Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 1 Protecţia poliţistului, a familiei acestuia şi reconversia profesională


Marius

Protecţia specială a poliţistului şi a familiei acestuia

Art. 97. – (1) Poliţiştii, inclusiv cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu, precum şi părinţii ori copiii acestora, au dreptul la măsuri de protecţie specială împotriva ameninţărilor, violenţelor sau a oricăror fapte care îi pun în pericol pe aceştia sau bunurile lor, manifestate ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, constând în:

a) asigurarea pazei domiciliului sau a reşedinţei poliţistului, precum şi protecţia pe timpul deplasării acestuia;
b) instalarea unui sistem de alarmă la domiciliul sau reşedinţa poliţistului;
c) supravegherea prin intermediul mijloacelor audio-video;
d) plasarea într-o reşedinţă temporară.

(2) Măsurile de protecţie specială prevăzute la alin. (1) se iau, cu acordul poliţistului sau la solicitarea acestuia, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

(3) Protecţia specială poate fi extinsă şi asupra altor persoane din anturajul poliţistului, altele decât cele prevăzute la alin. (1), dacă există un raport de cauzalitate.

(4) Fondurile băneşti necesare pentru realizarea protecţiei speciale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul ministerului.

Drepturi pentru familia poliţistului şi poliţiştii pensionari

Art. 98. – (1) Familia poliţistului şi poliţiştii pensionari beneficiază gratuit de asistenţă medicală şi medicamente în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 91 lit. e).

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de dreptul prevăzut la art. 91 lit. q).

(3) Poliţiştilor cărora li stabilit dreptul la pensie în condiţiile legii şi care deţin Ordinul Meritul Militar, Semnul onorific În Serviciul Armatei, Semnul onorific în Serviciul Patriei sau alte semne onorifice de valoare similară, acordate pentru activitatea în poliţie, beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi cadrele militare aflate în această situaţie.

(4) La încetarea raporturilor de serviciu polițiștilor li se poate acorda dreptul de port al uniformei, în condiții stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.  

Menţinerea în activitate a poliţistului clasat inapt pentru serviciul poliţienesc

Art. 99. – (1) La cerere, poliţistul clasat inapt pentru serviciul poliţienesc, ca urmare a vătămării acestuia sub orice formă în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi menţinut în activitate în funcţii de poliţist în unităţi ale ministerului.

(2) La cerere, persoana ale cărei raporturi de serviciu au încetat ca urmare a clasării inapt pentru serviciul poliţienesc, ca urmare a vătămării acestuia sub orice formă în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi numită, fără examen sau concurs, în funcţii de poliţist în unităţi ale ministerului pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare a postului, potrivit fişei postului.

(3) Menţinerea sau numirea în funcţii de poliţist potrivit alin. (1) și (2) se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, pe baza propunerii şefului unităţii din care acesta face parte, respectiv a făcut parte, şi a avizului comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, constituită la nivelul ministerului.

(4) Comisia de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă constată dacă atribuţiile funcţiilor pe care urmează a fi menţinut, respectiv numit, în condiţiile alin. (1) şi (2) sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică/psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.

(5) Domeniile de activitate, condiţiile, precum şi procedura privind menţinerea sau numirea în funcţii de poliţist potrivit alin. (1) şi (2), se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Protecţia familiei poliţistului decedat sau clasat inapt pentru serviciul poliţienesc

Art. 100. – (1) La decesul unui poliţist, ministerul acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor financiar egal cu de 3 ori salariul funcţiei de bază avut.

(2) Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau clasat inapt pentru serviciul poliţienesc ca urmare a vătămării acestuia sub orice formă în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu pot fi înmatriculaţi, la cerere, în instituţiile de învăţământ ale ministerului.

(3) Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau clasat inapt pentru serviciul poliţienesc ca urmare a vătămării acestuia sub orice formă în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi soţul sau soţia acestuia pot fi numiţi în funcţii de poliţist ori angajaţi ca personal contractual, fără examen sau concurs, în unităţi ale ministerului, dacă îndeplinesc condiţiile legale.

(4) Identificarea funcţiei în vederea numirii, respectiv angajării potrivit alin. (3) se face ţinând cont de studiile solicitantului şi de cerinţele postului. 

(5) Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc condiţiile şi procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) - (4).

Reconversia profesională

Art. 101. – (1) Poliţiştii beneficiază, în primele 6 luni de la încetarea raporturilor de serviciu, de programe de reconversie profesională dacă la data încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de vârstă şi vechime pentru a li se acorda dreptul la pensie, în condiţiile prevederilor legale aplicabile privind asigurările sociale şi pensiile şi sunt apţi de muncă, în următoarele cazuri:

a) când încetarea raporturilor de serviciu s-a dispus în condiţiile prevăzute la art. 82 lit. e) în situaţia în care, urmare reorganizării ministerului sau a unei structuri a acestuia ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de poliţist, postul acestuia se desfiinţează;

b) când încetarea raporturilor de serviciu a avut loc în condiţiile art. 82 lit. f) pentru neîndeplinirea de către poliţist a condiţiei prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e).

(2) Reconversia profesională a poliţiştilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) se asigură prin grija ministerului, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens.

(3) Modul de organizare şi desfăşurare a programelor de reconversie profesională se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

(4) În vederea reconversiei profesionale poliţiştii pot urma gratuit cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională, organizate de minister şi cursuri organizate de alte ministere, precum şi de către instituţii ori persoane juridice de drept privat autorizate, potrivit legii, în acest scop, cu suportarea cheltuielilor de către minister.

(5) Contravaloarea cursurilor organizate în afara ministerului în condiţiile alin. (4) se suportă din bugetul acestuia, în limita a 3 salarii medii brute pe economie.


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.