Jump to content
POLITISTI.ro

Acte eliberate de capitanii de vas


Joy

Recommended Posts

Buna ziua!

Sunt convinsa ca in activitatea de zi cu zi a multor politisti au intervenit si spete de acest gen.

Deschid acest topic cu speranta ca cineva specialist in drept maritim si civil imi va lamuri o serie de neclaritati si anume:

-cum recunoastem un act eliberat de catre un capitan de vas ca fiind legal?

-ce trebuie sa contina acel act ? (ma refer la numar de inregistrare de la jurnalul de bord ,date de identificare ale capitanului si stampile)

-unde se face inregistrarea acestor acte eliberate de catre comandantul unui vas?

-sunt considerate acte legale cele transmise de catre comandantul unui vas prin e-mail?

Doresc sa primesc raspuns insotit de numarul legii/legilor care reglementeaza aceste aspecte.

Cunosc aspectul precum capitaniilor de vas li se recunosc o serie de atributii legale.

Multumesc .

Link to comment

Joy...imi cer scuze pentru off-topic....dar nu am putut rezista.. :rolleyes:

Actele eliberate de capitanii de vas, in Romania, se numesc DECRETE PREZIDENTIALE !!! :ner:

  • Upvote 1
Link to comment

Din cate imi aduc aminte, in materie se aplica dreptul familiei (Codul Familiei) : astfel inscrisuri valabile conform legii privind nasterea, casatoria si decesul unei persoane pe un vapor, aeronava aflata in spatiul altei tari, sunt atributul capitanului ambarcatiunii/aeronavei. Tot din memorie , retin ca aceste acte se comunica pentru transcriere la stare civila parca la sectorul 1 Bucuresti, care emite prin recunoastere documentele obisnuite -certificate- .

Te rog sa iei informatiile date de mine cu doza de rezerva intrucat reprezinta ceea ce am invatat eu acum 5 ani la dreptul familiei in facultate, fara a cunoaste ce mai este in prezent.

Link to comment

Comandantul navei este o persoană de drept maritim dominantă datorită atribuţiilor deosebit de vaste pe care le are în exerciţiul funcţiunilor sale şi cu răspundere juridică în toate aspectele acesteia, constând în principal în următoarele:

- atributii de tehnică nautică, pentru că aşa cum se va vedea şi în continuare, comandantul este acea persoană, căreia i s-a încredinţat nava pentru a o conduce, echipajul pentru a-I comanda, încărcătura pentru a o transporta în bune condiţiuni cu respectarea legii statului de pavilion şi a legislaţiei maritime-comerciale cu caracter internaţional în ansamblul ei;

- atributii juridice pentru ca în tripla sa calitatea de ofiţer maritim brevetat şi împuternicit de autoritatea statală guvernamentală maritimă a navei sale de pavilion în probleme de siguranţă a navigaţiei, principalul prepus al armatorului navei sale în îndeplinirea obligaţiilor contractuale nepersonale şi în cea de ofiţer al stării civile de la bord, iar în cazuri speciale, expres prevăzute de lege şi cu cea de ofiţer cu cercetarea penala specială la bordul navei sale.

- atributii comerciale, deşi el însuşi nu este, nici nu poate deveni comerciant, prin exerciţiul atribuţiilor sale, comandantul navei serveşte şî realizează efectiv importantele operaţiuni comerciale de mare esenţă ale importantelor secvenţe ale comerţului

internaţional pe calea transportului maritim.

Codul Comercial Român, în titlul II, despre căpitan, în articolele 506-530 dispune atât asupra caracterelor juridice ale domeniului dreptului privat ale atribuţiunilor şi răspunderii comandantului navei maritime de transport, cât şi asupra acelor atribuţiuni şi responsabilităţi de domeniul dreptului public.

