Jump to content
POLITISTI.ro

Recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice - Ordin şi Norme


Catalin
 Share

Recommended Posts

 • Moderator
Ministerul Sănătăţii
 
Ordinul nr. 1512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier
 
În vigoare de la 19.01.2014
 
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N./12.676/2013,
 
având în vedere prevederile art. 88 alin. (1) şi (2) şi ale art. 125 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
 
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1.
Se aprobă Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
 
Art. 2.
Normele metodologice prevăzute la art. 1 sunt aplicabile tuturor categoriilor de conducători de vehicule, precum şi conducătorilor de tramvaie.
 
Art. 3.
Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, institutele de medicină legală din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, serviciile judeţene de medicină legală, structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor abilitate potrivit legii, precum şi structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Art. 4.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
 
Art. 5.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 376/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006, se abrogă.
 
Ministrul sănătăţii, 
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
Bucureşti, 12 decembrie 2013.
 
Nr. 1.512.

 


Ministerul Sănătăţii
 
Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier din 12.12.2013
 
În vigoare de la 19.01.2014
 
Art. 1.
(1) Recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, din dispoziţia organelor abilitate, se poate face în cadrul oricărei unităţi de asistenţă medicală autorizate sau în instituţii medico-legale de către personalul medical care are aviz valabil de liberă practică.
 
(2) Recoltarea probelor biologice în condiţiile alin. (1) se face după completarea de către poliţistul rutier a formularului de cerere de analiză toxicologică a probelor biologice, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.
 
Art. 2.
(1) Recoltarea probelor biologice în condiţiile art. 1 se face de către personalul medical, în prezenţa poliţistului rutier care va completa şi procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
 
(2) Personalul medical care a recoltat probele biologice va completa procesul-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
 
Art. 3.
(1) Recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, denumită în continuare recoltarea probelor biologice, este asimilată urgenţelor medicale şi nu poate fi refuzată de către personalul medical.
 
(2) Refuzul nejustificat de a recolta probe biologice sau nerespectarea procedurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea personalului medical, conform legii, cu excepţia situaţiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viaţa conducătorului auto devenit victimă.
 
Art. 4.
(1) Identificarea persoanei de la care sunt recoltate probele biologice se realizează în baza următoarelor documente:
 
a) carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport sau permis de conducere auto, în cazul cetăţenilor români;
 
b) paşaport, carte de identitate, permis de şedere, titlu de călătorie sau permis de conducere auto, în cazul cetăţenilor străini.
 
(2) În situaţia în care persoana respectivă nu posedă niciunul dintre documentele menţionate la alin. (1) identificarea se poate face în baza unui proces-verbal întocmit de către poliţistul rutier ca urmare a stabilirii identităţii persoanei în cauză prin metode şi mijloace specifice poliţiei.
 
Art. 5.
(1) Determinarea, în vederea probaţiunii judiciare, a alcoolemiei sau a prezenţei în organismul unei persoane a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, denumite în continuare droguri, se realizează numai în laboratoarele de toxicologie din cadrul instituţiilor medico-legale, potrivit competenţei teritoriale.
 
(2) Determinarea alcoolemiei se efectuează în conformitate cu Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 255/1134C/2000 şi cu metodologia elaborată de către Consiliul superior de medicină legală.
 
(3) Rezultatele obţinute în urma determinărilor de laborator efectuate asupra probelor biologice în condiţiile alin. (1) şi (2) vor fi înscrise în buletinul de analiză toxicologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
 
Art. 6.
(1) Prestaţia medico-legală reprezentată de determinarea alcoolemiei sau a prezenţei drogurilor în organismul unei persoane se realizează contra cost.
 
(2) Costul prestaţiei medico-legale menţionate la alin. (1), incluzând şi preţul trusei standard, se achită potrivit legii.
 
Art. 7.
(1) Probele biologice ce pot fi recoltate de la persoanele implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei în organism a drogurilor, sunt reprezentate prin:
 
a) sânge, pentru determinarea alcoolemiei;
 
b) sânge şi urină, pentru determinarea prezenţei în organism a drogurilor.
 
(2) Probele biologice menţionate la alin. (1) se recoltează cu trusa standard, ce trebuie să conţină toate elementele prevăzute în anexa nr. 4, în vederea determinării alcoolemiei, sau cele prevăzute în anexa nr. 5, în vederea determinării prezenţei drogurilor în organism.
 
