis

Ben daca nu ai cele doua semnaturi trebuie sa mergi mai departe, adica IGPR, MAI.

Nu poti sa te muti decat cu aprobarea celui care te primeste.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Autolycus

Prima întrebare, atunci când vei merge cu raportul la unitatea cesionara, va fi:"Te lasă să pleci? ".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eduard

Noutăți privind detașarea, mutarea la cerere și suspendarea polițistului

Avocat Irina Stoia

politia.jpg

 

Majoritatea știm că detașarea sau mutarea într-un alt loc de muncă, precum și suspendarea raporturilor de muncă urmează regulile Codului Muncii. Există, însă, mai multe categorii de angajaţi care se supun unor reguli speciale și au propriul statut după care funcționează, printre care se numără și polițiștii.

Având în vedere specificul activității acestora, legiuitorul a creat o procedură specială și a stabilit clar care sunt cazurile în care un polițist poate fi detașat, suspendat, mutat la cerere, când încetează participarea la misiuni internaționale.

Prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 298/2011, legiuitorul a stabilit procedura și cazurile de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițiștilor. Având în vedere dinamica raporturilor, era necesară o completare și modificare a acestor prevederi. Astfel, în Monitorul Oficial 827 din 12 noiembrie 2014 a fost publicat Ordinul MAI 163/2014 care aduce noi știri juridice pentru polițiști.

 

Ce noi știri juridice aduce legiuitorul pentru polițiști?

O noutate o reprezintă faptul că detașarea se va putea dispune doar dacă pregătirea profesională a polițistului îi permite exercitarea atribuțiilor și responsabilităților postului pe care urmează să fie numit temporar, iar nu detașat așa cum se prevedea până acum. Practic, polițistul va fi numit temporar în funcția pentru care este detașat.

Cu titlu de știri juridice, s-a modificat prevederea privind încetarea detașării. Anterior modificării, detașarea înceta la data expirării perioadei dispuse prin ordinul de detașare emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.

În urma modificării, detașarea va putea înceta înaintea expirării perioadei pentru care a fost dispusă prin ordinul de detașare care se va comunica polițistului și unității din/în care a fost detașat, în următoarele cazuri:

- motivele care au stat la baza solicitării nu mai subzistă;

- șeful unității în care este încadrat polițistul își retrage acordul cu privire la detașarea polițistului;

- a intervenit unul dintre cazurile în care polițistul poate refuza detașarea (graviditate, își crește singur copilul minor, este singurul întreținător al familiei, starea sănătății dovedită cu certificat medical eliberat de structurile MAI face contraindicată detașarea, măsura presupune desfășurarea activității într-o localitate în care nu i se asigură condiții corespunzătoare de cazare).

Rețineți că, în cazul detașării polițiștilor la alte instituții sau autorități publice sau instituții de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, pe perioada detașării unitatea are obligația de a rezerva postul ocupat de polițist anterior detașării.

 

Noi prevederi privind încetarea participării la misiuni internaționale

Cu titlu de știri juridice, s-a stabilit că, la încetarea misiunii, polițiștii sunt mutați în interesul serviciului din Statul “S” în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadrați în funcțiile ocupate anterior, dacă acestea sunt vacante sau, cu acordul lor, în funcții echivalente celor ocupate anterior.

Atașatii de afaceri interne care, anterior mutării în statul “S”, au deținut funcții de conducere, la încetarea misiunii se mută în unitatea din care provin, pentru a fi numiți în funcțiile deținute anterior misiunii, dacă sunt vacante. Dacă nu sunt libere, li se va căuta un post de conducere vacant, egal sau inferior celui deținut anterior misiunii.

Atașatii de afaceri interne care, anterior mutării în statul “S”, nu au deținut funcții de conducere, la încetarea misiunii se pun la dispoziția Direcției generale de management resurse umane, pentru a li se căuta o funcție de șef birou.

Rețineți că perioada în care polițistul este împuternicit pe o funcție de conducere constituie vechime în muncă, lucru care se aplică și atașaților în afaceri interne pentru perioadele de activitate ulterioare datei de 1 ianuarie 2012.