Am spicuit cateva care poate te vor ajuta:

Art. 509 Cod Comercial: Căpitanul are dreptul de a întocmi echipajul vasului...;

Art. 510: Căpitanul este dator să ţină un registru al vasului împărţit în următoarele patru părţi: jurnalul general de contabilitate, jurnalul de navigaţie, jurnalul de încărcare sau Manual al bordului, jurnal de sosire;

Art. 512: căpitanul va face să i se viziteze vasul în cazurile şi modurile stabilite prin regulamentele şi legile speciale;

Art. 513: Căpitanul este dator a avea pe vas actul de naţionalitate, lista echipajului...;

Art. 514. Căpitanul va comanda în persoană vasul la intrarea şi ieşirea din porturi...

Comandantul navei este conducătorul unic şi şeful legal şi direct al întregului personal îmbarcat numit de compania armatoare care i-a încredinţat nava şi comanda acesteia în vederea executării expediţiei de transport maritim. îşi îndeplineşte atribuţiunile şi-şi desfăşoară întreaga activitate potrivit prevederilor legilor pavilionului navei, al convenţiilor internaţionale, ale dispoziţiunilor legale ale armatorului, precum şi în baza unei bune practici marinăreşti. Deasemenea acesta exercită autoritatea sa disciplinară şi de ordine publică pe navă în legătură cu respectarea Regulamentului Serviciului de Bord şi a reglementărilor în vigoare, având dreptul să ia măsuri prin care să asigure supunerea echipajului şi a altor persoane îmbarcate pe nava sa, la respectarea normelor legale în funcţie de regimul apelor maritime în care se află nava.

Comandantul conduce activitatea la bordul navei sale prin ordine şi dispoziţii verbale sau scrise, prin contactul personal cu subordonaţii şi prin semnalele prevăzute de regulamentele specifice. El conduce nava şi comandă echipajul pe baza principiului cunoscut şi recunoscut "principiul unităţii de comandă".

Comandantul navei răspunde în condiţiile legii de:

a) navă şi conducerea în siguranţă a acesteia;

b ) asigurarea pentru întregul personal îmbarcat a condiţiilor de muncă şi de viaţă la bord stabilite prin acte normative şi prin standarde internaţionale;

c) organizarea şi conducerea echipajului şi activităţilor la bord, organizarea adecvată a serviciului de cart şi serviciului de gardă pe navă pentru asigurarea securităţii navei, pentru paza mărfurilor transportate şi bunurilor bordului şi pentru realizarea siguranţei

navigaţiei;

d) organizarea şi pregătirea echipajului pentru apărarea şi menţinerea vitalităţii navei, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la bordul navei şi conducerea eficientă a echipajului în aceste eventualităţi;

e) îmbunătăţirea permanentă a pregătirii profesionale a echipajului prin exerciţii şi antrenamente pe care le comandă şi supraveghează personal;

f) Ordinea şi disciplina la bord în sensul menţinerii bunei stări de navigabilitate şi de siguranţă a navei;

g) Exploatarea tehnică şi în siguranţă, întreţinerea navei şi maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor de la bord în permanentă stare de funcţionare;

h) Respectarea tuturor prescripţiilor privind exploatarea maşinilor, instalaţiilor şi echipamentelor impuse navei de către Autoritatea Navală Română prin Registrul Naval de clasificare a navelor;

i) Existenţa la bordul navei a actelor şi documentelor cerute de autorităţile portuare competente în baza legislaţiei naţionale şi internaţionale cu privire la identitatea şi buna stare de navigabilitate a acesteia;

j) Protejarea mediului marin prin prevenirea şi evitarea poluării de către nava sa cu substanţe chimice, produse petroliere, reziduuri;

k) Exactitatea datelor şi corectitudinea înscrierii în jurnalul de bord al navei, ca principal document al cărui virtuţi şi rol probator sunt recunoscute în drept pe plan internaţional, în legătură cu orice eveniment sau incident de navigaţie, act sau fapt juridic pe care nava le întâmpină şi respectiv le săvârşeşte pe tot parcursul exploatării sale comerciale.