(3) Instituţia medico-legală va refuza, în vederea efectuării determinărilor toxicologice, primirea probelor biologice recoltate în orice alte recipiente decât cele aflate în trusa standard, securizată în conformitate cu prevederile art. 19.
 
Art. 8.
(1) Trusele standard destinate recoltării, depozitării şi transportării în condiţii de securitate a probelor biologice, denumite în continuare truse standard, se asigură de către instituţiile medico-legale, costul acestora fiind suportat iniţial din bugetul propriu al instituţiei medico-legale.
 
(2) Trusele standard pot fi utilizate în cadrul instituţiei medicolegale sau pot fi puse, la cerere, la dispoziţia unităţilor de asistenţă medicală autorizate sau a organelor de poliţie rutieră în vederea recoltării de probe biologice.
 
(3) Evidenţa truselor standard este consemnată într-un registru special în care vor fi menţionate şi trusele standard deteriorate sau cele desigilate şi neutilizate, situaţii în care se va preciza motivul.
 
(4) Trusele standard pot fi utilizate în vederea recoltării, depozitării şi transportului probelor biologice dacă:
 
a) prototipul prezentat de producător a obţinut avizul Consiliului superior de medicină legală;
 
b) conţin, în stare nedeteriorată, toate elementele menţionate în anexa nr. 4, pentru determinarea alcoolemiei, sau, după caz, în anexa nr. 5, pentru determinarea prezenţei drogurilor în organism.
 
(5) Instituţia medico-legală va refuza primirea probelor biologice recoltate, depozitate sau transportate în truse standard al căror prototip nu a obţinut avizul Consiliului superior de medicină legală.
 
Art. 9.
(1) Recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezenţei în organism a drogurilor se va face în cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului rutier sau a împrejurării care impune recoltarea acestora.
 
(2) Data şi ora prezentării persoanei pentru recoltarea probelor biologice se înscriu de către personalul medical în registrul existent la unitatea de asistenţă medicală autorizată sau la instituţia medico-legală unde se efectuează recoltarea probelor biologice.
 
Art. 10.
(1) Pentru determinarea alcoolemiei se vor recolta două probe de sânge la un interval de o oră una faţă de cealaltă, fiecare probă fiind reprezentată printr-o cantitate de 10 ml sânge.
 
(2) Atunci când rezultatul testării cu un mijloc tehnic certificat nu indică prezenţa alcoolului în aerul expirat recoltarea celei de-a doua probe de sânge nu mai este necesară, putând fi efectuată numai la cererea persoanei în cauză.
 
(3) Imediat după recoltare, proba de sânge va fi distribuită în mod egal, în cantitate de câte 5 ml, în două vacuette, ce conţin o substanţă anticoagulantă.
 
(4) Probele biologice recoltate conform alin. (1), (2) şi (3) vor fi introduse în containerele trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.
 
Art. 11.
Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier în intervalul de timp de o oră dintre cele două recoltări de sânge revine poliţistului rutier.
 
Art. 12.
(1) În cazul în care nu au fost recoltate două probe de sânge, la un interval de o oră una faţă de cealaltă, nu se va putea efectua estimarea retroactivă a alcoolemiei.
 
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) situaţiile medicale grave în care, prin recoltarea celei de-a doua probe de sânge, s-ar pune în pericol iminent viaţa persoanei respective.
 
Art. 13.
(1) Pentru determinarea prezenţei în organism a drogurilor se recoltează:
 
a) o probă de sânge în cantitate de 20 ml;
 
b) o probă de urină în cantitate de cel puţin 20 ml.
 
(2) Proba de sânge se recoltează, de regulă, iniţial şi imediat va fi distribuită, în mod egal, în cantitate de câte 5 ml, în 4 vacuette, două vacuette care nu conţin substanţe anticoagulante şi două vacuette ce conţin o substanţă anticoagulantă.
 
(3) Proba de urină care, de regulă, se recoltează după proba de sânge, chiar şi după un oarecare interval de timp necesar acumulării urinii, va fi recoltată în flaconul special din trusa standard.
 
(4) Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier până la recoltarea probei de urină sau, după caz, a celei de sânge revine poliţistului rutier.
 