 

Noi știri juridice privind împuternicirea polițistului pe același post

Legiuitorul a decis să abroge prevederea potrivit căreia niciun polițist nu poate fi împuternicit pe același post pe o perioadă care să depășească 6 luni. Ca orice regulă, are și excepții pe care legiuitorul le-a introdus ca știri juridice, identificând cazurile în care împuternicirea polițistului poate fi prelungită cu aprobarea:

- ministrului afacerilor interne, pentru funcțiile din competența proprie de numire, funcțiile din competența de numire a inspectorilor generali/similari și funcțiile de conducere din aparatul central al MAI;

- șefului ierarhic al persoanei care a dispus împuternicirea.

Ca o noutate, a fost introdusă prevederea potrivit căreia, în situația posturilor de conducere vacantate temporar din cauza lipsei din unitate a titularului postului pe o durată mai mare de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihnă) ori a împuternicirii acestuia să exercite atribuțiile altor funcții de conducere, împuternicirea se poate dispune potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane până la încetarea situației care a dus la vacantarea temporară a postului.

 

Mutarea polițiștilor

Cu titlu de știri juridice, legiuitorul a  dispus că mutarea polițiștilor se poate face și dacă funcțiile nu sunt vacante, doar cu acordul acestora, în cazul în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe funcțiile vizate. Mutarea polițistului în interesul serviciului se face prin ordin, care se comunică în 10 zile lucrătoare. Termenul de 10 zile este nou introdus de legiuitor; până acum nu era precizat niciun termen.

Polițiștii se pot muta și la cerere, printr-un raport scris adresat șefului unității în care solicită mutarea. Noutatea este că la această unitate are obligația de a depune raportul scris prin care cere mutarea, față de prevederea anterioară în care era competentă unitatea de la care cerea să fie mutat.

 

Bine de știut, de către polițiști!

S-a abrogat prevederea potrivit căreia raportul de serviciu al polițistului se poate suspenda pentru efectuarea concediului de îngrijire a copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Rețineți că în perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat şi nu poate înceta decât la iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia situaţiilor în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori măsura arestării preventive sau cea a arestului la domiciliu.

Suspendarea raportului de serviciu din inițiativa polițistului pentru desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale sau pentru un interes personal legitim (pe o durată între o lună și 3 ani) sau dacă îşi însoţeşte soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate, în condiţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii nu constituie vechime în serviciu și specialitate și nu se ia în calcul la stabilirea celorlalte drepturi ce decurg din acestea.

 

Unde-i lege, nu-i tocmeală!

Pentru că nimeni nu se poate prevala de necunoașterea legii, luați aminte la aceste modificări, căci ignoranța se pedepsește!

 

SURSA

 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
swamp86

În urmă cu câteva zile am fost informat de către cei de la MRU că funcția mi-a fost radiată în urma unei reorganizări interne și m-au redistribuit la altă poliție, pe aceiași funcție. Știți ceva de reorganizarea asta? Se poate contesta măsura în vreun fel? Sunt obligat acum să fac naveta la 40 de km de localitatea de domiciliu. Nu am primit nicio explicație...am fost pus să semnez un raport că sunt de acord cu redristribuirea în caz contrar sunt pus la dispoziție. În situația mea mai sunt și alți colegi. Mulțumesc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elvis

Unde lucrezi? Sunt curios nu de alta...

 

In cazul reorganizarii nu prea ai sorti de izbanda, din motive numai de angajator stiute functia nu mai exista.

Din punct de vedere legal ei au procedat corect , nu moral sau uman, dar in ministerul asta noi nu suntem oameni, suntem, casute sau indici in plata!

 

PS. Nu te poate obliga nimeni sa nu ceri explicatii!

