Jump to contentPhoto

Discuţii despre drepturile de transport decontarea lor pt poliţişti


 • Conectaţi-vă pentru a răspunde
18 răspunsuri în acest subiect

#1 Dan

Dan

  Senior

 • +Membru*
 • 3.098 postări

Scris 14 noiembrie 2010 - 21:19

H.G. nr. 1292/2003 drepturi de transport poliţişti


Hotărâre nr. 1292 din 04/11/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 18/11/2003
privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ
pentru formarea poliţiştilor
În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.
38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 353/2003,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Pe timpul deplasării în interes de serviciu, al delegării, detaşării şi în alte situaţii
prevăzute în prezenta hotărâre sau în alte dispoziţii legale, poliţiştii, elevii şi studenţii din instituţiile
de învăţământ pentru formarea poliţiştilor călătoresc cu:
a) mijloacele de transport în comun - feroviare, auto, navale, aeriene sau cu alte mijloace pe
traseele unde nu există reţea de cale ferată ori de transport auto;
b ) mijloacele de transport ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în situaţiile şi în condiţiile
prevăzute în prezenta hotărâre;
c) mijloacele de transport proprietate personală.
(2) Călătoriile cu mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) lit. a) se efectuează cu documente
de transport, alte documente similare, precum şi cu legitimaţii de călătorie plătite de poliţişti, care se
decontează de către unităţi, în limita drepturilor reglementate pentru aceştia.
Art. 2. - (1) Atunci când se deplasează cu mijloace de transport feroviare, poliţiştii au dreptul să
călătorească astfel:
a) ofiţerii de poliţie, la clasa I, pe orice distanţă;
b ) agenţii de poliţie, la clasa I, pe distanţe mai mari de 300 km, şi la clasa a II-a, pe distanţe de
până la 300 km inclusiv;
c) elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ pentru pregătirea poliţiştilor, la clasa a II-a, pe
orice distanţă.
(2) Costul suplimentelor de viteză şi al tichetelor de rezervare a locurilor se decontează astfel:
a) poliţiştilor, la orice fel de tren, indiferent de distanţă;
b ) elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea poliţiştilor, pentru tren
accelerat şi rapid, pe orice distanţă, când se deplasează în interes de serviciu.
(3) Costul suplimentului de pat la vagonul de dormit şi cuşetă se decontează şefilor de unităţi şi
adjuncţilor acestora, indiferent de gradul profesional deţinut, precum şi chestorilor şi comisarilorşefi
de poliţie, care călătoresc în interes de serviciu, pe timp de noapte, la distanţe mai mari de 300
km.
(4) Poliţiştii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (3), pot călători cu vagonul de dormit în aceleaşi
condiţii, numai cu aprobarea prealabilă a şefului unităţii sau a adjuncţilor acestuia.
(5) Poliţiştii care au dreptul de călătorie la clasa I pot folosi vagonul cuşetă fără aprobare.
Art. 3. - În cazul în care poliţiştii folosesc alte mijloace de transport în comun decât cele feroviare,
au dreptul să călătorească astfel:
a) cu mijloace de transport fluviale şi maritime pe orice distanţă;
b ) cu mijloace de transport auto pe orice distanţă, iar cu avionul, pe baza aprobării şefului unităţii
sau a adjuncţilor acestuia;
c) cu alte mijloace de transport în comun, pe trasee unde nu există reţea de cale ferată sau de
transport auto.
Art. 4. - Agenţii de poliţie, când execută misiuni împreună cu ofiţerii de poliţie, călătoresc cu
acelaşi mijloc de transport şi la aceeaşi clasă.
Art. 5. - Decontarea cheltuielilor de transport pentru poliţiştii trimişi în delegare sau detaşare se
face potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. - (1) Poliţiştii au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, dus şi întors, în contul
unităţilor din care fac parte şi în situaţiile în care se deplasează:
a) la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, aflate pe teritoriul ţărilor vecine, în
cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea, indiferent de distanţă;
b ) la şi de la locul de muncă, dacă sunt încadraţi în unităţi, subunităţi şi formaţiuni izolate,
stabilite pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, şi au
domiciliul sau reşedinţa în altă localitate;
c) la şi de la locul de muncă, atunci când se deplasează în zilele nelucrătoare, pentru a intra sau a
ieşi din serviciul de zi pe unitate (subunitate) ori pentru a executa, în afara orelor de program,
controale inopinate sau alte misiuni ordonate, în cazul când unitatea (subunitatea) este situată în
afara perimetrului localităţii de domiciliu ori de reşedinţă;
d) în alte localităţi, pentru a participa la instructaje, cursuri de perfecţionare, specializare,
convocări, stagii de practică şi alte forme de pregătire, organizate de Ministerul Administraţiei şi
Internelor;
e) pentru internare în spitale, sanatorii, centre de refacere a capacităţii de efort sau pentru
stabilirea situaţiei medicale;
f) la şi de la locul de muncă, pe o distanţă de 5-70 km, pentru poliţiştii mutaţi în interesul
serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, cărora nu li se pot asigura
locuinţe în localitatea în care au fost mutaţi;
g) la organele de poliţie pentru a da relaţii în probleme ce interesează unităţile de poliţie sau când
sunt chemaţi la organele de urmărire penală ori la instanţele de judecată.