(5) Recoltarea probei de urină se realizează de către persoana în cauză, într-un spaţiu adecvat în care să i se poată asigura intimitatea, fără a se permite prezenţa altor persoane sau animale în incinta respectivă.
 
(6) Înainte de a recolta proba de urină, persoana în cauză va fi verificată de către poliţistul rutier în vederea depistării şi îndepărtării unor substanţe care pot fi introduse în urina recoltată.
 
(7) În cazuri excepţionale recoltarea probei de urină se poate face şi prin sondaj vezical.
 
(8) Probele biologice recoltate conform alin. (1), (2) şi (3) se introduc în containerele trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.
 
Art. 14.
(1) În cazul în care persoana de la care sunt recoltate probele biologice solicită şi recoltarea contraprobelor biologice se vor utiliza concomitent două truse standard, costurile aferente fiind suportate de solicitant.
 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se vor recolta cantităţi duble de probe biologice, care vor fi repartizate în cele două truse standard, dispoziţiile art. 10-13 fiind aplicate în mod corespunzător.
 
(3) Valoare de contraprobă poate avea şi proba biologică rămasă, în cantitate suficientă pentru efectuarea unei alte analize, după determinarea toxicologică realizată în cadrul instituţiei medico-legale, caz în care preţul trusei standard nu va fi inclus în contravaloarea prestaţiei medico-legale de analiză a contraprobei, ce urmează a fi suportată de către solicitantul contraprobelor.
 
(4) Analiza contraprobei se realizează la:
 
a) institutul medico-legal conform competenţei teritoriale, dacă proba este prelucrată la nivelul unui serviciu judeţean de medicină legală;
 
b) alt institut de medicină legală dacă proba este prelucrată la un institut de medicină legală.
 
Art. 15.
(1) Dezinfecţia tegumentului în vederea recoltării probelor biologice de sânge se realizează cu tamponul de unică folosinţă, impregnat cu dezinfectant nonalcoolic, existent în trusa standard.
 
(2) În cazul în care tamponul impregnat cu dezinfectant nonalcoolic, aflat în trusa standard, nu poate fi utilizat, se va folosi un tampon impregnat cu clorură de benzalconiu sau cu soluţie apoasă de clorură de mercur.
 
Art. 16.
(1) Cu ocazia recoltării probei de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei personalul medical va determina greutatea şi înălţimea persoanei respective, indici antropometrici ce vor fi consemnaţi în procesul-verbal.
 
(2) Indicii antropometrici menţionaţi la alin. (1) fac parte din categoria datelor obiective necesare unei eventuale estimări retroactive a alcoolemiei.
 
(3) Examenul medical, în vederea interpretării stării clinice induse de consumul recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive a persoanei supuse recoltării probelor biologice, va fi efectuat numai la solicitarea poliţistului rutier dacă persoana în cauză a fost implicată într-un accident de circulaţie rutieră în urma căruia a survenit decesul sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane.
 
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), medicul care a efectuat examinarea clinică va completa formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.
 
Art. 17.
(1) Consimţământul persoanei cu privire la recoltarea probelor biologice în vederea determinării alcoolemiei sau a prezenţei drogurilor în organism este prezumat.
 
(2) Refuzul persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier de a accepta recoltarea probelor biologice sau prezentarea la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizată ori al instituţiei medico-legale, în vederea recoltării probelor biologice, se pedepseşte conform legii, în condiţiile Codului de procedură penală.
 
(3) Confirmarea refuzului persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier de a accepta deplasarea la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizate sau al instituţiei medico-legale în vederea recoltării probelor biologice se face de către poliţistul rutier prin întocmirea procesului-verbal de constatare a infracţiunii.
 
(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care persoana în cauză, aflată la sediul unităţii de asistenţă medicală autorizată sau al instituţiei medico-legale, refuză să accepte recoltarea probelor biologice înainte de desigilarea trusei standard.
 
(5) În situaţia în care, după desigilarea trusei standard, persoana în cauză refuză recoltarea probelor biologice, se vor completa în mod corespunzător rubricile respective din procesul-verbal de recoltare a probelor biologice, aflat în trusa standard, ce va fi semnat de către poliţistul rutier şi personalul medical, precum şi de către persoana respectivă dacă aceasta nu refuză să semneze procesul-verbal.
 
