Jump to content
POLITISTI.ro
 • Welcome!

  In order to be able to use all the functions and to benefit from all the facilities offered by this site, it is necessary to register a member account. Please fill in your email address carefully, as it is required later in the membership account validation process. If you already have a member account, feel free to sign in.
   

Marius
Marius

Veniturile obţinute din postări pe reţelele de socializare

Tratamentul fiscal al veniturilor obţinute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite reţele de socializare

Veniturile obţinute de persoanele fizice din postări realizate pe diferite reţele de socializare reprezintă venituri impozabile.
Veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remunerație financiară), cât şi cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii etc.) - art. 10 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Venituri din activităţi independente

În situația în care activitatea se desfăşoară cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu şi urmărind obținerea de venituri şi sunt întrunite criteriile unei activități independente, veniturilor obținute de persoanele fizice din postările realizate pe diferite rețele de socializare şi care fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri le sunt aplicabile prevederile Cap. II “Venituri din activități independente” din Titlul IV - “Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Criterii de încadrare în categoria activităţilor independente

Exercitarea unei activităţi independente presupune îndeplinirea a cel puţin 4 din criteriile prevăzute de Codul fiscal - (art. 3 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare), respectiv:

 • persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfășurare a activității, precum şi a programului de lucru;
 • persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulți clienți; riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
 • activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
 • activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale şi/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
 • persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
 • persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

Autorizarea şi înregistrarea fiscală

Persoanele fizice care desfăşoară în mod independent, cu caracter de continuitate, activităţi de producţie, comerţ şi prestări de servicii în România au obligaţia de a se înregistrata şi autoriza, în condițiile O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi pot desfăşura activităţile în calitate de persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale sau membri ai unei întreprinderi familiale.

Declararea veniturilor şi plata impozitului

Veniturile obținute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.
În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, venitul net anual se determină fie pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activității, fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
Persoanele care determină venitul net anual pe baza normelor de venit au obligația stabilirii impozitului anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.
Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.
În cazul determinării venitului în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
Contribuabilii care obţin venituri din activități independente au obligaţia estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate până la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului - art. 120 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare sau, în cazul în care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului - art. 120 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.
În situația persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net anual pe baza datelor din contabilitate, impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale - art. 123 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Contribuţia de asigurări sociale

Pentru veniturile din activități independente persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate - art. 148 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente datorează şi contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii, venituri din alte surse, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate - art. 170 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa pe valoarea adăugată - TVA

Contribuabilii care realizează venituri din activități independente se înregistrează în scopuri de TVA în următoarele situaţii:

 • prin opțiune (art. 316 alin. 1 lit. a), c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare);
 • la depăşirea plafonului de scutire - (art. 316 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare) de 300.000 lei - (art. 310 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare) prevăzut în Codul fiscal;
 • în situația în care efectuează achiziții intracomunitare, prestează sau primesc servicii către/de la persoane impozabile din Uniunea Europeană (art. 317 alin. 1 lit. a), b) şi c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare).

Ulterior înregistrării în scopuri de TVA, contribuabilii au obligația de a respecta prevederile legale în vigoare cu privire la declararea şi plata taxei.

Venituri din alte surse

În situația în care activitatea desfăşurată nu are caracter de continuitate, veniturilor realizate de persoanele fizice din postările realizate pe diferite rețele de socializare şi care fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri le sunt aplicabile prevederile Cap. XVenituri din alte surse” din Titlul IV - ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Pentru veniturile din alte surse, impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorul de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut - art. 115 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiții, venituri din alte surse a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate - art. 170 alin. 1 și 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Venituri din străinătate

Pentru veniturile din alte surse obținute din străinătate, persoanele fizice au obligația completării Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, precum şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, în cadrul aceluiaşi termen, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenția de evitare a dublei impuneri - art. 130 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.
Pentru aceste venituri, contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează în aceleaşi condiții prevăzute de Codul fiscal pentru veniturile din alte surse obținute din România.

În situația în care contractele în baza cărora persoanele fizice obțin venituri din propriile postări pe rețelele de socializare şi fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri sunt încheiate între două persoane juridice, respectiv între compania căreia i se face reclamă/care deține brand-ul sau agenția care solicită/intermediază prestarea serviciului şi societatea persoanei publice care promovează produsele prin intermediul social media, veniturile persoanei fizice sunt impozitate în funcție de natura veniturilor încasate de la persoana juridică (dividende, salarii etc.).

Mai multe informații puteți obține pe pagina de internet www.anaf.ro - telefonic, la numărul 031.403.91.60

IMPORTANT!
Aceste aspecte nu au absolut nicio legătură cu poliţia, ori cu poliţiştii şi competenţele acestora. Obligaţiile de natură fiscală, colectarea acestora şi eliberarea documentelor justificative nu intră în sfera de competenţă a Poliţiei Române. 
VĂ RUGĂM să reţineţi că poliţia nu are absolut nicio legătură cu domeniul taxelor şi al impozitelor, iar conţinutul prezentului articol are doar un rol informativ.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.