Jump to content
POLITISTI.ro
Marius
Marius

Compensaţia lunară de chirie şi plata ratei pentru locuinţă

ACORDAREA COMPENSAŢIEI PENTRU CHIRIE POLIŢIŞTILOR

Condiţiile generale privind acordarea compensaţiei pentru chirie sunt prevăzute în art. 31 alin. (1) și alin. (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, actualizat:

Articolul 31
(1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul și care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensație pentru chirie de până la 50% din salariul de bază.
(11) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul, dar care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensația lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului afacerilor interne, însușite de către conducătorul unității din care face parte polițistul, la solicitarea acestuia.

Condiţiile detaliate sunt prevăzute de art. 2 şi art. 3 din HG 284 din 2005 actualizată în decembrie 2018, act normativ în care este precizată întreaga procedură de acordare a compensaţiei pentru chirie poliţiştilor. Pentru cei interesaţi de întreaga procedură privind acordarea compensaţiei pt chirie, cum şi ce documente sunt necesare etc. trebuie studiată Hotârârea Guvernului 284, pe care o găsiţi în forma actualizată la link-ul de mai sus.

Articolul 2
Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:
a) nu efectuează naveta la și de la locul de muncă din/în localitatea de domiciliu;
b) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuința proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
c) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea sa îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;
d) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea unde a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
e) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. d);
f) abrogată


Articolul 3
(1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul beneficiază de compensație lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:
a) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuință proprietate personală în localitatea de domiciliu;
b) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;
c) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;
d) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. c);
e) abrogată.
f) în urma efectuării anchetei sociale se constată că polițistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensație pentru chirie.
(2) Ancheta socială prevăzută la alin. (1) lit. f) se efectuează de către o comisie constituită prin ordin al ministrului administrației și internelor. La stabilirea cazurilor justificate, comisia are în vedere următoarele criterii:
a) polițistul nu deține un spațiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu, în situația în care și-a stabilit reședința la adresa locuinței închiriate potrivit alin. (1) lit. d), ori nu deținea la adresa anterioară de domiciliu, în situația în care și-a stabilit domiciliul la adresa locuinței închiriate potrivit alin. (1) lit. d); sau
b) din motive neimputabile polițistului, acesta se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu; sau
c) domiciliul polițistului este stabilit într-un spațiu de locuit corespunzător, care este ocupat de acesta în baza unui contract de închiriere.
(3) Rezultatul anchetei sociale se consemnează într-un proces-verbal care se transmite compartimentului de resurse umane.

 
Articolul 31
(1) Nu se acordă compensația lunară pentru chirie în situația în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinții polițistului ori ai soției/soțului acestuia/acesteia.

DREPTUL UTILIZĂRII COMPENSAŢIEI PENTRU CHIRIE PENTRU ACHITAREA RATEI CREDITULUI IMOBILIAR/IPOTECAR

Recenta modificare a Statutului din decembrie 2018, (Legea 288/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial - Partea I nr. 1036/2018), a instituit dreptul utilizării compensaţiei lunare de chirie pentru achitarea ratei/fracţiunii de rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar, drept prevăzut tot în art. 31 din Statutul poliţistului actualizat la alin. (12), (13) şi (14)

Articolul 31
[ ... ]
(12) Polițistul care îndeplinește condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie potrivit alin. (1) și (11) și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului. În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar. 
(13) În situația prevăzută la alin. (12), compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. Compensația lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situația prevăzută la alin. (1) și (11) și pentru situația prevăzută la alin. (12), caz în care polițistul optează pentru una dintre aceste situații.
(14) Pentru persoanele prevăzute la alin. (12), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe.