(6) În situaţia prevăzută la alin. (5) persoana în cauză este obligată să achite contravaloarea trusei standard care a fost desfăcută.
 
Art. 18.
(1) În vederea recoltării probelor biologice trusa standard se deschide în prezenţa poliţistului rutier şi a persoanei în cauză.
 
(2) Probele biologice recoltate se introduc în containerele trusei standard imediat după recoltare, în prezenţa poliţistului rutier şi a persoanei în cauză.
 
(3) După introducerea containerelor ce conţin probele biologice recoltate, precum şi a componentelor nefolosite din trusa standard respectivă şi a formularelor completate şi semnate, trusa standard va fi securizată în prezenţa poliţistului rutier şi a persoanei în cauză.
 
Art. 19.
(1) Securizarea trusei standard, după introducerea elementelor menţionate la art. 18 alin. (3), se realizează prin aplicarea cumulativă a elementelor de siguranţă existente în trusa standard:
 
a) banderola autocolantă, pe containerul în care se introduc recipientele ce conţin probele biologice;
 
b) sigiliul de unică folosinţă, înseriat, ce împiedică desfacerea cutiei trusei standard.
 
(2) După sigilarea trusei standard, personalul medical care a efectuat recoltarea va completa rubricile înscripţionate pe capacul cutiei trusei standard şi va aplica ştampila instituţiei unde a fost realizată recoltarea.
 
Art. 20.
(1) După securizare, trusa standard va fi preluată de către poliţistul rutier sau, după caz, va fi reţinută la instituţia medico-legală în vederea înaintării către laboratorul de toxicologie unde se va efectua analiza probelor biologice.
 
(2) Trusa standard preluată de către poliţistul rutier va fi înaintată în cel mai scurt timp instituţiei medico-legale, unde urmează să se efectueze analiza toxicologică a probelor biologice.
 
(3) În cazul în care poliţistul rutier nu are posibilitatea de a transporta imediat după preluare trusa standard la sediul instituţiei medico-legale, aceasta va fi păstrată cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 21, fără însă a se depăşi un interval de cel mult 7 zile din momentul recoltării probelor biologice.
 
Art. 21.
(1) Trusa standard securizată va fi menţinută la frigider la o temperatură de până la 4°C până la efectuarea transportului către laboratorul de toxicologie al instituţiei medicolegale.
 
(2) Transportul trusei standard către laboratorul de toxicologie al instituţiei medico-legale fără respectarea condiţiilor de temperatură prevăzute la alin. (1) se va efectua într-un interval de timp cât mai scurt, dar care să nu depăşească 3 ore de la recoltare.
 
Art. 22.
Probele biologice rămase după efectuarea determinărilor toxicologice vor fi păstrate în cadrul instituţiei medico-legale, pe o perioadă de 6 luni de zile, la congelator, la o temperatură maximă de -18°C.
 
Art. 23.

Buletinul de analiză toxicologică întocmit după efectuarea determinărilor toxicologice conform art. 5 va fi înaintat imediat organului judiciar competent.

 

Art. 24.

Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 


 

Publicat în M. Of. nr. 812 din 20 decembrie 2013

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Moderator
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
CERERE DE ANALIZĂ
 
Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
Vă rugăm să analizaţi probele biologice, aflate în trusa standard pe care o înaintăm odată cu prezenta cerere de analiză, recoltate de la numitul/a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 
în vederea determinării alcoolemiei şi/sau a prezenţei în organism a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.
 
Observaţii (împrejurarea care a determinat recoltarea probelor biologice): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Testarea sus-numitului/sus-numitei cu un mijloc tehnic certificat a fost efectuată la data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Etilotest: ora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . valoarea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg alcool/L aer expirat
 
Test droguri: ora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . negativ/pozitiv la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Menţionăm că a fost/nu a fost solicitată şi efectuarea examenului clinic medical.
 
Anexăm procesul-verbal de recoltare a probelor biologice.
 
Identitate solicitant (gradul, numele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Semnătura şi ştampila,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Moderator
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
 
PROCES-VERBAL DE RECOLTARE A PROBELOR BIOLOGICE
 
 
La data de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (unitatea sanitară/instituţia medico-legală) au fost recoltate probele biologice (sânge/urină) de la numitul/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, posesor al: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . .
 
