Jump to content
POLITISTI.ro

Ordinul 66/2014 privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia Române


Catalin

Recommended Posts

  • Moderator
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 20.05.2014. În vigoare de la 20.05.2014
Ministerul Afacerilor Interne
 
Ordinul nr. 66/2014 privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia Română
 
 
Pentru reglementarea conferirii unor distincţii la nivelul Poliţiei Române,

având în vedere prevederile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de faptul că, pentru îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Română cooperează cu instituţiile statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1.

Prezentul ordin stabileşte unele distincţii onorifice, altele decât cele reglementate de prevederile legale privind sistemul naţional de decoraţii al României, ce se conferă la nivelul Poliţiei Române pentru:
 
a) poliţiştii în activitate din cadrul Poliţiei Române pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, precum şi pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestări cultural artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi al finalizării unor acţiuni/misiuni;
 
b) poliţiştii care urmează să treacă în rezervă, pentru rezultatele obţinute de-a lungul carierei în cadrul Poliţiei Române;
 
c) poliţiştii aflaţi în rezervă, pentru activitatea de colaborare cu Poliţia Română;
 
d) instituţiile şi asociaţiile din ţară şi străinătate, persoanele fizice sau juridice, pentru activitatea de colaborare/cooperare cu Poliţia Română.
 
Art. 2.
Distincţiile onorifice cuprind embleme, insignă, plachetă şi distincţii de serviciu, însoţite, de la caz la caz, de brevet sau diplomă.

 

CAPITOLUL II
Emblemele. Conferirea emblemelor
 
Art. 3.
(1) La nivelul Poliţiei Române se instituie următoarele embleme:
 
a) emblema de onoare a Poliţiei Române;
 
b) emblemele de merit.
 
(2) Emblemele de merit sunt:
 
a) emblema de merit "Acţiuni umanitare";
 
b) emblema de merit "Ştiinţă şi creaţie";
 
c) emblema de merit "Rezervist de onoare";
 
d) emblema de merit "Partener pentru ordine şi siguranţă publică".
 
Art. 4.
(1) Emblema de onoare a Poliţiei Române se conferă poliţiştilor aflaţi în activitate, poliţiştilor care urmează să treacă în rezervă şi rezerviştilor, precum şi instituţiilor şi asociaţiilor din ţară şi străinătate, persoanelor fizice sau juridice, poliţiştilor străini care au desfăşurat acţiuni în comun cu poliţiştii din Poliţia Română.
 
(2) Emblema de onoare a Poliţiei Române se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru fapte deosebite care au contribuit la ridicarea prestigiului Poliţiei Române, pentru fapte de eroism săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor şi pentru servicii deosebite aduse Poliţiei Române.

 

Art. 5.
Emblemele de merit cuprind 3 clase, în ordine descrescătoare, după cum urmează:
 
a) clasa I;
 
b) clasa a II-a;
 
c) clasa a III-a.
 
Art. 6.
(1) Emblema de merit "Acţiuni umanitare" se conferă poliţiştilor aflaţi în activitate şi rezerviştilor, pentru merite deosebite pe timpul participării la intervenţii în situaţii de urgenţă în ţară sau străinătate.
 
(2) Clasele se conferă în funcţie de gradul de implicare în activitatea de promovare a normelor şi valorilor specifice Poliţiei Române.

 

Art. 7.
Emblema de merit "Ştiinţă şi creaţie" se conferă poliţiştilor aflaţi în activitate din cadrul Poliţiei Române astfel:
 
a) emblema de merit clasa I, pentru elaborarea unor lucrări de valoare fundamentală în domeniul cercetării şi reglementării activităţii sistemului de ordine publică şi siguranţă naţională şi pentru invenţii şi inovaţii brevetate şi aplicate în acest sistem;
 
b) emblema de merit clasa a II-a, pentru elaborarea unor lucrări, invenţii sau inovaţii omologate, cu aplicare posibilă în sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională;
 
c) emblema de merit clasa a III-a, pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice, invenţii sau inovaţii deosebite, precum şi şefilor de promoţie din instituţiile de învăţământ ale Poliţiei Române - ofiţeri şi agenţi de poliţie.
 