(2) Decontarea cheltuielilor de transport pentru poliţiştii care sunt chemaţi la organele de urmărire
penală sau la instanţele de judecată se face cu aprobarea prealabilă a şefului unităţii din care face
parte poliţistul sau a adjuncţilor acestuia.
Art. 7. - (1) Unităţile de poliţie pot folosi autovehiculele din înzestrare pentru transportul
poliţiştilor, astfel:
a) pentru executarea activităţilor prevăzute în planul pregătirii de luptă, precum şi îndeplinirii
misiunilor sau a altor atribuţii de serviciu;
b ) la unităţi sanitare, în cazuri de urgenţe medicochirurgicale ori în scopul internării, pentru
afecţiuni care impun să fie transportaţi cu autovehicule, în cazul în care asemenea transporturi nu
pot fi efectuate în timp util de către unităţile sanitare;
c) la şi de la locul de muncă, potrivit programului de activitate, pentru poliţiştii din unităţile
situate la distanţe de 5-70 km faţă de localitatea unde domiciliază sau îşi au reşedinţa, cu plata unui
tarif fix pe zi, stabilit cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor;
d) transportul poliţiştilor şi al membrilor de familie ai acestora, în scopul realizării unor acţiuni
educative, sportive, recreative şi de agrement, cu plata unui tarif/km, stabilit cu aprobarea
ministrului administraţiei şi internelor.
(2) Cheltuielile de transport efectuate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi B) se suportă din
bugetul unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor din care fac parte poliţiştii transportaţi.
(3) Autovehiculele din înzestrarea unităţilor situate în localităţile izolate se pot utiliza cu plata
tarifelor stabilite în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi pentru:
a) aprovizionarea poliţiştilor încadraţi în aceste unităţi şi care au domiciliul sau reşedinţa în
localitatea izolată, o dată pe săptămână, din localitatea cea mai apropiată, fără a se depăşi distanţa
până la reşedinţa de judeţ;
b ) transportul copiilor poliţiştilor la şi de la şcoala unde frecventează învăţământul obligatoriu din
localitatea cea mai apropiată, dacă distanţa dintre locuinţele acestora şi şcoală este mai mare de 2
km;
c) transportul combustibilului necesar gospodăriilor poliţiştilor din aceste unităţi, dacă se procură
din localităţile apropiate de domiciliul lor, unde nu există unităţi specializate pentru executarea
transportului de mărfuri.
(4) Unităţile care pot folosi automobilele din înzestrare pentru executarea transporturilor
prevăzute la alin. (1) lit. c) şi la alin. (2) se stabilesc cu aprobarea ministrului administraţiei şi
internelor.
Art. 8. - Poliţiştii care, în executarea misiunilor, sunt obligaţi să efectueze cu regularitate deplasări
în cadrul localităţii de reşedinţă a unităţii din care fac parte au dreptul, cu aprobarea prealabilă a
şefului unităţii sau a adjuncţilor acestuia, să călătorească cu mijloace de transport în comun,
folosind abonamente ori tichete de călătorie procurate de unitate sau să li se deconteze cheltuielile
efectuate pentru procurarea biletelor de călătorie.
Art. 9. - Membrii de familie ai poliţiştilor au dreptul la transport dus şi întors, cu decontarea
cheltuielilor respective, cu mijlocul de transport şi la clasa la care au dreptul poliţiştii respectivi,
când se deplasează pentru internare în spitale ori sanatorii, pe baza documentelor legale de trimitere
sau de internare.
Art. 10. - Poliţiştii care se deplasează în străinătate în interes de serviciu beneficiază de drepturi de
transport în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru salariaţii din unităţile bugetare.
Art. 11. - (1) Poliţiştii detaşaţi în afara Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiază de
drepturile de transport stabilite prin prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile de transport pentru deplasările în interes de serviciu se suportă de unitatea la care
sunt detaşaţi, iar pentru celelalte situaţii prevăzute în prezenta hotărâre, de către unităţile de poliţie
de la care au fost detaşaţi.
Art. 12. - (1) Poliţiştii decedaţi pot fi transportaţi gratuit cu mijloacele de transport ale unităţilor
ori cu mijloacele de transport ale unităţilor specializate, de la locul decesului până în localitatea
unde urmează să fie înhumaţi sau incineraţi, cu suportarea cheltuielilor de către unitatea din care au
făcut parte ultima dată.
(2) Membrii de familie decedaţi ai poliţiştilor pot fi transportaţi cu mijloacele de transport ale
unităţilor, cu suportarea tarifelor stabilite cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor.
Art. 13. - Deplasarea poliţiştilor în interesul serviciului cu autoturismul proprietate personală se
poate face numai cu aprobarea prealabilă a şefului unităţii sau a adjuncţilor acestuia atât pentru
posesorul autoturismului, cât şi pentru alte persoane din cadrul aceleiaşi unităţi, care se deplasează
împreună cu acesta. În acest caz, posesorul autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri
benzină sau, după caz, motorină, la 100 km parcurşi, în funcţie de sistemul de alimentare al
autoturismului.
Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă sau
penală, după caz, precum şi răspunderea materială ori de câte ori s-a produs o pagubă, în condiţiile
legii.
Art. 15. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul
Administraţiei şi Internelor va emite norme metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, care se
aprobă prin ordin al ministrului.
Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