Comandantul navei maritime de transport are, pe baza dispoziţiunilor legislaţiei maritime internaţionale şi interne, în primire şi păstrare, pe răspundere proprie, următoarele documente:

1. certificatul de naţionalitate al navei eliberat la cererea armatorului său de către Autoritatea Navală Română din ministerul Transporturilor, care-i conferă navei dreptul şi deopotrivă o supune obligaţiei de a arbora pavilionul său de stat;

2. certificatul de tonaj obţinut de la Registrul Naval de clasificare (în România, Autoritatea Navală Română) act care reprezintă unul din documentele principale asupra calităţilor caracteristice ale navei, în deosebi capacitatea de transport;

3. certificatul de bord liber obţinut de la aceeaşi autoritate navală de registru;

4. certificatul de siguranţă a construcţiei;

5. certificatul de siguranţă a materialului de echipament (inclusiv certificatele de siguranţă a plutelor de salvare);

6. certificatul de siguranţă radio-telegrafică;

7. certificatul de siguranţă radio-telefonică;

8. certificatul de eventuale scutiri de unele dispoziţii ale convenţiilor internaţionale la care România este parte, obţinute de armatorul navei de la aceeaşi autoritate navală tehnică de registru naval care a eliberat şi actele enumerate de la punctele 3-7 de mai sus;

9. jurnalul de bord întocmit şi înmânat de către armatorul navei purtând sigiliul prin şnuruire şi parafare de către Căpitănia portului de înmatriculare a navei;

10. rolul de echipaj întocmit de către comandant cu acordul armatorului care a angajat echipajul verificat şi înregistrat cu păstrarea unui exemplar la căpitănia aceluiaşi port de înmatriculare. Documentul acesta reprezintă organigrama cu încadrarea pe funcţii specifice organizării şi funcţionării navei, a întregului personal navigant îmbarcat;

11. brevetele şi certificatele de capacitate ale membrilor întregului echipaj;

12. planurile navei şi documentaţia tehnică a acesteia, obţinute de armator de la şantierul naval constructor, vizate şi certificate de aceeaşi autoritate tehnică de registru naval (documente care cuprind şi numeroase fotografii ale navei văzută din diferite

poziţii);

13. copia protocolului de predare-primire a navei în exploatare către armator de la şantierul naval constructor şi a proceselor-verbale de executare a probelor de mare şi recepţie, împreună cu procesul- verbal de preluare a funcţiei de comandă de către comandantul în

cauză;

14. registrul de ordine şi dispoziţii ale comandantului navei;

15. colecţia de copii de proteste de mare depuse la autorităţile portuare de escală în legătură cu evenimentele de navigaţie întâmpinate de nava sa pe timpul exercitării prerogativelor conducerii şi comenzii navei respective. Comandantul păstrează cu grijă actele mărfii transportate, întreaga corespondenţă comercială a navei asupra conducerii şi executării expediţiei maritime de transport, astfel cum vom detalia într-o secţiune următoare.

Pentru infracţiunile comise la bord, comandantul navei exercită în limitele legii procedurale penale şi atribuţii de ofiţer cu cercetarea penala specială cu condiţia ca la primul post românesc de escală să depună toate actele îndeplinite în acest sens, în mod deosebit privind constatările la locul faptei, precum şi conservarea probelor8.

Comandantul exercită autoritatea disciplinară şi chiar de poliţie pe navă în legătură cu respectarea, eventual încălcarea dispoziţiunilor Regulamentului Serviciului la Bord a regulilor regimului vamal naţional şi al statelor de apartenenţa porturilor de escală, regulilor de frontieră, a regulilor regimului de carantină sanitară şi sanitar veterinară, regulilor regimului valutar, enumerarea neavând caracter exhaustiv. El poate lua măsuri de sancţionare disciplinară Ia bordul navei prevăzute de Regulamentul Serviciului la Bord , mergând până la privarea de libertate temporară (după caz) a membrilor de echipaj prin interzicerea acestora îndeosebi pentru faptele penale de a părăsi cabina, cu implicaţii în privarea de drepturile de a participa la program cu consecinţe în suspendarea tuturor drepturilor băneşti şi materiale cu excepţia dreptului la hrană.