Art. 8.
(1) Emblema de merit "Rezervist de onoare" se conferă pentru activitatea meritorie ca rezervist în cadrul asociaţiilor cadrelor în rezervă, pentru coordonarea şi/sau desfăşurarea unor acţiuni de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, precum şi pentru acţiuni de promovare a imaginii Poliţiei Române.
 
(2) Clasele se conferă în funcţie de gradul de implicare în activitatea de promovare a normelor şi valorilor specifice Poliţiei Române.
 
Art. 9.
(1) Emblema de merit "Partener pentru ordine şi siguranţă publică" se conferă cetăţenilor şi instituţiilor din ţară şi străinătate, persoanelor fizice sau juridice, pentru contribuţii deosebite în susţinerea activităţilor specifice Poliţiei Române, precum şi pentru asigurarea rezervelor de tehnică şi materiale necesare.
 
(2) Clasele se conferă în funcţie de gradul de implicare în activitatea de promovare a normelor şi valorilor specifice Poliţiei Române.
 
Art. 10.
Emblemele de merit se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, din proprie consideraţie sau la propunerea şefilor structurilor subordonate.

 

CAPITOLUL III
Insigna onorifică şi placheta de onoare
 
Art. 11.
(1) Insigna onorifică "Poliţist de onoare al anului" se conferă pentru îndeplinirea de către poliţişti a unor servicii de excepţie sau acte de eroism în executarea misiunilor încredinţate în domeniile de activitate ale Poliţiei Române.
 
(2) Insigna onorifică "Poliţist de onoare al anului" se conferă de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, la propunerea şefilor structurilor din care fac parte poliţiştii recomandaţi.
 
Art. 12.
(1) Placheta de onoare a Poliţiei Române se conferă în următoarele situaţii:
 
a) cu ocazia aniversării sau comemorării unor evenimente specifice Poliţiei Române;
 
b) cu ocazia vizitelor unor delegaţii oficiale străine;
 
c) pentru recompensarea poliţiştilor care s-au evidenţiat în mod deosebit în executarea misiunilor încredinţate;
 
d) pentru rezultatele obţinute şi activitatea desfăşurată, cu ocazia evaluărilor anuale, pe domenii de activitate;
 
e) pentru aprecierea rezultatelor obţinute de-a lungul carierei, cu ocazia trecerii în rezervă sau pensionării.
 
(2) Placheta de onoare a Poliţiei Române se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române.
 
CAPITOLUL IV
Distincţiile de serviciu
 
Art. 13.
Distincţiile de serviciu se conferă în următoarele situaţii:
 
a) pentru absolvirea de către poliţiştii aflaţi în activitate a unor forme de pregătire în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne;
 
b) pentru participarea la misiuni în afara teritoriului statului român;
 
c) pentru îndeplinirea în condiţii deosebite a misiunilor încredinţate;
 
d) pentru obţinerea de rezultate foarte bune în activităţi culturale, ştiinţifice şi sportive.
 
Art. 14.
Distincţiile de serviciu pentru "Cursuri pentru iniţiere în carieră", pentru "Cursuri de perfecţionare" şi pentru "Cursuri de specializare" se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, la propunerea şefilor instituţiilor de învăţământ unde aceştia au efectuat studiile, după promovarea examenelor şi în raport cu media/nota de absolvire.
 
Art. 15.
Distincţiile de serviciu pentru "Activităţi de pregătire organizate în ţară sau în străinătate, în cadrul relaţiilor de parteneriat extern" şi pentru "Misiuni în străinătate" se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, la propunerea şefilor structurilor dislocate în teatrele de operaţii/misiuni internaţionale.
 
Art. 16.
Distincţia de serviciu pentru "Îndeplinirea în condiţii deosebite a misiunilor încredinţate" se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, la propunerea şefilor structurilor din care provin poliţiştii propuşi.