Aceste prevederi referitoare la dreptul utilizării compensaţiei pentru chirie pentru achitarea ratei creditului imobiliar/ipotecar se aplică atât actualilor beneficiari ai compensaţiei pentru chirie cât şi potenţialilor beneficiari ai dreptului respectiv (poliţişti care îndeplinesc condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi care vor solicita acest drept).
În situaţia potenţialilor beneficiari, poliţiştii respectivi trebuie să parcurgă procedurile şi să depună toate documentele prevăzute Hotărârea Guvernului nr. 284 din 7 aprilie 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor actualizată, cu menţiunea că în cazul în care se solicită acordarea acestei compensaţii pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului imobiliar/ipotecar, în locul copiei contractului de închiriere se va depune direct copia contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei achiziţionate.
Pe lângă documentele anexate raportului de acordare a compensaţiei pentru chirie (document prevăzut la art. 4 din HG 284 din 2005), poliţiştii respectivi trebuie să depună şi următoarele documente:

a) copie după contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei încheiat în nume propriu sau împreună cu soţul/soţia;

 1. dreptul solicitat nu se acordă în situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei a fost încheiat cu copiii/părinții polițistului ori ai soției/soțului acestuia/acesteia (art. 31 din HG 284 din 2005).
 2. locuinţa achiziţionată prin credit imobiliar/ipotecar trebuie să fie situată în localitatea în care solicitantul a fost numit în prima funcţie sau a fost mutat în interesul serviciului.
 3. în situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei a fost încheiat împreună cu soţul/soţia care este poliţist sau cadru militar în activitate în instituţiile publice din sitemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dreptul se acordă unei singure persoane, şi anume titularului contractului de credit ipotecar/imobiliar.

b) copie după contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe încheiat în nume propriu ori împreună cu soţul/soţia. Contractul de credit va avea anexat obligatoriu scadenţarul (graficul de rambursare a creditului) de plată a ratelor lunare;

 1. prin rată lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar se înţelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit conform scadenţarului de plată a ratelor lunare, mai puţin cele legate de rambursările anticipate, eventualele dobânzi penalizatoare, precum şi costurile impuse de instituţia bancară (de ex. comision de schimb valutar) care nu se regăsesc în scadenţar.
 2. în situaţia în care contractul de credit ipotecar/imobiliar este încheiat în valută, conversia în lei se face la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valbil pentru ultima zi bancară din luna pentru care seface plata.
 3. în situaţia în care contractul de credit ipotecar/imobiliar este refinanţat printr-un alt credit, fără a i se schimba destinaţia iniţială, respectiv achiziţia respectivei locuinţe personale, solicitantul trebuie să depună copii după noile documente, indiferent dacă acest din urmă credit este contractat la aceeaşi instituţie bancară sau nu.

c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi după caz a soţului/soţiei acestuia cu privire la istoricul situaţiei locative a acestora pe parcursul carierei profesionale a solicitantului;

 1. dreptul se acordă şi personalului care pe parcursul carierei a deţinut în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului, locuinţă proprietate personală, se serviciu, de intervenţie sau din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei, iar ulterior în baza unor titluri executorii, a pierdut beneficiul folosirii acestor locuinţe. Acest drept se acordă şi în cazul pierderii beneficiului folosinţei acestor locuinţe prin partaj convenţional sau judiciar. 

d) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi după caz a soţului/soţiei acestuia din care să reiasă faptul că în perioada în care beneficiază de compensaţia pentru chirie în scopul achitării ratei/fracţiunii de rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar, locuinţa achiziţionată prin respectivul credit nu va fi închiriată unor terţe presoane fizice sau juridice;

e) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, orice schimbare intervenită în derularea contractul de credit ipotecar/imobiliar, inclusiv cele privind valoarea ratei din scadenţarului de plată menţionată la lit. b) pct. 1 de mai sus, sens în care la raportul scris se vor anexa noul scadenţar de plată şi/sau alte documente justificative;

f) copii după orice alte documente la care se face referire în raportul personal sau care îi sunt solicitate de structura de resurse umane a unităţii de poliţie în care este încadrat solicitantul;

Compensaţia pentru chirie acordată pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului imobiliar/ipotecar destinat achiziţionării unei locuinţe, se plăteşte pentru luna precedentă la data stabilită pentru plata drepturilor salariale, eventualele regularizări efectuate de structurile financiar-contabile urmând să se realizeze pe baza documentelor justificative gestionate sau depuse de persoana beneficiară.

