Jump to content
POLITISTI.ro

Care este perioada în care trebuie trimise în debit amenzile?


omide

Recommended Posts

Care este perioada de timp in care agentul constatator este obligat sa trimita procesul verbal in debit la primarii sau serviciile de taxe si impozite?

Am auzit unii colegi ca nu stiu prin ce act normativ se stipuleaza un termen de 90 de zile, altii cum ca in 30 de zile conform OG 2/2001.

In OG 2/2001 nu am gasit nimic legat de trimitrrea in debit, ci doar de perioada de comunicare a pv-ului sau de executare. 

Link to comment
  • Member

Codul de procedura fiscala

OG 92/2003

Art. 141 Titlul executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite

(1) Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

(11) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alin. (1) se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii. Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă în baza căruia se stabilesc, în condiţiile legii, creanţe fiscale principale sau accesorii.

(12) Executarea silită a creanţelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectuează în baza hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

(2) Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.

(3) Modificarea titlului de creanţă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător.

(4) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de executare competent va conţine, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), următoarele: codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal al acestuia, precum şi orice alte date de identificare; cuantumul şi natura sumelor datorate şi neachitate, temeiul legal al puterii executorii a titlului.

(5) Pentru debitorii obligaţi în mod solidar la plata creanţelor fiscale se va întocmi un singur titlu executoriu.

(6) Titlurile executorii emise de alte organe competente, care privesc creanţe fiscale, se transmit în termen de cel mult 30 de zile de la emitere, spre executare silită, potrivit legii, organelor prevăzute la art. 136.

(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în termen de 90 de zile de la emiterea de către organele competente atrage anularea acestora prin decizie de către conducătorul organului emitent. Conducătorul organului emitent al titlului executoriu are obligaţia emiterii deciziei de imputare a contravalorii contravenţiei personalului care se face vinovat de întârziere. Decizia de imputare se comunică de către organul emitent persoanei vinovate, care trebuie să achite contravaloarea contravenţiei în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei. La expirarea acestui termen, decizia devine titlu executoriu. Contravaloarea contravenţiei înscrise în decizia de imputare se face venit la bugetul de stat sau bugetul local căruia i se datora, potrivit legii, amenda contravenţională. Termenul de 90 de zile se prelungeşte cu perioada scursă în procedura de contestare a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei.

(8) În cazul în care titlurile executorii emise de alte organe decât cele prevăzute la art. 33 alin. (1) nu cuprind unul dintre următoarele elemente: numele şi prenumele sau denumirea debitorului, codul numeric personal, codul unic de înregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnătura organului care l-a emis şi dovada comunicării acestora, organul de executare va restitui de îndată titlurile executorii organelor emitente.

(9) În cazul în care titlul executoriu i-a fost transmis spre executare de către un alt organ, organul de executare îi va confirma primirea, în termen de 30 de zile.

(10) Instituţiile publice finanţate total sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silită, organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul din care sunt finanţate instituţiile publice.

(101) Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silită proprii, pot transmite titlurile executorii privind venituri proprii organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau, după caz, organelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz.

(11) Instituţiile publice finanţate total sau parţial de la bugetul local, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului local, spre executare silită, organelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul local.

(12) Abrogat.

Link to comment
  • 4 weeks later...

Sunt nou pe acest forum deși am 6 ani vechime ca polițist... Bine v-am gasit!

Bineînțeles că acest cont l-am creat după ce am citit câte ceva din postări și am ajuns la concluzia că toți acești membri mă pot ajuta și eu la rândul meu aș putea ajuta colegii ....

În consecință am rugămintea de a mă ajuta cu o speță:

În fapt, în urma unei cercetări administrative, unui coleg i-a fost imputată prin ordin suma de 1000 de lei pe motiv că nu a înaintat în termen procesul -verbal de constatare a contravenției organului fiscal în vederea executării silite.

Din cercetare reiese foarte clar faptul că procesul verbal nu a putut fi înaintat deoarece nu era îndeplinită procedura de comunicare deși polițistul a depus toate diligențele pentru realizarea procedurii: respectiv a înaintat procesul verbal prin poștă însă acesta a fost reprimit pe motiv de neridicare iar ulterior procesul-verbal a fost înaintat unității de poliție pe raza căreia domiciliează contraveninetul pentru îndeplinirea procedurii de afișare.

În situația în care a observat faptul că subunitatea de poliție nu a răspuns în termen solicitării de afișare, colegul meu a înaintat și o adresă de urmare prin care a solicitat din nou să i se comunice procesul verbal de îndeplinire a procedurii de afișare. Urmare a acestei adrese, subunitatea respectivă a înaintat procesul-verbal de îndeplinire a procedurii, întocmit în termenul de comunicare, însă organul fiscal a refuzat să primească în debit contravenția din cauză că s-au depășit cele 90 de zile.

În situația de față eu consider că polițistul, colegul meu nu a greșit, ba mai mult, a urmărit realizarea procedurii inclusiv prin revenire la solicitarea de afișare a procesului verbal de contravenție.

Cu toate acestea, după cum am spus mai sus, comisia a concluzionat că acesta se face vinovat pentru faptul că nu a solicitat el, subunității de poliție respective, urgentarea procedurii de comunicare a procesului verbal către contraveninet.

Bineînțeles că în situația de față, deși sunt șeful lui nemijlocit, intenționez să îmi ajut colegul atît în ceea ce privește plângerea împotriva ordinului cât și sesizarea instanței de contencios administrativ.

Fac precizarea că atât eu cât și colegul meu ne desfășurăm activitatea în cadrul unor structuri de poliție din mediul rural, și după cum știți, noi facem de toate :) ordine publică, investigații criminale, investigarea fraudelor, rutier, administrație, etc. :)) 

Mulțumesc anticipat pentru ajutorul vostru.

  • Upvote 4
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.