 

Art. 17.
Distincţia de serviciu pentru "Obţinerea de rezultate foarte bune în activităţi culturale, ştiinţifice şi sportive" se conferă de către inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române şi de către ceilalţi şefi ai structurilor subordonate, pentru locul/premiul I, II sau III.
 
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
 
Art. 18.
(1) Distincţiile onorifice se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României, Zilei Poliţiei Române, precum şi în situaţii deosebite.
 
(2) Propunerile de conferire a distincţiilor onorifice se transmit decidenţilor, cu 30 de zile înainte de data prevăzută pentru conferire. În situaţii deosebite, propunerile de conferire se transmit, spre analiză şi aprobare, în cel mai scurt timp posibil.
 
(3) Propunerile privind conferirea distincţiilor onorifice se înaintează ierarhic prin intermediul structurilor de resurse umane, respectiv structurilor de cabinet.
 
(4) Pentru persoanele fizice, în propunere se menţionează: numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui, cetăţenia, denumirea însemnului onorific ori distincţia care se propune, precum şi motivaţia propunerii.
 
(5) Pentru persoanele juridice, în propunere se menţionează: denumirea, ţara, denumirea emblemei care se propune, precum şi motivaţia propunerii.
 
Art. 19.
(1) Evidenţa emblemelor de onoare conferite poliţiştilor aflaţi în activitate, poliţiştilor care urmează să treacă în rezervă şi rezerviştilor se ţine de către Direcţia management resurse umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi de către structura de resurse umane a unităţii din care face parte cel căruia i se conferă.
 
(2) Evidenţa emblemelor de merit, insignelor onorifice, plachetelor de onoare şi a distincţiilor de serviciu conferite poliţiştilor în activitate, poliţiştilor care urmează să treacă în rezervă şi poliţiştilor aflaţi în rezervă se ţine de către Direcţia management resurse umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
 
(3) Evidenţa emblemelor şi a plachetelor conferite instituţiilor şi asociaţiilor din ţară şi străinătate, persoanelor fizice sau juridice, poliţiştilor străini se ţine de către Direcţia cabinet prin Biroul protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
 
(4) Conferirea distincţiilor onorifice se va menţiona în fişa de evidenţă din dosarul personal al poliţistului în cauză.

 

Art. 20.
Distincţiile onorifice se poartă potrivit prevederilor actelor normative specifice în vigoare, în ordinea importanţei lor, doar la uniforma de ceremonie, respectiv cea de reprezentare, cu veston.
 
Art. 21.
(1) Distincţiile onorifice se retrag de către emitent, din propria iniţiativă, sau la propunerea şefilor structurilor care au propus acordarea lor, pentru săvârşirea unor fapte incompatibile cu calitatea de poliţist.
 
(2) Persoanele cărora li s-au retras distincţiile onorifice sunt obligate să restituie emblemele, insignele onorifice, plachetele de onoare şi distincţiile de serviciu împreună cu brevetele/diplomele însoţitoare.
 
Art. 22.
În caz de deces, emblemele, insignele onorifice, plachetele de onoare şi distincţiile de serviciu, împreună cu documentele însoţitoare, rămân moştenitorilor legali, fără drept de a le purta.
 
Art. 23.
Distincţiile onorifice, brevetele şi diplomele se confecţionează în limita bugetului anual alocat.
 
Art. 24.
Emblemele de onoare şi de merit se păstrează în cutii din carton de culoare albastră, respectiv galbenă, pe capacul cărora este imprimată denumirea emblemei.
 
Art. 25.
(1) Metalele şi culorile folosite pentru crearea simbolurilor prevăzute de prezentul ordin sunt cele consacrate în heraldica României.
(2) Metalele sunt în număr de două: aur şi argint. Aurul semnifică inteligenţă, prestigiu, virtute, forţă, grandoare, bogăţie, iar argintul înseamnă devotament, corectitudine, puritate, înţelepciune şi durată în timp.
(3) Se folosesc patru culori, a căror importanţă urmează clasificarea de mai jos:
 
a) roşul simbolizează putere, acţiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voinţă, agresivitate, dorinţa de a servi patria, incitare la vigilenţă;
 
b) albastrul semnifică loialitate, profunzime, autoritate, ordine şi adevăr;
 
c) negrul înseamnă durere, modestie şi ştiinţă;
 
d) verdele semnifică onoare, raţiune, tinereţe, prospeţime, regenerare, libertate şi sănătate.

