Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 4 - Acordarea gradelor profesionale


Marius

Secţiunea a 4 – a

Debutul şi evoluţia în carieră

1 Acordarea gradelor profesionale

Jurământul de credinţă

Art. 29. – (1) Înaintea acordării primului grad profesional, persoana care urmează să fie numită în funcția de poliţist depune jurământul de credinţă.

(2) Jurământul de credinţă se depune în prezenţa şefului instituţiei de formare profesională iniţială a ministerului sau, dacă persoana prevăzută la alin. (1) nu este absolventă a unei instituţii de formare profesională iniţială a ministerului, în prezenţa şefului unităţii care o încadrează şi a doi poliţişti.

(3) Jurământul de credinţă are următorul conţinut: „Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să-mi îndeplinesc cu responsabilitate şi bună credinţă îndatoririle ce-mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. 

(4) Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase. Jurământul de credinţă se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere.

(5) Jurământul de credinţă se semnează de persoana care urmează să fie numită în funcția de poliţist şi de şeful instituţiei de formare profesională iniţială a ministerului sau şeful unităţii, precum şi de poliţiştii asistenţi.

(6) Jurământul de credinţă se contrasemnează de ministrul afacerilor interne şi se păstrează la dosarul personal al poliţistului. O copie a înscrisului se înmânează poliţistului.

(7) Refuzul depunerii jurământului de credinţă, consemnat prin încheierea unui proces-verbal, semnat de persoanele prevăzute la alin. (2), atrage neacordarea statutului de poliţist.

(8) Semnarea jurământului de credinţă presupune şi acordul implicit al poliţistului pentru efectuarea unor verificări de specialitate, în condiţiile legii.

Competenţe privind acordarea gradelor profesionale

Art. 30. – (1) Acordarea gradelor profesionale se face de către:

a) Preşedintele României, la propunerea ministrului afacerilor interne, pentru gradele de chestor de poliţie, chestor principal de poliţie, chestor-şef de poliţie şi chestor general de poliţie;
b) ministrul afacerilor interne, pentru ceilalţi ofiţeri de poliţie;
c) inspectorii generali/similari, pentru agenţii de poliţie.

(2) Acordarea gradelor profesionale se face de persoana care are competenţa de acordare potrivit alin. (1), după îndeplinirea condiţiilor şi promovarea examenelor prevăzute la art. 32.

Acordarea primului grad profesional

Art. 31. – (1) Absolventului cu diplomă de licenţă sau echivalentă al instituţiilor de formare profesională iniţială ale ministerului sau care formează personal pentru nevoile ministerului i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie.

(2) Absolventului cu diplomă al instituţiilor de formare profesională iniţială ale ministerului sau care formează personal pentru nevoile ministerului, din învăţământul postliceal, i se acordă gradul profesional de agent de poliţie.

(3) Îndiferent de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite şi de nivelul acestora, raportate la atribuţiile din fişa postului, persoanelor prevăzute la art. 18 li se acordă grad profesional de subinspector de poliţie pentru absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă respectiv de agent de poliţie pentru absolvenţi cu diplomă, din învăţământul liceal ori postliceal.

(4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (3) vechimea realizată în calitate de agent de poliţie în unităţile ministerului nu se consideră vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, necesară acordării gradului profesional de subinspector de poliţie.

Condiţii pentru acordarea gradului profesional următor

Art. 32. – (1) Pentru acordarea gradului profesional următor, poliţistul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să fi împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau acesta să se împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;  
b) să fi fost evaluat la ultimele 2 evaluări cu calificativul cel puţin „Bine”;
c) să promoveze examenul pentru acordarea gradului profesional respectiv.

(2) Pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție, pe lângă îndeplinirea condițiilor de la alin. (1) sunt necesare studii universitare de master în specialitate.

(3) Avansarea în gradele profesionale a poliţiştilor se face, de regulă, după împlinirea stagiului minim în grad.

(4) Perioada în care poliţistul nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad.

(5) Organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru obţinerea gradului profesional următor se stabilesc prin normele aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(6) La încetarea raportului de serviciu, cu excepţia situaţiei în care încetarea s-a produs din motive imputabile acestuia, poliţistului i se acordă gradul profesional următor dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).

(7) Stagiul minim pentru avansarea în gradele profesionale este de 5 ani, cu excepţia gradelor profesionale de la chestor de poliţie la chestor general de poliţie, pentru care nu se stabilesc stagii minime. 

(8) Poliţistul poate fi înaintat în gradul profesional următor la expirarea stagiului minim, la solicitarea sau cu acordul său chiar dacă funcţia pe care este încadrat are prevăzut un grad profesional mai mic decât gradul profesional în care este înaintat, în condițiile alin. (1) şi (2).

Acordarea gradelor profesionale următoare

Art. 33. – (1) Acordarea gradelor profesionale următoare în cadrul aceluiaşi corp profesional, se face în ordinea ierarhică a gradelor profesionale, astfel cum sunt prevăzute la art. 11, în limita numărului aprobat anual prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(2) Gradele profesionale se acordă, prin avansare, cu ocazia zilelor aniversare ale armelor sau, dacă acestea nu sunt stabilite prin lege, de ziua Poliţiei Române şi de Ziua naţională a României.

(3) Gradele profesionale se pot acorda şi în tot cursul anului, pentru:

a) poliţiştii prevăzuţi la art. 111 alin. (2);
b) poliţiştii care au fost răniţi şi cei care au fost încadraţi şi într-un grad de invaliditate ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
c) poliţiştii care şi-au sacrificat viaţa în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), se acordă gradul profesional următor, fără a fi îndeplinite condiţiile de la  art. 32.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie, pentru agenţii de poliţie, respectiv gradul profesional următor, pentru ofiţerii de poliţie, fără a fi îndeplinite condiţiile de la  art. 32. 


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.