Sânge recoltat în vederea determinării alcoolemiei
Recoltare proba de sânge I: anul . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . ora . . . . . . . . . min. . . . . . . . .
Recoltare proba de sânge II: anul . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . ora . . . . . . . . . min. . . . . . . . .
 
Menţiuni (Se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării.
 
Poliţist rutier (numele, prenumele, gradul)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Personal medical (numele, prenumele)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Probe biologice recoltate în vederea determinării prezenţei în organism a
produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora
Recoltare sânge: anul . . . . . . . . . . . .luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . ora . . . . . . min . . . . . . . . . . .
Recoltare urină: anul . . . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . ora . . . . . . . . . min. . . . . . . . .
 
Menţiuni (Se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării.
 
Poliţist rutier (numele, prenumele, gradul)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Personal medical (numele, prenumele)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Parametrii antropometrici:
Greutate (kg): . . . . . . . . . . . . . . . .
Înălţime (cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menţiuni formulate de persoana supusă recoltării probelor biologice în
legătură cu consumul de alcool şi/sau de produse ori substanţe stupefiante
sau medicamente cu efecte similare acestora:
1. neagă consumul
2. confirmă consumul de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.1. tip şi cantitate de băutură/stupefiante/medicamente etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.2. intervalul de consum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.3. consum de alimente (tip, cantitate, fel, interval de timp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.4.boli declarate:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Recoltarea probelor biologice a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. . . . . . . . . . . . . . . . . ., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Trusa standard a fost securizată cu sigiliul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
Semnătura persoanei                                     Poliţist rutier                                                                              Personal medical
                                                    (numele, prenumele, gradul, unitatea)                                  (numele, prenumele, gradul profesional, unitatea)
 
 
. . . . . . . . . . . . . . .                      Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             Semnătura/parafa . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
 
 
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Moderator
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
Unitatea emitentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Laborator toxicologie
 
Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
BULETIN DE ANALIZĂ TOXICOLOGICĂ Nr . . . . . . . . . . .
 
 
Materialul trimis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , adus de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , identitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., persoană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, posesor al: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Data recoltării probelor biologice: anul . . . . . . . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Data primirii probelor biologice în laborator: anul . . . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . . .
 
Data prelucrării probelor biologice: anul . . . . . . . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Nume înscris pe flacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Seria trusei standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Descrierea şi starea sigiliului/cutiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
REZULTATUL
 
1. Cantitatea de alcool exprimată în g la 1.000 ml sânge:
 
1.1. proba I: ora recoltării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alcoolemie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
1.2. proba II: ora recoltării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alcoolemie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Metoda folosită . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Alte menţiuni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
2. Prezenţa/Absenţa în organism a unor produse ori substanţe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora:
 
2.1. proba de sânge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . metoda utilizată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
2.2. proba de urină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . metoda utilizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Alte menţiuni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Lucrat de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Şef de laborator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Moderator
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
COMPONENTELE 
trusei standard de recoltare a probelor biologice pentru determinarea alcoolemiei în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier
 
1. Cutie de carton împachetată antiefracţie şi inscripţionată, pentru introducerea componentelor necesare recoltării probelor biologice
 
2. Container din material plastic pentru cele 4 vacuette
 
3. Container din material plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării
 
4. 4 vacuette cu capacitatea de 6 ml cu fluorură de sodiu şi oxalat de potasiu sau cu citrat de sodiu, cu etichete diferit colorate, inscripţionate cu numărul probei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei
 
5. Mănuşi din latex
 
6. Holder şi două ace pentru puncţie venoasă
 
7. Tampoane de unică folosinţă cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu)
 
8. Două benzi adezive (leucoplast)
 
9. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă, care urmează a fi completate cu ocazia recoltării
 
10. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette
 
11. Sigiliu de unică folosinţă, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic, cu părţile componente lipite

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
COMPONENTELE 
trusei standard de recoltare a probelor biologice pentru determinarea prezenţei în organism a produselor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora
 
1. Cutie de carton împachetată antiefracţie şi inscripţionată, pentru introducerea componentelor necesare recoltării probelor biologice
 
