Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 2 - Cercetarea disciplinară


Marius

Secţiunea 2

 Cercetarea disciplinară

Abateri disciplinare – (vezi model proiect OUG)

Art. 112. – (1)  Încălcarea cu vinovăţie de către poliţist a îndatoririlor, atribuţiilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei pe care o deţine şi a normelor de etică şi deontologie, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de poliţist, comise cu vinovăţie/ potrivit legii, să fie considerate contravenţii sau infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de poliţist, comise cu vinovăţie:

a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului poliţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu;/ săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori în uniformă sau cu declinarea calităţii de poliţist;
b) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii, obligaţii, restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale;
c) atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, superiori ierarhici şi alte persoane cu care intră în contact în exercitarea atribuţiilor de serviciu; ;(a se vedea lit.a – prevede acela;i lucru)
d) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu;(a se vedea lit.b – prevede acelasi lucru)
e) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;
g) nerespectarea de către poliţistul de poliţie judiciară a dispoziţiilor procurorului, date în scris şi în conformitate cu legea ( a se vedea lit. m – prevede acelasi lucru);
h) neexecutarea, executarea în mod necorespunzător ori cu întârziere a atribuţiilor de serviciu, a dispoziţiilor şefilor ierarhici sau executarea acestora cu încălcarea legii; 
i) nerespectarea din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a lucrărilor, întârzierea în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile, neîndeplinirea ori îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu;
j) nerespectarea confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter, precum şi a altor informaţii de aceeaşi natură de care a luat cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia celor de interes public, în condiţiile legii;
k) lipsa nemotivată de la serviciu;
l) imixtiunea în activitatea altui poliţist;
m) nerespectarea în mod nejustificat de către poliţistul de poliţie judiciară a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanţei sau al parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente;
n) folosirea funcţiei deţinute pentru a obţine un tratament favorabil din partea autorităţilor sau intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii;
o) obstrucţionarea activităţii de control, audit public intern sau de cercetare disciplinară, prin orice mijloace;
p) neefectuarea cercetării disciplinare, în condiţiile, termenele şi procedurile stabilite, potrivit legii, de către poliţiştii însărcinaţi cu astfel de competenţe;
q) utilizarea unor expresii inadecvate, de natură să afecteze prestigiul poliţiei în cuprinsul actelor şi lucrărilor întocmite de poliţist;
r) încălcarea normelor de etică şi deontologie ale poliţistului precum şi a jurământului de credinţă.

Sancţiunile disciplinare

Art. 113. - (1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţistului sunt:

a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni;
c) amânarea avansării în grade profesionale pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) amânarea promovării în funcţii superioare, pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
e) retrogradarea din funcţie cel mult până la nivelul de bază al gradului profesional deţinut, prin numirea într-o funcţie, într-o unitate aflată în aceeaşi localitate sau în altă localitate. În cazul poliţiştilor care ocupă o funcţie de conducere, sancţiunea poate să constea în numirea pe o funcţie de conducere vacantă de nivel inferior, dacă prin aceasta sunt respectate celelalte cerinţe specifice de ocupare prevăzute în fişa postului./retrogadarea în funcţie pe o perioadă de până la un an.
f) destituirea din poliţie.

(2) Poliţistul se află sub efectul sancţiunii disciplinare: 

a) 6 luni de la aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a);
b) în perioada pentru care au fost aplicate sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) - d); 

(3) Evidenţa tuturor sancţiunilor disciplinare se ţine de către structurile de resurse umane şi constituie cazierul disciplinar. 

(4) Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica cursanţilor, elevilor şi studenţilor sunt cele prevăzute în regulamentele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor de formare şi pregătire respective.

Cercetarea prealabilă

Art. 114. – (1) Stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se fac după efectuarea cercetării prealabile şi numai după ce s-a probat vinovăţia celui în cauză. 

 (2) Cercetarea prealabilă se dispune de persoana care are competența de numire în funcție sau de șeful ierarhic care a luat la cunoştinţă, pe orice cale, de săvârşirea uneia sau mai multor fapte ce pot constitui abateri disciplinare. Cercetarea prealabilă se efectuează la nivelul unității conduse de persoana care are competența de numire în funcție, în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 120, de ofițeri anume desemnați.

(3) În cazul poliţiştilor de poliţie judiciară, declanşarea cercetării prealabile se poate efectua şi la sesizarea procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a conducătorului parchetului sub supravegherea căruia îşi desfăşoară activitatea aceştia.

(4) Ofiţerii pentru efectuarea cercetării prealabile prevăzuți la alin. (2) se desemnează numai din rândul poliţiştilor care au calitatea de organe de cercetare ale poliţiei judiciare sau care au studii juridice, alții decât cei prevăzuți la art. 115 alin. (1) și trebuie să fie cel puţin egali în grad profesional sau în funcţie cu poliţistul cercetat. 

(5) Dacă în cadrul desfăşurării cercetării prealabile sunt identificate şi alte abateri disciplinare, se poate dispune conexarea acestora.

(6) După efectuarea cercetării prealabile, ofițerul desemnat înaintează dosarul consiliului de disciplină, denumit în continuare Consiliul.


User Feedback

Recommended Comments

  • Moderator

În vechea lege exista următoarea prevedere:

ART. 56
Este absolvit de orice răspundere poliţistul care, prin exercitarea, în limitele legii, a atribuţiilor de serviciu, a cauzat suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora.

Nu se mai regăseşte în acest proiect de lege. De ce oare?

Link to comment
Share on other sites

Oricum nu conta aceasta prevedere. Nu o lua nimeni in seama, nici macar instantele de judecata. Afirm acest lucru din experienta.

Totusi, aceasta prevedere trebuie sa apara si in noul statut si trebuie pusa in aplicare atunci cand este nevoie.

Link to comment
Share on other sites


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.