Jump to content
POLITISTI.ro
 • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

  În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
  Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 4 - Evaluarea profesională a poliţiştilor


Marius

 5.  Evaluarea profesională a poliţiştilor

Norme generale privind evaluarea profesională a poliţiştilor
Art. 53.
– (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă poliţiştii sunt supuşi anual unei evaluări privind eficacitatea, calitatea activităţii şi nivelul de pregătire profesională, iar în cazul poliţiştilor numiţi în funcţii de conducere, şi modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.

(2) În activitatea de evaluare se iau în considerare şi testele de integritate, atunci când au fost efectuate.

(3) Prima evaluare a poliţiştilor se face la 1 an de la numirea în prima funcţie.

(4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se întocmeşte de şeful nemijlocit şi se aprobă de şeful direct.

(5) Poliţiştii care desfăşoară, pe parcursul unui an calendaristic, activitate profesională desfăşurată mai puţin de 6 luni sunt evaluaţi parţial.

(6) La evaluarea profesională a poliţiştilor de poliţie judiciară se are în vedere şi referatul conducătorilor parchetelor sub coordonarea, controlul şi conducerea cărora îşi desfăşoară activitatea aceşti polițiști. Modalitatea și competența de întocmire, respectiv de comunicare a referatului se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(7) La evaluarea profesională a poliţiştilor care au calitatea de agenţi constatatori se are în vedere şi numărul proceselor verbale de sancţionare a contravenţiilor anulate definitiv de instanţele de judecată, pentru motive imputabile poliţistului. 

 (8) La evaluarea profesională a poliţiştilor din structurile administrative, financiare, logistice, juridice şi de resurse umane precum și a celor care fac parte din structurile de control, audit public intern, consiliile de disciplină sau de soluţionare a contestaţiilor se are în vedere numărul actelor administrative elaborate, avizate, emise sau încheiate, anulate definitiv de instanţele de judecată, pentru motive imputabile de nelegalitate sau netemeinicie.

(9) La evaluarea profesională a poliţiştilor cu funcţii de conducere se va avea în vedere numărul actelor administrative anulate definitiv de instanţele de judecată, pentru motive imputabile de nelegalitate sau netemeinicie.

(10) Organizarea evaluării şi metodologia privind evaluarea performanţelor profesionale ale poliţistului, modalitatea de evidenţă a proceselor verbale anulate din motive imputabile şi procedura de constatare a motivelor imputabile și de contestare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Calificative şi contestarea acestora
Art. 54
. – (1) Prin fişa de evaluare a activităţii profesionale a poliţistului, întocmită potrivit art. 15, se poate acorda unul dintre calificativele: „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător”, „Nesatisfăcător”.

(2) Poliţiştii nemulţumiţi de calificativul acordat potrivit alin. (1) pot face contestaţie la şeful unităţii în care este încadrat cel care a aprobat evaluarea, în termen de 15 de zile de la luarea la cunoştinţă. În situația în care cel care a aprobat evaluarea este chiar șeful unității, contestația se adresează șefului unității ierarhic superioare. 

(3) Pentru soluţionarea contestaţiei prevăzute la alin. (2) se constituie consilii de contestaţii prin act administrativ emis de şeful unităţii ierarhic superioare celei în care este încadrat cel care a aprobat evaluarea, care pot cere celor ce au întocmit şi aprobat evaluarea profesională contestată orice informaţii pe care le consideră necesare, iar citarea poliţistului în vederea  audierii este obligatorie. 

(4) Contestaţiile polițiștilor care sunt în competenţa de numire a ministrului afacerilor interne precum și cele ale personalului din aparatul central al ministerului sunt soluţionate de consilii numite prin ordin al ministrului.

(5) Consiliile prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt formate din 3 poliţişti, cu grad profesional cel puţin egal cu cel evaluat.