 

Art. 26.
Elementele de compoziţie descrise, materialul, forma grafică a pieselor şi figurilor heraldice folosite, dimensiunile, cromatica şi, de la caz la caz, panglicile sau baretele care individualizează distincţiile onorifice ale Poliţiei Române sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-18, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
 
Art. 27.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, 
Gabriel Oprea
Bucureşti, 5 mai 2014.
Nr. 66.
  • Upvote 3
Link to comment
  • Moderator
ANEXA Nr. 1
 
EMBLEMA DE ONOARE A POLIŢIEI ROMÂNE
 
Emblema de onoare a Poliţiei Române este confecţionată din tombac auriu sau argintiu, în funcţie de metalul elementelor din câmp, este de formă circulară, are diametrul de aproximativ 45 mm şi grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Emblema are la bază şi poziţionat pe avers însemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliţiei Române care va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
 
Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, încărcat în partea superioară cu o balanţă de aur cu talgerele în echilibru, iar în cea inferioară cu două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare.
 
În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
 
Compoziţia este flancată şi, totodată, broşează, pe margine, pe două ramuri de lauri de aur, dispuse circular şi care se încrucişează, în partea inferioară, în săritoare.
 
Pe revers este scris orizontal, în relief, cu litere majuscule, înalte de 2 mm, pe 3 rânduri: EMBLEMA DE ONOARE/A/ POLIŢIEI ROMÂNE.
 
Tot pe revers, de capul acvilei este ataşat un dispozitiv de prindere terminat cu inel în partea de sus, cu diametrul de 15 mm, ambele aurii, de care este legată o panglică din rips moarat, lată de 30 mm, cu 3 benzi verticale, de câte 10 mm lăţime, alternând aur-albastru-aur.
 
post-2-0-72129600-1401470096_thumb.jpg

ANEXA Nr. 2
EMBLEMELE DE MERIT "ACŢIUNI UMANITARE" PENTRU POLIŢIA ROMÂNĂ
 
Emblemele de merit "Acţiuni umanitare", pe 3 clase, sunt confecţionate din tombac argintiu, au forma circulară, au diametrul de aproximativ 45 mm şi grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Emblemele au pe avers un scut albastru, încărcat cu credinţa (două mâini care se strâng) de argint. Scutul, timbrat de două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare, este flancat şi, totodată, broşează, pe margine, pe două ramuri de lauri de argint, dispuse circular şi care se încrucişează, în partea inferioară, tot în săritoare. În partea de jos, atingând pe exterior vârful scutului şi broşând peste ramurile de lauri, se află câte un bezant argintiu, cu bordură subţire de acelaşi metal, în care sunt înscrise, de la caz la caz, cu majuscule, cifrele romane I, II, III de culoare albastră.
 
Emblema se poartă cu o baretă din rips moarat, argintie, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 20 x 10 mm, ce are în partea dreaptă, începând de la 3 mm de margine, o dungă albastră, dispusă vertical, lată de 4 mm, iar în partea stângă, începând, de asemenea, de la 3 mm, aceleaşi cifre romane, albastre, fiecare lată de câte 1 mm şi, de la caz la caz, cu distanţa dintre ele tot de 1 mm. Materialul baretei este pus peste o placă din inox austenitic, de formă dreptunghiulară, cu grosimea de 2 mm, ce are, pe revers, un sistem de prindere.
 
