Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 3 - Suspendarea raporturilor de serviciu


Catalin

Secţiunea a 3-a
Suspendarea raporturilor de serviciu

Efectele suspendării
Art. 74. – Suspendarea raporturilor de serviciu are ca efect întreruperea temporară a îndeplinirii atribuţiilor de către poliţist şi poate interveni de drept sau la iniţiativa poliţistului. 

Suspendarea de drept
Art. 75. – Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii:
a) este arestat preventiv ori arestat la domiciliu;
b) îndeplineşte o funcţie de conducere salarizată în cadrul organizaţiilor sindicale, este numit într-o funcţie în cadrul cabinetului demnitarului ori este numit într-o altă funcţie sau demnitate publică (conflict cu art. 82 lit. c), în condiţiile legii; în discuţie
c) în cazul nerespectării obligaţiei impuse de art. 104 alin. (1) lit. q);
d) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
e) împotriva sa a fost stabilită, în condiţiile legii, obligaţia de a nu exercita profesia de poliţist;
f) în situația prevăzută la art. 82 lit. e), de la momentul pronunțării hotărârii definitive de condamnare la pedeapsa amenzii penale sau la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării până la comunicarea actului administrativ de menținere în activitate ori de încetare a raporturilor de serviciu;
g) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Suspendarea la iniţiativa poliţistului
Art. 76.  – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă, la iniţiativa sa, în următoarele situaţii:
a) pentru efectuarea concediului de creştere a copilului în vârstă de până la un an sau, după caz, 2 ani ori, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani sau, după caz, 7 ani, potrivit legii;
b) pentru desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, printr-o procedură de recrutare şi selecţionare organizată la nivel ministerului ori pentru care a fost primită aprobarea ministrului afacerilor interne;
c) pentru efectuarea concediului paternal;
d) pentru efectuarea concediului fără plată.
(2) Perioada în care raporturile de serviciu ale poliţistului sunt suspendate potrivit alin. (1) se consideră vechime în serviciu, cu excepţia situaţiei prevăzută la alin. (1) lit. d).
(3) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a poliţistului, pentru un interes personal legitim, cu aprobarea prealabilă a şefului unităţii, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 1 an. Cu aprobarea ministrului afacerilor interne perioada de suspendare a raporturilor de serviciu pentru un interes personal se poate prelungi până la 2 ani. Perioadele cumulate de suspendare a raporturilor de serviciu pentru un interes personal legitim în cariera unui poliţist nu pot depăşi 3 ani.
(4) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data de la care se solicită suspendarea.

Modificarea şi încetarea raportului de serviciu suspendat
Art. 77. – (1) Pe durata suspendării, precum şi pe perioada incapacităţii temporare de muncă raportul de serviciu al poliţistului nu se poate modifica şi nu poate înceta decât cu acordul acestui, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 82 lit. h) 
(2) Prin excepţie de la alin. (1), raportul de serviciu al poliţistului:
a) se modifică, pentru situațiile prevăzute la art. 76 alin. (1), prin numirea într-o funcţie vacantă similară, ce va fi ocupată la reluarea activităţii, atunci când funcţia deţinută a fost desfiinţată ca urmare a reorganizării unităţii;
b) se modifică, pentru situațiile prevăzute la art. 76 alin. (3), prin numirea, la încetarea suspendării, într-o funcţie vacantă similară sau, cu acordul polițistului, într-o funcție vacantă inferioară, în măsura în care aceasta există, atunci când funcţia deţinută a fost desfiinţată ca urmare a reorganizării unităţii;
c) încetează, atunci când intervine una din situaţiile de încetare a raporturilor de serviciu, prevăzute la art. 82.

Drepturi şi obligaţii în caz de suspendare
Art. 78. – (1) Pe perioada suspendării raportului de serviciu, se suspendă plata drepturilor de natură salarială, poliţistul beneficiind, în condiţiile prezentei legi, de:
a) dreptul de folosinţă a locuinţei de serviciu;
b) dreptul la suma necesară asigurării asistenţei juridice, prevăzut la art. 92 lit. b);
c) dreptul la compensaţia lunară pentru chirie şi compensaţie lunară pentru achiziţionarea ori construirea unei locuinţe, atunci când se află în una din situaţiile prevăzute la art. 98 alin. (1); 
d) drepturile prevăzute expres de lege pentru situaţia care a determinat suspendarea.
(2) Pe perioada suspendării raportului de serviciu, poliţistului îi sunt opozabile obligaţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile specifice funcţiei de poliţist prevăzute la art. 104 alin. (1) lit. c), i), k) - m) şi alin. (2), art. 105 alin. (1), art. 106 şi art. 109.
(3) Pe perioada suspendării raportului de serviciu unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior suspendării, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 77 alin. (2) lit. a) și b). 
(4) În situaţiile de suspendare a raporturilor de serviciu poliţistul este obligat să predea de îndată lucrările, armamentul, legimitaţia de serviciu şi insigna, precum şi celelalte bunuri aflate în dotarea sa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. a) şi c).


Încetarea suspendării
Art. 79. – (1) Cu cel puţin 15 zile calendaristice  înaintea încetării motivelor prevăzute la art. 75, art. 76 alin. (1) şi (3), poliţistul este obligat să informeze de îndată în scris unitatea din care face parte despre acest fapt.
(2) În termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data primirii informării, potrivit alin. (1), şeful unităţii are obligaţia să asigure poliţistului condiţiile necesare reluării activităţii.
(3) În cazul în care se constată încetarea situaţiei care a condus la suspendarea raportului de serviciu al poliţistului, iar acesta nu informează în scris unitatea din care face parte, şeful unităţii dispune de îndată încetarea suspendării raportului de serviciu.

Constatarea şi aprobarea suspendării
Art. 80. – (1) Suspendarea raportului de serviciu se constată, în cazurile prevăzute la art. 75 şi art. 76 alin. (1), respectiv se aprobă, în cazul prevăzut la art. 76 alin. (3), prin act administrativ.
(2) Încetarea suspendării raportului de serviciu şi reluarea activităţii se dispun prin act administrativ.
(3) Actul administrativ de suspendare produce efecte de la comunicare, dacă în cuprinsul acestuia nu este prevăzut un alt termen.


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.