Modificat de copman, 14 noiembrie 2010 - 21:20.

 • 0

#2 blue1guardian

blue1guardian

  Loial

 • +Membru*
 • 477 postări
 • LocaţieOradea, Bihor, România

Scris 14 noiembrie 2010 - 22:54

Am impresia că se bat 2 lucruri cap în cap aici. Contraziceţi-mă dacă greşesc:

Hotărâre nr. 1292 din 04/11/2003
Art. 1.
(1) Pe timpul deplasării în interes de serviciu, al delegării, detaşării şi în alte situaţii
prevăzute în prezenta hotărâre sau în alte dispoziţii legale
, poliţiştii, elevii şi studenţii din instituţiile
de învăţământ pentru formarea poliţiştilor călătoresc cu:
a) mijloacele de transport în comun - feroviare, auto, navale, aeriene sau cu alte mijloace pe
traseele unde nu există reţea de cale ferată ori de transport auto;
b ) mijloacele de transport ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în situaţiile şi în condiţiile
prevăzute în prezenta hotărâre;
c) mijloacele de transport proprietate personală.
(2) Călătoriile cu mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) lit. a) se efectuează cu documente
de transport, alte documente similare, precum şi cu legitimaţii de călătorie
plătite de poliţişti, care se
decontează de către unităţi, în limita drepturilor reglementate pentru aceştia.
...