În cazul mutării în interesul serviciului într-o altă localitate, în situaţia în care în noua localitate sunt îndeplinite în continuare condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie, poliţiştii care beneficiau de compensaţie pentru chirie în scopul achitării ratei/fracţiunii de rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar, pot opta fie pentru plata în continuare a respectivului drept, fie pentru plata compensaţiei pentru chirie aferentă unei locuinţe închiriate în noua localitate.
În situaţia în care se opteză pentru plata în continuare a ratei/fracţiunii de rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar, stuctura financiar-contabilă a unităţii din care se mută poliţistul va transmite noii unităţi de poliţie întregul dosar de acordare a dreptului respectiv.

În cazul în care se solicită compensaţia pentru chirie acordată pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului imobiliar/ipotecar destinat achiziţionării unei locuinţe, compensaţia se acordă începând cu data înregistrării raportului solicitantului la secretariatul unităţii de poliţie, dar nu mai devreme de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei achiziţionate, dacă sunt îndeplinite condiţiile de aordare a compensaţiei lunare pentru chirie, potrivit legii.

User Feedback

Recommended CommentsVa multumesc foarte mult pt precizari...sunt destul de clare si n-ar trebui sa ne puna in dificultate...si totusi...chiar astazi mi-au fost remise cateva dispozitii de alocare la comp pt chirie, pe motiv ca lipsea Declaratia unica (a proprietarului) privind impozitul pe venit de la finante...care am inteles ca nu mai este necesara, la fel cum nu mai este necesana nici viza de resedinta si nici inregistrarea contractului de inchiriere la Administratia Finantelor Publice...oare am inteles eu bine??? sau gresesc undeva in interpretarea  noilor precizari???!!!

Multumesc foarte mult, @Marius, inca o data...m-ati mai "luminat" dar parca as vrea sa mai aflu si alte spete de la colegi care au intocmit toata documentatia pt chirie, inclusiv acele Declaratii pe propria raspundere ....ca imobilul cumparat prin credit ipotecar/imobiliar nu va fi inchiriat....si toate celelalte...

Edited by Anaid
Link to comment
Share on other sites
 • Moderator
Marius

Posted (edited)

Referitor la viza de reşedinţă, NU mai există prevederi în HG 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor, referitoare la acest aspect.
În vechile reglementări, la art. 2 lit. f) era precizat "și-a stabilit reședința în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului, la adresa locuinței închiriate" - dar începând din decembrie 2018, acestea au fost abrogate prin HG 953 din 7 dec. 2018.

Mai departe spre exemplu art. 4 din acelaşi act normativ prevede inclusiv ce elemente obligatorii trebuie să conţină raportul de solicitare.
- în situaţia poliţistului care solicită compensaţia pentru chrie în localitatea în care îşi are domiciliul se efectuează obligatoriu anchetă socială prin care se constată că respectivul poliţist se află într-un caz justificat, etc. aspecte prevăzute de art. 3.

Referitor la înregistrarea contractului la administraţia financiară, nu mai există o asemenea obligaţie prevăzută în Hotărârea Guvernului 284/2005. În vechile prevederi, până la modificarea acestui act normativ din decembrie 2018, exista o asemenea obligaţie la art. 2 lit. e) de această formă:
"e) politistul ori sotia/sotul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decat cel prevăzut la lit. d), încheiat şi înregistrat la administratia financiară în condiţiile legii;" - (repet, această prevedere NU mai este în vigoare, a fost modificată).
În prezent lit. e) din HG 284 în vigoare, este sub această formă:
"e) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. d);"
Iar lit. d) se referă la contractul de închiriere cu plata subvenţionată a chiriei a locuinţei din fondul locativ de stat (ANL).

Citeşte cu atenţie HG 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei pentru chirie, pentru că acolo e prevăzută întreaga procedură.

Edited by Marius
actualizare.
 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Bun...acum am inteles!!! multumesc din sulet!!! intotdeauna foarte clare si explicite precizarile dvs...multumesc inca o data!!!

