Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 4 - Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor


Marius

Secţiunea a 4-a

Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor

 

Modalităţi de încetare a raporturilor de serviciu
Art. 81
. – Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului intervine:

a) de drept;
b) la iniţiativa unităţii;
c) la cerere; 
d) prin demisie. 

Încetarea de drept
Art. 82.
–  Încetarea de drept a raporturilor de serviciu are loc în următoarele cazuri:

a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
b) prin constatarea pierderii capacităţii totale de muncă, în condiţiile legii, cu excepţia situaţiei în care a intervenit menţinerea în activitate în condiţiile art. 99;
c) la numirea într-o altă funcţie sau demnitate publică (v. obs. de la art. 75); în discuţie
d) la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interzicerea exercitării funcţiei de poliţist, ca măsură de siguranţă ori ca pedeapsă complementară;
e) la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie sau prin care s-a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii cu executarea pedepsei pentru infracţiuni săvârşite din culpă, cu excepţia situaţiei în care poliţistul este condamnat la pedeapsa amenzii penale sau la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării, când poliţistul poate fi menţinut în activitate, cu acordul persoanei care are competenţa de acordare a gradelor profesionale;
f) prin constatarea neîndeplinirii uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a), c), e), h) - g) sau când nu mai este apt medical ori psihologic, cu excepţia situaţiei în care a intervenit menţinerea în activitate în condiţiile art. 99. La solicitarea legitimă a şefului unităţii, poliţistul trebuie să prezinte documentele suplimentare solicitate, privind starea de sănătate;
g) la împlinirea unui termen de 6 luni de la data suspendării raporturilor de serviciu în condiţiile art. 75 lit. c);
h) la expirarea termenului prevăzut de lege, în cazul în care s-a constatat existenţa unui motiv legal de incompatibilitate, dacă poliţistul nu a acţionat pentru încetarea acestuia; 
i) la decesul poliţistului; 
j) la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii poliţistului;
k) la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a stabilit că a dobândit în mod ilegal statutul de poliţist, chiar dacă această situaţie a fost constatată ulterior;
l) pentru motive de necorespundere profesională ori la acordarea calificativului „Nesatisfăcător” sau ca urmare a nepromovării examenelor, în condițiile art. 26 şi art. 55;
m) când nu a promovat examenul de definitivare în funcţia de poliţist;
n) când averea poliţistului a fost declarată, în total sau în parte, nejustificată, potrivit legii.

Încetarea la iniţiativa unităţii
Art. 83.
–  (1) Încetarea raporturilor de serviciu la iniţiativa unităţii se dispune în următoarele cazuri:

a) când s-a aplicat sancţiunea disciplinară a destituirii din poliţie;
b) la împlinirea perioadei de punere la dispoziţie prevăzută de art. 73 alin. (3), când nu sunt posibilităţi pentru ca poliţistul să fie încadrat sau acesta nu-şi exprimă acordul pentru a fi încadrat pe o altă funcţie identificată de unitate;

(2) Aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de serviciu în condiţiile alin. (1) lit. b) se dispune după analizarea posibilităţii de transfer a poliţiştilor în cauză, în funcţie de nevoi, la alte structuri ale ministerului.

Încetarea prin demisie
Art. 84
. – (1) Raporturile de serviciu pot înceta prin demisie, după împlinirea termenului de preaviz, cu obligaţia poliţistului de a notifica această intenţie, în scris, conducătorului unităţii în care este încadrat.

(2) Termenul de preaviz curge în favoarea unităţii în care poliţistul este încadrat şi este de 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

(3) Unitatea poate decide asupra renunţării la termenul de preaviz  sau reducerii acestuia.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), raporturile de serviciu ale poliţiştilor nu pot înceta prin demisie pe timpul stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război, şi nici pe timpul executării misiunilor în afara teritoriului statului român. 

Cazuri de încetare pentru motive imputabile 
Art. 85. – Sunt considerate cazuri de încetare a raporturilor de serviciu pentru motive imputabile poliţistului cazurile prevăzute la art. 82 lit. d) - h), k) - o) cu excepţia încetării raporturilor de serviciu ca urmare a pierderii aptitudinilor medicale ori psihologice, şi cel prevăzut la art. 85 lit. a).

Comunicarea şi efectele actelor administrative
Art. 86
. – (1) Încetarea raporturilor de serviciu în condiţiile art. 83 se comunică poliţistului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ. 

(2) Efectele actului administrativ de încetare a raportului de serviciu se produc:

a) la data apariţiei sau, după caz, a constatării de către unitate a evenimentului/situaţiei care a determinat încetarea raportului de serviciu, pentru cazurile prevăzute la art. 82;
b) la data când a fost comunicat poliţistului, în situaţiile prevăzute la art. 83. 

Obligaţii la încetarea raporturilor de serviciu
Art. 87
. – La încetarea raporturilor de serviciu, poliţistul este obligat să predea de îndată lucrările, armamentul, legitimaţia de serviciu şi insigna, precum şi celelalte bunuri aflate în dotarea sa şi în termen de 15 zile să se prezinte la centrul militar pe raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidenţă ca rezervist cu specialitatea „poliţie” şi gradul militar echivalent gradului profesional avut la data respectivă în grupa de evidenţă a ministerului. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) poliţistul poate păstra armamentul în situaţia în care aceasta este permisă de prezenta lege.


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.