Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Sign in to follow this  

Secţiunea 4 - Funcţiile poliţiştilor şi reguli privind ocuparea funcţiilor


Catalin

3. Funcţiile poliţiştilor şi reguli privind ocuparea funcţiilor

Concursuri şi examene în cariera poliţistului
Art. 40. – (1) În cariera sa, poliţistul poate ocupa  funcţii de execuţie şi de conducere prin susţinerea unor concursuri sau examene, cu excepţia situaţiei în care prezenta lege prevede altfel. 
(2) Examenele se organizează în situaţia în care, la împlinirea termenului de depunere a candidaturilor pentru concurs, se înscrie un singur poliţist care îndeplineşte condiţiile de participare. În situaţia în care mai mulţi poliţişti care îndeplinesc condiţiile de participare îşi depun candidaturile, se organizează concurs.

Clasificarea funcţiilor poliţiştilor
Art. 41. – (1) Funcţiile poliţiştilor se diferenţiază prin grad profesional, clasă de salarizare şi coeficient de ierarhizare.
(2) Funcţiile poliţiştilor, după natura lor, sunt funcţii de execuţie şi funcţii de conducere, iar după nivelul studiilor necesare pentru ocuparea lor sunt funcţii prevăzute cu studii superioare şi funcţii prevăzute cu studii medii sau postliceale.
(3) Salarizarea poliţiştilor este stabilită prin lege. 
(4) Funcţiile care pot fi ocupate de poliţişti sunt prevăzute în Anexă. Funcţiile poliţiştilor, pe clase de salarizare, coeficienţi de ierarhizare şi grade profesionale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în raport cu nivelul ierarhic la care îşi desfăşoară activitatea poliţiştii.
(5) Asimilarea altor funcţii de conducere din cadrul ministerului şi entităţilor din structura/ subordinea/coordonarea ministerului cu cele prevăzute în Anexă se face prin ordin al ministrului afacerilor interne
(6) Echivalarea funcţiilor publice prevăzute a fi ocupate de poliţişti, în condiţiile legii, cu funcţii publice generale sau specifice ori contractuale, după caz, se realizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau, după caz, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(7) Ministerul are competenţa generală de gestiune a funcţiilor poliţiştilor.

Încadrarea pe funcţii
Art. 42. – (1) Poliţiştii pot fi numiţi, potrivit normelor de competenţă, în funcţii de execuţie și de conducere prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale cel puțin egale cu gradele profesionale pe care le au.
(2) Prin excepție de la alin. (1), poliţistul poate fi numit, la solicitarea sau cu acordul acestuia, într-o funcţie vacantă inferioară gradului profesional pe care îl are.

Prima funcţie
Art. 43. – (1) Absolvenţii instituţiilor de formare profesională ale ministerului sunt repartizaţi şi numiţi în funcţii de execuţie cu atribuţii directe în prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor sau respectarea ordinii şi liniştii publice, prevăzute la nivelul structurilor teritoriale din cadrul inspectoratelor generale sau similare beneficiare sau în funcţii prevăzute în structuri subordonate unităţilor teritoriale, potrivit legii.
(2) Absolvenţii proveniţi din alte instituţii de învăţământ, care formează personal pentru nevoile ministerului, sunt repartizaţi şi numiţi  în funcţii de execuţie potrivit specialităţilor dobândite.
(3) Pentru o perioadă de 3 ani de la numirea în funcţie în condiţiile alin. (1) şi (2), raporturile de serviciu ale poliţiştilor pot fi modificate numai la o structură de acelaşi nivel, cu respectarea specialităţii ori profilului de muncă, exceptând situaţiile de reorganizare a unităţii şi de punere la dispoziţie. 

Funcţiile specialiştilor
Art. 44. – (1) Specialiştii pot ocupa exclusiv funcţii pentru care sunt prevăzute studii în specializarea posturilor pe care au fost iniţial încadraţi în structurile ministerului.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), specialiştii care au absolvit studii juridice după dobândirea calităţii de poliţist, pot ocupa, în condiţiile prezentei legi, funcţii în cadrul specialităţilor prevăzute la art. 131 alin. (3).