Legea nr. 218/2002, privind organizarea si functionarea Politiei Romane
...
Art. 31. - (1) In realizarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul este investit cu exercitiul autoritatii publice si are urmatoarele drepturi si obligatii principale:
...
j) sa foloseasca gratuit mijloacele de transport in comun in timpul serviciului pentru executarea unor misiuni, iar personalul din politia pentru transporturi, pe cele feroviare si navale; folosirea mijloacelor de transport se face pe baza legitimatiei de serviciu;
...

Nelămuririle mele:
1) Din câte ştiu eu, ierarhic vorbind, legea e superioară unei hotărâri a guvernului, nu? Ar trebui să se procedeze conform legii.
2) "În interes de serviciu" presupune şi "în timpul serviciului pentru executarea unor misiuni" ?
3) Este suficientă legitimaţia de serviciu pentru a face dovada executării unor misiuni în timpul serviciului?

Aştept lămuriri. Mulţumesc !

Modificat de blue1guardian, 14 noiembrie 2010 - 22:55.

 • 0

#3 Dan

Dan

  Senior

 • +Membru*
 • 3.098 postări

Scris 16 noiembrie 2010 - 09:34

Cel putin in jud. Constanta pe transportul in comun de stat nu se pune problemna sa plateasca politistii, nu stiu cum este in restul tarii.
 • 0

#4 Rusy

Rusy

  Senior

 • +Membru*
 • 1.341 postări

Scris 16 noiembrie 2010 - 19:58

Sa-l vad eu pe fatuloiu ca circula cu trenu, pana la Satu Mare si la vagon cu pat de dormit.
 • 0

#5 Marius

Marius

  1*

 • +Moderator
 • 9.383 postări

Scris 16 noiembrie 2010 - 21:39

Decontarea cheltuielilor de transport ;)
 • 0

#6 bogdan11

bogdan11

  Forumist

 • +Membru*
 • 58 postări
 • Locaţiecalarasi

Scris 18 noiembrie 2010 - 11:12

am si eu o intrebare : ce se intampla in situatia in care unitatea "isi muta sediul" , din comuna "x" , in orasul "y" ?
intreb pentru ca in urma cu catziva ani , "sediul" unitatii a fost mutat dintr-o comuna , intr-un oras , distanta fiind de aproximativ 30 km. ce se intampla cu cei care locuiau in comuna respectiva , pentru ca ei , teoretic nu s-au mutat la cerere in noul sediu , ci au fost mutati o data cu "deplasarea" unitatii.
 • 0

#7 Elvis

Elvis

  Senior

 • +Membru*
 • 4.987 postări

Scris 18 noiembrie 2010 - 11:33

Vor fi mutati in interesul institutiei.
 • 0

#8 bogdan11

bogdan11

  Forumist

 • +Membru*
 • 58 postări
 • Locaţiecalarasi

Scris 18 noiembrie 2010 - 11:36

asta stiu... :emo-yessir:
ma intereseaza ce pot face oamenii aia in privinta decontarii drepturilor de transport ?
conform ordinului , ei nu au fost nici mutati si nici detasati in interesul servicilui...
 • 0

#9 Elvis

Elvis

  Senior

 • +Membru*
 • 4.987 postări

Scris 18 noiembrie 2010 - 11:48

f) la şi de la locul de muncă, pe o distanţă de 5-70 km, pentru poliţiştii mutaţi în interesul
serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, cărora nu li se pot asigura
locuinţe în localitatea în care au fost mutaţi;

 • 0

#10 sidsid81

sidsid81

  Începator

 • Junior
 • 2 postări

Scris 17 mai 2012 - 20:19

sal.ce ziceti ca daca nu pot justifica ca am venit la munca cu auto propietate personala,cu care am aprobarea de a efectua naveta si decontarea acesteia, pana la 70 km, esaloanele superioare ne pot trage la raspundere pt fraudarea statului

sal.ce ziceti ca daca nu pot justifica ca am venit la munca cu auto propietate personala,cu care am aprobarea de a efectua naveta si decontarea acesteia, pana la 70 km, esaloanele superioare ne pot trage la raspundere pt fraudarea statului

sal.ce ziceti ca daca nu pot justifica ca am venit la munca cu auto propietate personala,cu care am aprobarea de a efectua naveta si decontarea acesteia, pana la 70 km, esaloanele superioare ne pot trage la raspundere pt fraudarea statului
 • 0