Perfecţionarea profesională în urma evaluării periodice a poliţiştilor care ocupă funcţii de execuţie
Art. 55
. – (1) Poliţiştii care ocupă funcţii de execuţie şi care primesc calificativul „Nesatisfăcător” sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă de 3 săptămâni cursuri speciale de perfecţionare organizate într-o instituţie de formare profesională, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(2) Poliţiştii care ocupă funcţii de execuţie şi care primesc calificativul „Satisfăcător” la două evaluări consecutive sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă de 3 săptămâni cursuri speciale de perfecţionare organizate într-o instituţie de formare profesională, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(3) Cursurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se încheie prin susţinerea unor examene, organizate în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(4) Poliţiştilor care sunt numiţi în prima funcţie şi care primesc la două evaluări consecutive calificativul „Nesatisfăcător” sau care nu au promovat examenele prevăzute la alin. (3) le încetează raporturile de serviciu pentru necorespundere profesională prin act administrativ emis potrivit normelor de competenţă.

(5) Poliţiștii care ocupă funcții de execuție, alții decât cei de la alin. (4),  şi care primesc la două evaluări consecutive calificativul „Nesatisfăcător” sau care nu au promovat examenele prevăzute la alin. (3) sunt numiți în funcții inferioare, corespunzătoare pregătirii profesionale, cu acordul lor. În cazul în care nu își dă acordul, polițistului îi încetează raporturile de serviciu pentru necorespundere profesională prin act administrativ emis potrivit normelor de competenţă.

(6) Polițistului numit într-o funcție inferioară, potrivit alin. (5), care primește la o evaluare anuală efectuată în următorii 5 ani calificativul „Nesatisfăcător” îi încetează raporturile de serviciu pentru necorespundere profesională prin act administrativ emis potrivit normelor de competenţă.

Eliberarea din funcţia de conducere în urma evaluării periodice
Art. 56.
- (1) Evaluarea cu calificativul „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător” a unui poliţist ce ocupă o funcţie de conducere, determină declanşarea unei activităţi de control şi verificare a activităţii manageriale, realizată de o comisie desemnată de persoana care are competența de numire în funcție a polițistului evaluat.

(2) Controlul şi verificarea activităţii manageriale se realizează prin evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor, precum şi prin identificarea consecinţelor nerealizării acestora, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(3) În urma controlului şi verificării activităţii manageriale, realizate conform prevederilor alin. (1), în baza concluziilor şi propunerilor formulate, poliţistul este eliberat din funcţia de conducere ocupată, dacă rezultă motive temeinice privind exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale legate de organizarea eficientă, comportamentul, comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale, prin act administrativ emis potrivit normelor de competență.

(4) Poliţistul eliberat din funcţie în condiţiile alin. (3) este numit într-o funcţie de conducere inferioară sau într-o funcţie de execuţie, cu acordul său. În situaţia în care poliţistul nu îşi dă acordul, acesta este pus la dispoziţia unităţii.

(5) În situaţia în care, în urma activităţii de control şi verificare desfăşurată în condiţiile alin. (1) nu se identifică motive temeinice pentru eliberarea poliţistului din funcţia ocupată, calificativul acordat se modifică în mod corespunzător, prin act administrativ al şefului unităţii ierarhic superioare.

(6) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din cel puțin 3 poliţişti, cu grad profesional și funcție cel puţin egale cu cel evaluat.


User Feedback

Recommended Comments

 • Active member

Anularea pv-urilor pt motive imputabile politistului - lasa loc de interpretari. Motive imputabile pot fi nerespectarea conditiilor de fond ale unui pv respectiv lipsa agent constator, semnatura, etc, dar trebuie totusi enumerate sau macar sa faca referire la og 2. 

Un alt aspect - sa fie eliminat comportamentul rutier drept criteriu de evaluare profesionala.

 

Link to comment
 • Moderator

Peste tot e aşa în tot proiectul. Unde sunt prevederi interpretabile sau ceva mai delicate, apare inevitabil fraza: se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne. La fel şi aici. La alineatul 10 găsim: modalitatea de evidenţă a proceselor verbale anulate din motive imputabile şi procedura de constatare a motivelor imputabile și de contestare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

 

Link to comment


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.