În exercitarea acestor drepturi în străinătate, comandantul navei poate apela, după caz, la consulul român din raza de jurisdicţie de plasare a portului de escală, Ia comandanţii navelor militare româneşti aflate în zonă şi în ultima instanţă la autorităţile portuare străine.

Comandantul de nava în activitatea sa de şef al unei expediţii maritime şi comandant unic al întregului personal ambarcat la bordul navei sale, ocupă în legislaţia română poziţia juridică de delegat al autorităţii publice, atât pentru protejarea intereselor persoanelor ambarcate pe navă, cât şi prin obligaţia legală de a se îngriji de respectarea legislaţiei naţionale de drept comercial în legătură cu gestionarea navei, cu inventarul său complet, a bunurilor, materialelor şi valorilor aflate la bord şi a mărfurilor, de paza cărora răspunde pe timpul transportului.

Sper sa iti fie de folos Joy, daca ai nelamuriri posteaza-le aici, pe acest topic.

  • Upvote 1
Link to comment

Copman, postarea ta este buna, dar eu am inteles ca joy vrea atributiile capitanului nu din domeniul comercial, ci vrea atributiile acestuia in calitate de ofiter de stare civila si astea cu siguranta le gaseste in Codul Familiei si legi speciale.

Link to comment

LORD de unde ai dedus ca asta o intereseaza? Ai vorbit pe PM cu ea? Din scurta postare a acesteia, eu am dedus ca probabil sotul sau prietenul sau a primit prin e-mail un act emis de comandantul unei nave, prin care i s-a adus la cunostinta un anume lucru (posibil concediere?!) si ca ar interesa-o legalitatea unui act emis in atare conditii.

Edited by copman
Link to comment

Copman a informat corect, comandantul unei nave este dacă vrei Dumnezeul acelei nave. Precizări: comandantul este investit cu autoritate totală de statul român întrucât nava reprezintă teritoriu românesc(pavilon), concluzie el veghează la respectarea legalităţii de către echipaj şi pasageri, referitoare la încărcătură, reguli internaţionale de navogaţie etc. Le-a precizat punctual copman. Dacă dumneata stimată colegă ai primit un act de la un comandant de pe o navă sub pavilion românesc şi acesta poartă însemnele statutul este autentic şi produce efecte juridice. Dacă este de la un comandant de navă sub alt pavilon este cam la fel. Obligatoriu limba va fi engleza (toţi comandanţii de nave o cunosc imperativ, nu toţi vorbitorii de limbă engleză însă pot dialoga în termeni inginereşti sau juridici :naughty: ). Sunt absolvenţi de drept şi ştiinţe juridice naţionale şi internaţionale. Vedeţi cine este Căpitanul?. Pentru liniştea dumneavoastră apelaţi la o Căpitănie, vă va confirma sau infirma autenticitatea actului. Aveţi la îndemână NET. Să auzim de bine!

Edited by avam
Link to comment

Va multumesc pt raspunsuri.

Dezvolt pe scurt speta:

-capitan de vas grec, sub pavilion liberian,iar echipajul este de nationalitate mixta(selectat din mai multe tari prin firme de cruising)

-cum si in ce conditii legale se anuleaza o procura (data in Romania), de catre comandantul unei nave care este momentan in larg?(cel care mi-a dat procura este roman,comandantul navei este grec....declaratia romanului este data in romana si a grecului in engleza)

-ce trebuie sa contina acel document,limba in care trebuia redactat si modalitatea de transmitere(e-mail,posta,etc) a acestuia pt a fi considerat legal

Ma intereseaza atributii comandantului de vas in sensul de a legaliza declaratii ale echipajului-veridicitatea acestora,sub ce forma se dau ,daca comandantul vasului are dreptul de a substitui un notar in sensul de a avea puterea de a revoca procura.

