Jump to content
POLITISTI.ro

Ordonanţa 21/2014 pentru modificarea şi completarea OUG195/2002


Ecou

Recommended Posts

  • Member

si a doua victorie...dar asta merita topic separat

 


Ordonanţa nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Ordonanţa nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
 
 
Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
1. La articolul 6, punctele 6, 21 şi 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
" 6. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;
. . . . . . . . . .
21. moped - autovehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit
la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
. . . . . . . . . .
30. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi sau pe şenile, având cel puţin două axe, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de tracţiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acţiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestieră şi a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcţie secundară. Sunt asimilate
tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini autopropulsate;".
 
2. La articolul 6, punctul 31 se abrogă.
3. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"(4) Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, a autovehiculelor cu şenile, a tramvaielor şi a vehiculelor cu tracţiune animală, se supun inspecţiei tehnice periodice, conform legislaţiei în vigoare."
 
4. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
Art. 13. - (1) Autovehiculele, cu excepţia mopedelor şi a troleibuzelor, precum şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare.
(2) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cele ale Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii. Autovehiculele şi remorcile pot, după caz, să fie înmatriculate în condiţiile prevăzute la alin. (1).
. . . . . . . . . .
(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează ori testează autovehicule, remorci sau tractoare agricole ori forestiere li se pot elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru probă."
 
5. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 14. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, precum şi vehiculele cu tracţiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, care, prin compartimentele de specialitate, ţin şi evidenţa acestora."

 

6. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.
7. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 20. - (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător."
 
8. La articolul 23, alineatele (5) şi (8) se abrogă.
9. Articolul 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 231. - (1) Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puţin 6 luni pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze.
(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru procedurile aferente permisului de conducere, au domiciliul sau reşedinţa în România persoanele care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) locuiesc în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele din România, dacă persoanele nu au legături profesionale;
b) revin periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile lor profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale;
c) locuiesc în mod obişnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată.
(3) Persoanele care şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în România potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze, dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2).
(4) Participarea la studii în cadrul unei universităţi sau şcoli din România nu implică transferul domiciliului sau al reşedinţei în România.
(5) Dovada încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), precum şi a studiilor în România se face, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 23 alin. (10), cu documente:
a) prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene sau regimul străinilor în România;
b) emise de instituţia/instituţiile de învăţământ, acreditată/acreditate în condiţiile legii, care să ateste că persoana urmează studii în România de cel puţin 6 luni;
c) alte documente justificative, după caz."
 
10. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 24. - (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul ori reşedinţa în sensul art. 231 alin. (2) sau, în cazul celor aflaţi la studii în România de cel puţin 6 luni, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află adresa unde locuiesc."
 
11. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
 
"(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), candidaţii care solicită obţinerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum şi candidaţii cu dizabilităţi fizice pot fi examinaţi de autoritatea competentă pe raza căreia se află şcoala de conducători auto autorizată unde aceştia au absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică."
 
12. La articolul 24, alineatele (52) şi (53) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"(52) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează numai după efectuarea examinării medicale prevăzute la art. 22.
(53) În cazurile prevăzute la alin. (51) şi (52), eliberarea permiselor de conducere respective se realizează fără susţinerea unui nou examen, la cererea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în România în sensul art. 231 alin. (2) ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puţin 6 luni şi care deţin permis de conducere eliberat de autorităţile competente române, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

 

13. La articolul 241 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"f) permisele de conducere eliberate pentru categoria A sunt valabile şi pentru categoriile A1 şi A2, cele eliberate pentru categoria B sunt valabile şi pentru categoria B1, cele eliberate pentru categoria C sunt valabile şi pentru categoria C1, iar cele eliberate pentru categoria D sunt valabile şi pentru categoria D1;".
 