Ocuparea unor funcţii în aparate centrale 
Art. 45. – (1) Pentru a ocupa o funcţie în cadrul unităţilor aparatului central al ministerului sau unităţilor aparatului central al inspectoratelor generale sau similare, poliţiştii trebuie să aibă cel puţin gradul profesional de inspector de poliţie sau, după caz, agent şef de poliţie. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pot ocupa funcţii poliţiştii în funcţii de specialitate şi absolvenţii pregătiţi pentru nevoile ministerului la alte instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi care au fost formaţi la solicitarea expresă a unităţilor aparatului central al ministerului sau a unităţilor aparatului central al inspectoratelor generale/similare.

Ocuparea funcţiilor de execuţie 
Art. 46. – (1) Funcţiile de execuţie vacante se ocupă prin examen sau concurs, organizat în condiţiile prezentei legi, potrivit procedurilor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. 
(2) Ocuparea funcţiilor de execuţie vacante se poate realiza prin transferul sau mutarea unei persoane care îndeplineşte cerinţele prevăzute în fişa postului.
(3) Prin excepţie de le prevederile alin. (1) şi (2), poliţiştii pot ocupa funcţii de execuţie fără concurs sau examen, în următoarele situaţii:
a) prin repartizarea pe funcţii de execuţie a absolvenţilor instituţiilor de formare profesională iniţială ale ministerului sau care pregătesc personal pentru nevoile ministerului, în condiţiile prezentei legi;
b) prin aplicarea prevederilor art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (3) - (5), art. 88 şi 99 alin. (2);
c) prin aplicarea sancţiunii disciplinare prevăzută la art.  113 alin. (1) lit. e).
(4) Ocuparea funcţiilor de execuţie de poliţist vacante se realizează şi prin detaşarea unui poliţist, care îndeplineşte cerinţele prevăzute în fişa postului.

Promovarea în funcţii de execuţie 
Art. 47. – (1) Promovarea poliţiştilor în funcţii de execuție prevăzute cu coeficienţi de ierarhizare superiori se realizează prin concurs sau examen, în ordinea ierarhică a funcţiilor prevăzute în Anexă, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(2) Nu pot participa la examenul de promovare în funcţie poliţiştii care se află sub efectul sancţiunii disciplinare prevăzută la art. 113 alin. (1) lit. a) – d) şi nici cei cărora le-a fost aplicată în ultimii 3 ani sancţiunea prevăzută la art. 113 alin. (1) lit. e).

Ocuparea funcţiilor de conducere    
Art. 48. – (1) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau examen, organizat în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poliţistul care ocupă o funcţie de conducere este numit, cu acordul său, într-o funcţie de conducere prevăzută cu o clasă de salarizare şi un coeficient de ierarhizare egale sau inferioare celei ocupate, fără concurs sau examen, dacă îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute în fişa postului în care va fi numit, celelalte condiţii prevăzute de  normele cu privire la carieră stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne şi dacă intervine una din următoarele situaţii:
a) postul ocupat a fost desfiinţat ca urmare a reorganizării unităţii;
b) este necesară repunerea în funcţie  a poliţistului care a ocupat-o, ca urmare a:
I. dispunerii scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale, achitării sau încetării procesului penal, sau 
II. existenţei unei hotărâri executorii prin care se dispune reintegrarea sau suspendarea actului administrativ prin care funcţia de conducere a devenit vacantă;
c) la încetarea misiunii în străinătate, ori la întreruperea acesteia din motive neimputabile poliţistului;
d) la eliberarea din funcţia de conducere pentru motive neimputabile poliţistului.
(3) Pentru ocuparea funcţiilor de inspector general gradul profesional minim necesar este cel de chestor de poliţie.
(4) Pentru ocuparea funcţiilor de inspector general adjunct/similare, director general şi director general adjunct/similare din cadrul aparatului central al ministerului, al inspectoratului general/similare sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, director şi director adjunct/similare din cadrul inspectoratelor generale/similare, director şi director adjunct/similare din cadrul unităţilor aparatului central al ministerului şi subordonate/aflate în coordonarea ministerului, şef unitate, inspector-şef şi inspector-şef adjunct/similare din inspectoratele judeţene de poliţie şi cele teritoriale de poliţie de frontieră, gradul profesional minim necesar este cel de comisar-şef de poliţie.
(5) Pentru ocuparea funcţiilor de şef poliţie şi adjunct şef poliţie municipiu/similare, gradul profesional minim necesar este cel de comisar de poliţie.
(6) Pentru ocuparea funcţiilor de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi a celor de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş, gradul profesional minim necesar este cel de subcomisar de poliţie.
(7) Pentru ocuparea funcţiilor de şef birou/similare de la toate nivelurile ierarhice, gradul profesional minim necesar este cel de inspector principal de poliţie./gradul profesional minim necesar este cel de inspector de poliţie.