Pe reversul fiecăreia dintre cele 3 embleme de merit este scris orizontal, în relief, cu litere majuscule, înalte de 2 mm, pe două rânduri: EMBLEMA DE MERIT/ACŢIUNI UMANITARE. De asemenea, emblemele au pe revers un sistem de prindere.
 
post-2-0-32493100-1401470355_thumb.jpg

ANEXA Nr. 3
 
EMBLEMELE DE MERIT "ŞTIINŢĂ ŞI CREAŢIE" PENTRU POLIŢIA ROMÂNĂ
 
Emblemele de merit "Ştiinţă şi creaţie", pe 3 clase, sunt confecţionate din tombac argintiu, au diametrul de aproximativ 45 mm şi grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Emblemele au pe avers un scut albastru, încărcat cu o carte deschisă, de argint, peste care broşează o pană de scris, de asemenea, de argint, cu vârful de aur. Scutul, timbrat de două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare, este flancat şi, totodată, broşează, pe margine, pe două ramuri de lauri de argint, dispuse circular şi care se încrucişează, în partea inferioară, tot în săritoare. În partea de jos, atingând pe exterior vârful scutului şi broşând peste ramurile de lauri, se află câte un bezant argintiu, cu bordură subţire de acelaşi metal, în care sunt înscrise, de la caz la caz, cu majuscule, cifrele romane I, II, III de culoare albastră.
 
Emblema se poartă cu o baretă din rips moarat, albastră, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 20 x 10 mm, ce are în partea dreaptă, începând de la 3 mm de margine, o dungă argintie, dispusă vertical, lată de 4 mm, iar în partea stângă, începând, de asemenea, de la 3 mm, aceleaşi cifre romane, argintii, fiecare lată de câte 1 mm şi, de la caz la caz, cu distanţa dintre ele tot de 1 mm. Materialul baretei este pus peste o placă din inox austenitic, de formă dreptunghiulară, cu grosimea de 2 mm, ce are, pe revers, un sistem de prindere.
 
Pe reversul fiecăreia dintre cele 3 embleme de merit este scris orizontal, în relief, cu litere majuscule, înalte de 2 mm, pe două rânduri: EMBLEMA DE MERIT/ŞTIINŢĂ ŞI CREAŢIE. De asemenea, emblemele au pe revers un sistem de prindere.
 
post-2-0-79817500-1401470524_thumb.jpg

ANEXA Nr. 4
 
EMBLEMELE DE MERIT "REZERVIST DE ONOARE" PENTRU POLIŢIA ROMÂNĂ
 
Emblemele de merit "Rezervist de onoare", pe 3 clase, sunt confecţionate din tombac auriu sau argintiu, în funcţie de metalul elementelor din câmp, au formă circulară, diametrul de aproximativ 45 mm şi grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Emblema are pe avers un scut roşu, încărcat cu un leu rampant de aur. Scutul, timbrat de două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare, este flancat şi, totodată, broşează, pe margine, pe două ramuri de lauri de argint, dispuse circular şi care se încrucişează, în partea inferioară, tot în săritoare. În partea de jos, atingând pe exterior vârful scutului şi broşând peste ramurile de lauri, se află câte un bezant argintiu, cu bordură subţire de acelaşi metal, în care sunt înscrise, de la caz la caz, cu majuscule, cifrele romane I, II, III de culoare albastră.
 
Emblema se poartă cu o baretă din rips moarat, aurie, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 20 x 10 mm, ce are în partea dreaptă, începând de la 3 mm de margine, o dungă roşie, dispusă vertical, lată de 4 mm, iar în partea stângă, începând, de asemenea, de la 3 mm, aceleaşi cifre romane, roşii, fiecare lată de câte 1 mm şi, de la caz la caz, cu distanţa dintre ele tot de 1 mm. Materialul baretei este pus peste o placă din inox austenitic, de formă dreptunghiulară, cu grosimea de 2 mm, ce are, pe revers, un sistem de prindere.
 
Pe reversul fiecăreia dintre cele 3 embleme de merit este scris orizontal, în relief, cu litere majuscule, înalte de 2 mm, pe două rânduri: EMBLEMA DE MERIT/REZERVIST DE ONOARE. De asemenea, emblemele au pe revers un sistem de prindere.
 