14. La articolul 241 alineatul (2), după litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) şi j), cu următorul cuprins:
 
"h) permisele de conducere eliberate pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE sunt valabile şi pentru categoria Tr, în anumite cazuri specifice;
i) permisele de conducere eliberate numai pentru categoria Tr sunt valabile şi pentru ansamblul format dintr-un vehicul din categoria Tr şi una sau două remorci;
j) permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile şi pentru vehiculele din categoria Tb."
 
15. La articolul 241, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
 
"(21) Cazurile specifice pentru care se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (2) lit. h) pentru a da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt următoarele:
a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
b) permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;
c) permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mare de 750 kg."
 
16. La articolul 32 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă;".
 
17. La articolul 36, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:
 
"(11) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă trebuie să informeze pasagerii cu privire la obligaţia legală de a le purta în timpul circulaţiei pe drumurile publice.
(12) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă au obligaţia să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poartă centurile de siguranţă sau sunt transportaţi numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament.
(13) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă, cu excepţia celor destinate transportului public de persoane, precum şi a taxiurilor dacă în acestea din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă, în condiţiile prevăzute în regulament. Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă."
 
18. La articolul 66, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică conducătorilor de autovehicule aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."
 
19. La articolul 82, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"(5) Persoanele care şi-au stabilit domiciliul ori reşedinţa în România pot să îşi înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competentă pe raza căreia au domiciliul ori reşedinţa, după caz."
 
20. La articolul 83, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"(3) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile prevăzute la alin. (1), precum şi cele a căror valabilitate este recunoscută de România în mod unilateral, deţinute de persoane care au domiciliul sau reşedinţa în România în sensul art. 231 alin. (2), pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
 
21. La articolul 88, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 88. - (1) Recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezenţa unui poliţist rutier, în condiţiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedură penală, în următoarele spaţii ale instituţiilor medicale:
a) în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate;
b) în ambulanţe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcţie aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare;
c) în interiorul unităţilor medico-legale."
 
22. La articolul 88, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:
 
"(11) Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregătire medicală de specialitate din echipajul ambulanţei sau autospecialei aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare, care intervine la evenimentele în legătură cu traficul rutier, poate recolta mostre biologice în măsura în care prin aceasta nu se afectează acordarea asistenţei medicale de urgenţă sau de prim ajutor, precum şi în situaţia în care persoana implicată într-un accident de circulaţie refuză transportul de urgenţă la o unitate sanitară sau starea sa de sănătate nu impune acest transport.
(12) Recoltarea mostrelor biologice se face cu respectarea normelor stabilite potrivit art. 125 lit. c).
(13) Transportul mostrelor biologice, recoltate în condiţiile alin. (11), la unitatea medico-legală în vederea realizării analizei toxicologice, va fi efectuat de către poliţistul rutier."
 
23. La articolul 97, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"(3) Perioada în care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se consideră perioadă de suspendare a exercitării dreptului de a conduce."
 
24. La articolul 102 alineatul (1), punctul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"27. transportul animalelor pe locurile din faţă ale vehiculelor;".
 
25. La articolul 103, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"(6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau îşi are reşedinţa în sensul art. 231 alin. (2) ori, după caz, locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere."

 

26. La articolul 106 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"b) când fapta a fost urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei;".
 
27. La articolul 108 alineatul (1) litera b), după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 9 şi 10, cu următorul cuprins:
 
"9. nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament;
10. nerespectarea dispoziţiilor art. 36 alin. (13) sau a condiţiilor prevăzute de regulament privind transportul copiilor în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă;".
 
28. Articolul 110 se modifică după cum urmează:
 
"Art. 110. - În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat măsura de siguranţă prevăzută la art. 108 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioada cât durează interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicul."
 
29. La articolul 111 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1) şi la art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal;".
 
30. La articolul 111, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d), la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c) din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie."
 
31. La articolul 114 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
"b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal;
. . . . . . . . . .
d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal."
 
32. La articolul 116 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată."
 
33. La articolul 116, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:
 
"(21) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competentă pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 24 alin. (53), fără a mai susţine examen şi cu prezentarea documentului care atestă o astfel de situaţie.
(22) În situaţia în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusă până la depunerea cererii de restituire de către titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, şeful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care atestă o astfel de situaţie."
 