2. Container din material plastic pentru cele 4 vacuette şi recipientul pentru urină
 
3. Container din material plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării
 
4. Două vacuette cu capacitatea de 6 ml, fără anticoagulant, inscripţionate cu numărul probei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei
 
5. Două vacuette cu capacitatea de 6 ml cu fluorură de sodiu şi oxalat de potasiu sau cu citrat de sodiu, inscripţionate cu numărul probei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea orei
 
6. Un recipient de plastic cu capacitatea de 60 ml, pentru urină, cu capac etanş
 
7. Mănuşi din latex
 
8. Holder şi ac pentru puncţie venoasă
 
9. Tampon de unică folosinţă impregnat cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu)
 
10. O bandă adezivă (leucoplast)
 
11. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă, care urmează a fi completate cu ocazia recoltării
 
12. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette şi recipientul de urină
 
13. Sigiliu de unică folosinţă, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic, cu părţile componente lipite
 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 • Moderator
ANEXA Nr. 6
la normele metodologice
 
EXAMEN CLINIC
 
 
La data de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , la solicitarea poliţiei rutiere, la: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (unitatea sanitară) medic (nume, grad profesional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am examinat pe numitul/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, constatând:
 
1. Ţinută: ordonată/dezordonată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
2. Atitudine:
 
2.1. adecvată/neadecvată situaţional;
 
2.2. cooperant/necooperant.
 
3. Comportament:
 
3.1. liniştit/neliniştit/agitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
3.2. ostil/revendicativ/agresiv (verbal/fizic; auto/hetero)/expansiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
4. Comunicare verbală: coerentă/incoerentă.
 
5. Orientare:
 
5.1. temporală: orientat/dezorientat
 
5.2. spaţială: orientat/dezorientat;
 
5.3. alopsihică: orientat/dezorientat;
 
5.4. autopsihică: orientat/dezorientat.
 
6. Tulburări emoţional-instinctuale (râs/plâns/dezinhibiţie): prezente/absente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
7. Tulburări de echilibru:
 
7.1. static (proba Romberg, proba braţelor întinse): prezente/absente;
 
7.2. dinamic (mers cu ochii deschişi/închişi): prezente/absente.
 
8. Incoordonare motorie:
 
8.1. tremor: prezent/absent;
 
8.2. imprecizie în mişcări (proba: indice-nas, indice-ureche, indice-indice): prezentă/absentă
 
9. Facies: necaracteristic/palid/hiperemic.
 
10. Halenă alcoolică: prezentă/absentă.
 
11. Examen ocular:
 
11.1. pupilă: normală/midriază/mioză/inegalitate pupilară (O.D. >; =; < O.S.);
 
11.2. nistagmus: prezent/absent;
 
11.3. secuse pupilare (hippus): prezent/absent;
 
11.4. reflex fotomotor: prezent/absent/diminuat;
 
11.5. reflex de acomodare convergentă: prezent/absent/diminuat;
 
11.6. îngustarea fantei palpebrale: prezentă/absentă.
 
12. Alte aspecte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
În urma efectuării examinării medicale, solicitată de poliţia rutieră, s-au constatat/nu s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de alte substanţe psihoactive.
 
               Ştampila unităţii sanitare                                             Medic examinator
                           
                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                                      (semnătura şi parafa)
Sus-numitul/a refuză efectuarea examenului clinic solicitat de poliţistul rutier.
 
Poliţist rutier (numele, prenumele, gradul)                                           Medic,
 
                                     semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                                                                                                          (semnătura şi parafa)
.

 

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Dar de  la data intrarii in vigoare a noului cod penal nu cumva  este un alt ordin? Care prevede ca pentru determinarea alcoolemiei se va recolta o singura proba de sânge si nu se va mai efectua calculul retroactiv ...

Link to comment
Share on other sites

 • Moderator

Eu pe ăsta l-am găsit. Dacă găsesti unul mai nou, te rog posteză-l aici si pentru colegii nostri. Personal nu-mi foloseste, nu sunt la o structură care să aibă printre atributiuni si recoltarea de probe biologice, dar când l-am găsit/citit, m-am gândit să-l postez aici pentru colegii care au nevoie.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Se lucreaza la noul ordin asa ca cel postat mai sus este in vigoare. Deocamdata nu s-au inteles ministerele.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.