Citez actul eliberat de catre comandant :

"Antetul firmei

Confirming letter

I,Capitan (numele lui),Master of (numele navei),I can certified that,Mr. (numele romanului),Romanian citizen, (serie si nr de C.I.),is embarked on board of same name ship,under my command.

I take NO RESPONSABILITY,other than to confirm his request to cancel the document signed between him and ...(numele meu).

All rights for his car will be transfered to ... (numele concubinei) ,his wife.

This letter cannot be used for other purpose. "

DECI:

- sunt interesata daca acest document care nu are niciun nr de inregistrare si nicio data poate fi considerat legal

-cum devine autentificabil acest document in ideea ca s-a mintit- ea este doar concubina,nicidecum sotie-nu exista niciun act de casatorie intre ei

-drepturile pt masina nu le poate ceda nimanui intrucat autoturismul este in leasing inca

Link to comment

Joy asa cum a mai fost postat pe acest topic si cum cred ca ai inteles, comandantul unei nave are printre atributii si oficializarea de casatorii. Din putinele lucruri pe care le-ai postat am inteles ca acesta a cerut si obtinut anularea unei casatorii intre tine si fostul sot de catre acelasi comandant de nava si ca acesta ar fi cerut transferat dreptul de proprietate al unui autoturism unei alte femei care a fost prezentata ca fiind sotia sa. In acest caz trebuie sa iei legatura cu comandantul navei sau armatorul (propietarul) pentru a cere explicatii in prima faza. Daca nu vei primi raspuns trebuie sa contactezi un avocat daca te roade acest act. Pentru autoturism daca se afla in leasing poti sa stai linistita ca acesta nu poate fi vandut atata timp cat se afla sub incidenta contractului de leasing, decat in cazul in care leasingul ar fi achitat integral.

Am ceva neclaritati, adica:

1.nu inteleg ce statut ai tu, esti sotia domnului respectiv sau altcineva, ai divortat, a avut loc un partaj?

2. ai fost imbarcata pe acelasi vas cu sotul tau?

3. vrei sa ataci ce anume, actul de anulare a casatoriei cu tine sau ce?

Asteptam raspunsuri. :emo-yessir:

Link to comment

Buna ziua, dinnou!

Postarea mea are scopul de a clarifica ce acte trimise si semnate de la bordul unei nave aflate pe mare,sub pavilion strain,sunt considerate legale. (este vorba despre acte semnate de catre comandant intre el si un marinar ).

Competentele unui capitan de vas de a parafa si semna acte intre el si membrii echipajului. Anularea actelor facute de catre un membru din echipaj in Romania si imputernicirea altei persoane de catre acesta.

Pt Copman am rugamintea cu tot respectul sa imi inlesneasca posibilitatea de a-i relata in particular speta.

Multumesc

Link to comment

Joy astept pe PM speta completa, cu toate ca eu cred ca ar fi fost folositoare pe acest topic si celorlalti membri pentru a o discuta. Daca crezi ca nu este cazul, astept pe PM. Salutari. :emo-yessir:

  • Upvote 1
Link to comment

Joy, uite cum sta treaba. Comandantul navei impreuna cu marinarul respectiv au mers la intimidare cu tine. Actul primit, de la comandantul in cauza, nu are niciun fel de valoare juridica, deoarece acesta nu poate anula un act autentificat la notar in Romania. Acesta poate anula doar acte emise personal la bordul navei respective. Marinarul respectiv ca sa anuleze procura de folosinta a autoturismului trebuie sa se adreseze fie unui notariat in Romania fie unui notariat din strainatate, pentru a anula procura de care vorbim. Anularea unui act in strainatate la un notariat costa foarte mult si probabil din aceasta cauza nu a facut acest lucru, mizand ca te va intimida cu acel act emis de comandantul navei sale.Asa ca poti sa stai linistita si drum bun, iar daca ma vezi in statia de autobuz sa ma duci si pe mine pana la prima... :ner:

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.