- viza de resedinta = obligatoriu

- contract de inchiriere = NU obligatoriu inregistrat la ANAF ... prin urmare ... nu mai este nevoie nici de Declaratia unica a proprietarului privind impozitul pe venit !!! (cea pt care, mi-a returnat dispozitiile de alocare la plata chiriei, Controlul Financiar)

modificat sintagma "salariul de baza..." cu "salariul de functie aflat in plata"...😊

 

MULTUMESC! sunt sigura ca va voi mai deranja si cu alte intrebari mai mult sau mai putin stupide (dar mai bine sa fiu prost/proasta o data si sa intreb, sa ma dumiresc, decat sa raman in ignoranta toata viata)... sunt binevenite si binecuvantate sfaturile dvs.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Buna ziua.

in cazul in care am achizitionat locuinta in luna aprilie 2018 si am renuntat la chirie, ma incadrez la plata unei fractii rata conform acestei modificari ale legii?

Link to comment
Share on other sites
 • Moderator

@Anaid, nu-i nicio problemă dacă expui nelămuririle aici, chiar ăsta e scopul acestui website - să ne ajutăm între noi, iar dacă pot cu siguranţă îmi voi da silinţa să lămuresc/discut eventualele probleme, chiar dacă nu lucrez la MRU şi nici nu am lucrat vreodată. :) 

@Gabriel11, din ce am înţeles aceste prevederi referitoare la dreptul utilizării compensaţiei pentru chirie pentru achitarea ratei creditului imobiliar/ipotecar se aplică atât actualilor beneficiari ai compensaţiei pentru chirie cât şi potenţialilor beneficiari ai dreptului respectiv (poliţişti care îndeplinesc condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi care vor solicita acest drept).

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites
3 minute în urmă, Marius a scris:

@Anaid, nu-i nicio problemă dacă expui nelămuririle aici, chiar ăsta e scopul acestui website - să ne ajutăm între noi, iar dacă pot cu siguranţă îmi voi da silinţa să lămuresc/discut eventualele probleme, chiar dacă nu lucrez la MRU şi nici nu am lucrat vreodată. :) 

@Gabriel11, din ce am înţeles aceste prevederi referitoare la dreptul utilizării compensaţiei pentru chirie pentru achitarea ratei creditului imobiliar/ipotecar se aplică atât actualilor beneficiari ai compensaţiei pentru chirie cât şi potenţialilor beneficiari ai dreptului respectiv (poliţişti care îndeplinesc condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi care vor solicita acest drept).

Tocmai aici este intrebarea, pentru ca din momentul in care am devenit proprietar nu mai indeplinesc conditiile de acordare a conpensatiei de chirie. E un cerc vicios si avem nevoie de o lamurire clara din partea coducerii institutiei. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites
 • Moderator

@Gabriel11,

Te sfătuiesc să depui o solicitare/petiţie adresată conducerii instituţiei, prin care să soliciţi un răspuns oficial. Conform prevederilor art. 8 şi art. 13 din OG 27 din 2002 rep. vei primi în termen de 30 de zile de la data înregistrării un răspuns, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă, cu indicarea temeiului legal al soluţiei adoptate. Iar dacă faci acest demers, ar fi frumos să postezi şi aici răspunsul primit, poate ajută şi pe alţii. Baftă!

PS: Te rog mult, nu mai cita postarea/răspunsul anterior, pentru că e inutil şi interzis de regulamentul site-ului. Butonul "Citează" ("Quote") se foloseşte în momentul în care se doreşte citarea unui pasaj dintr-o altă postare (proprie sau aparţinând altcuiva), pentru a face referire expresă la el. Acest lucru are sens doar dacă respectiva postare nu este chiar ultima, în caz contrar acesta se va repeta în mod inutil şi obositor pentru cei care citesc. Mulţumesc pentru înţelegere!

Link to comment
Share on other sites

Speta, beneficiez de locuinta atribuita din fondul locativ de stat ........beneficiez de plata ratei creditului daca cumpar aceasta locuinta ? Intreb pentru ca

nu beneficiez daca : (CAZUL MEU)

Articolul 2
Polițistul numit în prima funcție într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:

d) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia NU are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea unde a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;

Articolul 3
Polițistul numit în prima funcție în localitatea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:

c) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia NU are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;

Dupa aia, vin la ART. 31 cu modificarea asta:

1.dreptul se acordă şi personalului care pe parcursul carierei a deţinut în localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului, locuinţă proprietate personală, se serviciu, de intervenţie sau din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei, iar ulterior în baza unor titluri executorii, a pierdut beneficiul folosirii acestor locuinţe. Acest drept se acordă şi în cazul pierderii beneficiului folosinţei acestor locuinţe prin partaj convenţional sau judiciar. 