post-2-0-06957100-1401470690_thumb.jpg

ANEXA Nr. 5
 
EMBLEMELE DE MERIT "PARTENER PENTRU ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ" PENTRU POLIŢIA ROMÂNĂ
 
Emblemele de merit "Partener pentru ordine şi siguranţă publică", pe 3 clase, sunt confecţionate din tombac argintiu, au diametrul de aproximativ 45 mm şi grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Emblemele au pe avers un scut albastru, încărcat cu 3 torţe de argint poziţionate în pal. Scutul, timbrat de două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare, este flancat şi, totodată, broşează, pe margine, pe două ramuri de lauri de argint, dispuse circular şi care se încrucişează, în partea inferioară, tot în săritoare. În partea de jos, atingând pe exterior vârful scutului şi broşând peste ramurile de lauri, se află câte un bezant argintiu, cu bordură subţire de acelaşi metal, în care sunt înscrise, de la caz la caz, cu majuscule, cifrele romane I, II, III de culoare albastră.
 
Emblema se poartă cu o baretă din rips moarat, roşie, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 20 x 10 mm, ce are în partea dreaptă, începând de la 3 mm de margine, o dungă aurie, dispusă vertical, lată de 4 mm, iar în partea stângă, începând, de asemenea, de la 3 mm, aceleaşi cifre romane, aurii, fiecare lată de câte 1 mm şi, de la caz la caz, cu distanţa dintre ele tot de 1 mm. Materialul baretei este pus peste o placă din inox austenitic, de formă dreptunghiulară, cu grosimea de 2 mm, ce are, pe revers, un sistem de prindere.
 
Pe reversul fiecăreia dintre cele 3 embleme de merit este scris orizontal, în relief, cu litere majuscule, înalte de 2 mm, pe două rânduri: EMBLEMA DE MERIT/PARTENER PENTRU ORDINE/ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ. De asemenea, emblemele au pe revers un sistem de prindere.
 
post-2-0-54800700-1401470838_thumb.jpg

ANEXA Nr. 6
 
INSIGNA ONORIFICĂ "POLIŢIST DE ONOARE AL ANULUI"
 
Insigna onorifică "Poliţist de onoare al anului" este confecţionată din tombac auriu sau argintiu, în funcţie de metalul elementelor din câmp, are formă rotundă, diametrul de 35 mm şi grosimea de 3 mm. Culorile sunt emailate. Insigna are, pe fond albastru, însemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliţiei Române, dar fără scutul mare.
 
În exergă, în partea de sus, este scris semicircular, cu litere majuscule, argintii: POLIŢIST DE ONOARE. Insigna are, pe revers, un sistem de prindere.
 
Insigna onorifică se poartă cu o baretă din moar, roşie, de formă dreptunghiulară, cu dimensiuni de 20 x 10 mm, ce are în partea de sus, începând de la 3 mm de margine, o bandă aurie, orizontală, lată de 2 mm, iar în partea de jos, începând, de asemenea, de la 3 mm, o altă bandă orizontală, argintie, lată de 1 mm. Materialul baretei este pus peste o placă din inox austenitic, de formă dreptunghiulară, cu grosimea de 2 mm, ce are, pe revers, un sistem de prindere.
 
post-2-0-21602800-1401471058_thumb.jpg

ANEXA Nr. 7
 
PLACHETA DE ONOARE A POLIŢIEI ROMÂNE
 
Placheta de onoare a Poliţiei Române este confecţionată din tombac auriu sau argintiu, în funcţie de metalul elementelor din arie, şi este compusă dintr-un scut albastru, în câmpul căruia se află emblema de onoare a Poliţiei Române, dar fără panglică; cu şeful încărcat cu o fascie aurie alezată, în care sunt gravate, cu litere majuscule, cuvintele: PLACHETĂ DE ONOARE.
 
post-2-0-67762100-1401471235_thumb.jpg

ANEXA Nr. 8
 
DISTINCŢIA DE SERVICIU PENTRU "CURSURI PENTRU INIŢIERE ÎN CARIERĂ"
 
Distincţia de serviciu pentru "Cursuri pentru iniţiere în carieră" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, grosimea de 2 mm, de culoare verde, având în partea de sus, începând de la 1 mm de margine, 3 benzi argintii, orizontale, late de câte 1 mm, cu distanţa dintre ele, de asemenea, de 1 mm, iar în partea de jos, începând de la 2 mm de marginea inferioară, o altă bandă orizontală, de acelaşi metal, lată de 0,5 mm. Distincţia are pe revers un sistem de prindere.
 
