Jump to content
POLITISTI.ro

OMAI nr. 141/2014 - evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor


Marius

Recommended Posts

  • Moderator


Ordinul MAI nr. 141/2014 privind evidenţa permiselor de conducere reţinute

şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

 


În vigoare de la 18.09.2014


Având în vedere prevederile Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, republicată, în temeiul art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1.

(1) Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, se ţine de către poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, prin intermediul unei aplicaţii informatice.

(2) Inspectoratul General al Poliţiei Române este abilitat să efectueze prelucrări de date cu caracter personal şi este desemnat ca operator de date cu caracter personal pentru evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.

(1) Menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate se introduc, se modifică sau se şterg în/din aplicaţia informatică de către structurile de poliţie autostrăzi, Brigada Rutieră sau serviciul rutier competent, denumite în continuare poliţia rutieră competentă.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate de ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră din cadrul Direcţiei Rutiere, precum şi cele aplicate prin recunoaşterea unor sancţiuni dispuse împotriva titularilor permiselor de conducere eliberate de autoritatea română competentă, pentru abateri de la regimul rutier săvârşite în afara României, se introduc, se modifică sau se şterg în/din aplicaţia informatică de către Direcţia Rutieră.

(3) Introducerea menţiunilor în aplicaţia informatică se realizează de personalul desemnat în acest scop prin dispoziţie a şefului structurilor de poliţie prevăzute la alin. (1) şi (2).

(4) Menţiunile privind permisele de conducere reţinute se introduc în aplicaţia informatică în baza rapoartelor de reţinere întocmite de către agenţii constatatori sau a referatului cu propunerea corespunzătoare, în cazul permiselor de conducere eliberate de autoritatea română competentă reţinute în afara teritoriului României.

Art. 3.

(1) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiate de ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră din cadrul Poliţiei Române, prin care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale complementare, se transmit cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care au fost întocmite, în copie, poliţiei rutiere competente, care asigură implementarea menţiunilor în aplicaţia informatică.

(2) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiate de poliţiştii de frontieră, prin care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale complementare la regimul circulaţiei pe drumurile publice, se transmit cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care au fost întocmite, în copie, poliţiei rutiere competente, care asigură implementarea menţiunilor în aplicaţia informatică.

(3) Odată cu operaţionalizarea activităţilor prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, introducerea în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulaţiei rutiere de către Poliţia Locală, se realizează de către compartimentele funcţionale proprii cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere.

(4) Un exemplar al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se păstrează o perioadă de 5 ani, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşită fapta.

Art. 4.

(1) Menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate, implementate în aplicaţia informatică, se şterg automat în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşită fapta.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) menţiunile introduse în următoarele situaţii:

a) ca urmare a constatării unor fapte ce constituie infracţiuni care au avut ca rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşite din cauza nerespectării regulilor de circulaţie;

b) ca urmare a constatării unor fapte ce constituie infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice;

c) ca urmare a existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive care prevede interzicerea exercitării dreptului de a conduce vehicule;

d) când permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, precum şi atunci când a fost obţinut în perioada în care titularul permisului de conducere era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate se şterg automat din aplicaţia informatică în termen de:

a) 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care titularul unui permis de conducere anulat în condiţiile ordonanţei de urgenţă a obţinut un nou permis de conducere;

b) 15 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşită fapta, în situaţia în care titularul unui permis de conducere anulat în condiţiile ordonanţei de urgenţă nu a obţinut un nou permis de conducere.

Art. 5.

(1) Menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate, introduse în aplicaţia informatică în baza proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor care ulterior au fost anulate în condiţiile legii, se şterg din aplicaţia informatică în termen de 30 de zile de la data la care poliţia rutieră competentă a luat cunoştinţă de hotărârea definitivă prin care a fost admisă plângerea.

(2) În cazul suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru fapta urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, atunci când instanţa de judecată sau procurorul, după caz, a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, menţiunile privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce se şterg automat din aplicaţia informatică, în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost dispuse soluţiile în cauză.

(3) În situaţia în care, pentru faptele prevăzute la alin. (2), ordonanţa de urgenţă, nu prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce, datele referitoare la aceste fapte se şterg din aplicaţia informatică în termen de 5 zile de la data la care poliţia rutieră competentă a luat cunoştinţă de încetarea cauzelor care au determinat introducerea acestor date.

Art. 6.

Permisul de conducere care a fost reţinut ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice sau a producerii unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat decesul sau vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane se păstrează la sediul poliţiei rutiere pe a cărei rază a fost săvârşită fapta până la restituirea sau anularea documentului în cauză ori suspendarea exercitării dreptului de a conduce, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 7.

Istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere se comunică la cererea acestuia, pentru perioada solicitată, de către poliţia rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit evidenţei din aplicaţia informatică, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii.

Art. 8.

(1) Cu ocazia înregistrării datelor cu caracter personal în aplicaţia informatică sau dezvăluirii acestora către terţi sau către persoana vizată, se verifică ca datele să fie exacte, actuale şi complete prin raportare la scopul pentru care sunt colectate şi pentru care sunt ulterior prelucrate.

(2) Structurile care introduc menţiuni privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate în aplicaţia informatică efectuează verificări anuale, cel târziu până la data de 30 ianuarie pentru anul anterior, prin sondaj, rezultatele fiind consemnate într-un raport întocmit în acest sens.

Art. 9.

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


    
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

Bucureşti, 15 septembrie 2014.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.