 

Deci ma incurajeaza sa nu platesc chiria aici, sa fiu executat silit pentru neplata , sa contractez ceva in privat ca sa pot beneficia de plata ratei. Concret as vrea sa stiu cum functioneaza mintea celor de la DRU, ca daca nu este stipulat INCETAREA AMIABILA ci doar EXECUTORIE ................nu vreau sa fac experiente sa renunt amiabil si sa imi spuna ca pa pa, ai avut, nu mai poti beneficia!

Deci ? Cum vedeti voi problema ?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites
On 21.02.2019 at 14:23, Gabriel11 a scris:

Buna ziua.

in cazul in care am achizitionat locuinta in luna aprilie 2018 si am renuntat la chirie, ma incadrez la plata unei fractii rata conform acestei modificari ale legii?

Ce ați mai aflat?  Beneficiați de plata ratei?  Sunt în aceeași situație 

Link to comment
Share on other sites

Buna ziua! Ajutați-mă vă rog cu niste lămuriri  în următoarea speță:

Doresc sa imi achiziționez o locuință, în condițiile în care pana acum am locuit la imobilul părinților, nebeneficiind de compensatie pentru chirie. Am citit condițiile pe care trebuie să le îndeplinesc si cred ca as putea fi beneficiar dar am o nelămurire cu privire la declarația privind situația locativa in decursul carierei, la ce se referă? Eu am avut tot timpul domiciliul la parintii mei, acolo unde am locuit efectiv dar in urma cu câțiva ani am avut pe numele meu un apartament pe care l-am înstrăinat în aceeași perioadă. Aș putea beneficia de compensatie pentru plata unei fractii din rata?

Link to comment
Share on other sites
 • Membru

Bună seara. 

Vreau să vin cu o precizare referitor la viza de reședință: lit. f) a art. 2, precum și lit. e) a art. 3 din HG 284/2005 au fost abrogate prin HG 953 din 7 dec. 2018. La momentul actual stabilirea reședinței la locuința închiriată nu mai este o cerință obligatorie.

"Tot mai simplu...."😥

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites
 • Moderator

Corectă şi utilă observaţia lui @Girochi, Mulţumim! Nu era actualizată complet Hotărârea 284.

@Anaid, am modificat şi actualizat postarea de mai sus, cu privire la obligaţia stabilirii reşedinţei.

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Buna seara. Va rog daca ma puteți ajuta cu un sfat. Sunt in situatia in care am achizitionat o locuinta printr.un credit ipotecar.  Contractul de vanzare cumparare l-am incheiat in data de 21.02.2019. Am fost sa depun raportul pentru solicitatea compensatiei pentru plata ratei, insa colegii de la sru nu stiu sa ma indrume. Sunt prima persoana din judetul meu care solicita si nu stiu nici ei exact cum trebuie procedat avand in vedere ca dmru nu are un punct de vedere cu privire la aceasta modificare legislativa. Stiti sa fie cineva careia sa ii fi fost aprobat raportul? Mie mi.au cerut sa imi schimb domiciliul la adresa din contract..lucru care mi se pare exagerat, mai ales ca nici macar viza de flotant nu mai e necesara..

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bună ziua! 

Beneficiez momentan de chirie în localitatea în care am fost mutat în interes de serviciu, chirie primită în urma unei anchete sociale. Am achiziționat o locuință într-o localitate învecinată și am auzit un zvon că ar exista un document prin care ar fi fost schimbată prevederea ca locuința achiziționată să fie în localitatea mutării pentru a putea beneficia de compensație chirie pt rată. Aveți cunoștință de vreun astfel de document? 

Link to comment
Share on other sites

Salutare!

Va cer si eu ajutorul pentru problema compensatiei pentru chirie. 😊

După absolvirea școlii de poliție am fost repartizată la un post de poliție. De acolo m-am mutat, la cerere, în mun. Constanța.

In 2016 am trecut in corpul ofițerilor prin examen (tco), pe un post tot in Constanța. 

Domiciliul il am in Mangalia.

Pot beneficia de compensație de chirie?