post-2-0-37606600-1401471557_thumb.png
 
ANEXA Nr. 9
 
DISTINCŢIA DE SERVICIU PENTRU "CURSURI DE PERFECŢIONARE"
 
Distincţia de serviciu pentru "Cursuri de perfecţionare" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, grosimea de 2 mm, de culoare albastră, având în partea de sus, începând de la 1 mm de margine, 3 benzi argintii, orizontale, late de câte 1 mm, cu distanţa dintre ele, de asemenea, de 1 mm, iar în partea de jos, începând de la 2 mm de marginea inferioară, o altă bandă orizontală, de acelaşi metal, lată de 0,5 mm. Distincţia are pe revers un sistem de prindere.

 

post-2-0-04528400-1401471620_thumb.png

 

ANEXA Nr. 10
 
DISTINCŢIA DE SERVICIU PENTRU "CURSURI DE SPECIALIZARE"
 
Distincţia de serviciu pentru "Cursuri de specializare" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, grosimea de 2 mm, de culoare roşie, având în partea de sus, începând de la 1 mm de margine, 3 benzi argintii, orizontale, late de câte 1 mm, cu distanţa dintre ele, de asemenea, de 1 mm, iar în partea de jos, începând de la 2 mm de marginea inferioară, o altă bandă orizontală, de acelaşi metal, lată de 0,5 mm. Distincţia are pe revers un sistem de prindere.
 
post-2-0-56990700-1401471679_thumb.png
 
ANEXA Nr. 11
 
DISTINCŢIA DE SERVICIU PENTRU "ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE ORGANIZATE ÎN ŢARĂ SAU ÎN STRĂINĂTATE, ÎN CADRUL RELAŢIILOR DE PARTENERIAT EXTERN"
 
Distincţia de serviciu pentru "Activităţi de pregătire organizate în ţară sau în străinătate, în cadrul relaţiilor de parteneriat extern" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, grosimea de 2 mm, de culoare verde, având în partea de sus, începând de la 1 mm de margine, 3 benzi aurii, orizontale, late de câte 1 mm, cu distanţa dintre ele, de asemenea, de 1 mm, iar în partea de jos, începând de la 2 mm de marginea inferioară, o altă bandă orizontală, de acelaşi metal, lată de 0,5 mm. Distincţia are pe revers un sistem de prindere.

 

post-2-0-51692000-1401471791_thumb.png

 

ANEXA Nr. 12
 
DISTINCŢIA DE SERVICIU PENTRU "MISIUNI ÎN STRĂINĂTATE"
 
Distincţia de serviciu pentru "Misiuni în străinătate" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, grosimea de 2 mm, de culoare roşie, având în partea de sus, începând de la 1 mm de margine, 3 benzi aurii, orizontale, late de câte 1 mm, cu distanţa dintre ele, de asemenea, de 1 mm, iar în partea de jos, începând de la 2 mm de marginea inferioară, o altă bandă orizontală, de acelaşi metal, lată de 0,5 mm. Distincţia are pe revers un sistem de prindere.
 
post-2-0-53689300-1401471851_thumb.png
 
ANEXA Nr. 13
 
DISTINCŢIA DE SERVICIU PENTRU "ÎNDEPLINIREA ÎN CONDIŢII DEOSEBITE A MISIUNILOR ÎNCREDINŢATE"
 
Distincţia de serviciu pentru "Îndeplinirea în condiţii deosebite a misiunilor încredinţate" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, grosimea de 2 mm, de culoare albastră, având în partea de sus, începând de la 1 mm de margine, 3 benzi aurii, orizontale, late de câte 1 mm, cu distanţa dintre ele, de asemenea, de 1 mm, iar în partea de jos, începând de la 2 mm de marginea inferioară, o altă bandă orizontală, de acelaşi metal, lată de 0,5 mm. Distincţia are pe revers un sistem de prindere.

