Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 3 - Incompatibilităţile poliţistului


Catalin

Secţiunea a 3 - a
Incompatibilităţile poliţistului

Incompatibilităţi privind calitatea de poliţist (a se discuta întregul articol)

Art. 109. – (1) Calitatea de poliţist este incompatibilă cu deţinerea şi/sau exercitarea oricărei alte funcţii publice decât cea în care a fost numit, precum şi a demnităţilor publice alese.
(2) Poliţiştii nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
b) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public sau privat;
c) în calitate de membru al unui grup de interes economic. 
(3) Nu se află în situaţie de incompatibilitate în sensul prevederilor alin. (2) poliţistul care:
a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile legii;
b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în condiţiile legii;
c) îndeplineşte un mandat, pe baza desemnării de către ministrul afacerilor internelor, în condiţiile expres prevăzute de lege;
d) este desemnat prin act administrativ pentru a face parte în calitate de manager sau membru în echipele de proiect cu finanţare externă nerambursabilă, cu excepţia exercitării unor atribuţii ca auditor sau de control asupra activităţii derulate în cadrul acestora şi a situaţiei în care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia pe care o ocupă;
e) exercită funcţii sau activităţi în domeniul didactic și de formare profesională, sportiv, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice ;
f) exercită activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale pentru a căror desfăşurare a intervenit suspendarea raportului de serviciu;
g) exercită o funcţie de conducere în cadrul organizaţiilor sindicale care reprezintă interesele poliţiştilor pentru care poliţistul este salarizat, pentru a cărei exercitare a intervenit suspendarea raportului de serviciu.
(4) Funcţiile şi activităţile prevăzute la alin. (3) lit. e) pot fi exercitate exclusiv în afara orelor programului de lucru al poliţistului şi fără a afecta îndeplinirea în bune condiţii de către acesta a obligaţiilor şi îndatoririlor de serviciu.
(5) Poliţiştii care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după încetarea raporturilor de serviciu.
(6) Poliţistul nu poate fi mandatar al unor persoane în privinţa efectuării unor acte în legătură cu funcţia pe care o exercită acesta.

Incompatibilităţi privind raporturile ierarhice

Art. 110. - (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice nemijlocite între poliţiştii care sunt soţi sau rude de gradul I.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul celor care au calitatea de demnitar, funcţionar public, cadru militar sau personal contractual.
(3) Poliţistul care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) trebuie să solicite, în termen de 30 de zile de la constatarea situaţiei generatoare de incompatibilitate, încetarea raporturilor ierarhice nemijlocite.
(4) Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1) și (2).
(5) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) se constată de şeful ierarhic superior al poliţistului, care dispune încetarea raporturilor ierarhice nemijlocite.


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.