Edited by Elvis

Share this post


Link to post
Share on other sites
drAGO5

De contestat se poate contesta orice insa reusite in cazul reorganizarii nu prea ai. Daca cu erai de acord cu mutarea pe functia oferita, te punea la dispozitia unitatii maxim 6 luni, dupa care iti mai facea o oferta daca mai existau functii libere in judet sau in tara, iar daca refuzai ti se desfacea practic contractul de munca. Incetau raporturile de serviciu intre tine si IPJ. Reorganizari din acestea se fac la nivel local de multe ori cand vrea seful IPJ sa desfinteze vreun birou, compartiment, ori o sectie de politie rurala. Atunci se face redristibuirea functiilor din acel birou catre alte functii vacante. Acordul il cer pentru ca nu te pot muta fortat, dar esti cam obligat de imprejurari sa accepti, din pacate.

Share this post


Link to post
Share on other sites
swamp86

Multumesc pt raspunsuri, m-am resemnat. Este vorba de Ipj Prahova. Majoritatea functiilor radiate sunt de la sectiile rurale si redistribuite catre politia rutiera. Lucrez la post de ani de zile si brusc m-am trezit la politia rutiera.

Share this post


Link to post
Share on other sites
drAGO5

Sa fie intr-un ceas bun. Este bine si la rutiera daca iti vezi de serviciul tau si nu te bagi in alte "combinatii".

Share this post


Link to post
Share on other sites
iav

Alții dau bani grei și pun în mișcare mii de roți și rotițe ca să ajungă la rutieră, iar tu faci nazuri?!!!

 • Upvote 2
 • Downvote 12

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ecou

Ce urat te-ai exprimat...

Foarte urât...


Poate unii vor doar sa fie...polițiști...

 • Upvote 8
 • Downvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
swamp86

Alții dau bani grei și pun în mișcare mii de roți și rotițe ca să ajungă la rutieră, iar tu faci nazuri?!!!

Putea să mă mute și la BCCO...tot la fel de contrariat și dezamăgit  eram de faptul că brusc peste noapte ți se poate radia funcția și te trezești mutat sau amenințat mai voalat că ești pus la dispoziție. Fără a se ține cont că mai erau și alții pe funcție ca a mea, dar ei rămân pe loc. De ce nu se scoate la concurs, de ce nu se face evaluarea activității...de ce funcția mea?? Mi s-a răspuns că era cea mai mică în ștat :) Unde mai e stabilitatea locului de muncă...

Share this post


Link to post
Share on other sites
drAGO5

Si daca erau toate functiile identice, crezi ca o radiau pe ultima din stat? Tot dupa omul care trebuia sa plece se duceau  :good:

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
iav

Ce urat te-ai exprimat...

Foarte urât...

Poate unii vor doar sa fie...polițiști...

Știu  mulți colegi și colege care iediat după ce au fost repartizați la siguranță publică au și trecut la rutieră(detașați, mutați sau alte chestii din astea). Dacă rămâneau la siguranță publică nu erau polițiști?

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
povi

Lasati-l pe Iav in pace!! Este doar obiectiv!!!

De acord cu tine Iav!! Stiu foarte multe exemple de la mine din Ipj care s-au 'sbatut' sa se mute la rutiera, dar stiu si exemple de colegi ca au si plecat de la rutiera!!

Edited by povi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ecou

Lăsați-l pe iav in pace!!! :))

Share this post


Link to post
Share on other sites
bogdanflorentin

Buna seara.Faceti-ma sa inteleg un pic art. 31 alin (3) din Ordinul nr 298/23.12.2011,care spune asa si citez: "

(3) Mutarea poliţiştilor se poate face şi dacă funcţiile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situaţia în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe funcţiile vizate, cu respectarea condiţiilor de ocupare prevăzute în fişele posturilor.
 
Asta inseamna mai exact cum spuneau persoanele de mai sus,ca te poti muta la schimb cu alt politist din alta unitate,daca si numai daca fisa postului corespunde cu cea a celuilalt si invers? Va multumesc anticipat.
Edited by bogdanflorentin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ecou

Nu.

Trebuie sa.îndeplinești conditiile din fisa.postului respectiv, unde vrei sa te muti, atat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elvis

Adica faci schimb cu colegul tau ca sa poata sa isi ia si el gradul.......nu este vorba de mutari intre judete.

Aia cu omul la schimb este o vrajala afumata spusa de inspectorii sefi.

Prosteala....

Edited by Elvis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.