#11 floru77

floru77

  Junior

 • +Membru*
 • 24 postări

Scris 18 mai 2012 - 08:52

Am si eu o nelamurire.Daca am serviciul la 100 km. de casa ,mi se deconteaza transportul doar pana la 70 km. si restul suport eu sau nu mi se deconteaza nimic?
 • 0

#12 Dan

Dan

  Senior

 • +Membru*
 • 3.098 postări

Scris 18 mai 2012 - 09:32

Se decontează în limita a 70 de km. restul suporţi din buzunar.

Modificat de Dan, 18 mai 2012 - 09:32.

 • 0

#13 floru77

floru77

  Junior

 • +Membru*
 • 24 postări

Scris 01 iunie 2012 - 18:04

70 km sau 140(dus-intors) ? Eu am 200 km. dus -intors.
 • 0

#14 LORD

LORD

  Senior

 • +Membru*
 • 1.071 postări
 • LocaţieSUCEAVA

Scris 05 aprilie 2013 - 17:39

In Monitorul Oficial nr. 190 din data de 4 aprilie 2013 s-a publicat Hotararea nr. 130 din 27 martie 2013
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor.


130. Hotarire pentru modificarea si completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor
 • 1

#15 bogdanCVB

bogdanCVB

  Loial

 • +Membru*
 • 357 postări
 • LocaţieRomania

Scris 06 aprilie 2013 - 09:40

Dupa mintea mea, modificarea art 7 alin. 1 lit. c ar permite decontarea cheltuielilor de transport si pentru politistii mutati la cerere. Ma bucur, pentru ca saptamana asta am primit raspuns ca nu imi pot deconta naveta...
Astazi ma si pun sa imi modific raportul si sa vedem ce iese...
 • 0

#16 Warren

Warren

  Forumist

 • Utilizator
 • PipPip
 • 66 postări
 • LocaţieGiurgiu

Scris 23 iunie 2013 - 13:45

In cazul in care am resedinta in Bucuresti la aproximativ 2km de sectie, pot invoca prevederile art. 8, al. 1, din HG 1292/2003MC pentru decontarea unui abonament lunar de transport pe toate liniile RATB, argumentand ca acesta imi este necesar pentru indeplinirea cu maxima operativitate a situatiilor ce se ivesc in raza de competenta si pentru scurtarea timpului de deplasare de la baza pe itinerariul de patrulare.

M-as putea incadra la art. 1, al. 2, din HG 1292/2003MC pentru a putea obtine decontarea unui abonament de calatorie lunar cu mijloc de transport in comun?, fireste, in interes de serviciu.


 • 0

#17 sorinel

sorinel

  Forumist

 • +Membru*
 • 120 postări

Scris 23 iunie 2013 - 15:42

Domol baieti! Se pritoceste de imparatie prin specialisti, omai de aplicare a hg-ului si tare imi este teama ca va avea ceva modificari sau omisiuni, bineinteles in defavoarea plebei ; in alta ordine de idei sa vedem modul de decontare al transportului cind esti chemat de acasa la actiuni(mai alea duminica si sarbatori legale), sedinte, etc.,ce documente sunt necesare si cum se obtin.


 • 0

#18 Marius

Marius

  1*

 • +Moderator
 • 9.383 postări

Scris 23 iunie 2013 - 15:51

sorinel putem vedea undeva acest proiect de OMAI despre care vorbeşti?


 • 0

#19 sorinel

sorinel

  Forumist

 • +Membru*
 • 120 postări

Scris 25 iunie 2013 - 20:19

vezi ca s-au cerut pareri pe intrapol cu ceva timp in urma, mi se pare ca e si un proiect, nu-mi pica acum cind a fost postat! dar pe surse se zice ca ce ii doare a fost extirpat!


 • 0
0 utilizatori vizualizează acest topic

0 membri, 0 vizitatori, 0 utilizatori anonimi