34. La anexa nr. 1, litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"p) categoria Tr: tractoare agricole sau forestiere."
 
35. În cuprinsul ordonanţei de urgenţă, următoarele expresii şi termeni se înlocuiesc după cum urmează:
 
a) termenul "tractor" se înlocuieşte cu expresia "tractor agricol sau forestier", iar expresia "substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare" se înlocuieşte cu expresia "substanţe psihoactive";
b) în cuprinsul art. 6 pct. 15, art. 21 şi art. 22 alin. (3) lit. b), expresiile "de autovehicule sau de tramvai", "de autovehicule sau de tramvaie", respectiv "de autovehicule şi de tramvaie" se înlocuiesc cu expresia "de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie";
c) în cuprinsul art. 8, art. 106 alin. (1) şi art. 125 lit. c), expresiile "autovehicul şi tramvai" şi "autovehicule şi tramvaie" se înlocuiesc cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai" sau "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie", după caz;
d) în cuprinsul art. 9 alin. (1) şi (6), art. 22 alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (6), art. 36 alin. (1), art. 40, art. 44 alin. (2), art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 99 alin. (1) pct. 4, 8 şi 12, art. 100 alin. (1) pct. 5, 6, 7 şi 13, art. 101 alin. (1) pct. 1, 4, 10 şi 11, art. 102 alin. (1) pct. 19, 20 şi 29, art. 103 alin. (1) partea introductivă şi alin. (8), art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi 9 şi lit. c) pct. 4 şi 5, art. 112 alin. (1) lit. m), n) şi x), art. 122 lit. h) şi art. 131, termenul "autovehicule"/"autovehicul"/"autovehiculelor" se înlocuieşte cu expresia "autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere"/"autovehicul şi tractor agricol sau forestier"/"autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere", după caz;
e) în cuprinsul art. 22 alin. (1), (2) şi (6), art. 23 alin. (1), (2) şi (31) teza întâi, art. 25 alin. (1), art. 28, art. 78, art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă şi lit. b), art. 101 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă, art. 102 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă, art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) şi (2), art. 106 alin. (2), art. 108 alin. (1) partea introductivă, art. 111 alin. (1) lit. d) şi alin. (4), art. 112 alin. (1) lit. l), art. 119 şi art. 122 lit. q), expresiile "autovehicul sau tramvai", "autovehicule sau tramvaie" şi "autovehicule ori tramvaie" se înlocuiesc cu expresia "autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai" ori "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie", după caz;
f) în cuprinsul art. 82 alin. (1), (2), (4), expresia "autovehicule şi remorci" se înlocuieşte cu expresia "autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi remorci";
g) în cuprinsul art. 103 alin. (8), expresia "rezidenţa normală" se înlocuieşte cu expresia "locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România".
 
36. După articolul 137 se introduce următoarea menţiune:
 
" * Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia naţională prevederile art. 4 alin. (1) teza finală şi alin. (4) paragrafele 1 şi 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) şi alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza întâi şi alin. (5) teza întâi şi art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza întâi şi teza finală şi pct. (iii) şi alin. (2) lit. a) teza întâi şi lit. b) din Directiva (91/671/CEE) a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind
utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule, publicată în Jurnalul Oficial,
seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de siguranţă pentru copii în vehicule."

 

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. III. - Prevederile art. I pct. 17 şi 27 intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
* Prezenta ordonanţă transpune în legislaţia naţională prevederile art. 1 alin. (1) (parţial) din Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de siguranţă pentru copii în vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 59 din 28 februarie 2014.
 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Ilie Botoş,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Ministrul apărării naţionale,
Mircea Duşa
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean
Ministrul sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu
p. Ministrul transporturilor,
Iulian Ghiocel Matache,
secretar de stat
 
Bucureşti, 26 august 2014.
Nr. 21.
  • Upvote 5
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.