 

post-2-0-29918100-1401471913_thumb.png


ANEXA Nr. 14
 
DISTINCŢIA DE SERVICIU PENTRU LOCUL/PREMIUL I LA "OBŢINEREA DE REZULTATE FOARTE BUNE ÎN ACTIVITĂŢI CULTURALE, ŞTIINŢIFICE ŞI SPORTIVE"
 
Distincţia de serviciu pentru locul/premiul I la "Obţinerea de rezultate foarte bune în activităţi culturale, ştiinţifice şi sportive" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, de culoare albastră, având înscrisă cifra romană I, argintie.
post-2-0-94357000-1401472188_thumb.png
 
ANEXA Nr. 15
 
DISTINCŢIA DE SERVICIU PENTRU LOCUL/PREMIUL II LA "OBŢINEREA DE REZULTATE FOARTE BUNE ÎN ACTIVITĂŢI CULTURALE, ŞTIINŢIFICE ŞI SPORTIVE"
 
Distincţia de serviciu pentru locul/premiul II la "Obţinerea de rezultate foarte bune în activităţi culturale, ştiinţifice şi sportive" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, de culoare albastră, având înscrisă cifra romană II, argintie.

post-2-0-67398300-1401472394_thumb.png

 

ANEXA Nr. 16
 
DISTINCŢIA DE SERVICIU PENTRU LOCUL/PREMIUL III LA "OBŢINEREA DE REZULTATE FOARTE BUNE ÎN ACTIVITĂŢI CULTURALE, ŞTIINŢIFICE ŞI SPORTIVE"
 
Distincţia de serviciu pentru locul/premiul III la "Obţinerea de rezultate foarte bune în activităţi culturale, ştiinţifice şi sportive" are formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 20 x 10 mm, de culoare albastră, având înscrisă cifra romană III, argintie.
post-2-0-68517900-1401472447_thumb.png
 
 

ANEXA Nr. 17
 
BREVET PENTRU CONFERIREA EMBLEMEI DE ONOARE
 
Brevetul, prin care se atestă conferirea emblemei de onoare, este de culoare alb-gălbui, având pe margini ornamente florale şi pe fundalul acestuia, în partea dreaptă, reprezentarea grafică, contur albnegru, a acestei distincţii. În partea de sus, pe centru, este scris textul: Inspectoratul General al Poliţiei Române, sub care se află însemnul heraldic color al acestei structuri aşa cum apare în Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare. Sub însemnul heraldic de mai sus este scris pe 3 rânduri: Brevet/pentru/"EMBLEMA DE ONOARE A POLIŢIEI ROMÂNE". Înscrisul mai cuprinde date privind gradul, numele şi prenumele (cu iniţiala tatălui), denumirea unităţii/structurii din care face parte, meritele pentru care se acordă, numărul şi data ordinului de conferire. Brevetul este validat prin semnătura inspectorului general al Poliţiei Române şi sigiliul structurii emitente.
post-2-0-47524900-1401472627_thumb.jpg
 
ANEXA Nr. 18
 
DIPLOMA PENTRU CONFERIREA EMBLEMELOR DE MERIT, INSIGNEI ONORIFICE ŞI PLACHETEI DE ONOARE
 
Diploma reprezintă documentul oficial prin care se certifică conferirea emblemelor de merit, insignei onorifice şi plachetei de onoare. Este de culoare alb-gălbui, cu ornamente florale pe margini şi are imprimată pe suprafaţa sa, în partea de sus, pe centru, denumirea şi sub aceasta însemnul heraldic color al Inspectoratul General al Poliţiei Române, iar pe fundalul ei, în partea dreaptă a documentului, reprezentarea grafică, contur alb-negru, a distincţiilor de mai sus. Înscrisul mai cuprinde date privind denumirea distincţiei, gradul, numele şi prenumele (cu iniţiala tatălui), denumirea unităţii/structurii din care face parte, motivaţia pentru care se acordă, precum şi numărul şi data ordinului de conferire. Diploma va avea semnătura persoanei emitente şi va fi validată cu ştampila structurii.

post-2-0-49348500-1401472923_thumb.jpg

  • Upvote 4
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.