Ocuparea unor funcţii de execuţie sau de conducere care presupun calitatea de poliţist de poliţie judiciară
Art. 49. – (1) Numirea în prima funcţie de execuţie sau de conducere care presupun calitatea de poliţist de poliţie judiciară se realizează după obţinerea avizului favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori al procurorului desemnat în acest sens, la solicitarea unităţii în care se regăseşte funcţia respectivă.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cu ocazia repartiţiei, absolvenţii instituţiilor de formare profesională ale ministerului, pot fi numiţi în funcţii de poliţişti de poliţie judiciară, urmând ca avizul să fie emis până la sfârşitul perioadei de tutelă. În această perioadă, actele întocmite de poliţiştii în cauză sunt contrasemnate de tutorele profesional.
(3) În situaţia retragerii motivate a avizului prevăzut la alin. (1), pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către poliţist a obligaţiilor ce îi revin în activitatea desfăşurată în calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare, acesta va fi numit în altă funcţie de execuţie sau de conducere similară sau inferioară, funcţie ce nu presupune calitatea de poliţist de poliţie judiciară, prin aplicarea prevederile art. 46 alin. (2) respectiv art. 48 alin. (2).
(4) Procedura şi condiţiile de acordare şi retragere a avizului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Ocuparea unor funcţii de conducere care presupun calitatea de ordonator de credite
Art. 50. – (1) Funcţiile de conducere, care presupun calitatea de ordonator de credite se ocupă, pe o perioadă de 3 ani, prin concurs sau examen care constă în susţinerea unui proiect managerial, prin care sunt propuse obiective şi modalităţi de realizare a acestora. 
(2) Înainte cu 60 de zile de împlinirea termenului de 3 ani de la numirea într-o funcţie de conducere dintre cele prevăzute la alin. (1), obiectivele stabilite prin proiectul managerial şi realizarea acestora vor fi analizate de o comisie constituită prin act administrativ al persoanei care are competența de numire în funcție, în măsura în care polițistul depune un nou proiect managerial. 
(3) În măsura în care polițistul nu depune un nou proiect managerial potrivit alin. (2) acesta este numit în interesul serviciului pe o funcţie similară sau inferioară celei deţinute, în condiţiile legii.
(4) În situaţia în care se constată nerealizarea obiectivelor de la alin. (1) poliţistul este eliberat din funcţia de conducere şi numit, într-o altă funcţie similară sau inferioară, în condiţiile art. 56 alin. (3) - (5), prin act administrativ al persoanei care are competenţa de numire în funcţie. În măsura în care se constată realizarea acestor obiective poliţistul poate continua activitatea în aceeaşi funcţie, sau altă funcţie de conducere ce presupune calitatea de ordonator de credite, pentru încă 3 ani, în condiţiile alin. (1).
(5) Înainte cu 30 de zile de împlinirea termenului de 6 ani de la exercitarea aceleași funcții de conducere ce presupune calitatea de ordonator de credite poliţistul optează pentru ocuparea unei funcţii similare sau inferioare, în condiţiile legii. Poliţistul care nu îşi exprimă acordul până la împlinirea termenului de 6 ani este numit în interesul serviciului pe o funcţie similară sau inferioară celei deţinute, alta decât cea care presupune calitatea de ordonator de credite în condiţiile legii, fără acordul său.
(6) Elementele obligatorii ale proiectului managerial, criteriile de apreciere şi procedura de evaluare ale proiectului managerial prevăzut la alin. (1) precum şi modalitatea de constituire şi componenţa comisiei prevăzute la alin. (2), se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(7) Niciun poliţist nu poate exercita aceeași funcție ce presupune calitatea de ordonator de credite decât pentru cel mult două mandate de 3 ani.

Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.