Mulțu'! 🤗

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites
 • Moderator
Marius

Posted

Pentru a beneficia de alocarea la compensaţia lunară pentru chrie, în vederea achitării ratei/unei fracţiuni din rata aferente/ă creditului ipotecar/imobiliar, este necesar ca poliţistul solicitant să întocmească un raport cu luarea în considerare atât a prevederilor HG 284/2005 pentru stabilireaa cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chrie cuvenite poliţiştilor, cât şi a precizărilor secretarului general al MAI, a fost aprobat "Modelul raportului privind solicitarea de acordare a compensaţiei lunarepentru chirie cuvenite poliţiştilor în vederea achitării ratei/unei fracţiuni din rata aferente/ă creditului ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau aferente/ă contractului de vânzare cu plata în rate a unei locuinţe" - Cei interesaţi pot descărca documentul în format editabil de aici:

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites
 • Membru
bbooggddaann

Posted (edited)

Beneficiez de chirie si doresc sa imi achzitionez o locuinta prin "Prima Casa". Cei de la financiar mi-au spus ca "Prima Casa" nu e credit ipotecar/imobiliar 🤨. De la Banca mi-au spus ca e contract ipotecar.

Edited by bbooggddaann
Link to comment
Share on other sites
 • Membru

Ca sa fii sigur, cere-le raspunsul asta in scris. Sunt curios daca vor insista in prostia lor. 

Link to comment
Share on other sites
 • Membru
bbooggddaann

Posted

Am facut un raport în care am menționat ca intenționez sa îmi achiziționez o locuință prin credit ipotecar "Prima Casă" și solicit transformarea compensaţiei pentru chirie în plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă și am fost să îl semneze inspectorul șef. De la Resurse mi-au spus același lucru ca cei de la bancă și anume că "Prima Casă" e credit ipotecar, deci mă încadrez. Nu știu de ce o "duamnă" de la financiar a considerat că nu e credit ipotecar...

Link to comment
Share on other sites

Salutare. Daca am domiciliul la locuinta bunicilor in localitatea numirii in prima functie si doresc sa le achizitionez locuinta acestora cu un credit, eu beneficiez de compensaţie pentru chirie în plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă? Multumesc!

Link to comment
Share on other sites

Buna ziua. Dacă am beneficiat de chirie, după care am achiziționat un apartament prin credit și îl vând cu restituirea creditului, pot beneficia de chirie în continuare?

Link to comment
Share on other sites

Am si eu o intrebare... Daca am dobandit prin succesiune cota parte dintr-un apartament respectiv 16,66%, in cazul achizitiei unui apartament prin programul "prima casa" beneficiez de compensatie/ plata ratei? 

Mentionez faptul ca una conditiile pentru obtinerea unei locuinte prin programul susmentionat este stipulat faptul  ca nu trebuie sa detii locuinta exclusiva sau ce ai sa nu depaseasca 50mp. Deci pentru prima casa ma incadrez....nu stiu aici la IPJ cum se pune problema. 

Link to comment
Share on other sites

Daca se afla cineva in urm situatie il rog sa-mi scrie.

Apartament luat prin credit ipotecar inaintea mutarii in interes de serviciu in acea localitate. Daca achit creditul si vand apartamentul, beneficiez de chirie?

Link to comment
Share on other sites

Dacă în urma decesului unui părinte, prin succesiune am primit cota aferenta conform legii dintr-un apartament din București de 45mp (din jumătatea tatălui decedat, împărțită cu fratele și mama.... Cred ca suprafața mostenita înseamnă 3/8 din 1/2 apt), conform legii mai pot beneficia de cuantumul de chirie? Iar ulterior dacă doresc sa cumpăr casa, sa pot transforma cuantumul în ajutor de rata? Mulțumesc anticipat

Link to comment
Share on other sites
 • Membru

In situatia in care vrei sa achizitionezi o locuinta cu credit ipotecar si doresti sa beneficiezi de acea compensatie pentru plata unei fractii din rata, inainte de a semna contractul de vanzare-cumparare si contractul de credit, trebuie sa inaintezi ceva documente catre structurile de resurse umane?

Link to comment
Share on other sitesCreate an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.